Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

Cesta

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Dostęp do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska - Austria

Tento text byl přeložen strojově. Za kvalitu překladu neručíme.

Kvalita tohoto překladu byla ohodnocena známkou: špatná

Jak byste ohodnotili kvalitu tohoto překladu?


 1. Podstawy konstytucyjne
 2. Wymiar sprawiedliwości
 3. #II
 4. Sprawy dotyczące dostępu do informacji
 5. Dostęp do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących udziału społeczeństwa w procesie decyzyjnym
 6. Dostęp do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących działania lub zaniechania
 7. Dostęp do wymiaru sprawiedliwości: inne środki zaskarżenia
 8. Legitymacja procesowa
 9. Zastępstwo prawne
 10. Dowody
 11. Środki zabezpieczające
 12. Koszty
 13. Mechanizmy pomocy finansowej
 14. Terminowość
 15. Inne kwestie
 16. Cudzoziemcy
 17. Sprawy transgraniczne

Podstawy konstytucyjne

Austriackiej konstytucji federalnej nie ustanawia prawa podmiotowego (czyste, zdrowe, sprzyjającego środowiska itp.).

Austria pełni dostosowuje się do ogólnego celu, jakim jest ochrona środowiska. Od tego wyznania jest zapisana w 1984 Bundes-Verfassungsgesetz (federalnej ustawy konstytucyjnej (B-VG) dla pełnej ochrony środowiska (B-VG über den umfassenden Umweltschutz), jednakże nie zapewnia podstawowe prawo do ochrony środowiska naturalnego. Federalna ustawa konstytucyjna o nonnuclear Austrii (B-VG über ein atomfreies Österreich) odnosi się do zakazu produkcji energii jądrowej w Austrii. Federalna ustawa konstytucyjna przewiduje podział kompetencji między państwo federalne, regiony i organy lokalne w dziedzinie ochrony środowiska.

Zgodnie z austriacką ustawą konstytucyjną Austrii (B-VG) ochrony środowiska jest kwestią międzysektorową i są rozłożone między rządem federalnym i krajów związkowych. Tym samym, ustawodawstwo federalne (np. Waste Management Act 1994, kod przemysłowy, oceny oddziaływania na środowisko z 2000 r., ustawy – Prawo wodne, leśne) istnieje obok prowincji (np. akty prawodawstwa dotyczącego ochrony przyrody lub prawo budowlane) w celu regulowania ochrony środowiska.

Europejska konwencja praw człowieka (EKPC) mającego rangę konstytucyjną w Austrii Państwa prawa do rzetelnego procesu dla wszystkich obywateli w zakresie ich praw i obowiązków, a także procedur karnych (art.6 EKPC). Każdy ma prawo dostępu do wymiaru sprawiedliwości – reprezentowana przez niezawisły i bezstronny sąd ustanowiony ustawą. Procedury powinny mieć charakter publiczny i ustnie. Ponadto przepis uwzględnia prawo do rozsądnego czasu trwania postępowania. Art.13 EKPC gwarantuje prawo do skutecznego środka odwoławczego.

Dla obywateli austriackich nie można bezpośrednio powoływać się na prawo do środowiska w postępowaniu administracyjnym lub sądowym. Ani austriackiej konstytucji ani europejskiej konwencji praw człowieka i w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej zapisano to prawo podstawowe.

Strony mogą opierać się bezpośrednio na umowy międzynarodowe, jeżeli mają status i prawa konstytucyjnego lub jeżeli ich treść jest wystarczająco określony (art. 18 federalnej ustawy konstytucyjnej). Jeżeli właściwe instytucje (Parlament, Rząd RFN, prezydent federalny) zdecydować się na przyjęcie umowy międzynarodowej za odrębne akty prawne, rozporządzenia etc nie jest możliwe bezpośrednie przywołanie (art.50 ust. 2 pkt 4 Bundes-Verfassungsgesetz).

Konwencja o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska (konwencja z Aarhus) została ratyfikowana umowa nie precyzuje, do przyjęcia odrębnych aktów wykonawczych itd. do austriackich przepisów prawnych. Jeżeli treść jego postanowień jest wystarczająco określona bezpośredniego przywołania, byłoby niemożliwe.

II. Wymiar sprawiedliwości

Austria stosuje zasady rozdziału władzy wykonawczej i władzy sądowniczej, dlatego należy odróżnić

a.) sądownictwo cywilne i karne;

b) oddział administracji sądowej.

W sprawach cywilnych i karnych istnieją cztery różne rodzaje sądów (poczynając od najniższego do najwyższego szczebla sądownictwa):

 • Sądy rejonowe
 • Sądy okręgowe
  • Jako sądy pierwszej instancji w kilku ważnych sprawach
  • Również działać jako sądy odwoławcze w odniesieniu do właściwości sądów rejonowych
 • Czterech sądów apelacyjnych
  • Uroczyście wobec funkcji jako sądy apelacyjne sądy rejonowe
 • Sąd najwyższy do spraw cywilnych i karnych.

Sądy rozpoznające sprawy cywilne i karne nie mają kompetencji do kontroli decyzji lub orzeczeń wydanych przez organy administracyjne.

Zasadniczo w sprawach administracyjnych nie istnieje system sądowy. Tylko niektóre decyzje podjęte przez organy administracyjne mogą podlegać przeglądowi przez niezależne trybunały administracyjne (Unabhängige Verwaltungssenate w landach UVS). Po wyczerpaniu wszystkich środków odwoławczych dostępnych w postępowaniu administracyjnym nadzwyczajnym skargę do sądu ostatniej instancji (Verwaltungsgerichtshof (sąd administracyjny) jest jedyną możliwość dostępu do sądu w sprawach administracyjnych. Trybunał Konstytucyjny (Verfassungsgerichtshof) jest właściwy do kontroli legalności decyzji administracyjnych lub orzeczeń, przepisy administracyjne i zgodności z konstytucją. Np. w przypadku naruszenia praw podstawowych przez władze publiczne, Trybunał Konstytucyjny jest właściwy.

Ogólne kwestie środowiskowe decydują organy administracyjne (np. ministrów federalnych, regionalnych przedstawicieli WE.) i ustanowiono specjalne organy administracji do określania tych kwestii. Wyżej wspomniane niezależne trybunały administracyjne funkcję organów odwoławczych w niektórych przypadkach federalnych lub regionalnych środowiskowych i działają jako organy odwoławcze w zakresie postępowań w sprawie sankcji. Odrębny organ ds. ochrony środowiska można powołać się wyłącznie na niezależnej oceny oddziaływania na środowisko – środowisko – (Unabhängiger Umweltsenat Senatu USA) działa jako organ odwoławczy.

Generalnie „forum shopping” (wyboru sądu właściwego przez stronę postępowania) nie jest możliwe w Austrii – należy do wniesienia sprawy do właściwego administracyjnego lub ogólne (np. sąd), na odpowiednim szczeblu i w odpowiednim miejscu (mieście). I tak, w niektórych postępowaniach cywilnych istnieje możliwość, że Strony mogą wspólnie zdecydować, który sąd jest właściwy w przypadku podjęte zostaną kroki prawne.

Odwołanie to formalnie zaskarżone rządowych – najczęściej decyzje prawne (np. wyroków). Używasz zwyczajne środki zaskarżenia w celu zakwestionowania orzeczeń, które nie są jeszcze prawnie wiążące (tj. nie upłynął termin odwołania). Różne rodzaje zwyczajnych środków odwoławczych istnieją w Austrii, ponieważ istnieją ramy prawne

 • Berufung
 • Rekurs i
 • Zmiana

Nadzwyczajne środki odwoławcze mają na celu zakwestionowanie prawnie wiążących decyzji. Ustawa określa szczególne warunki w jakich taki nadzwyczajny środek zaskarżenia mogą zostać zastosowane.

Court. administracyjnych może oddalić odwołanie jako bezzasadne, skierowanie decyzji lub dokonania przeglądu treści (SEC. 42 pkt 1 ustawy – Sąd administracyjny – vwgg Verwaltungsgerichtshofgesetz). Można to zrobić, jeżeli sprawa była przygotowana do rozstrzygnięcia i jeżeli jest lepsze uwzględnienie czynników prostoty, przydatność oraz oszczędności kosztów (art.42 pkt 3a ustawy o sądzie administracyjnym), aby decyzja została podjęta przez sąd administracyjny. W przypadku aresztu administracyjnego organu administracyjnego jest wtedy zobowiązana do opinii Trybunału.

Zasadniczo większości kwestii środowiskowych są poddawane procedur administracyjnych – jednak niektóre kwestie środowiskowe mają zostać ustalone w ramach jurysdykcji w sprawach karnych i cywilnych.

W postępowaniu karnym każdy ma prawo do zgłoszenia przestępstwa (np. nadużycia władzy przez niektóre organy) prokuratorowi. Mogą oni uczestniczyć i świadka w postępowaniu, ale nie mają uprawnień w zakresie decydowania, czy sprawa jest przedmiotem postępowania przed sądem. Środki odwoławcze od orzeczeń Sądu są ograniczone do prokuratora lub oskarżonego.

Austriackie prawo cywilne przewiduje jedynie przez kilka przepisów w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego. Imisja kontroli przyznawane jest przez SEC. 364 i 364a Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (austriackiego kodeksu cywilnego – ABGB). Legitymacja procesowa zostaje przyznane „sąsiadów sąsiadów”) definiuje się jako wszystkie osoby mieszkające w strefie dotkniętej skutkami immisji lub obiektu. Są oni uprawnieni do stałego wstrzymania wykonania kwestionowanego działania oraz odszkodowania – jeżeli działania tego instrumentu jest objęty administracyjnym zezwoleniem, sąsiad na tolerowanie imisji wytwarzanych przez zakład (jeśli jest on uprawniony do odszkodowania). Jedynie w przypadku, gdy imisji produkowanych przez upoważniony zakład zagrażać życiu lub zdrowiu sąsiadów dalsze ograniczenia mogą zostać ustalone.

Tytułem żądania głównego – dostęp do wymiaru sprawiedliwości ma być zagwarantowane każdej osobie, której prawa podmiotowe zostały naruszone w wyniku działań państwa. Prawo podmiotowe jest gwarantowane przez te normy, które mają służyć między innymi także i chronią indywidualne interesy. W tym kontekście szczególną rolę zajmuje się prawami podstawowymi, których wyłącznym celem jest ochrona interesów jednostek przeciwko państwu skargi.

Zgodnie z ww. przepisami, dana osoba posiada zdolności sądowej w procedurach administracyjnych dotyczących kwestii środowiskowych, tylko jeżeli dotyczy go bezpośrednio – czyli „prawo podmiotowe” musi mieć wpływ na prawa stron do przyznania wyraźnego prawa tak ktoś może wszcząć lub uczestniczyć w procedurach administracyjnych.

Zasadniczo, że Sąd jest związany treścią projektów przedłożonych przez strony postępowania – co oznacza, że nie działają z własnej inicjatywy.

III. Sprawy dotyczące dostępu do informacji

Informacje o środowisku muszą być dostarczone przez organy administracyjne i instytucje posiadające kompetencje w zakresie ochrony środowiska. Jeśli organy te odmawiają dostarczenia informacji lub dostarczenia go błędnie lub niewłaściwie lub osobę poszukującą informacji bezpośrednio dotyczy odmowy lub błędnej informacji może żądać wydania formalnej decyzji odmownej (SEC. 8 Environmental Information Act/Umweltinformationsgesetz (UIG). Następnie wnioskodawca ma prawo do odwołania się od wydanej decyzji odmownych formalnie z niezależnym sądem administracyjnym. Po upływie tego okresu wnioskodawca może złożyć skargę (bescheidbeschwerde) z konstytucyjnymi lub sądu administracyjnego.

Odmowa lub niewłaściwe wypełnienie wniosku o udzielenie informacji należy uzasadnić (SEC. 5 UIG) i ubiegającemu się o informacje o dostępnych środkach odwoławczych przewidzianych przez SEC. 8 Environmental Information Act (UIG).

Przepisy proceduralne mające zastosowanie do wniosków o informacje dotyczące środowiska są ustalane przez Environmental Information Act (UIG). W odniesieniu do wszystkich kwestii nieobjętych niniejszym aktem, postanowienia proceduralne kodeks postępowania administracyjnego (Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz – AVG) muszą być stosowane.

W celu wydania formalnej decyzji, kodeks postępowania administracyjnego należy stosować przepisy sektorowe dla spółki zależnej, jeśli dana sprawa nie przewidują szczególnych zasad proceduralnych (SEC. 8/2 UIG).

Według ustawy o ogólnym postępowaniu administracyjnym w formalnych wymogów dotyczących odwołania są:

 • w formie pisemnej.
 • Zasadniczo pisemne w języku niemieckim
 • termin dwóch tygodni po wydaniu formalnej decyzji odmownej
 • Odwołanie musi wpłynąć do organu administracyjnego, który wydał decyzję odmowną

Zaleca obowiązkowe w procedury administracyjne nie są zaangażowane. Lecz odwołania do sądu administracyjnego lub trybunału konstytucyjnego, musi zostać złożony przez upoważnionego pełnomocnika (tzn. przymus adwokacki (SEC). 24 pkt 2 ustawy o sądzie administracyjnym i SEC. 17 pkt 2 ustawy o TK – Verfassungsgerichtshofgesetz – VfGG).

Sądy mają dostęp do informacji, których dostępność jest przedmiotem sporu. Sąd opiera swoją decyzję na podstawie informacji, które – co jest kwestionowane uzasadnienie za bilansowanie i contra podanych przez wnioskodawcę i Urząd.

Jeżeli niezależny sąd administracyjny uznał odwołanie uzasadniona decyzja o odrzuceniu informacje zostały zniweczone. Urząd jest związany orzeczeniem Sądu i interpretacje oraz obowiązku ujawniania informacji.

System informacji o środowisku, regulowane przepisami prawa publicznego (öffentliches Recht) składa się z jednego środowiska bundes-umweltinformationsgesetz informacji (UIG) i dziewięciu regionalnych – Informacje o środowisku – akty (landes-umweltinformationsgesetze l-uigs), dotyczących wniosków o dostęp do informacji dotyczących środowiska w ramach kompetencji legislacyjnych Komisji dziewięciu austriackich krajów związkowych (tzn. ochrona przyrody).

IV. Dostęp do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących udziału społeczeństwa w procesie decyzyjnym

Należy zauważyć, że Austria nie dostarczyła jednego aktu prawodawczego w dziedzinie prawa ochrony środowiska, ani też osobnego poszczególnych właściwych organów jest odpowiedzialnych za postępowanie dotyczące prawa ochrony środowiska. Austriackie przepisy dotyczące ochrony środowiska można raczej znaleźć w szeregu aktów prawnych w obszarze prawa cywilnego (zwłaszcza tzw. środowiska prawa prywatnego), prawo karne i – w większości przypadków – prawa administracyjnego (np. gospodarki wodnej – wasserrechtsgesetz – WRG, ustawy o zagospodarowaniu odpadów (Waste Management Act – Abfallwirtschaftsgesetz _awg, handlu i przemysłu – Gewerbeordnung – GewO itp.). Znaczny odsetek austriackich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego w dziedzinie prawa administracyjnego. Prawo administracyjne w Austrii jest częścią prawa publicznego (öffentliches Recht”), obowiązującej w stosunkach między jednostkami (obywateli, przedsiębiorstwa i państwa. Należy podkreślić, że Republika Austrii jest państwem federalnym. Oznacza to, że prawodawstwo i wykonania przepisów są podzielone między rząd federalny i dziewięciu krajów związkowych („landów”) zgodnie z kompetencjami przyznanymi im uprawnieniami. Federalnej ustawy konstytucyjnej Austrii (B-VG) reguluje kompetencje prawodawcze i wykonawcze powierzone rządowi federalnemu, jak i wśród krajów związkowych, z drugiej strony. O ile w przepisach sektorowych zawiera przepisy szczególne dotyczące procedury administracyjnej, kodeks postępowania administracyjnego (Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz – AVG) ma zastosowanie do wdrażania tych przepisów.

W dziedzinie prawa cywilnego oraz prawa administracyjnego są odrębne. Oba systemy działają w sposób niezależny. Jednak ich środki prawne uzupełniają i wspierają się wzajemnie. W odniesieniu do ochrony środowiska prawa prywatnego, austriackiego kodeksu cywilnego (ABGB) przewiduje szereg ogólnych i szczegółowych przepisów. Ogólnie, każdy, kto jest lub obawy za zagrożone przez zanieczyszczenia jest uprawniony do zaskarżenia zanieczyszczającego i do wytaczania powództw o nakazanie zaprzestania szkodliwych praktyk. W szczególności pkt 364 i nast. austriackiego kodeksu cywilnego (ABGB), możliwości sąsiadów zgłosić roszczenie dotyczące obrony przed niedopuszczalnym imisji pochodzącego z sąsiednich nieruchomości. Ponadto sąsiedzi mają prawo do zakazania imisji przekraczającej pewien poziom. W związku z tym bezpośrednim lub pośrednim imisji mające wpływ od jednego do innego majątku (np. ścieki, zapach, hałas, oświetlenie i promieniowania) uznaje się za utratę wartości aktywów.

Obok ogólnego pojęcia neigbours praw w kodeksie cywilnym oraz możliwość dochodzenia odszkodowania na tej podstawie sąsiadów oraz ich praw jako stronom postępowania są często wyraźnie ujęta w oddzielnej otoczenie administracyjne (np.. Ustawa o OOŚ, Waste Management Act, kod przemysłowy).

Do Sądu nie można zaskarżać bezpośrednio decyzji administracyjnych wydanych w pierwszej instancji. Jednak w niektórych przypadkach odwołania do niezależnych trybunałów administracyjnych (Unabhängige Verwaltungssenate) zainstalowanych w drugiej instancji, jest prawnie przewidziana.

Środki administracyjne muszą zostać wyczerpane przed strony mogą odwołać się od decyzji do sądu administracyjnego lub trybunału konstytucyjnego przez złożenie skargi (nadzwyczajne środki odwoławcze).

Sąd Administracyjny – nie tylko cassational Trybunał jest uprawniony do kontroli proceduralnej i materialnej legalności decyzji administracyjnych i zatrzymanie odpowiednich sprawach oraz organ, który podjął decyzję może przeprowadzić nową procedurę i podjąć decyzję – Dostosowanie sąd administracyjny, lecz jest również właściwy do rozstrzygania w przedmiocie zasadności tych przypadków (SEC. 42 ust. 1 i 3a ustawy o sądzie administracyjnym).

Ważnym instrumentem prawnym obejmującym szeroki wachlarz działań mających znaczenie dla środowiska naturalnego jest ocena oddziaływania na środowisko – OOŚ (Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz – Ustawa UVP -G 2000). Przewiduje ona swoje własne zasady proceduralne dotyczące oddziaływania na środowisko projektów prywatnych i publicznych, które muszą przejść specjalną ocenę oddziaływania na środowisko (OOŚ).

Wszystkie strony postępowania OOŚ mają prawo odwołać się od ostatecznej decyzji w sprawie OOŚ. Oprócz projektu wnioskodawcy następujące osoby mogą być stronami Sec.19 procedury oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ):

 • Sąsiedzi
 • Rzecznik ds. środowiska
 • Współpraca organów
 • Grupy obywateli
 • Organizacje ekologiczne
 • Jednostka planowania gospodarki wodnej
 • Strony określonych przez odpowiednie przepisy administracyjne

Ostateczne zezwolenie OOŚ mogą zostać poddane przeglądowi przez niezależnego Senatu środowiskowych (Unabhängiger Umweltsenat) w drugiej instancji (SEC. 40 ustawy o OOŚ), która jest uprawniona do przeglądu decyzji w pierwszej instancji w każdym kierunku, a także Konstytucyjnego lub Trybunału Administracyjnego. Jedynie sędzia Trybunału Konstytucyjnego lub Trybunału Administracyjnego może dokonać przeglądu OOŚ zezwoleń udzielonych przez federalnego ministra transportu, rozwoju i technologii. Odwołania od decyzji OOŚ musi zostać złożony w ciągu czterech tygodni. Decyzja niezależnej Senat może być zarówno reformatory lub kasatoryjnemu. Odwołanie ma skutek zawieszający (SEC. 64 ustawy o ogólnym postępowaniu administracyjnym). Dowody są podejmowane przez sąd (bezpośredniości postępowania dowodowego) – w związku z tym rozprawę można prowadzić niezależnej Senatu, jeżeli uzna to za konieczne lub stroną postępowania tego wymaga. Zasadniczo wysłuchania powinny odbywać się na włączenie społeczne.

Najnowsze zmiany w ustawie o OOŚ w 2012 r. dodatkowych środków dla organizacji zajmujących się ochroną środowiska, które są obecnie uprawnione do złożenia wniosku o przegląd decyzji dotyczącej preselekcji, czy OOŚ musi zostać przeprowadzona na konkretny projekt czy też nie.

Decyzje dotyczące kontroli bezpieczeństwa na drogach federalnych i szybkie linie kolejowe wydaną przez federalne ministerstwo transportu, innowacji i technologii środowiskowych, niezależnego Senatu nie działa jako organ apelacyjny. Odwołanie od takich decyzji można wnieść do sądu administracyjnego przez wnioskodawcę, organ współpracujący, rzecznik środowiska oraz gmina miejsca przedsięwzięcia.

Skargę do sądu administracyjnego należy składać na piśmie przez adwokata w terminie sześciu tygodni od ostatecznej decyzji. Nie ma skutku zawieszającego, jednakże Trybunał może udzielać, dopóki nie ma przeciwnych interesowi publicznemu i w przypadku konieczności zapobieżenia nieproporcjonalnego ciężaru dla powoda. Od decyzji sądu administracyjnego można kasatoryjnemu lub decyzji na podstawie meritum sprawy (SEC. 42 ust. 1 i 3a ustawy o sądzie administracyjnym).

Zasadniczo wstrzymanie wykonania kwestionowanego działania w sprawach środowiskowych – w Austrii oraz w procedurze OOŚ. Bieżące zezwolenia lub o wszczęciu procedury apelacyjnej wstrzymania projektu.

Wyjątki są krajowe postępowanie dotyczące ooś dróg i kolei dużych prędkości, a federalny minister transportu, innowacji i technologii jest właściwy w pierwszej instancji, organ apelacyjny jest sądem administracyjnym, oraz przed sądem administracyjnym, udziela się żadnego skutku zawieszającego. Projekt może być wszczęte w wyniku postępowania przed sądem administracyjnym. Nie ma to zastosowania, jeżeli sąd administracyjny wyraźnie przyznaje skutek zawieszający w ramach procedury odwoławczej.

W odniesieniu do działalności przemysłowej w ramach zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli, dwóch różnych etapów odwołania jest możliwe w ramach procedury IPPC:

 • Jeżeli instalacji IPPC, spełnia warunki wymagane do wykonania OOŚ odwołanie może być złożone z niezależnym senatem środowiska w drugiej instancji.
 • Ostateczne zezwolenie IPPC, nie podlegają OOŚ zezwoleń – może zostać poddany przeglądowi przez niezależny sąd administracyjny – które należy klasyfikować podobne do jakości niezależnej organizacji Senatu.
 • Ponadto administracyjnego lub trybunału konstytucyjnego może być przedmiotem nadzwyczajnych środków odwoławczych.

W zasadzie pozwolenia IPPC powinny być dostępne publicznie, muszą mieć możliwość wyrażenia opinii przed organem administracji przyznaje się pozwolenia przemysłowego.

Niektóre uznane międzynarodowe lub krajowe organizacje środowiskowe posiadają legitymację procesową w ramach procedur wydawania pozwoleń IPPC (SEC. 356b Kod handlowych i przemysłowych (Gewerbeordnung)

Niezależnym sądem administracyjnym i niezależnego Senatu środowiska są uprawnione do dokonywania przeglądu proceduralnej i merytorycznej zgodności z prawem decyzji i zweryfikowanie ich ustalenia materialne i techniczne, obliczenia oraz dokumentację dotyczącą IPPC.

W decyzji IPPC:

 • W celu ochrony praw stron postępowań dotyczących IPPC oraz dalszego postępowania apelacyjnego sąsiadów do planowanych obiektów zasadniczo należy podnieść swój sprzeciw wobec projektu najpóźniej do rozprawy – nie wyklucza ich praw. Przedmiotem tych zarzutów należy naruszenie ich prawa podmiotowego.
 • Strona prawa wyżej wymienione organizacje zajmujące się ochroną środowiska, czy nie powodują one wykluczenia ich pisemnych zastrzeżeń w terminie sześciu tygodni od publikacji ich stosowania.

Zasadniczo wszczęcie procedury odwoławczej wstrzymuje rozpoczęcie w pierwszej instancji zatwierdzonego przedsięwzięcia (skutek zawieszający odwołania).

Jednak w ramach procedur wydawania pozwoleń IPPC organu administracyjnego jest pod pewnymi warunkami (jeżeli postępowanie przygotowawcze będą miały długoterminowe i przewidywalne) zezwolenia jest uprawnione do jej uchwalenia licencji operacyjnej przed wejściem w życie ostatecznego zezwolenia (SEC. Kod 354 handlu i przemysłu). W postępowaniu odwoławczym przed momentem wejścia niniejszej decyzji w przedmiocie odwołania.

Jeżeli sąd administracyjny stwierdza nieważność pozwolenia zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli, IPPC” mogą być nadal obsługiwane w okresie jednego roku od decyzji sądu administracyjnego (SEC. 359c Kod handlu i przemysłu). Nie ma to zastosowania, jeżeli Sąd przyznaje skutek zawieszający w ramach procedury odwoławczej.

V. Dostęp do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących działania lub zaniechania

W Austrii system ogólnej odpowiedzialności cywilnej nie istnieje dotychczas. Oprócz już wymienionych powyżej

a) neighbourly imisji (SEC kontroli i odpowiedzialności. 364 i 364A kodeksu cywilnego) podniosły również sądów cywilnych,

b) cywilnych odpowiedzialność na zasadzie winy (pkt 1293 i nast.) stwierdził w sądach cywilnych,

c) szczególne przepisy w dziedzinie ochrony środowiska (np. gospodarka wodna, leśnictwo podniosły sądy cywilne) należy wskazać w tym miejscu.

Ad a)

Zgodnie z zasadami odpowiedzialności cywilnej – Obowiązek zapłaty odszkodowania w ramach zaproszeń winy zanieczyszczający. Takie działanie lub zaniechanie konieczne jest nielegalne i musi zostać przyczynowego w odniesieniu do szkód przedstawione. Oświadczenia takie procedury odnośnie do naturalnego restytucji lub, jeżeli nie jest to możliwe, na rekompensatę szkód przedstawione.

Ad b)

Imisja kontroli odpowiedzialności za zawinione działanie nie jest wymagane – sąsiada uprawnionym do stałego wstrzymania wykonania kwestionowanego działania oraz odszkodowania – wyjątek stanowi SEC. 364a austriackiego kodeksu cywilnego, ponieważ nie wstrzymanie wykonania kwestionowanego działania jest tak wówczas, gdy naruszenie jest wynikiem zatwierdzona przez organ administracyjny. W takim przypadku sąsiad tolerowania wpływ (jeśli jest on uprawniony do odszkodowania)

Ad c)

Przepisy o odpowiedzialności określone w przepisach dotyczących ochrony środowiska mają szczególny charakter i dlatego najlepiej stosować w odniesieniu do reżimu odpowiedzialności cywilnej. Niniejszym ustanawia bezwzględną odpowiedzialność niezależnie od winy oraz przesunięcia ciężaru dowodu na korzyść powoda w postępowaniu.

Zgodnie z austriackimi odpowiedzialności organów publicznych, roszczenia wobec organów państwowych z powodu bezprawnego i zawinionego działania ich organów, w ramach swoich obowiązków, mogą złożyć do właściwego sądu okręgowego (odpowiedzialność organów publicznych”). W sprawach dotyczących środowiska, na przykład przepis w sposób zawiniony bezprawnego informacji o środowisku można wymienić tutaj.

Poszkodowany może ubiegać się o zwrot kosztów poniesionych szkód (SEC. 1 AD HOC).

Ponadto jeżeli państwo nie wdraża prawidłowo prawa UE można dochodzić odpowiedzialności państwa, do właściwego sądu okręgowego. Jeżeli prawodawca austriacki odpowiedzialność za szkody wyrządzone (np. z powodu opóźnionego wdrażania prawa UE), należy złożyć skargę do Trybunału Konstytucyjnego.

System odpowiedzialności za środowisko reguluje prawa publicznego stanowi ustawa federalna odpowiedzialności za środowisko (b-uhg) i dziewięciu aktów (l-uhg regionalnej odpowiedzialności za środowisko).

Zgodnie z austriackimi odpowiedzialności za środowisko występuje lokalnie odpowiedzialny okręgu (Bezirksverwaltungsbehörde) jest organem właściwym do podejmowania decyzji w sprawach dotyczących odpowiedzialności za środowisko.

Skarga na środowisko (SEC. 11 – - bundes-umwelthaftungsgesetz odpowiedzialności za środowisko – b-uhg) mogą być składane przez osoby fizyczne lub prawne, których prawa mogły zostać naruszone przez wystąpiły szkody w środowisku lub przez organizacje ekologiczne i rzecznik ds. środowiska. Osoby te mogą bezpośrednio pisemny wniosek w sprawie przekształcenia środków właściwe władze okręgowe. Skarżący może okazać się jego zarzutów poprzez dostarczanie odpowiednich informacji lub dowodów dotyczących odpowiedzialności za środowisko (Sec.11/3).

Poprzez umieszczenie na środowisko lub wniesienia skargi w terminie dwóch tygodni od ogłoszenia władza środowisku naturalnemu przez osoby, o których mowa w ust. 11 (1) Ustawa federalna odpowiedzialności za środowisko – oprócz operatora – Legitymacja procesowa w ramach administracyjnej procedury rekultywacji.

Decyzje podjęte przez Urząd w zastosowaniu ustawy o odpowiedzialności za środowisko może zostać zaskarżone przed niezależnym sądem administracyjnym lokalnych – np. decyzje podejmowane przez strony, z którymi właściwa instytucja odmawia się prawa do wniesienia skargi na środowisko.

Niezależnym sądem administracyjnym jest uprawniony do dokonywania przeglądu proceduralnej i merytorycznej zgodności z prawem decyzji o odpowiedzialności za środowisko. Jeżeli organ ten nadaje decyzji reformatory można przeprowadzić procedurę taking-evidence i jest uprawniony do weryfikowania istotnych ustaleń technicznych itp.,

Z administracyjnego i trybunału konstytucyjnego można uzyskać, jeżeli jej prawa podmiotowe zostały naruszone przez decyzję niezależnym sądem administracyjnym. Federalny minister rolnictwa, leśnictwa, środowiska i gospodarki wodnej ma prawo wniesienia oficjalnej skargi do sądu administracyjnego w odniesieniu do zwrotu kosztów postępowania.

Rzecznik ds. środowiska naturalnego i organizacje środowiskowe nie posiadają dostępu do sądu administracyjnego w sprawach dotyczących odpowiedzialności za środowisko.

Aby proces egzekwowania odpowiedzialności za środowisko:

 • Dana osoba musi być członkiem (jego prawa podmiotowe zostały naruszone) Według powyższej procedury z właściwego organu.
 • Pisemnego odwołania administracyjnego rewizyjna musi zostać złożona do organu pierwszej instancji.
 • Odwołanie należy złożyć w ciągu dwóch tygodni od momentu wydania decyzji w pierwszej instancji został przedłużony.
 • Powody odwołania należy wyjaśnić i doprecyzować niezbędne działania. Ponadto decyzję, od której złożono odwołanie musi zostać wymienione.
 • Do sądu administracyjnego można uzyskać dzięki nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia.
 • Zażalenie musi zostać złożone w
 • Skarga musi zostać złożona w terminie sześciu tygodni od przyjęcia ostatniej instancji

Skarga musi zostać złożona przez upoważnionego pełnomocnika

VI. Dostęp do wymiaru sprawiedliwości: inne środki zaskarżenia

Inne środki:

 • Zadaniem ogólnym rzeczników praw obywatelskich leży kontrolowanie działań organów administracyjnych.
 • Rzecznik Praw Obywatelskich może działać z własnej inicjatywy lub na skutek skargi przez osoby poszkodowane subiektywnie niewłaściwego administrowania:
 • Ogólnym Rzecznik Praw Obywatelskich może przedstawić zalecenia dla organu administracyjnego.
 • Ogólnym Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawia Parlamentowi roczne sprawozdanie ze swojej działalności.
 • Ogólnym Rzecznik Praw Obywatelskich ma prawo zaskarżania przepisów administracyjnych złożenie skargi do trybunału konstytucyjnego (art., 139 i 148e ustawy konstytucyjnej).

Rzecznik ds. środowiska ma stałego prawa procedur administracyjnych istotnych dla środowiska – zwłaszcza działania w ramach procedur ochrony środowiska. Ponadto mają one prawo stron w OOŚ lub procedur gospodarowania odpadami.

 • Do ich zadań należy żądać od wyznaczonego celu w zakresie ochrony środowiska. Są one oficjalny lub urzędowy stroną postępowania (formalpartei).
 • Jako strony w wyżej wymienionej procedury środowiskowe są właściwe do zaskarżenia tych decyzji administracyjnych.
 • Zasadniczo nie są one uprawnione do wnoszenia skarg do sądów administracyjnych, gdyż nie opierają swój status na prawo podmiotowe. W niektórych przypadkach zostały one legalnie uzyskać prawo do składania skarg w ramach procedur OOŚ (np. procedury gospodarowania odpadami),
 • Nie są one upoważnione do dostępu do sądu administracyjnego w odpowiedzialności środowiskowej procedur.
 • Jak mają status formalny strony nie są uprawnione do wnoszenia skarg do Trybunału Konstytucyjnego.

Prokurator jest odpowiedzialny za z oskarżenia publicznego w postępowaniu karnym. Prowadzi on dochodzenie w tym postępowaniu. Podlega instrukcjom organu administracyjnego nadzorującego go. Uprawnienia te nie odbiegają w postępowaniach karnych w sprawach dotyczących środowiska.

Ani w przypadku austriackiego kodeksu karnego ani kar administracyjnych (Verwaltungsstrafgesetz) przewidują prywatnych organów ścigania w sprawach dotyczących środowiska. Niemniej jednak każdy, kto podejrzewa, że doszło do popełnienia przestępstwa ma prawo zgłosić ten fakt do właściwych organów ścigania.

Organy administracyjne są pod kierownictwem i nadzorem najwyższych organów administracyjnych i zobowiązane do ich wskazówek. Trybunał Administracyjny przeprowadza więcej kontroli sądowej. W niektórych przypadkach właściwy minister jest uprawniony do złożenia skargi (amtsbeschwerde) w sądzie administracyjnym na rzekomo niezgodnej z prawem decyzji administracyjnej. Rzecznik Praw Obywatelskich może być i jest uprawniona do działania lub zaniechania w nieodpowiednich działań administracyjnych.

Istnieje ponadto odpowiedzialność urzędnika oraz państwa S.O. (V/2) w sprawie roszczeń wobec organów państwowych z powodu bezprawnego i zawinionego działania swoich organów.

Prokurator ds. korupcji jest kompetentny w dziedzinie korupcji.

VII. Legitymacja procesowa

Legitymacja procesowa

Postępowanie administracyjne

Postępowanie sądowe

Osoby fizyczne

Należy wykazać uzasadniony interes przewidziane przez ustawę

Jeżeli strona nie wyklucza prawa podjąć działań w odpowiednim czasie,

Należy wykazać uzasadniony interes przewidzianych przez prawo.

Jeżeli ich prawa nie wyklucza prawa strony w postępowaniu administracyjnym (pierwszej instancji)

Skargi do Trybunału Konstytucyjnego i Administracyjnego

Organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe mają legitymację procesową, jeżeli spełniają określone warunki

przewidziane ustawą – Akredytacja

(np. w postępowaniu OOŚ)

Musi wykazać interesu publicznego

Jeżeli strona nie wyklucza prawa podjąć działań w odpowiednim czasie,

Legitymacja procesowa poprzez reprezentowanie interesów publicznych.

Jeśli ich nie wyklucza prawa stron w trakcie postępowania administracyjnego (pierwszej instancji)

Nie są uprawnieni do wniesienia skargi do organu administracyjnego lub trybunału konstytucyjnego (z wyjątkiem niektórych przypadków OOŚ)

Inne podmioty prawne

Gmina miejsca i innych gmin

Domagać się przestrzegania przepisów prawnych i interesu publicznego (jako prawo podmiotowe)

Przyjmującego gmin lub innych gmin są uprawnieni do wniesienia skargi do sądu administracyjnego

Grupy ad hoc

Grupy obywateli muszą spełnić pewne standardy.

(liczba osób, miejsca pobytu itp.)

Należy wykazać uzasadniony interes przewidziane przez ustawę

Jeżeli strona nie wyklucza prawa podjąć działań w odpowiednim czasie,

Legitymacja procesowa w postępowaniu przed organami administracyjnymi oraz Trybunału Konstytucyjnego jako takich grup może wykazać istnienie prawa podmiotowego.

Zagraniczne NGO

Referencyjne projekty z międzynarodowymi

Państwo zagranicznych organizacji pozarz ¹ dowych ma siedzibę statutową, musi zostać zgłoszone przez Austrię na realizację projektu.

Projekt oraz jego potencjalnych skutków muszą być objęte zakresem działalności organizacji pozarządowych.

(ws. Stały austriackiej organizacji pozarządowych)

Potencjalne strony prawa krajowego

PK. Powyżej: Stały austriackiej organizacji pozarządowych

Inne [1]#_ftn1

Rzecznik ds. środowiska

W interesie zgodności z przepisami w zakresie ochrony środowiska (oficjalne strony)

Nr prekluzję praw stron

Ma prawo do złożenia skargi do sądu administracyjnego

(1) Ekologiczne organizacje pozarządowe mają legitymacją procesową wyłącznie w ramach postępowań OOŚ i IPPC pozwolenia środowiskowe, postępowanie naprawcze (umweltsanierungsverfahren). W postępowaniu OOŚ mają prawo dostępu do sądu administracyjnego. W procedurach OOŚ i w przypadku, gdy organ stwierdzi, że przedsięwzięcie nie podlega ocenie oddziaływania na środowisko, prawnie uznanej organizacji ochrony środowiska ma prawo do złożenia wniosku o dokonanie przeglądu przestrzegania zobowiązań środowiskowych OOŚ Senatu.

(2) Grupy obywateli mają legitymację procesową wyłącznie w postępowaniu OOŚ – dalsze prawodawstwo sektorowe nie przewiduje żadnej ze stron prawa grupy obywateli.

(3) Austriacki system prawny nie przewiduje możliwości actio popularis.

(4) Ogólnym Rzecznik posiada legitymację w procedurę zmiany przepisów administracyjnych do Trybunału Konstytucyjnego (art., 139 i 148e ustawy konstytucyjnej).

(5) Legitymacja procesowa zostaje przyznany Rzecznikowi Praw Obywatelskich w środowisku

 • Ochrona przyrody postępowania regulowane ustawami regionalnymi (Landesgesetze) oraz
 • w niektórych postępowaniach reguluje ustawa federalna (Bundesgesetz) – postępowanie według procedury OOŚ, Waste Management Act lub odbudowy środowiska postępowania

Przysługuje im legitymacja procesowa w postępowaniu przed sądem administracyjnym w OOŚ i gospodarka odpadami.

(6) Oskarżycieli prywatnych mają zdolność prawną w postępowaniach karnych lub sankcji administracyjnej, jeżeli jest to przewidziane w prawie materialnym.

(7) Jednostka planowania gospodarki wodnej ma legitymację procesową w ramach procedur OOŚ. Chroni interesy gospodarki wodnej (oficjalne strony). Strona nie może sprzeciwiać się jego praw i nie jest uprawniona do wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Zasadniczo, OOŚ i IPPC są co najmniej przepisy wyjątkowe dotyczące statusu prawnego organizacji pozarządowych. Kodeks postępowania administracyjnego zawiera ogólne zasady dotyczące legitymacji procesowej. Strona prawa są związani uzasadnionych interesów dotyczących omawianej sprawy. Wspomniane uzasadnione interesy lub prawa podmiotowe zostały określone w przepisach sektorowych. W kwestiach środowiskowych praktycznie „sąsiedzi” dysponują legitymacją procesową – ale pod pojęciem „sąsiada” jest interpretowane w różny sposób w ramach przepisów ustawowych.

VIII. Zastępstwo prawne

Adwokat działa w charakterze doradców prawnych w sprawach prawnych. W tym celu udzielają porad prawnych oraz reprezentowanie klientów w postępowaniu sądowym lub administracyjnym. Reprezentacja przez adwokata lub radcę prawnego jest możliwe w każdym postępowaniu przed sądami lub organami administracyjnymi. W trakcie procesu karnego, adwokat działa jako obrońcy. W postępowaniu cywilnym przed sądami regionalnymi i Sądem Najwyższym zastępstwo przez adwokata jest obowiązkowe.

Radcy prawnego nie jest obowiązkowe administracyjne procedury środowiskowe – Kodeks postępowania administracyjnego stanowi jedynie możliwość swobodnego określania zastępstwo procesowe (reprezentacja).

W trakcie postępowania administracyjnego i trybunału konstytucyjnego adwokata jest obowiązkowe we wszystkich sprawach.

Austriackiej Izby Adwokackiej znajdują się informacje na temat zarejestrowanych adwokatów według regionu i obszaru działalności [2].#_ftn2

Generalnie specjalizacji adwokatów w Austrii na niektórych obszarach prawnych – oraz prawa ochrony środowiska w biurach i prawnicy istnieją w całym kraju.

IX. Dowody

Strony procedury administracyjne może wszcząć inspekcję na miejscu przez sędziego, mogą przedstawiać opinie ekspertów lub zażądać wyznaczenia wewnętrznych rzeczoznawców. Mogą one również być prywatnych lub publicznych rejestrów lub zeznań.

Bez rozpatrzenia dowodów (freie Beweiswürdigung) jest podstawową zasadą w procedurach. Urząd lub sąd musi przeanalizować z własnej perswazji, czy okoliczność faktyczna należy uznać za złożone. Tym samym organ lub sąd musi stosować te generalnie uznały empirycznych (zgodnie z nauk przyrodniczych lub psychologię itp.). Zasadniczo każdy rodzaj powyższe dowody należy traktować jednakowo – wszystko zależy od treści jej przekonujące.

Jedyny wyjątek stanowi dowód publicznego rejestru – opierają się one pełną dokumentację dotyczącą prawdziwości ich treści.

Strony mogą wprowadzić nowe dowody procedur administracyjnych w pierwszej instancji, jak również postępowania w drugiej instancji. Mają oni prawo do udzielania informacji o wszystkich istotnych aspektów sprawy i mają prawo zażądać przedstawienia dowodów (SEC. 43/4 ustawy o ogólnym postępowaniu administracyjnym). Urząd ma prawo odrzucić wniosek, jeżeli oceniono je jako nieistotne dla sprawy.

Podstawową zasadą postępowania w środowisku (jako dowód w postępowaniu administracyjnym) oraz ogólnego przejawia się przez państwa obowiązku znalezienia wszystkich istotnych faktów dotyczących danej sprawy (offizialmaxime). Dlatego też organ ma obowiązek przeprowadzenia dowodów z urzędu postępowanie w sprawie. Zasada ta ma być stosowana również przez niezależnych trybunałów działających jako „podobnych organów w procedurach administracyjnych.

Dowody procedur do powszechnych sądów cywilnych podlegają zasadzie rozrządzenia (dispositionsgrundsatz). Oznacza to, że zasadniczo jest on dla stron do rozpoczęcia procesu jej zaprzestania lub zmiany przedmiotu wszczęte postępowanie.

Wykorzystywanie ekspertyz jest dopuszczony, jeżeli jest to absolutnie niezbędne w procedurze:

 • Ma to miejsce w przypadku, gdy prawo przewiduje opinii eksperta, lub
 • Jeżeli rozstrzygnięcie kwestii decision-relevant zależy od wiedzy specjalistycznej Urząd nie posiada

Jeżeli opinia jest konieczna dla rozstrzygnięcia sprawy, wówczas organ ma dostęp do oficjalnych ekspertów (w przeciwieństwie do prywatnych ekspertów są mianowani na stałe przez organy administracyjne).

Ekspertyza biegłego nie jest wiążąca dla organów ze względu na zasadę swobodnej oceny dowodów. Urząd mógłby sprawdzić opinii dotyczących dokładności, jednoznaczności i kompletności. Jeżeli organ nie jest przekonany o jakość opinii, druga ekspertyza ma zostać zamówiony.

Wstrzymanie wykonania kwestionowanego działania.

Odwołania do niezależnego sądu administracyjnego ma skutek zawieszający, podczas gdy skarga do sądu administracyjnego zasadniczo nie ma skutku zawieszającego skutku zawieszającego, chyba że wyraźnie przyznały.

Skutek zawieszający jest wyłączony, jeżeli natychmiastowe wykonanie decyzji administracyjnej

 • jest zgodny z interesem strony postępowania lub
 • Ponieważ odpowiada interesom publicznym o bezpośrednich zagrożeniach (SEC. 64 pkt 2 ustawy o ogólnym postępowaniu administracyjnym). Jednakże obecność interesu publicznego jest nie tylko w przypadku, gdy istnieje bezpośrednie zagrożenie nie jest brane pod uwagę.

Urząd musi dokonać wyważenia interesów (w interesie ochrony prawnej i innych interesów publicznych lub prywatnych) w celu podjęcia decyzji o wykluczeniu danego skutku zawieszającego.

Zasadniczo w pierwszej instancji procedur planowany projekt nie zostanie zrealizowany wiążący zatwierdzeniu;

Poprzez zagwarantowanie skutku zawieszającego odwołań w ramach procedur administracyjnych (SEC. 64 ustawy o ogólnym postępowaniu administracyjnym) w czasie ochrony prawnej. Ponadto jeżeli w postępowaniu sądowym (również w tym przypadku postępowanie na niezależne sądy administracyjne) prawa wspólnotowego może zostać zastosowana bezprawnie, wyłączając skutek zawieszający odwołania jest niedozwolone. Sąd musi podjąć środki tymczasowe, w razie konieczności, nawet jeśli prawo krajowe nie przewiduje służących zabezpieczeniu interesów/środków tymczasowych.

Austriackie prawo cywilne przewiduje jedynie przez kilka przepisów w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego. Imisja kontroli przyznawane jest przez SEC. 364 i 364a Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (austriackiego kodeksu cywilnego – ABGB). Legitymacja procesowa zostaje przyznane „sąsiadów sąsiadów”) definiuje się jako wszystkie osoby mieszkające w strefie dotkniętej skutkami immisji lub obiektu. Są oni uprawnieni do stałego wstrzymania wykonania kwestionowanego działania oraz odszkodowania – jeżeli działania tego instrumentu jest objęty administracyjnym zezwoleniem, sąsiad na tolerowanie imisji wytwarzanych przez zakład (jeśli jest on uprawniony do odszkodowania). Jedynie w przypadku, gdy imisji produkowanych przez upoważniony zakład zagrażać życiu lub zdrowiu sąsiadów dalsze ograniczenia mogą zostać ustalone.

Ponadto wstępny nakaz jest gwarantowane w ramach cywilnych dotyczących działania lub zaniechania immisji, czyli gdy złożono roszczenia o zaniechanie, należy dochodzić roszczenia. Oprócz tego wnioskodawca jest uprawniony do wniesienia powództwa o naruszenie – w ramach postępowań dotyczących immisji, który charakteryzuje się bardzo krótkiego czasu trwania postępowania.

Działania o naruszenie:

 • Skargę należy wnieść w terminie 30 dni od pojawienia się wejście osób nieupoważnionych.
 • Na rozprawie, sam fakt posiadania i ingerencji (np. nieuprawnionego dostępu).
 • Ostateczna decyzja zawiera polecenia lub zakazu oraz ewentualnie środki zabezpieczające, zostały zarządzone.
 • Orzeczenie może zostać wykonane, zanim staną się ważne.

Imisja postępowania kontrolnego w sąsiedztwie uprawnionym do stałego wstrzymania wykonania kwestionowanego działania oraz odszkodowania. Wstrzymanie wykonania kwestionowanego działania jest warunek wymagający, by imisji przekracza zwyczajowe poziomy lokalne i ograniczyć wykorzystanie znacznie sąsiednie nieruchomości.

Wyjątek stanowi SEC. 364a austriackiego kodeksu cywilnego, ponieważ nie wstrzymanie wykonania kwestionowanego działania jest tak wówczas, gdy naruszenie jest wynikiem zatwierdzona przez organ administracyjny. W takim przypadku sąsiad tolerowania wpływ (jeśli jest on uprawniony do odszkodowania). Warunkiem wstępnym dla kogoś, kto chce polegać na sekundę. 364a kodeksu cywilnego stanowi, że jej sąsiad była stroną postępowaniem administracyjnym w sprawie koncesji dla zakładów lub instalacji.

Wstępny nakaz został wydany wyłącznie na wniosek. Odpowiada za uprzednie wydanie nakazu jest sąd, w którym odbywa się postępowanie główne. Warunek wstępny nakaz stanowi, że substancja lub przedmiot, których stan jest procedurą o odszkodowanie jest zagrożone i cross-undertaking w pracy. Wniosek wstępny środek skierowany jest na to stan zachowania rzeczywistej utraty wartości nie odbędzie się.

W postępowaniach na wstrzymanie wykonania kwestionowanego działania, które kończą się prawomocnym wyrokiem (stałego zakazu – unterlassungsurteil) odwołanie musi zostać wniesione do sądu okręgowego.

W trybie postępowania nakazowego – dwa środki odwoławcze bez skutku zawieszającego – istnieją:

 • Z antymonu (Widerspruch)
 • Odwołanie (Rekurs)

Naruszenie prawa procesowego w postępowaniu cywilnym mają zostać zastosowane. Odwołanie może zostać wniesione w terminie czterech tygodni w sądzie krajowym. Wszelkie dalsze odwołania nie są możliwe (trzecie).

Stałe samego nakazu może zostać podważona (odwołanie), do właściwego sądu okręgowego.

XI. Koszty

Dla procedur administracyjnych istnieje kategoria kosztów na każdy projekt. Katalog ten jest dość obszerny. Kategorie kosztów określone w austriackim dzienniku prawa podatkowego (bundesverwaltungsabgabenverordnung). Niniejsze rozporządzenie stanowi odpowiednie kategorie kosztów środowiskowych, np.:

 • Wody zezwoleń
 • Przemysłowa i handlowa
 • Energia elektryczna
 • Kwestie dotyczące kotłów parowych
 • Kwestii dotyczących kolei

Ponadto przepisy danin publicznych (gebührengesetz) stosuje się w prace i aktów urzędowych wydawanych przez organy administracyjne i rozporządzenie w sprawie prowizji (kommissionsgebührenverordnung 2007 działań określonych przez organ administracyjny poza jej biura.

 • Opłaty sądowe w postępowaniu cywilnym zależą od wartości w postępowaniach austriackich opłat sądowych (Gerichtsgebührengesetz – GGG) przewiduje opłaty – w tym miejscu kilka przykładów:

Wartość w sporach

Opłaty sądowe

Opłaty sądowej w procedurach odwoławczych

EUR 700, —

EUR 58, —

EUR 37, —

EUR 7.000, —

EUR 285, —

EUR 518, —

EUR 70.000, —

1,322 EUR

EUR 1.945, —

Technologia informacyjna Opłaty sądowe 32 austriackiej ustawy ggg)

 • Opłata za wniesienie odwołania do niezależnej Senat wynosi 14,30 EUR.
 • Opłata za wniesienie odwołania do sądu administracyjnego jest niezależne

a) 14,30 EUR w odniesieniu do administracyjnych kwestii środowiskowych, oraz

b) 20 % nałożonej kary w postępowanie w przedmiocie sankcji administracyjnych.

 • Opłata za wniesienie odwołania do sądu administracyjnego wynosi 240,00 EUR.
 • Opłata za wniesienie odwołania do Trybunału Konstytucyjnego wynosi 240,00 EUR

Wynagrodzenie ekspertów podlegają duże wahania w zależności od każdego przypadku:

Koszty sporządzenia opinii do celów oceny głównych projektów w różnych dziedzinach (np. projekt o amplitudzie 10 akrów lub infrastruktury transportowej co najmniej 10 km długości) bez szczegółowego badania na miejscu można oszacować następująco:

Zanieczyszczenie powietrza:

15.000 — 40.000, – EUR

Hałas:

20.000 — 50.000, – EUR (dla projektów transportowych)

10.000 Inne – 40.000 (duże projekty)

Roślin, zwierząt i siedlisk:

25.000 — 50.000, – EUR (dla projektów transportowych)

10.000 30.000 – – – do innych dużych projektów)

Zasadniczo wynagrodzenie prawnika zawsze zależeć od czasu trwania i złożoność postępowania. Dlatego poniższe szacunki odnoszą się do indywidualnych przypadków i w związku z tym nie mogą być uogólnione:

a) procedura OOŚ to przede wszystkim:

Opłatę za prawników i składające oświadczenie uczestniczących w rozprawie – wynosić 2,500 EUR,

W drugiej instancji przed niezależnym senatem środowiskowych:

W przypadku złożenia odwołania, a kolejne pismo i dwóch pisemnych oświadczeń: 4,130 EUR, —

b) eia postępowania w pierwszej instancji (National Highway:

W celu zakwestionowania rozporządzenia – 5,400 EUR.

Postępowanie w sądzie administracyjnym:

Na wniesienie zażalenia na decyzję drugiej instancji – 5,000 EUR.

Koszty środków tymczasowych w postępowaniu cywilnym cywilnych opłaty są obliczane według przepisów – Austriacka ustawa o opłatach. Wynagrodzenie zależy od wartości sporu:

Wartość w sporach

Opłaty sądowe

EUR 700, —

EUR 28, —

EUR 7.000, —

142,50 EUR

EUR 70.000, —

EUR 661, —

Technologia informacyjna Opłaty sądowe 32 austriackiej ustawy ggg)

Austriacka ustawa w sprawie postępowania egzekucyjnego wymaga cross-undertaking środka tymczasowego odszkodowania w postępowaniu (SEC. 390 Exekutionsordnung – EO)

Cross-undertaking odszkodowania jest wymagane w pewnych okolicznościach na postępowanie w przedmiocie sankcji administracyjnych na podejrzanego.

Dla procedur administracyjnych (w tym procedury OOŚ i postępowania odwoławczego przed niezależnym senatem środowiskowych) Kodeks postępowania administracyjnego zawiera przepisy dotyczące kosztów, które są ponoszone przez kogo. Zasadniczo każda strona ponosi własne koszty (np. opinie ekspertów). Wydatki pieniężne (które są wydatki poniesione na specjalną procedurę, które wykraczają poza zwykłe wydatki administracyjne organizacji – np. honoraria nieoficjalnych ekspertyzy) muszą być ponoszone przez wnioskodawcę.

Reguła dotycząca ponoszenia kosztów procedur administracyjnych obowiązujących w lub przed Trybunałem Konstytucyjnym, tzw. zasada „przegrywający płaci”: Strona przegrywająca ponosi koszty strony wygrywającej.

Wnioski o udzielenie informacji są zwolnione z opłaty skarbowej oraz opłat i w związku z tym zwolnione z opłat (SEC. 16 Environmental Information Act/Umweltinformationsgesetz – UIG i SEC. 14 Tarifpost 6 Eingaben pkt 5 (23) danin publicznych (gebührengesetz)).

XII. Mechanizmy pomocy finansowej

Pomoc prawna jest udzielana na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

Postępowania administracyjnego i trybunału konstytucyjnego:

Jeżeli osoba ta jest o niskich dochodach i w niepewnej sytuacji finansowej, istnieje możliwość złożenia wniosku o przyznanie pomocy prawnej. Część pomocy prawnej, może być również tymczasowe zwolnienie z opłat sądowych. Pomoc prawną należy zastosować do złożenia zażalenia najpóźniej.

Zasadniczo wniosek o przyznanie pomocy prawnej w ramach procedur administracyjnych nie jest możliwe:

Procedury OOŚ:

Aby zapobiec rzecznika ds. środowiska nie jest w stanie uczestniczyć w postępowaniu OOŚ lub wszcząć w związku z wysokimi kosztami (np. wysokie wydatki pieniężne – SEC. 76 ustawy o ogólnym postępowaniu administracyjnym) są wyraźnie zwolnione z obowiązku zastępowania wydatków pieniężnych (SEC. 3 ustawy o OOŚ).

W Austrii – „BIV grün-alternativer Verein zur Unterstützung von bürgerinnen-initiativen” (Green Alternative Stowarzyszenia na rzecz wspierania grupy obywateli) wspiera inicjatywy obywatelskie w finansowaniu procedur środowiskowych.Link otworzy się w nowym okniehttp://www.gruene.at/index.php?id=69849

W ökobüro jest jedynym austriackim środowiskowych organizacji pozarządowych i organizacji pożytku publicznego zajmujące się prawem ochrony środowiska przedsiębiorstwa świadczącego usługi doradztwa prawnego w sprawach środowiska:

 • Strona internetowa prawników zajmujących się kwestiami środowiskowymi mogą doradzać osobom legalnie, ale nie stanowią one prawnej
 • reprezentowanie w ramach procedury środowiskowe.

Nie istnieją warunki do uzyskania dostępu do doradztwa prawnego – każda osoba fizyczna może mieć dostęp, jak również organizacje pozarządowe i rzecznik ds. środowiska.

Rzecznik ds. środowiska naturalnego jest bezpłatną poradę na temat ekologicznej, lecz głównie działającą jako instytucja przestrzega prawa ochrony środowiska w celu zgodności z procedurami w zakresie ochrony środowiska.

Pomoc prawna pro bono jest gwarantowane wyłącznie w postępowaniach cywilnych i karnych (Verfahrenshilfe), jak również podczas postępowania administracyjnego i trybunału konstytucyjnego. Oprócz tego, w sprawach dotyczących środowiska, nie można zwrócić się o pomoc prawną.

Rzecznik ds. Środowiska zajmuje się sprawami dotyczącymi kwestii środowiskowych przy poszanowaniu prawa ochrony środowiska w celu zgodności z procedurami w zakresie ochrony środowiska.

XIII. Terminowość

Organy administracyjne są zobowiązane do rozpatrywania wniosków i odwołań bez zbędnej zwłoki i musiał wykonać decyzję najpóźniej w terminie sześciu miesięcy od złożenia wniosku lub odwołania (ws. Technologia informacyjna 73 ustawy o ogólnym postępowaniu administracyjnym i SEC.. 27 pkt 1 ustawy o sądzie administracyjnym; naruszenie obowiązku podejmowania decyzji może wywołać roszczeń na podstawie odpowiedzialności organów publicznych (Amtshaftungsgesetz” – AHG). Jednak terminy mogą być regulowane w różny sposób w ramach odpowiednich przepisów sektorowych.

 • Jeżeli organ administracyjny nie zdecydowała jeszcze, po upływie okresu sześciu miesięcy, strony postępowania mogą złożyć wniosek (devolutionsantrag decentralizacji w następnej instancji organ). Następnie władze te muszą wydać decyzję bez zbędnej zwłoki i najpóźniej z końcem tego sześciomiesięcznego okresu.
 • Jeżeli strona wezwała najwyższym organem administracyjnym w ramach postępowania administracyjnego (w postępowaniu odwoławczym lub w ramach decentralizacji) i organ ten nie oznacza, że w momencie decyzji służy stronie prawo do wniesienia skargi (säumnisbeschwerde niewykonania zobowiązań) w sądzie administracyjnym. Następnie do sądu administracyjnego przewiduje termin 3 miesięcy na opóźnianie organ na wydanie decyzji. Po tym okresie kompetencji decyzyjnych trafia do sądu administracyjnego.

Zasadniczo powyższe terminy ich ważności ogólnego postępowania administracyjnego oraz spółki zależnej (jeżeli w prawie materialnym nie różni się od ustawy o ogólnym postępowaniu administracyjnym w kwestiach środowiskowych):

 • W niektórych procedur OOŚ ogólną zasadę zmieniają się i Urząd ma na wydanie decyzji w ciągu dziewięciu miesięcy (SEC. 7/2 ustawy o OOŚ).
 • Termin realizacji krajowych procedur OOŚ w odniesieniu do autostrad i linii kolejowych dużych prędkości (SEC wynosi dwanaście miesięcy. 24b/2 ustawy o OOŚ).
 • Procedury OOŚ należy wykonać w ciągu sześciu tygodni (SEC. 3/7 ustawy o OOŚ) w odniesieniu do krajowych linii kolei dużych prędkości autostrady lub projekty ośmiu tygodni (SEC. 24/5 ustawy o OOŚ).
 • W ramach procedury OOŚ strony są zobowiązane do złożenia odwołania w terminie czterech tygodni od decyzji administracyjnych.

Typowe okresy:

 • W 2011 r. średni czas trwania zwykłej procedury OOŚ zostało około siedemnaście miesięcy.
 • W ramach uproszczonej procedury OOŚ średni okres trwania kursu wynosił nieco mniej niż dziesięć miesięcy.
 • Średni czas trwania procedury OOŚ został nieco więcej niż cztery miesiące.
 • Średni czas trwania procedury środowiskowe na niezależnym senatem byłaby mniej niż sześć miesięcy.

W postępowaniu cywilnym, jeżeli Trybunał nie jest wydanie orzeczenia w rozsądnym terminie – skargę (fristsetzungsantrag) mogą być składane z opóźnieniem court- ten sąd ma cztery tygodnie na wydanie wyroku lub innego działania wymagane od wnioskodawcy. Jeżeli Trybunał nie bierne stosowanie tych czterech tygodni, zostaje przekazane do sądu wyższej instancji, który ustala nowy termin Sąd Pierwszej Instancji orzekanie w sprawie. Inne niż te środki, by życie na wydanie decyzji, nie istnieją sankcje wobec sądów zawierające opóźnione decyzje.

Zasadniczo Urząd ma na wydanie decyzji bez zbędnej zwłoki i nie później niż sześć miesięcy po wszczęciu postępowania (SEC. 73 ustawy o ogólnym postępowaniu administracyjnym). Przekazanie wniosku w postępowaniu administracyjnym oraz domyślnych skargi do sądu administracyjnego jest jedynym prawnie wiążącym terminie lub terminach, organy administracyjne są zobowiązane.

XIV. Inne kwestie

Odwołanie może zostać złożone dopiero po zakończeniu postępowania w pierwszej instancji, udzielając formalnej decyzji.

W ökobüro dostarcza informacji na temat dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska – materiały informacyjne dotyczące legitymacji procesowej i ma prawo odwołania się do procedur administracyjnych, wyjaśnienie praw procesowych stron treści, warunków i procedur OOŚ i IPPC. Co więcej, informacje w sprawie odpowiedzialności za środowisko i informacji dotyczących środowiska, pewne sektorowe przepisy w dziedzinie ochrony środowiska dotyczące sposobu złożenia europejską inicjatywę obywatelską itd.; Ponadto ważne powiązania prawa ochrony środowiska oraz kontakty z odpowiednimi instytucjami znajdują się na stronie internetowej:

Link otworzy się w nowym okniehttp://www.oekobuero.at/

Ponadto Federalna Agencja Ochrony Środowiska zawiera informacje dotyczące dostępu do wymiaru sprawiedliwości:

Link otworzy się w nowym okniehttp://www.umweltbundesamt.at/umweltsituation/uvpsup/uvpoesterreich1/verfahrensablauf/beteiligung/

Federalny minister rolnictwa, leśnictwa, środowiska i gospodarki wodnej przekazuje informacje dotyczące udziału społeczeństwa, informacje o środowisku, OOŚ oraz konwencji z Aarhus na następujących stronach internetowych:

Link otworzy się w nowym okniehttp://www.partizipation.at/

http://www.lebensministerium.at/umwelt/betriebl_umweltschutz_uvp/kontrolle-info.html

Link otworzy się w nowym okniehttp://www.lebensministerium.at/umwelt/betriebl_umweltschutz_uvp/uvp.html

http://www.lebensministerium.at/umwelt/eu-international/umweltpolitik_internat/aarhus-konvention.html

Austriackie ramy prawne w sprawach karnych i cywilnych zastosowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów lub zmodyfikowane rodzaje procedur administracyjnych, ale w ramach tego instrumentu, zasadniczo nie jest stosowana.

Jeden sektor, w którym alternatywne metody rozwiązywania sporów (ADR) są dostępne są oceny oddziaływania na środowisko (SEC. 16/2 UVP-G). ADR mogą być wykorzystane w ramach procedury OOŚ – nie jest możliwe, z zastosowaniem uproszczonej procedury OOŚ.

Mediacja jest rzeczywiście wykorzystane do rozwiązania konfliktu w Austrii. An Empirical dochodzenia na temat praktycznych doświadczeń dotyczących mediacji w Austrii stwierdził, że postępowanie mediacyjne stosowane jest w sprawach dotyczących środowiska i że procedury te mogą mieć bardzo konkretne wyniki.Link otworzy się w nowym okniehttp://www.oegut.at/de/

Jak wspomniano powyżej, austriacka ustawa o ocenach oddziaływania na środowisko wyraźnie przewiduje przerwanie procedury OOŚ dla mediacji na wniosek wnioskodawców projektów (SEC. 16/2 eia-act)

XV. Cudzoziemcy

Zasadę równości zapisaną w konstytucji austriackiej. Oznacza to, że organ ustawodawczy może nie dyskryminuje jednego obywatela z innego państwa członkowskiego (sztuki) 7 B -VG. Ponadto federalnej ustawy konstytucyjnej o zakazie dyskryminacji rasowej (BVG betreffend das Verbot rassischer Diskriminierung) nie pozwala na dyskryminację obcokrajowców. Rozróżnienia wyłącznie ze względu na rasę, kolor skóry, pochodzenie lub pochodzenie narodowe lub etniczne jest zakazana. Mimo to władza wykonawcza/organy administracyjne są zobowiązane do przestrzegania zasady równości.

 • Różne decyzje dotyczące podobnych spraw są po prostu tolerowane w przypadku istnienia podstaw faktycznych.
 • Do organów administracyjnych nie mogą decydować w sposób arbitralny
 • Naruszają zasadę równości, gdyby oprzeć swoją decyzję na przepisach, które przeczy BVG w sprawie dyskryminacji rasowej

W postępowaniach sądowych niemiecki jest językiem urzędowym. Jeżeli strony lub zeznań w postępowaniu nie mówi po niemiecku – tłumacz będzie świadczona. Tłumaczenia są dostarczane przez rząd w postępowaniach sądowych – są oficjalnie uznane i tłumaczy. Koszt na tłumacza jest wypłacana przez odnośne strony – a ostatecznie przez stronę przegrywającą, chyba że była uprawniona do pomocy prawnej).

XVI. Sprawy transgraniczne

W zagranicznych procedur transgranicznej OOŚ zainteresowanej strony muszą zostać poinformowane o

 • Proponowane działanie
 • Ewentualne transgraniczne skutki środowiskowe
 • charakter ewentualnych decyzji, które mogą zostać podjęte w ramach procedury OOŚ

Wnioskodawca projektu musi upewnić się, że dokumentacja OOŚ została zakończona. Właściwy organ jest zobowiązany do przesłania tych informacji do zainteresowanych stron zagranicznych.

Niniejsza dokumentacja OOŚ musi zawierać następujące informacje:

 • Opis projektu
 • Rozsądne rozwiązania alternatywne
 • Opis rzeczywiste warunki środowiskowe w miejscu realizacji przedsięwzięcia
 • Wykaz środków ograniczających

Zgodnie z Konwencją o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym (konwencja z Espoo) definicji „społeczeństwa” należy rozumieć jako „jedną lub więcej osób fizycznych lub prawnych oraz, zgodnie z krajowym ustawodawstwem lub praktyką, ich stowarzyszenia, organizacje lub grupy. (ws. Artykuł 1/x konwencja Espoo).”

Organizacji pozarządowych i państw sąsiadujących z państwem dotkniętym katastrofą mają stałych procedur OOŚ w Austrii, pod pewnymi warunkami, które mają zastosowanie do ich „odpowiednikami”.

NGO poszkodowanego państwa mają zdolność prawną według SEC. 19/11 ustawy OOŚ, jeżeli:

 • państwa obcego, został powiadomiony o planowanej działalności
 • Ta część środowiska w obcym państwie mogą dotyczyć skutków planowanej działalności, których ochrona jest prowadzona przez organizację pozarządową, oraz
 • Jeżeli NGO mogą uczestniczyć w procedurze OOŚ, jeżeli projekt został zrealizowany w tym obcym państwie.

Ponadto zagraniczni sąsiadów sąsiadów i gmin (pełniący obowiązki) jest gwarantowana zdolność prawną według SEC. 19/1/1 ustawy OOŚ.

Wyżej wymienione strony będą mieć takie same prawa jak austriackiej partii czy organizacji pozarządowych lub sąsiadów.

Zagranicznych grup obywateli nie posiadają legitymacji procesowej w transgranicznej OOŚ, ponieważ nie spełniają kryteriów określonych dla krajowych grupy obywateli – a mianowicie obcokrajowcy nie mają prawa do głosowania w Austrii.

Nie przyznaje się pomocy prawnej w postępowaniach administracyjnych w Austrii.

Nie ma możliwości wyboru między sądami różnych krajów.


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 14/09/2016