Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

Cesta

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeus ympäristöasioissa - Luxemburg

Tento text byl přeložen strojově. Za kvalitu překladu neručíme.

Kvalita tohoto překladu byla ohodnocena známkou: špatná

Jak byste ohodnotili kvalitu tohoto překladu?


 1. Perustuslaillinen perusta
 2. Oikeuslaitos
 3. #II
 4. Tiedonsaantiin liittyvät oikeusriidat
 5. Muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeus yleisön osallistuessa päätöksentekoon
 6. Toimia ja laiminlyöntejä koskeva muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeus
 7. Muut oikeussuojakeinot
 8. Asiavaltuus
 9. Oikeudellinen edustus
 10. Todisteet
 11. Väliaikaiset turvaamistoimenpiteet
 12. Oikeudenkäyntikulut
 13. Oikeusapu
 14. Oikea-aikaisuus
 15. Muut kysymykset
 16. Ulkomaalaiset
 17. Rajat ylittävät oikeusriidat

I. Perustuslaillinen perusta

Vuonna 1999 Luxemburgin hallitus muutti perustuslakia lisäämällä ympäristön suojelu ja eläinten uusi perustuslaillinen periaate (11 artiklan). Luxemburgin valtio takaa ihmisen ympäristön ja luonnonympäristön suojeluun, pyrkimällä luomaan kestävä tasapaino luonnonsuojelun ja nykyisten ja tulevien sukupolvien tarpeet. Valtio edistää eläinten suojelua ja hyvinvointia. Kansalaiset voivat vedota suoraan oikeuden perustuslain hallinnollisissa ja oikeudellisissa menettelyissä. Jos tuomari katsoo, että asianosainen riitauttaa lain perustuslainmukaisuus lakia, hän aikoo käsitellä ennakkoratkaisupyyntö, jonka Cour constitutionnelle (perustuslakituomioistuin). Osapuolten hallinnollista tai oikeudellista menettelyä, voi vedota suoraan Euroopan unionin direktiivejä ja yleissopimus. Ne voivat vedota kansainvälisiin sopimuksiin, kun ne ovat ratifioineet Luxemburgissa. Hallinnolliset tuomioistuimet viittaavat Århusin yleissopimuksen ja sitä sovelletaan. Erityisesti mainitaan, että Århusin yleissopimuksen suoraan määrittää asianosaisten asiavaltuus.

II. Oikeuslaitos

Luxemburgin lainsäädäntö perustuu roomalaiseen oikeuteen ja tehdään selkeä ero julkisoikeuden ja yksityisoikeuden piiriin. Koska on olemassa selvä ero julkisoikeudellisten ja yksityisoikeudellisten oikeusjärjestelmän Luxemburgissa, Luxemburgin suurherttuakunnassa jakautuu siviilioikeuden ja hallinto-oikeuden järjestelmää. Luxemburgissa Cour constitutionnellen päättää lakien perustuslainmukaisuuden. Käyttö ei ole suoraan asianosaisten; Ainoastaan kansalliset tuomioistuimet voivat esittää Cour constitutionnellelle esikysymyksen. Euroopan perustuslain mukaan tuomioistuinten tehtävänä on käyttää tuomiovaltaa. Ne ovat riippumattomia suorittaessaan tehtäviään. Luxemburgissa, toimivaltaisia ovat: sitä järjestystä, ja hallinnollinen määräys. Hierarkian huipulla on Civil Cour supérieure de justice, johon sisältyy, Cour d’appel de Paris ja Cour de cassation parketin général. Peruuttamisen tapauksissa eri jaostojen tuomioista cour d’appel toteutetaan pääosin Cour de cassationiin, joka sisältää jaostossa, jossa asian käsittelemiseen osallistuu viisi tuomaria.

Luxemburgissa ei ole erityisiä tuomioistuimia päättämään ympäristöasioissa. Ympäristöön liittyvät tapaukset, jotka hallinto- tai oikeusviranomaisten asian mukaan. On olemassa kaksi oikeudellista kaupunginosissa Luxemburgissa, Luxemburgin ja Diekirchin kullakin alueella, Tribunal d’arrondissementissa. Tuomioistuinten tuomarit nimittää suurherttua suoraan. On olemassa kolme vähäisten vaatimusten tuomioistuimilla, Justice de Paix, Luxemburgin ja Diekirchin, Alzette sur- esch-. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin, korkein hallinto-oikeus, tuomioistuimen toimivalta on hallinnollinen määräys. Forum shopping on saatavilla vain oikeustapauksia ja hallinnollisia asioita, ei ole olemassa. Osapuolet voivat kuulua ”choice-of-forum” lausekkeen sopimuksesta. Jos molemmat osapuolet suostuvat tähän lausekkeeseen, ne voivat johtaa vähäisiin vaatimuksiin ennen niiden myöhemmin, Justice de Paix, jos se on muuten ei sovellu vaateen arvo ja alueellisia sääntöjä. Kaikki päätökset ensimmäisen oikeusasteen tuomion Tribunal d’arrondissementissa Luxemburgin ja Diekirchin tuomioistuimessa voidaan hakea muutosta Cour d’appelissa. Hovioikeuden ratkaisusta, valittaja on valituksensa 40 päivän kuluessa siitä, kun päätös on annettu tiedoksi ennen tuomioistuimen kansliaan. Cour d’appel valvovat lainsäädännön soveltamista tosiseikkoihin Tribunal d’arrondissement ja vahvistaa tai kumota Tribunal d’arrondissement. Vähäisiä vaateita koskevat tuomioistuinten tuomioista voi valittaa District tulkitsevat. Muutoksenhakutuomioistuimen päätösten ja muiden päätösten ylimmän oikeusasteen tuomioistuinten tuomioita voidaan hakea muutosta Cour de cassationilta. Cour de cassation on ainoastaan valvoa lain soveltamista ja työjärjestyksen. Määräaika valittaa Cour de cassation on kahden kuukauden kuluessa tuomion tiedoksi antamisesta. Cour administrative on korkeimman oikeuden ja kassaatiotuomioistuimen reformatory oikeuksia. Tuomari voi ratkaista hallintoviranomaisten laillisuuden ja oikeasuhteisuuden hallinnollista päätöstä. Hallinnollinen tuomari voi aina kumota hallinnollisia päätöksiä, vaan se voi ainoastaan korvata hänelle päätöksen, jos hallinnon päätöstä asianomaisen lainsäädännön mukaisesti. Ympäristöasioissa tapauksissa tuomari voi nostaa kanteen saadakseen kansalaisyhteiskunnan vastaajalta vahingonkorvausta. Tuomarit ovat toimivaltaisia antamaan ratkaisun yksityisoikeuden asioissa haittaa kuten melu tai naapurimaiden aiheuttamaa pilaantumista. Ympäristöhaitat asiat voidaan panna vireille myös ilman rikkomuksia koskevassa säännöstössä. Rikosoikeudellinen tuomari on toimivaltainen antamaan ratkaisun silloin, kun kanne nostetaan joko poliisin tai yleisen syyttäjän. Oikeuslaitoksen tuomari on toimivaltainen päättämään, onko vahingonkorvausoikeus tapauksissa (eli ne ovat yksityishenkilöiden väliset) tai hallintoon (hallinnon ja yksittäisen). Tuomioistuin voi viran puolesta määrätä, asiantuntemusta tai paikan päällä vierailua varten asiassa. Tuomari voi myös määrätä toimenpiteitä, joiden ansiosta todistajan kuulemista. Tuomari voi ohjata hallintoviranomaisten näyttelyn aitous.

III Tiedonsaantiin liittyvät oikeusriidat

Jos ympäristötietoa koskeva pyyntö on evätty tai että siihen on vastattu riittämättömästi tai virheellisesti, että henkilö voi hätätilanteessa väliaikaisen menettelyn aloittamista hallintotuomioistuimeen. Kanne on nostettava tuomioistuimessa 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi antamisesta tai päätöksen jälkeen viranomaisten vaikenemista säilytetään 3 kuukautta. Jos tuomari katsoo, että vaade, hän voi velvoittaa hallintoa antamaan tietoja. Tuomioon saa hakea muutosta. Evätään kokonaan tai osittain, sen on perusteltava ja lähetettävä kirjattuna kirjeenä. Kieltäytyminen on tietoja käytettävissä olevista muutoksenhakukeinoista ja muutoksenhakuun. Väite on nostettava 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi antamisesta tai päätösten riittämättömiä. Esityksen on sisällettävä:

 • nimi ja osoite,
 • Tiivistelmä tosiseikoista
 • PÄÄTELMÄT
 • kuvaus ympäristötieto pääsy on evätty.

Siinä on esitettävä yhtä monta kuin asianosaisten ja tuomioistuimen kotipaikka ennen kuulemisen ajankohtaa. Virkamiestuomioistuimen tuomio annetaan tiedoksi hakijalle ja viranomaiselle. Hallintoviranomainen laatii ympäristötiedot virkamiestuomioistuimen kirjaamon kautta. Tietojen luonne vaikuttaa päätöksentekoon, sillä se voidaan sulkea pois mainostamiseksi laissa. Virkamiestuomioistuin tarkastelee tietoja ja onko hallinnollisen viranomaisen on ilmoitettava tästä kantajalle. Virkamiestuomioistuin voi määrätä täydellinen tai osittainen luovuttaminen.

IV. Muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeus yleisön osallistuessa päätöksentekoon

Luxemburgissa ei ole mitään erityisiä menettelysääntöjä ympäristön alalla. Säännöllinen hallinnollista menettelyä. Periaatteessa hallinnolliset päätökset hallinnollisiin elimiin sovelletaan ”procédure administrative contentieuse” ulkopuolisten ”(hallintomenettelylaki).Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/compilation/code_administratif/VOL_5/PROCEDURE_ADMIN.pdf Jos oikeussäännössä säädetään lyhyempiä aikoja ja/tai uskonpuhdistuksen menettelyt hallinnollista päätöstä vastaan, hallinnolliset päätökset voidaan riitauttaa tuomioistuimessa suoraan 3 kuukauden kuluessa niiden tiedoksi antamisesta tai julkaisemisesta. Asia voidaan saattaa tuomioistuimeen ennen kuin kaikki hallinnolliset oikeussuojakeinot on käytetty. Sitä, että valitus lykkää hallinnollisen viranomaisen määräaika valittaa hallintotuomioistuimeen. Hallintotuomioistuimeen kaikki saatavat on esitettävä ja asianajajan allekirjoitus, avocat à la Cour, myöhemmin. Esitykseen on sisällytettävä nimet ja osoitteet, kyseenalaisti kantajan hallinnollinen päätös tai yhteenveto tosiseikoista, ja luettelo on. Alkuperäiskappale on toimitettava neljänä kappaleena virkamiestuomioistuimen kirjaaja. Tribunal administratif voidaan hakea muutosta Cour administrative on 40 päivän kuluessa tuomiosta. Tuomari voi ainoastaan tarkastaa, että muodollinen ja aineellinen lainmukaisuus hallinnollista päätöstä. Hyvin tekniset asiat, hallinnolliset tuomioistuimet voivat joutua tarkistamaan aineelliset ja tekniset toteamukset. Tuomari voi myös pyytää teknistä asiantuntemusta ja vierailut paikan päällä saadakseen enemmän teknisiä tietoja ja etsiä sopivan ratkaisun. Näin ollen ne voivat perustaa ratkaisunsa tieteellisiä havaintoja. Tämä on erityisesti ympäristövaikutusten arviointia (YVA) tapauksissa. Tuomareiden ensin Tribunal administratif tutkii asian ja kantajan asemasta, joka tarvitsee olla tietynlaista suoraa etua. Valtiosta riippumattomat järjestöt voivat olla asiavaltuus, jos ne on tunnustettu kansallisesti. Niillä katsotaan olevan henkilökohtainen intressi, jos lainsäädännössä niin säädetään. Menettelysäännöt ovat samat kuin tavanomaisen hallinnollisen menettelyn. . Hän tarkastelee tämän päätöksen aineellista lainmukaisuutta ja ympäristön osalta vastaavasti. Tuomari voi myös tarkistaa. Hän kuin tarkastelee tämän päätöksen aineellista lainmukaisuutta ja ympäristön osalta vastaavasti. Kanne on nostettava 3 kuukauden kuluessa sen hallinnollisen päätöksen tiedoksiantamisesta. Kiireellisissä tapauksissa puhemies väliaikaisen menettelyn Tribunal administratif voi tarkistaa ympäristövaikutusten arvioinnin rajausta koskevia päätöksiä. Hakija voi saattaa asian hallintotuomioistuimen käsiteltäväksi. Hakemukseen on sisällyttävä hakijan nimet ja osoitteet, hallinnollinen päätös, tiivistelmä tosiseikoista ja väitteistä ja hakemuksen kohde. Siihen on sisällyttävä myös luettelo osoittaa, että kantaja käyttää oikeudenkäynnissä. Tribunal administratif tutkii lopullisen ympäristövaikutusten päätöksille tai luville. Kantaja, ministerien, naapureina olevien kuntien luomista, joilla on riittävä ja välitön oikeussuojan ja yhdistysten merkitys – kuten kansallisessa laissa tunnustetut concerned- voi saattaa asian hallintotuomioistuimen käsiteltäväksi. Kanteessa on oltava kantajan nimi ja osoite, hallinnollisen päätöksen tiivistelmä tosiseikoista ja väitteistä ja hakemuksen kohde. Siihen on sisällyttävä myös luettelo osoittaa, että kantaja käyttää oikeudenkäynnissä. Cour administrative on tarkistaa hallinnollisen päätöksen laillisuus ja pätevyys. Cour administrative on prosessioikeuden ja aineellisen laillisuuden YVA-päätös. Sillä ne katsovat pääasiassa, että ne tarkistavat tekniset asiakirjat ja todisteet. Ne voivat määrätä, asiantuntemusta ja vierailla alueella. Jotta asiavaltuus kansallisissa tuomioistuimissa ei ole tarpeen osallistua julkisen kuulemisen vaiheen ympäristövaikutusten arviointimenettelyä, jotta voidaan esittää huomautuksia tai osallistua kuulemistilaisuuteen. Säännöt, jotka koskevat asiavaltuutta säännöllisesti kansallisten tuomioistuinten, jotka haluavat riitauttaa päätöksen ympäristövaikutusten arviointia. Väliaikaiset turvaamistoimenpiteet on ympäristövaikutusten arviointiin, jos on olemassa riski vakavasta vahingosta. Ei ole olemassa erityisiä sääntöjä, joita sovelletaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyä sen ohella, että säännölliseen kansalliseen säännökseen. Hallintotuomioistuimet voivat tarkistaa lopullisen IPPC päätöksille tai luville. Kantaja, ministerien, naapureina olevien kuntien luomista, joilla on riittävä ja välitön oikeussuojan ja yhdistysten merkitys – kuten kansallisessa laissa tunnustetut concerned- voivat saattaa asian Tribunal administratif. Hakemukseen on sisällyttävä hakijan nimet ja osoitteet, hallinnollinen päätös, tiivistelmä tosiseikoista ja väitteistä ja hakemuksen kohde. Siihen on sisällyttävä myös luettelo osoittaa, että kantaja käyttää oikeudenkäynnissä. Hallintotuomioistuin tarkastelee toiminnan lainmukaisuuden ja sen pätevyyteen. Säännöllisen hallinnollisen menettelyn sääntöjä sovelletaan edellä kuvatulla tavalla. Tribunal administratif tuomareiden menettelysäännöt ja IPPC:n päätöksen aineellista laillisuutta, joita se pitää tapaukseen liittyvien tosiseikkojen perusteella. Tuomari tarkastaa tosiseikkoja koskevat ja tekniset perusteet ja kaikki tarvittavat asiakirjat. Hän voi määrätä sellaisen asiantuntemuksen ja velvoittaa hallinnon toimittamaan tiedostot ja asiakirjat. Hän voi myös vierailla alueella, jotta voidaan kerätä tietoa tilanteesta. Jotta asiavaltuus kansallisissa tuomioistuimissa, ei ole tarpeen osallistua julkisen kuulemisen vaiheen IPPC, esittää huomautuksia tai osallistua kuulemiseen. Säännöt, jotka koskevat asiavaltuutta säännöllisesti kansallisten tuomioistuinten, jotka haluavat riitauttaa sellaisen päätöksen, jotka liittyvät kansainväliseen kasvinsuojeluyleissopimukseen. Väliaikaiset turvaamistoimenpiteet on IPPC-direktiivin menettelyjä tapauksissa, joissa on vaarana vakavan vahingon. Ei ole olemassa erityisiä sääntöjä, joita sovelletaan IPPC-direktiivin menettelyt sen ohella, että säännölliseen kansalliseen säännökseen.

Toimia ja laiminlyöntejä koskeva muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeus

Ympäristöasioissa voidaan saattaa tuomioistuimen suoraan yksityishenkilöitä tai oikeushenkilöitä vastaan. Hakijan on osoitettava riittävä intressi asian. Yksityishenkilöt voivat nostaa kanteen tuomioistuimessa tapauksissa, joissa vahingot. Ne voivat myös nostaa kanteen saadakseen hallinnollisen päätöksen peruuttaminen, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa itselleen tai heidän omaisuudelleen. Sen jälkeen kun jokin korjaus voi vaatia, että toimen poistaminen ympäristöä tai ympäristön kunnostamista. Saatavia koskevien päätösten tai toimivaltaisen viranomaisen voidaan nostaa kanne Tribunal administratifissa määräyksen. Kansalaisjärjestöt (laki voi myös esittää concerned- päätöksestä minsitry. Hakemukset voi jättää henkilö, joka vaikuttaa suoraan aiheutunutta vahinkoa ympäristölle, rikkoo hänen oikeuttaan tai henkilö, joka on riittävä intressi ympäristöä koskevan päätöksen osalta. Tuomari tutkii asian. Ympäristövahinkovastuun mukaisesti ministeri, joka vastaa ympäristöön, ja ministeri, joka vastaa veden ja heidän hallintonsa ovat Luxemburgin toimivaltaisten viranomaisten ympäristövahinkovastuuta koskevissa asioissa. Pyyntö voidaan jättää toimivaltaiselle viranomaiselle tai jos ympäristövahinko tai välitön vaara. Toimintapyyntöön on liitettävä kaikki tarvittavat tiedot tilanteesta. Toimivaltainen viranomainen tutkii pyynnön ja tekee asianmukaisen päätöksen. Tribunal administratif tutkii hallinnollisen päätöksen tekee ministeri tai toimivaltainen viranomainen. Oikeudellisia toimia on toteutettava sen tuomioistuimelle 40 päivän kuluessa kyseisestä päätöksestä. 30 päivää on yhtä kuin viranomaisten vaikenemista on hallintoviranomaisen tekemä päätös. Vain se henkilö, joka on riittävä etu, voi nostaa kanteen unionin tuomioistuimessa. Ympäristövastuun täytäntöönpanemiseksi toimia saatetaan suoraan toimivaltaiselle ministerille tai hallintoon. Valtiosta riippumattomat järjestöt, jotka ovat saaneet hyväksynnän jäsenvaltiolta, voidaan myös esittää.

VI. Muut oikeussuojakeinot

Luxemburgissa, lukuun ottamatta, lailliset keinot voivat nostaa kanteen henkilöitä vastaan hallinnollisesta päätöksestä Euroopan oikeusasiamiehelle, joka toimii välittäjänä osapuolten välillä. Oikeusasiamies ei kuitenkaan yleensä, vaan auttaa osapuolia pääsemään sopimukseen. Oikeusasiamies (jota kutsutaan myös ”sovittelija”) on tärkein elin, joka sääntöjen hallinnon ja kansalaisten väliset ristiriidat. Puolueettomana välittäjänä, oikeusasiamies voi järjestää tiedusteluja, jotka auttavat ratkaisemaan konflikteja. Se toimittaa ehdotuksen asian ratkaisemiseksi, että osapuolet voivat vapaasti noudattaa tai jättää noudattamatta. Oikeusasiamies voi myös antaa suosituksia, jotta tilanteen korjaamiseen ja parantaa hallinnon toimintaa. Hän voi myös suositella muutoksia säädöksiin, joiden oikeudellinen perusta neuvoston päätökselle, kun kantelu tehtiin, päätöksestä. Yksityishenkilöt voivat ilmoittaa poliisille tai syyttäjälle, jos rikos, ympäristörikoksia, jotka saattavat myöhemmin päättää syytteeseen. Kantelun epäasianmukaisen hallinnolliset toimet voidaan jättää Euroopan oikeusasiamiehelle, joka toimii välittäjänä ja yksityisen osapuolen välinen hallinnon.

VII. Asiavaltuus

Asiavaltuus

Hallinnollinen menettely

Oikeudenkäyntimenettely

Yksityishenkilöt

Ainoastaan henkilöt, joilla on tietynlaista suoraa etua asian voi saattaa asian hallintotuomioistuimen käsiteltäväksi. Heidän on oltava eri kuin yleisen edun vuoksi.

Ainoastaan henkilöt, joilla on tietynlaista suoraa etua asian voivat saattaa asian tuomioistuinten käsiteltäväksi. Heidän on oltava eri kuin yleisen edun vuoksi.

Kansalaisjärjestöt

Kansalaisjärjestöillä on asiavaltuus, jos he ovat saaneet virallinen hyväksyntä perustuu Luxemburgin valtion kansallista merkitystä. Hyväksyntä myönnetään, ympäristön suojelu on sisällytetty niiden yhtiöjärjestyksen 3 vuoden ajan.

Kansalaisjärjestöillä on asiavaltuus, jos ne hyväksytään Luxemburgin kansallisen merkityksen perusteella. Hyväksyntä myönnetään, ympäristön suojelu on sisällytetty niiden yhtiöjärjestyksen 3 vuoden ajan.

Muut oikeussubjektit

Kunnilla on asiavaltuus nostaa kanne ministeriön antamaa lupaa, koska niillä on valvoa ympäristölainsäädännön täytäntöönpanoa niiden alueella. Niillä on oltava henkilökohtainen intressi.

Syyttäjiä, poliiseja, vesi- ja metsähallinto ja tullihallinnon virkamiehet voivat valittaa rikoksentekijöille ympäristöasioissa.

Tilapäiset ryhmät

EI SOVELLETA

EI SOVELLETA

Ulkomaiset kansalaisjärjestöt

Ulkomaiset kansalaisjärjestöt ovat asiavaltuus, jos lainsäädännössä niin säädetään.

Ulkomaiset kansalaisjärjestöt ovat asiavaltuus, jos lainsäädännössä niin säädetään.

Muu käyttö

EI SOVELLETA

EI SOVELLETA

Asiavaltuuden saaminen hakijan on oltava henkilökohtainen, suora, tosiasiallinen ja varma, tehokas ja oikeutettu etu. Luxemburgissa ei existpublic actio popularis, syyttäjien, poliisien, virkamiesten ja hallinnon luonne ja metsien tullihallinnon virkamiehet voivat jatkaa ympäristöalan sääntöjä rikotaan. Tällaiset laiminlyönnit voivat johtaa siihen, että kanne voidaan nostaa syyte rikostuomioistuimessa ympäristölainsäädännön mukaisesti.

VIII. Oikeudellinen edustus

Yhteisöjen tuomioistuimessa edustanut asianajaja on pakollista silloin, kun menettely on kirjallista. Näin ollen kun riita-asian arvo on alle 10,000 euroa, Justice de Paix, vähäisiin vaatimuksiin ”, tuomioistuin on toimivaltainen ratkaisemaan asian. Asianosaisten ei tarvitse olla asianajajaa ja asianosaiset voivat esiintyä henkilökohtaisesti. Jos asian arvo on yli 10,000 euroa, Tribunal d’arrondissementin toimivaltaan ja asianosaisten on oltava edustajanaan oikeudellinen neuvonantaja, avocat à la Cour. Oikeudellinen neuvonta on pakollinen myös muutoksenhakutuomioistuimessa. Asianosaisten on oltava asianajaja ja myöhemmin ennen hallintotuomioistuimissa on allekirjoitettava oikeudellinen neuvonantaja, avocat à la Cour. Luxemburgissa, vain muutama asianajaja on erikoistunut ympäristölainsäädäntöön ja useimmat niistä käytännön ja hallinnollisen lainsäädännön suunnittelua koskevassa lainsäädännössä. Paras tapa löytää asianajaja on erikoistunut ympäristölainsäädäntöön yhteyttä Luxemburgin asianajajaliiton (barreau de Luxembourg).

IX. Todisteet

Todistustaakka kuuluu kantajalle. Hänen on tosiseikkojen ja todisteiden vahingonkorvausta. Eri tyyppiset todisteet ovat kirjalliset todisteet, todistajanlausumat, olettamat, tunnustaminen ja valaehtoinen lausunto. Näyttö on harkinnanvarainen muodossa, paitsi jos kyseessä on oikeudellinen asiakirja, jossa on oltava kirjalliset todisteet. Päätettäessä, onko todistajan kuulemiseen jätetään tuomarin vapaaseen harkintaan. Tuomioistuin voi pyytää todisteita myös viran puolesta, jos se katsoo, että on hyödyllistä selventää asiaa. Tuomioistuin voi pyytää asiantuntijoiden lausunnot tai järjestää tutustumiskäyntejä. Jotta asiantuntijalausunnot, osapuolten on toimitettava asiantuntijaa yhteisöjen tuomioistuimelle. Hallinnollisissa asioissa, asiantuntijat olisi valittava asiantuntijaluetteloon, julkaissut oikeusministeriö. Tuomari päättää, onko asiantuntijan tai todistajan kuulemiseen. Tuomari voi määrätä muita asiantuntijoita, jos he eivät ole tyytyväisiä ensimmäisen. Tuomareiden täytyy kuitenkin pitää asiantuntijalausuntoa mahdollisimman huolellisesti ja vain hylätä sen, jos on vakavia perusteita, joista ei ole laadittu asianmukaisesti.

X väliaikaiset turvaamistoimenpiteet

Hallinto-oikeudessa, valitus tai kanne toimitettiin hallinto-oikeuden päätöksestä ei ole lykkäävää vaikutusta. Hallinnollinen päätös on oikeudellisesti ja täytäntöönpanokelpoisia, vaikka sen laillisuus voidaan riitauttaa. Muutoksenhaku ja oikeussuojakeinot, joilla ei ole lykkäävää vaikutusta ja hallinnolliset päätökset pannaan välittömästi täytäntöön. Muutoksenhaku ja oikeussuojakeinot hallinnollisen päätöksen keskeyttää vain hätätapauksessa tai vakavasti epäillä tämän päätöksen lainmukaisuutta. Ympäristöasioissa, hallinnollista päätöstä vastaan voi olla lykkäävää vaikutusta, jos se perustuu vakaviin syihin ja päätöksen täytäntöönpanosta voi aiheutua vakavaa ja korjaamatonta vahinkoa. Hallinnollinen päätös voi olla joko positiivinen tai negatiivinen. On mahdollista saada kieltomääräyksiä estää välittömästi uhkaavat vahingot tai lopettaa se, miten lakisääteinen ympäristöhaitat välivaiheen kiireellistä menettelyä noudattaen. On kiireellistä menettelyä noudattaen saataville hätätilanteessa tuomarille, väliaikaistoimen määräämistä hakevan asianosaisen välivaiheen menettelyt. Hän voi määrätä toimenpiteitä, joilla suojellaan näyttöä todistajan kuultavaksi, tai tehdä päätöksen välittömän vahingon estämiseksi. Ei ole kirjallisen menettelyn. Asianosaisilla ei tarvitse olla lakimiestä edustajanaan. Tuomarin päätös on vain tilapäinen, ja sitä voidaan muuttaa myöhemmin sama tuomari tai tuomioistuin ratkaisee pääasian. Tuomioistuimen päätökseen voi hakea muutosta 15 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Muutoksenhakutuomioistuimen presidentti on toimivaltainen ratkaisemaan asian. Kiireellisen menettelyn on oltava seuraavat ensimmäisessä oikeusasteessa.

XI. Oikeudenkäyntikulut

Hakijoiden, jotka hakevat muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeus ympäristöasioissa ovat haastemiehen maksut, asiantuntijapalkkiot ja asianajopalkkiot. Haastemiehen palkkiot määräytyvät kiinteä maksu ja säädetään suurherttuan asetuksella. Todistajan, asiantuntijan, kääntäjän ja tulkin palkkioita säännellään myös suurherttuan asetuksella. Määrittelee yksilöllisesti oman asianajajien palkkiot. Niiden palkkiot voivat olla tuntiperusteisia tai asian monimutkaisuutta. Luxemburgin asianajajaliiton kielletään ehdolliset palkkiot (pacte de kiintiön litis) koko asianajajan palkkio. Yleensä asianajajat pyytävät pidätysrenkaat palkkioina, kustannukset ja muut kuin lakisääteiset maksut. Luxemburgissa, on maksettava oikeudenkäyntimaksuja ei asian vireillepano tuomioistuimessa, eikä valituksen. Kulut ja asianajajien palkkiot, haastemiehen on erittäin suuri Luxemburgissa. Haastemiehen palkkiot ovat 100–300 euroa. Asiantuntijoiden palkkiot voivat olla 1500–6000 euroa sen mukaan, kuinka monimutkaisesta asiantuntemusta. Asianajajien palkkioiden osuus 60–95 % koko menettelyn kustannukset. Asianajaja voi maksua time-spent tuntitaksan mukaan ja voi vaihdella 100 eurosta 650 euroon. Todistajanpalkkiot ovat 60–300 euroa. Ammattilaisten palkkioihin sovelletaan arvonlisäveroa Luxemburgissa 15 % yksityisille asiakkaille (myös EU:n sisällä). Kustannukset/kieltotuomio voi vaihdella asian monitahoisuuden ja osuuden osalta. Vaikka kieltomääräyksiä menettelyn olisi oltava yksinkertainen ja edullinen, asianajajat voivat periä korkeampia maksuja kuin muut tämän työn yksinkertaisia menettelyjä. Luxemburgissa kaikki osapuolet vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan riippumatta ratkaisusta asiassa. Oikeudenkäyntiin liittyvät osapuolet voivat hyvin harvoin. Ei ole olemassa yleistä sääntöä, jonka mukaan hävinnyt osapuoli maksaa voittaneelle osapuolelle asianajokuluja. Muut kulut on yleensä hävinneen osapuolen maksettavaksi.

XII Oikeusapu

Luxemburgissa ei ole erityisiä poikkeuksia kuluja ympäristöasioissa. Ei ole lukuun ottamatta asianajajan palkkiot, oikeudenkäyntikulut, asiantuntijoiden palkkiot, todistajien maksut sekä ulosottomiehen palkkiot. Oikeusapua voivat saada henkilöt, joilla on taloudellisia vaikeuksia. Ne on täytettävä pyyntö Luxemburgin asianajajaliiton jäseneksi tai keskitettyyn sosiaalipalveluita. Tämä rahoitustuki kattaa kaikki maksut, jotka liittyvät oikeudelliseen menettelyyn, jonka asianajaja, notaari, ulosottomies ja kääntäjän palkkiot. Oikeusapua voi saada siviili-, kauppa- ja hallinto-oikeuden oikeustapauksia sekä kantajan ja vastaajan. Se on saatavilla oikeudenkäyntejä ja muut resurssit. Oikeusapua voidaan myöntää myös, jos Varotoimia ja menettelyjä, joiden tarkoituksena on panna täytäntöön oikeuden päätöksiä tai muu viranomainen toteuttaa. Ei ole olemassa mitään erityistä oikeusapua ympäristöasioissa. Kuitenkin säännöllisesti oikeusapuun sovelletaan sääntöjä, jotka liittyvät asiat voidaan panna vireille joko siviili- tai hallintotuomioistuimessa. Oikeusapua voivat saada vain yksityishenkilöt vähävaraiset. Ei ole oikeusapua yrityksissä Luxemburgissa. Oikeudellinen tietopalvelu tarjoaa ilmaista oikeudellista tietoa, mutta ei ole erikoistunut ympäristölainsäädäntöön. Ei ole olemassa laillisia klinikat, jotka käsittelevät ympäristöasioita Luxemburgissa. Ei ole yleisen edun mukainen ympäristöoikeuden järjestöjen tai asianajajan Luxemburgissa.

XIII Oikea-aikaisuus

Periaatteessa hallintoelinten päätöstä, on toimitettava 3 kuukauden kuluessa hakijan pyynnön. Jos hallinto ei anna päätöstä 3 kuukautta tai vähemmän, jos sen lain nojalla, merkitsisi kielteisen päätöksen. Osoitus mistään seuraamuksesta ole säädetty määräaika. Hallintotuomioistuin voi tarkistaa päätöksen lainmukaisuutta ja peruuttaminen on päätös, joka perustuu siihen, ettei. Reseptilääkkeitä koskevat säännöt vahvistetaan siviiliprosessilain mukaisesti. Kanteet on nostettava oikeusistuin, 30 vuoden kuluessa vahingon tai päivästä, jona uhri sai tietää vahingosta. Kantajan mukaan hänen vakuutusmaksujensa vastaan nostetaan siviilituomioistuimessa 5 vuoden kuluessa vahingon tai päivästä, jona uhri sai tietää vahingosta. Eläinlääkemääräyksen viivästyminen nostaa julkisen sektorin toimia rikoksen on 10 vuotta, 5 vuotta ja 1 vuotta vastaan rikkomuksia koskevassa säännöstössä pienille rikoksesta. Tyypillinen kesto ei ole, tuomioistuin Luxemburgissa. Se riippuu asian monimutkaisuudesta. Sen jälkeen, kun kantaja on esittänyt hakemuksen, hänen on lähetettävä lyhyt (puolustusministeriö) kolmen kuukauden kuluessa. Hakija pystyy esittämään vastauskirjelmänsä 2 kuukauden ja vastaavasti muut vastaukset. Määräaikoja voidaan pidentää juge de la mise en État juge de la mise en jäsenvaltio valvoo, että molemmat osapuolet noudattavat menettelyn kuluessa. Määräaikaa ei ole asetettu tuomioistuimen tuomion antamiseen; tuomion määräajat vaihtelevat merkittävästi eri tapauksissa. Seuraamuksia ei viivästyttäisi päätöksiä antavia tuomioistuimia Luxemburgissa.

XIV Muut kysymykset

Useimmissa tapauksissa yleisöä voivat riitauttaa ympäristöä koskevia päätöksiä, kun ne saavat tiedon päätöksestä. Tietoa oikeussuojan saatavuudesta ympäristöasioissa annetaan yleisölle useiden internetsivujen kautta.

Tietoa muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeus ympäristöasioissa ovat jo käytettävissä hallinnon verkkosivut: Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.emwelt.lu/, http://www.developpement-durable-infrastructures.public.lu/fr/index.html.Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.developpement-durable-infrastructures.public.lu/fr/index.html On olemassa vaihtoehtoisten riidanratkaisumenettelyjen välimiesmenettely, välitys ja sovittelu, mutta on harvoin käytetty ympäristöasioissa Luxemburgissa. Vaikka sovittelu on käytettävissä ympäristöasioissa Luxemburgissa, ei ole usein käytetty.

XV. Ulkomaalaiset

Luxemburgissa ei ole syrjinnän vastaisia lausekkeita, jotka koskevat alkuperämaan kielellä tai saatavilla prosessioikeuteen. Ulkomaalaiset voivat nostaa kanteen tuomioistuimessa, jos heidän laillinen Luxemburgin pysyvä foorumi. Ne voivat myös saada oikeusapua. Luxemburgissa on kolme hallinnolliset kielet: Ranskaa, Saksaa ja Luxemburgia. Kaikki oikeudenkäyntiasiakirjat on laadittava ranskaksi, mutta kuuleminen voidaan suorittaa näillä kolmella kielellä. Käännös voidaan toimittaa osapuolille tuomioistuimissa ja hallitus. Jos osapuoli haluaa tuottaa todistajaa, joka tarvitsee kääntäjä, osapuolen on maksettava todistajien ja kääntäjä.

XVI Rajat ylittävät oikeusriidat

Ympäristövaikutusten arvioinnin ja IPPC:n perustamisesta, jolla voi olla ympäristövaikutuksia toisen maan pyynnön asiakirjat lähetetään maahan, joka pystyy toimittamaan huomautuksensa. Se ilmoitetaan sen jälkeen lopullisen päätöksen. Yleisölle, jota asia koskee, sisältyy valtioiden rajat ylittävien henkilöiden, joilla on suora ja riittävän edun Luxemburgin riippumatta siitä, ovatko he maassa vai ei. Korkojen käsitteen edellä kuvatulla tavalla, on edelleen tärkein edellytys on. Sellaisten henkilöiden, joilla on välitön intressi on asiavaltuus ja kanneoikeus luxemburgilaisen tuomioistuimen käsiteltäväksi. Ne voivat saada oikeusapua samoin edellytyksin kuin Luxemburgin asukkaat. Ne voivat nostaa kanteen tai hakea kieltotuomiota ja pyytää välitoimia samoin edellytyksin kuin Luxemburgin asukkaat. Ulkomaiset kansalaisjärjestöt ovat asiavaltuus, jos lainsäädännössä niin säädetään. Yksityishenkilöt voivat nostaa kanteita Luxemburgin valtion vahingonkorvauksen saamiseksi ennen Luxemburgin tuomioistuin. Ulkomaiset henkilöt voivat nostaa kanteita Luxemburgin kansalaisille ennen Luxemburgin tai ulkomaisten tuomioistuinten ulkopuolella, vaikka vahinko Luxemburgissa.

Linkkejä

Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.emwelt.lu/

Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.developpement-durable-infrastructures.public.lu/fr/index.html


Tämän on konekäännös sivun sisällöstä. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Päivitetty viimeksi: 14/09/2016