Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

Ścieżka nawigacji

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Rozporządzenie Bruksela I (wersja przekształcona)

Informacje krajowe i formularze online na potrzeby rozporządzenia nr 1215/2012


Informacje ogólne

Rozporządzenie 1215/2012 ma na celu ułatwienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości, w szczególności poprzez wprowadzenie przepisów dotyczących jurysdykcji sądów oraz szybkiego uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych wydanych w państwach członkowskich.

Wspomniane rozporządzenie zastępuje rozporządzenie 44/2001 (rozporządzenie Bruksela I), które jednak w nadal ma zastosowanie do postępowań wszczętych przed wejściem w życie rozporządzenia 1215/2012, co nastąpi w dniu 10 stycznia 2015 r. (więcej informacji - zob. art. 66 rozporządzenia 1215/2012).

Rozporządzenie ma zastosowanie w stosunkach między wszystkimi państwami członkowskimi Unii Europejskiej, łącznie z Danią, która w 2005 r. przystąpiła do umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Danii w sprawie właściwości sądów oraz uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych. Niezbędne zmiany prawne weszły w życie w Danii już w dniu 1 czerwca 2013 r.

Rozporządzenie określa, sądy którego państwa członkowskiego mają jurysdykcję do orzekania w sprawie cywilnej lub handlowej, w której występuje element międzynarodowy.

W rozporządzeniu przewidziano ponadto, że „orzeczenia wydane w jednym państwie członkowskim są uznawane w innych państwach członkowskich bez potrzeby przeprowadzania specjalnego postępowania”.

Orzeczenie wydane w jednym państwie członkowskim i wykonalne w tym państwie jest wykonywane w innym państwie członkowskim bez potrzeby stwierdzenia jego wykonalności.

W rozporządzeniu przewidziano dwa rodzaje formularzy, mianowicie zaświadczenie dotyczące orzeczenia oraz zaświadczenie dotyczące dokumentu urzędowego/ugody sądowej.

Zgodnie z rozporządzeniem państwa członkowskie notyfikowały sądy właściwe, do których należy składać wnioski o odmowę wykonania orzeczenia, oraz sądy właściwe do rozpatrywania środków zaskarżenia. Aby uzyskać szczegółowe informacje krajowe, należy kliknąć na flagę kraju.

Zgodnie z art. 26 ust. 2 w niektórych sprawach przed przyjęciem jurysdykcji sąd zapewnia, aby pozwany został poinformowany o prawie do zakwestionowania jurysdykcji sądu oraz o skutkach stawiennictwa lub jego braku. W tym celu w ramach europejskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych przygotowano nieobowiązkowy tekst standardowyPDF(245 Kb)pl, zawierający informację, które sąd mógłby wykorzystać, aby wypełnić swój obowiązek udzielenia pozwanemu informacji na mocy art. 26 ust. 2 rozporządzenia.

W europejskim portalu „e-Sprawiedliwość” można znaleźć informacje dotyczące stosowania rozporządzenia oraz program on-line ułatwiający wypełnienie formularzy.

Pozostałe strony

Link otworzy się w nowym oknieRozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych

Link otworzy się w nowym oknieUmowa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Danii w sprawie właściwości sądów oraz uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych, Dz.U. L 299 z 16.11.2005.


Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.
W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Komisja dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Ostatnia aktualizacja: 06/10/2020