Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

Cesta

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Přeshraniční rodinná mediace - Francie

Upozorňujeme, že výchozí francouzština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: angličtina

Přeshraniční rodinnou mediaci podporují mezinárodní a evropské nástroje spolupráce s cílem umožnit klidné a rychlé urovnání sporů. Francie založila v rámci svého ústředního orgánu středisko zaměřené na podporu využívání mediace v přeshraničních věcech. Je třeba představit rovněž vnitrostátní předpisy týkající se mediace, které mohou v přeshraničních věcech také dojít uplatnění.

Vnitrostátní právní rámec:

Zákon č. 95-125 ze dne 8. února 1995 a dále výnos č. 2012-66 ze dne 22. července 1996 stanoví ve Francii možnost využití soudní mediace. Každý soudce projednávající nějaký spor může se souhlasem stran jmenovat mediátora, kvalifikovanou třetí osobu, která je nestranná a nezávislá.

Zákon ze dne 8. února 1995 byl novelizován usnesením č. 2011-1540 ze dne 16. listopadu 2011, kterým se provádí směrnice 2008/52/ES ze dne 21. května 2008. V tomto zákoně je mediace definována jako jakýkoli strukturovaný postup, jímž se dvě strany či více stran snaží dosáhnout dohody s cílem smírného narovnání svého sporu za pomoci třetí osoby. Zavádí pro všechny mediace společný režim.

Pro rodinné mediace existuje státní diplom, zavedený výnosem ze dne 2. prosince 2003 (Odkaz se otevře v novém okně.článek R.451-66 a následující články zákona o sociální péči a o rodině (Code de l'Action Sociale et des Familles)) a vyhláškami ze dne 12. února 2004 a ze dne 19. března 2012. V současnosti však není k provádění funkce rodinného mediátora získání tohoto diplomu povinné, neboť rodinná mediace není regulovaným povoláním.

Mediátoři pracují v rámci sdružení či samostatně.

K rodinné mediaci může dojít:

1) před zapojením soudu: jedná se o tzv. běžnou rodinnou mediaci, v tomto případě mediátora kontaktují přímo strany sporu;

2) v průběhu soudního řízení: článek 1071 občanského soudního řádu, článek 255 a článek 373-2-10 občanského zákoníku;

  • soudce ve věcech rodinných může stranám navrhnout postup mediace, a poté co k němu strany dají souhlas, může za tímto účelem jmenovat rodinného mediátora;
  • soudce ve věcech rodinných může strany vyzvat ke schůzce s rodinným mediátorem, který jim poskytne informace o předmětu a průběhu rodinné mediace.

Souhlas s výsledkem rodinné mediace může být ještě předložen ke schválení soudci ve věcech rodinných (články 1534 a 1565 a následující občanského soudního řádu). Soudce dohodu schválí, pokud neshledá, že tato dohoda nechrání dostatečně zájmy dítěte či že souhlas rodičů nebyl dán dobrovolně (článek 373-2-7 druhý pododstavec občanského zákoníku), případně obecněji že může narušovat veřejný pořádek.

Náklady: první informativní rozhovor s rodinným mediátorem je pro zájemce zdarma. Rodinná mediace však poté obnáší finanční zapojení stran podle úředního sazebníku používaného na mediační služby, který vychází ze zásady platby za schůzku na osobu a stanoví se podle příjmu stran. Pokud daná osoba využívá právní pomoci, hradí poplatky za rodinnou mediaci stát, vnitrostátní sazebník stanoví zvýšení sazby pro advokáta v případech, kdy mediaci nařídil soudce ve věcech rodinných.

  • Odkaz na příslušná ustanovení občanského soudního řádu: zdeICON(56 Kb)fr
  • Odkaz na Odkaz se otevře v novém okně.informace na stránkách ministerstva spravedlnosti o rodinné mediaci
  • Odkaz na seznam mediátorů: pro nalezení co nejbližší služby rodinné mediace lze do vyhledávání zadat: „médiation familiale“ (rodinná mediace) do políčka „catégories“ (kategorie) na internetové stránce Odkaz se otevře v novém okně.Justice en région (soudy v regionech).

Přeshraniční rodinná mediace:

Přeshraniční rodinnou mediaci upravují nástroje mezinárodní spolupráce v rodinných záležitostech (Haagská úmluva ze dne 25. října 1980 a nařízení Brusel IIa) s cílem zprostředkovat smírné řešení v případě navrácení dítěte při mezinárodních únosech nebo souhlasu s výkonem práva styku rodiče s dítětem.

Zainteresované strany mohou:

1) Obrátit se na mediátory, kteří svoji činnost vykonávají samostatně či v rámci sdružení: seznam mediátorů, které lze využít v přeshraničních rodinných záležitostech, je k dispozici na internetu na níže uvedené adrese: Odkaz se otevře v novém okně.http://www.justice.gouv.fr/26139 (nebo kliknutím Odkaz se otevře v novém okně.sem).

2) Využít mediace prostřednictvím střediska zaměřeného na tuto oblast v rámci ústředního orgánu: Francie má v rámci ministerstva spravedlnosti středisko pro přeshraniční rodinnou mediaci (Odkaz se otevře v novém okně.CMFI). Jako doplňující opatření nabízí toto středisko v každém novém přeshraničním případě pomoc v podobě zásahu před zahájením soudního řízení, souběžně s ním a/nebo po jeho skončení. Uzavřené dohody jsou po případném odsouhlasení poradci stran předány soudcům v příslušných zemích.

Ústřední orgán, k němuž jeden z rodičů podá žádost o přeshraniční rodinnou mediaci, tento návrh předloží druhému z rodičů. Postup musí být dobrovolný: zahájení postupu přeshraniční rodinné mediace nesmí být výsledkem nátlaku.

Příslušné středisko vystupuje v rámci svého výkonu přeshraniční rodinné mediace nestranně vůči oběma rodičům a informace udržuje v naprosté důvěrnosti.

Mediace vykonaná v rámci střediska pro přeshraniční rodinnou mediaci na ministerstvu spravedlnosti není zpoplatněna. Žádost spolu s dokumenty týkajícími se probíhajícího či již uskutečněného řízení ve Francii či v zahraničí je třeba zaslat na níže uvedenou adresu:

Ministère de la Justice

Direction des affaires civiles et du Sceau – BDIP

Cellule de médiation familiale internationale

13 place Vendôme

75 042 Paris Cedex 01

Případně ji lze zaslat elektronicky: Odkaz se otevře v novém okně.entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Odkaz na internetovou stránku francouzského ministerstva spravedlnosti (středisko pro přeshraniční rodinnou mediaci): Odkaz se otevře v novém okně.http://www.justice.gouv.fr/justice-civile-11861/enlevement-parental-12063/la-mediation-21106.html


Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 19/01/2017