Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

Cesta

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Přeshraniční rodinná mediace - Slovinsko

Ve Slovinsku je mediace upravena Odkaz se otevře v novém okně.zákonem o mediaci v občanských a obchodních věcech (Zakon o mediaciji v civilnih in gospodarskih zadevah ZMCGZ; Uradni list RS (Úřední věstník Republiky Slovinsko); UL RS č. 56/08), který se podle svého § 2 odst. 1 používá při mediaci v rodinných věcech týkajících se nároků, na nichž se strany mohou dohodnout a vypořádat je. Na rodinné vztahy se mimoto vztahuje Odkaz se otevře v novém okně.zákon o alternativním řešení soudních sporů (Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov – ZARSS; UL RS č. 97/09 a 40/12 – ZUJF), podle něhož musí soud stranám soudního sporu umožnit mediaci.

V § 22 odst. 1 zákona ZARSS je stanoveno, že mediace ve sporech týkajících se vztahů mezi rodiči a dětmi je bezplatná, jelikož odměnu mediátora a jeho cestovní výdaje hradí plně soud, nikoli strany. To se vztahuje i na případy, kdy se v rámci mediace společně se sporem týkajícím se vztahu mezi rodiči a dětmi řeší i majetkové poměry manželů.

Podle § 2 Odkaz se otevře v novém okně.předpisu o mediátorech v programech soudů (Pravilnik o mediatorjih v programih sodišč; UL RS č. 22/10 a 35/13) rozhodne soud vedoucí seznam mediátorů podle zákona ZARSS v souladu s potřebami programu o maximálním počtu mediátorů, které lze zapsat na seznam pro určitou oblast. V případě mediace v rodinných věcech musí soud s ohledem na počet mediátorů na seznamu věnovat pozornost skutečnosti, že mediaci ve sporech týkajících se vztahů mezi rodiči a dětmi mohou vést dva mediátoři, jeden, který složil advokátní zkoušku, zatímco druhý má odborné znalosti a zkušenosti v oblasti psychologie či jiné podobné oblasti.

Naše právní předpisy neobsahují jiná ustanovení o mediaci v rodinných věcech. Nový zákoník o rodině by měl upravovat mediaci v rodinných věcech podrobněji.

Seznam mediátorů pro jednotlivé oblasti a soudy je k dispozici na internetových stránkách jednotlivých soudů a rovněž na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti, které vede centrální evidenci mediátorů účastnících se programů soudů podle zákona ZARSS.

Související odkazy na internetové stránky:

Odkaz se otevře v novém okně.Obecné informace o mediaci (neexistuje zvláštní odkaz na rodinnou mediaci)

Odkaz se otevře v novém okně.Centrální evidence mediátorů


Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 23/03/2018