Sulje

UUSI BETA-VERSIO ON NYT KÄYTETTÄVISSÄ!

Tutustu Euroopan oikeusportaaliin uuteen beta-versioon ja anna siitä palautetta!

 
 

Navigointipolku

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Nationaal recht - Spanje

Tämän sivun teksti on konekäännös, eikä sen laatua voida taata.

Konekäännöksen arvioitu laatutaso: Heikko

Onko käännös mielestäsi hyödyllinen?

Deze pagina bevat informatie over het Spaanse rechtsstelsel en een overzicht van het Spaanse rechtsstelsel.


Bronnen van het Spaanse rechtsstelsel

De bronnen van het Spaanse recht worden gedefinieerd in artikel 1 van het burgerlijk wetboek:

 1. Het Spaanse rechtsstelsel is het recht, de gewoonte en de algemene rechtsbeginselen.
 2. Bepalingen die in strijd zijn met een hogere bepaling zijn niet geldig.
 3. Het gebruik is alleen van toepassing bij gebreke van een toepasselijk recht, op voorwaarde dat het niet in strijd is met de goede zeden of de openbare orde en wordt bewezen.
 4. Een praktijk die niet louter een uitlegging van een intentieverklaring is, wordt als gewoonte beschouwd.
 5. De algemene rechtsbeginselen zijn van toepassing bij gebreke van recht of gewoonte, onverminderd de juridische aard ervan.
 6. De in de internationale verdragen vervatte rechtsregels worden in Spanje niet rechtstreeks toegepast totdat zij in het nationale recht zijn opgenomen door middel van een volledige bekendmaking in het staatsblad.
 7. De jurisprudentie zal de rechtsorde aanvullen met de doctrine die het Hooggerechtshof in zijn interpretatie en de toepassing van het recht, de gewoonte en de algemene rechtsbeginselen systematisch vaststelt.
 8. Rechters en rechtbanken, die alleen onder de grondwet en de rechtsstaat vallen, hebben een dwingende plicht om zaken voor hen te beslechten, in overeenstemming met het bestaande stelsel van bronnen.”

Soorten regels

Grondwet: Het hoogste recht van de staat, waaraan alle overheden en burgers zijn onderworpen. Elke bepaling of handeling die in strijd is met de Grondwet, is ongeldig. Het is gestructureerd in twee afzonderlijke delen ten aanzien van de inhoud: dogmatisch deel, en b) het biologische gedeelte.

Internationale verdragen: een schriftelijke overeenkomst gesloten tussen bepaalde onder het internationaal recht vallende en onder die wet vallende personen, die kan bestaan uit een of meer verwante rechtsinstrumenten waarvan de naam niet van materieel belang is. Internationale verdragen die na de formele bekendmaking ervan in Spanje geldig zijn gesloten, maken deel uit van de nationale wetgeving.

Autonomie: Spaans grondbeginsel van de autonome gemeenschap, erkend in de Spaanse grondwet van 1978 en goedgekeurd bij de organieke wet. Het bevat ten minste de naam van de Gemeenschap, de territoriale afbakening, de naam, de organisatie en de zetel van de autonome instellingen en de veronderstelde bevoegdheden. De autonomiestatuten zijn geen uitdrukking van de soevereiniteit of de grondwet, aangezien zij niet voortvloeien uit een oorspronkelijke constitutionele mogendheid (die niet de gebieden was die in de autonome gemeenschappen waren ingesteld), maar door de staat moeten worden erkend, zonder dat zij in staat zijn zich te verzetten tegen het beginsel van autonomie.

 • Rechten: er zijn verschillende soorten wetten.
 • Organieke wet: de bepalingen betreffende de ontwikkeling van de grondrechten en de openbare vrijheden, de bepalingen van de autonomiestatuten en de algemene en electorale regeling waarin de Grondwet voorziet.
 • Het gemene recht. Die welke aangelegenheden regelen waarvoor geen organieke wet geldt.
 • Wetsbesluit: zij betreffen de delegatie door de Cortes Generales van de regering van de bevoegdheid om regels vast te stellen met de status van een wet inzake specifieke aangelegenheden.
 • Wetsbesluit: voorlopige wettelijke bepalingen die door de regering worden uitgevaardigd in geval van dringende en dringende noodzaak en mogen geen gevolgen hebben voor het recht van de basisstaatsinstellingen, de rechten, plichten en vrijheden van de burgers die onder titel I van de Grondwet vallen, het regime van de autonome gemeenschappen of het algemene kiesrecht. Zij moeten onmiddellijk worden besproken en binnen 30 dagen na de afkondiging ervan door het Congres van Afgevaardigden worden goedgekeurd.
 • Verordening: algemene rechtsregel van de uitvoerende macht. Zijn rang in de hiërarchische volgorde is onmiddellijk lager dan de wet en wordt gewoonlijk verder ontwikkeld.
 • Douane: het wordt gedefinieerd als „het geheel van regels die voortvloeien uit de herhaling van min of meer constante gebeurtenissen van uniforme feiten”. De gewoonte om een collectief en spontaan weer te geven, moet constant, constant, uniform en duurzaam zijn.
 • Algemene rechtsbeginselen: deze algemene normatieve verklaringen die, zonder door middel van formele procedures in het rechtsstelsel te zijn opgenomen, moeten worden geacht deel uit te maken van het rechtsstelsel, omdat zij dienen als grondslag voor andere bepalingen van de wet, of op abstracte wijze de inhoud van een groep van hen bepalen. Zij dienen om mazen in de wetgeving te dichten of rechtsregels te interpreteren.
 • Jurisprudentie: het is vastgesteld op basis van twee uitspraken van de Tribunal Supremo (hoogste rechterlijke instantie) en, in het geval van bepaalde bevoegdheden die beperkt zijn tot de autonome gemeenschap, de Hoge Rechtscolleges van de betrokken autonome regio. Indien een rechter of rechter afwijkt van de door het Hooggerechtshof ontwikkelde doctrine, wordt het vonnis niet automatisch ongeldig verklaard, maar dient het als middel in hogere voorziening. Zowel de Supreme Court als de High Court of Justice kan echter op een met redenen omkleed advies op elk moment afwijken van zijn vaste rechtspraak door nieuwe jurisprudentie te creëren.

Normenhiërarchie

Artikel 1, lid 2, van het Spaanse burgerlijk wetboek bepaalt dat bepalingen die in strijd zijn met andere bepalingen van hogere rang, ongeldig zijn.] Dit betekent noodzakelijkerwijs dat er een hiërarchie van regels moet worden vastgesteld en dat de Spaanse grondwet daartoe het onderlinge verband tussen de verschillende regels en hun verhouding van hiërarchie en bevoegdheid regelt.

Volgens dezelfde logica is de hiërarchie van de regels in het Spaanse recht als volgt:

 1. De Grondwet.
 2. Internationale overeenkomsten.
 3. Het recht in strikte zin: Organieke wet, gemene wetgeving en regels met de status van een wet (met inbegrip van het Koninklijk Wetsbesluit en het Koninklijk Wetsbesluit), maar met verschillende procedures en toepassingsgebieden.
 4. Regels uitgevaardigd door de uitvoerende macht met zijn eigen hiërarchie afhankelijk van het orgaan dat ze heeft vastgesteld (koninklijk besluit, ministerieel besluit, enz.).

Daarnaast wordt een competentiebeginsel vastgesteld met betrekking tot de regels die van de autonome gemeenschappen via hun eigen parlement uitgaan (regionaal besluit, regionale besluiten, enz.).

De rechters en rechterlijke instanties passen de verordeningen of andere bepalingen die in strijd zijn met de Grondwet, de Akte of het beginsel van de hiërarchie der normen niet toe.

Institutioneel kader

Instellingen die verantwoordelijk zijn voor het vaststellen van de wettelijke voorschriften.

Het institutionele kader in Spanje is gebaseerd op het beginsel van de scheiding van machten die wetgevende bevoegdheden verlenen aan de Cortes Generales (Parlement) en de wetgevende parlementen van de autonome gemeenschappen.

De regering, zowel de staat als elk van de autonome gemeenschappen, heeft de bevoegdheid om uitvoerende macht uit te oefenen, met inbegrip van regelgevende bevoegdheid, en oefent soms wetgevende macht uit door de delegatie van de Cortes Generales.

De lokale autoriteiten hebben geen wetgevende bevoegdheid gekregen, maar zijn in de eerste plaats door middel van gemeenteverordeningen geregeld.

Het wetgevingsinitiatief is de verantwoordelijkheid van de regering, het Congres en de Senaat, de assemblees van de autonome gemeenschappen en in sommige gevallen het burgerinitiatief.

De besluitvorming

Internationale verdragen: er zijn drie erkenningsmechanismen naar gelang van het soort materie dat onder het Verdrag valt.

 • In de eerste plaats wordt de sluiting van de Verdragen waarbij aan een organisatie of een internationale instelling de uit de Grondwet voortvloeiende bevoegdheden worden verleend, door middel van een organieke wet goedgekeurd.
 • In de tweede plaats kan de regering de instemming van de staat verlenen om met voorafgaande toestemming van de Cortes Generales gebonden te zijn door verdragen of verdragen, in de volgende gevallen: Verdragen van politieke aard, verdragen of overeenkomsten van militaire aard, verdragen of overeenkomsten die van invloed zijn op de territoriale integriteit van de staat of de fundamentele rechten en plichten die zijn neergelegd in titel 1, en Verdragen of verdragen die financiële verplichtingen opleggen aan de zijde van de Thesaurie, verdragen of verdragen die leiden tot wijziging of intrekking van wetgeving of waarvoor wettelijke maatregelen nodig zijn ter uitvoering daarvan.
 • Ten slotte zullen in andere gebieden alleen het Congres en de Senaat onmiddellijk op de hoogte moeten worden gebracht.

Zodra de internationale verdragen geldig zijn gesloten, zullen zij, zodra zij formeel in Spanje zijn gepubliceerd, deel uitmaken van het nationale rechtsstelsel. De bepalingen ervan kunnen alleen worden ingetrokken, gewijzigd of geschorst in de vorm waarin de Verdragen voorzien, of in overeenstemming met de algemene regels van het internationale recht. Voor de opzegging van de Verdragen en internationale verdragen geldt dezelfde procedure als voor de goedkeuring van de Verdragen en de internationale verdragen.

Rechten:

De ontwerp-wetten worden goedgekeurd door de Raad van Ministers, die deze aan het Congres voorlegt, met vermelding van de redenen en de achtergrond van hun besluit.

In het geval van de autonome gemeenschappen wordt het wetsontwerp door de respectieve Raad van bestuur goedgekeurd en in feite afhankelijk van de wetgevende vergadering van de betrokken autonome regio.

Een gewone of organische rekening, goedgekeurd door het Congres van Afgevaardigden, goedgekeurd door het Congres van Afgevaardigden, zal onmiddellijk rekening houden met de voorzitter van de Eerste Kamer, die het aan de Senaat zal voorleggen. De Senaat kan binnen twee maanden na de datum van ontvangst van de tekst een beroep doen op zijn veto of wijzigingen aanbrengen. Het veto wordt met absolute meerderheid van stemmen goedgekeurd.

Het project mag niet aan de Koning worden voorgelegd voor een sanctieprocedure zonder dat het Congres bij absolute meerderheid, in geval van een veto, de oorspronkelijke of gewone meerderheid, twee maanden na de datum van verwijzing, of een besluit over wijzigingen, al dan niet met gewone meerderheid van stemmen, heeft geratificeerd. De termijn van twee maanden waarbinnen de Senaat het ontwerp kan blokkeren of wijzigen, wordt teruggebracht tot 20 kalenderdagen voor projecten die door de regering of het Congres van Afgevaardigden als urgent worden aangemerkt.

De door het Parlement aangenomen wetten worden binnen 15 dagen door de Koning uitgevaardigd en worden onmiddellijk bekendgemaakt en onmiddellijk bekendgemaakt.

 • Organieke wet: Voor de aanneming, wijziging of intrekking van de organieke wetten is een absolute meerderheid van het Congres vereist, in een laatste stemming over het hele project.

Verordening: De voorschriften worden als volgt opgesteld:

 • De opening wordt door het betrokken beheercentrum uitgevoerd door het desbetreffende ontwerp op te stellen, vergezeld van een verslag over de noodzaak en de geschiktheid van het project, alsmede een economisch verslag met de geraamde kosten van het project.
 • Niet alleen de verplichte verslagen, adviezen en officiële verklaringen, maar ook alle studies en raadplegingen die nodig worden geacht om de juistheid en wettigheid van de tekst te waarborgen, worden gedurende het gehele productieproces geïnd. De regelgeving moet hoe dan ook vergezeld gaan van een verslag over het effect van de daarin vervatte maatregelen op het geslacht.
 • Indien de bepaling van invloed is op de rechten en rechtmatige belangen van de burgers, worden zij gehoord voor een redelijke termijn en ten minste 15 werkdagen. Evenzo wordt, wanneer de aard van de bepaling dit rechtvaardigt, de tekst ter informatie aan het publiek gepresenteerd voor de aangegeven periode.
 • In alle gevallen moet de technische secretaris-generaal in kennis worden gesteld van de ontwerpvoorschriften, niettegenstaande het advies van de Raad van State in gevallen waarin dit bij wet vereist is.
 • Een voorafgaand rapport van de algemene overheid is nodig wanneer de regelgeving van invloed kan zijn op de verdeling van de bevoegdheden tussen de staat en de autonome gemeenschappen.
 • De inwerkingtreding van de door de regering vastgestelde verordeningen vereist een volledige bekendmaking in het staatsblad.

Wetgevingsdatabanken

Het staatsblad bevat een databank met alle wetgeving die sinds 1960 is gepubliceerd: IberlexDe link wordt in een nieuw venster geopend..

Toegang tot gegevensbanken is gratis?

Toegang tot deze databank is gratis.

Korte beschrijving van de inhoud

De sinds 1960 gepubliceerde publicaties zijn te vinden op de website van het staatsblad.

Het beschikt over een zoekmachine voor wetgeving en advertenties, alsook voor constitutionele jurisprudentie sinds 1980, de juridische dienst (verslagen en adviezen sinds 1997) en de Staatsraad. Zij voorziet ook in de geconsolideerde versie van de tekst, waarbij de regels ingrijpend worden gewijzigd.Ten slotte biedt het diensten van wetgevingswaarschuwingen, gepubliceerde berichten en vragen over informatie en documentatie aan.

Gerelateerde links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Iberlex/databank over de Spaanse wetgeving


Deze tekst is automatisch vertaald. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van de vertaling.

Laatste update: 23/10/2019