Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Drobné nároky - Francie

Upozorňujeme, že výchozí francouzština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: angličtina

1 Existence zvláštního řízení o drobných nárocích

Ve Francii existuje zjednodušené řízení před instančním soudem (tribunal d’instance), které se nazývá „předložení prohlášení na podatelně“ (déclaration au greffe) a které je upraveno články 843 a 844 a následujícími občanského soudního řádu. Soudu je předloženo ústní nebo písemné prohlášení na podatelně příslušného soudu. Soudní tajemník (greffe) předvolá účastníky řízení k jednání doporučeným dopisem s doručenkou. Na jednání se soudce pokusí o smírné řešení rozporů mezi účastníky řízení a může určit smírčího rozhodce. Pokud se nepodaří dosáhnout smíru, v řízení se pokračuje. Zastoupení advokátem není povinné. Účastníky řízení může zastupovat jejich manžel/manželka, druh/družka, osoba, se kterou uzavřeli občanský pakt solidarity, rodiče nebo příbuzní v přímé či vedlejší linii a osoby patřící k jejich službám.

1.1 Předmět řízení, limitní částka

Nárok nesmí přesahovat 4 000 EUR a musí spadat do věcné příslušnosti instančního soudu.

1.2 Použití řízení

Řízení s předložením prohlášení na podatelně není povinné.

Řízení s předložením prohlášení na podatelně není možné změnit na řádné řízení, poněvadž v případě, že by nárok přesahoval 4 000 EUR nebo by nespadal do věcné příslušnosti instančního soudu, bylo by třeba obrátit se na příslušný soud předložením věci běžným způsobem.

1.3 Formuláře

Použití formulářů není povinné, neboť prohlášení na podatelně lze provést ústně. Existuje nicméně formulář pro předložení věci soudu.

Jedná se o formulář CERFA N°11764*08, který je k dispozici na internetových stránkách francouzských správních orgánů, ve všech podatelnách instančních soudů a na internetových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.https://www.justice.fr/.

1.4 Pomoc

Vzhledem k tomu, že se jedná o zjednodušené řízení, které se vztahuje na částky nepřesahující 4 000 EUR, a soudce provádí výslech účastníků, není v právních předpisech stanovena žádná pomoc. Účastníci řízení mohou nicméně využít pomoci advokáta nebo jím mohou být zastoupeni, a to i poté, co požádali o využití výhod plynoucích z ustanovení o právní pomoci.

1.5 Pravidla pro provádění důkazů

Pravidla týkající se dokazování jsou podobná pravidlům vztahujícím se na řádná řízení.

1.6 Písemné řízení

V rámci tohoto zjednodušeného postupu neexistuje postup probíhající výhradně písemnou formou.

1.7 Obsah rozsudku

Pravidla vztahující na rozsudek jsou tatáž jako pravidla, která se použijí v rámci řádného řízení.

1.8 Náhrada nákladů

Pravidla, která se použijí, jsou stejná jako u ostatních řízení. Avšak vzhledem k tomu, že toto řízení nevyžaduje předvolání a zastoupení advokátem, náklady s ním spojené jsou nižší.

1.9 Možnost odvolání

Z důvodu hodnoty nároku je možnost odvolání vyloučena. Proti rozsudku lze pouze podat odpor (l'opposition) nebo mimořádný kasační opravný prostředek.

Internetové odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Internetové stránky Ministerstva spravedlnosti

Odkaz se otevře v novém okně.Portál Legifrance


Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 09/09/2019