Jos korvaushakemustani käsitellään tässä maassa

Irsko

Obsah zajišťuje
Irsko

Mistä rikoksista korvausta voi saada?

Rikosvahinkojen korvaustuomioistuin (Criminal Injuries Compensation Tribunal, jäljempänä ’tuomioistuin’) voi määrätä korvauksen rikosoikeudellisesti aiheutettuja henkilökohtaisia vahinkoja koskevan korvausjärjestelmän, jäljempänä ’järjestelmä’, nojalla

 • Henkilöt, joille on aiheutunut henkilövahinko, jos loukkaantuminen johtuu suoraan ilmoitetusta väkivaltarikoksesta tai
 • Henkilöt, joille on aiheutunut henkilövahinko olosuhteissa, jotka johtuvat heidän toimistaan, joilla he ovat avustaneet tai yrittäneet auttaa ehkäisemään ilmoitettua rikosta tai pelastamaan ihmishenkiä, tai
 • Väkivaltarikoksen vuoksi kuolleen uhrin huollettavina olevat henkilöt.

Loukkaantumisten (kuolemantapaiset ja kuolemaan johtamattomat) on täytynyt tapahtua Irlannin valtion alueella tai irlantilaisessa laivassa tai ilma-aluksessa.

Millaisista vahingoista korvausta voi saada?

Korvausta voidaan myöntää henkilövahingosta, joka johtuu suoraan ilmoitetusta väkivaltarikoksesta.

Voinko saada korvausta, jos olen rikoksen uhrina kuolleen henkilön omainen tai huollettava? Ketkä omaiset tai huollettavat voivat saada korvausta?

Väkivaltarikoksen seurauksena kuolleen uhrin huollettavana olevat voivat hakea korvausta ohjelmasta. Huollettavana olevan henkilön määritelmä on vuoden 1961 siviilioikeudellisesta vastuusta annetun lain, sellaisena kuin se on muutettuna, 47 §:n 1 momentissa.

Siinä säädetään, että huollettavana olevan henkilön osalta, joka on kuollut tuottamuksellisesta teosta,

 • kuolleen vanhemman, isovanhempi, isovanhempi, isovanhempi, isovanhempi, lapsenlapsi, lapsi, isovanhempi, isovanhempi, lapsi, isolapsi, isovanhempi ja puolisisarinen puoliso, parisuhteen rekisteröidystä parisuhteesta ja tietyistä oikeuksista ja velvollisuuksista vuonna 2010 annetussa laissa tarkoitettu rekisteröity kumppani
 • Henkilöä, jonka avioliitto perinnönjättäjän kanssa on purettu vuoden 1996 perheoikeuslain (Divorce) Act 1996 tai muun maan tai tuomioistuimen kuin valtion lain nojalla annetulla avioerotuomiolla ja joka tunnustetaan kyseisessä valtiossa,
 • henkilö, jonka rekisteröity parisuhde perinnönjättäjän kanssa on purettu parisuhteesta ja tietyistä oikeuksista ja velvollisuuksista vuonna 2010 annetun lain (Civil Partnership and Certain Rights and Obligations of Cohabitants Act 2010) tai muun maan tai muun lainkäyttöalueen kuin valtion lain nojalla ja joka on tunnustettu valtiossa, tai
 • Henkilö, joka ei ollut naimisissa perittävän kanssa tai rekisteröidyn parisuhteen osapuolena mutta joka oli edunjättäjän kuolemaan asti asunut perinnönjättäjän kanssa parisuhteesta ja tietyistä oikeuksista ja velvollisuuksista vuonna 2010 annetun lain 172 §:ssä tarkoitettuna avopuolisona keskeytyksettä vähintään kolmen vuoden ajan,

’väärinkäytöksellä’ tarkoitetaan myös rikosta.”

Voinko saada korvausta, jos olen rikoksesta hengissä selvinneen uhrin omainen tai huollettava? Ketkä omaiset tai huollettavat voivat saada korvausta tässä tapauksessa?

Järjestelmän mukaan uhrin huollettaville ei voida myöntää korvausta vain siinä tapauksessa, että uhri kuolee kokemansa väkivaltarikoksen vuoksi.

Voinko saada korvausta, vaikka en ole EU:n jäsenvaltion kansalainen?

Kyllä ja kaikkien EU:n jäsenvaltioiden asukkaat voivat hakea korvausta rikosvahinkojen korvaustuomioistuimelta (Criminal Injuries Compensation Tribunal).

Voinko hakea korvausta tässä maassa, jossa asun tai josta olen kotoisin (asun tässä maassa tai olen sen kansalainen), vaikka rikos tehtiin toisessa EU-maassa? Voinko hakea korvausta tässä maassa sen maan sijasta, jossa rikos tehtiin? Jos voi, millä edellytyksillä?

Ei, tuomioistuin voi tuomita ainoastaan vahinkoon, joka on aiheutunut valtiossa tai irlantilaisessa laivassa tai ilma-aluksessa sattuneesta rikoksesta. Direktiivin 2004/80/EY mukaan toisessa EU:n jäsenvaltiossa rikoksen uhriksi joutunut hakija voi tehdä hakemuksen sen jäsenvaltion järjestelmän mukaisesti, jossa rikos tapahtui.

Euroopan komissio tarjoaa verkkoportaalin, jossa esitellään EU:n jäsenvaltioissa käytössä olevat korvausjärjestelmät. Tämä on saatavilla täällä.

Jos asut Irlannissa ja tarvitset apua hakemuksen tekemisessä toiseen EU:n jäsenvaltioon, jossa olet loukkaantunut rikostapahtumassa, ota yhteyttä rikosvahinkojen korvaustuomioistuimen sihteeristöön, joka yrittää tarvittaessa auttaa sinua ja ottaa yhteyttä toisen lainkäyttöalueen vastaaviin viranomaisiin.

Onko tehtävä ensin rikosilmoitus poliisille, ennen kuin voi hakea korvausta?

Kyllä järjestelmässä edellytetään, että rikoksesta on ilmoitettu viipymättä An Garda Síochánalle eli Irlannin poliisille (tai Garda Síochána Ombudsman Commissionille (GSOC) kaikissa tapauksissa, joissa väitetään, että An Garda Síochánan jäsen on tehnyt rikoksen). Hakijan on myös toimittava täydessä yhteistyössä kyseisten viranomaisten suorittamassa rikostapauksen tutkinnassa.

Onko odotettava mahdollisen poliisi- tai rikostutkinnan tuloksia, ennen kuin voi hakea korvausta?

Käsitellessään järjestelmän mukaista hakemusta tuomioistuin edellyttää An Garda Síochánan eli Irlannin poliisin (tai tapauksen mukaan Garda Síochána Ombudsman Commissionin (GSOC)) selvitystä välikohtauksesta. Jos rikosta koskevia siviili- ja/tai rikosoikeudenkäyntejä suunnitellaan tai ne ovat käynnissä, tuomioistuin odottaa yleensä tuomioistuinmenettelyn päättymistä ennen hakemuksen käsittelyä.

Onko ensin haettava korvausta rikoksentekijältä (jos hänet on tunnistettu)?

Järjestelmässä ei edellytetä, että uhri ensin hakee korvausta rikoksentekijältä. Järjestelmässä määrätään kuitenkin, että kaksinkertaista korvausta ei makseta, jos rikoksentekijä maksaa uhrille korvauksen samasta tapahtumasta tai tämän puolesta. Tuomioistuin ottaa tämän huomioon varmistaakseen, ettei kaksinkertaista korvausta makseta.

Voinko saada korvausta, vaikka rikoksentekijää ei ole tunnistettu tai tuomittu? Jos voin, mitä näyttöä korvausvaatimuksen tueksi on esitettävä?

Uhri voi silti olla oikeutettu korvaukseen tilanteessa, jossa rikoksentekijää ei ole tunnistettu tai tuomittu niin kauan kuin rikoksesta on ilmoitettu An Garda Síochánassa eli Irlannin poliisivoimille (tai tapauksen mukaan Garda Síochána Ombudsman Commissionille). Lisäksi vaaditaan, että An Garda Síochána (tai tapauksen mukaan GSOC) toimittaa tuomioistuimelle raportin tapahtumasta, jossa vahvistetaan rikollinen tapahtuma, sen luonne ja tutkinta.

Onko korvausta haettava johonkin määräaikaan mennessä?

Järjestelmän mukaan kirjallinen hakemus on tehtävä mahdollisimman pian vahinkoa aiheuttavan väkivaltarikoksen jälkeen, kuolemaan johtaneet vammat mukaan lukien, mutta joka tapauksessa viimeistään kolmen kuukauden kuluttua vahingon aiheuttaneesta tapahtumasta.

Jos hakemus on myöhässä eli jos se on tehty kirjallisesti yli kolmen kuukauden kuluttua tapahtumasta, järjestelmä sallii sen, että tuomioistuin voi pitää myöhästyneitä hakemuksia poikkeuksellisina. Tämä on voimassa enintään kaksi vuotta tapahtuman jälkeen ja jos tuomioistuin katsoo, että tällaisen myöhäisen soveltamisen olosuhteet oikeuttavat tällaisen poikkeuksellisen kohtelun. Jos hakemus on myöhässä, hakijan on esitettävä viivästykselle kirjallinen perustelu, jossa ilmoitetaan olosuhteet hakemuslomakkeessa ja selitetään viivästyksen syyt. Tarkasteltuaan toimitettua selitystä virkamiestuomioistuimen asiana on päättää, tutkiiko se kanteen.

Virkamiestuomioistuin ei voi hyväksyä vaatimuksia, jos vahingon aiheuttanut tapahtuma sattui yli kaksi vuotta ennen soveltamispäivää.

Mitä vahinkoja ja kuluja korvaus kattaa?

Rikostuomion perusteella voidaan tuomita seuraavat teot:

 • korvasi hakijan henkilökohtaisesta hoidosta ja sairaanhoidosta aiheutuneet kulut, joihin voi sisältyä korvaus uhrin kärsimien vammojen vuoksi tarvittavista kodin mukautuksista tai erikoistarvikkeista.
 • korvasi matkakulut esimerkiksi vammoista aiheutuvan sairaanhoidon ja henkilökohtaisen hoidon saamiseksi.
 • tähän mennessä maksetut ansionmenetykset, jotka on laskettu (yleensä aktuaarin toimesta) tulevaisuudessa ja jotka ovat aiheutuneet mahdollisesti aiheutuneista rikosvahingoista.
 • muut maksetut tasku- ja erityismenot.
 • hakija voi myös hakea korvausta kuluista, jotka ovat aiheutuneet sellaisten lääketieteellisten tai muiden asiantuntijalausuntojen hankkimisesta, jotka ovat tarpeen hakemuksen tueksi tuomioistuimelle.

Maksetaanko korvaus kertasummana vai kuukausierinä?

Yleensä palkkio maksetaan kertasuorituksena. Tämä ei ehkä ole mahdollista ajoittain, jos tuomioistuimen vuotuinen talousarvio on käytetty loppuun. Tietyissä tapauksissa tuomioistuin voi päättää antaa välituomion tähän mennessä aiheutuneiden kulujen kattamiseksi, kunnes lopullinen ratkaisu on tehty (esim. kun vammat on ratkaistu).

Millä tavalla oma käyttäytymiseni rikoksen jälkeen, rikosrekisteritietoni tai yhteistyöstä kieltäytyminen korvausmenettelyjen yhteydessä saattaa vaikuttaa mahdollisuuksiini saada korvausta, ja miten se vaikuttaa korvauksen määrään?

Järjestelmän mukaan korvausta ei makseta, jos virkamiestuomioistuin on vakuuttunut siitä, että hakija on joko yllytyksen tai muun syyn vuoksi ollut vastuussa hänelle aiheutuneista vammoista, tai jos tuomioistuin voi alentaa korvauksen määrää, jos hakija on sen mielestä ollut osittain vastuussa rikoksesta.

Lisäksi järjestelmän mukaan korvausta ei makseta, jos virkamiestuomioistuin on vakuuttunut siitä, että kantajan käyttäytymisen, luonteen tai elämäntavan vuoksi ei ole asianmukaista myöntää hänelle välitystuomiota, tai virkamiestuomioistuin voi alentaa välitystuomion määrää, jos se katsoo sen aiheelliseksi tehdä sen hakijan käyttäytymisen, luonteen tai elämäntavan perusteella.

Kuten edellä on todettu, järjestelmän ehtona on myös se, että hakijoiden on tehtävä yhteistyötä poliisiviranomaisten kanssa rikosasiassa.

Millä tavalla taloudellinen tilanteeni vaikuttaa mahdollisuuksiini saada korvausta ja/tai korvauksen määrään?

Taloudellinen tilanne ei vaikuta siihen, että voit saada korvausta tapaturmasta aiheutuneista vammoista ja menetyksistä. Tuomioistuimen on kuitenkin varmistettava, että kaksinkertaista korvausta ei makseta, joten jos olet saanut sosiaaliturvaetuuksia välikohtauksen jälkeen, tuomioistuin ottaa ne huomioon tuomiota määrittäessään.

Tapauksissa, joissa korvausta myönnetään tähän mennessä tai tulevaisuudessa menetetystä ansionmenetyksestä, joka on aiheutunut kärsimistänne vammoista, tuomioistuin ottaa huomioon tähänastiset ansiosi ja ennakoidut tulevat ansiosi samoin kuin työnantajanne mahdollisesti suorittamat maksut, esimerkiksi sairauspäivärahan jne.

Onko muita kriteerejä, jotka vaikuttavat mahdollisuuksiini saada korvausta ja/tai korvauksen määrään?

Järjestelmän mukaisen korvauksen myöntämiseen liittyvät rajoitukset ja rajoitukset on esitetty järjestelmän 6 ja 9-15 kohdassa, jotka ovat saatavilla osoitteessa

Kuinka korvaus lasketaan? Onko korvauksen määrällä ala- tai ylärajaa?

Palkinnon nykyinen vähimmäismäärä on 500 euroa. Tällä hetkellä palkintoa ei ole asetettu enimmäismäärälle.

Onko minun mainittava korvausvaatimuksen määrä hakemuslomakkeessa? Jos on, onko olemassa ohjeita vaaditun määrän laskemisesta tai muista korvausvaatimukseen liittyvistä näkökohdista?

Virkamiestuomioistuin korvaa maksetut kulut, joten kuitti aiheutuneista kuluista on toimitettava. Yleensä tuomioistuimen sihteeristö ottaa sinuun yhteyttä ja pyytää sitä hakemuslomakkeen vastaanottamisen yhteydessä. Lisäksi ansionmenetyksestä vaaditaan tyypillisesti tiedot palkastanne työnantajalta ja/tai sosiaaliturva- ja veroministeriöltä, ja tulevia ansionmenetyksiä varten tarvitaan yleensä vakuutusmatemaattinen laskelma. Hakemusvaiheessa hakijat ilmoittavat yleensä menetyksensä ja kulunsa, joita he aikovat vaatia, ja virkamiestuomioistuimen sihteeristö seuraa hakijaa pyytämällä tarvittavat asiakirjat.

Vähennetäänkö muualta (esim. työnantajan vakuutuksesta tai yksityisestä vakuutuksesta) mahdollisesti saamieni korvausten määrä viranomaisen tai muun elimen maksamasta korvauksesta?

Järjestelmässä sovelletaan yleistä periaatetta, jonka mukaan kaksinkertaista korvausta ei voida myöntää. Ratkaistessaan hakemustasi tuomioistuin ottaa huomioon kaikki muut maksut, jotka olet saanut toiselta taholta välikohtauksen johdosta.

Voiko korvauksesta saada ennakkoa? Jos niin millä edellytyksillä?

Tavallisesti myönnetty korvaus maksetaan kertasuorituksena sen jälkeen, kun virkamiestuomioistuin on tehnyt hakemusta koskevan lopullisen päätöksen ja hakija on hyväksynyt sen. Tietyissä olosuhteissa virkamiestuomioistuin voi kuitenkin päättää väliaikaisen välitystuomion antamisesta, kunnes lopullisesta ratkaisusta päätetään. Yleensä tuomioistuin harkitsee välituomion antamista vain, jos on syytä viivyttää lopullisen päätöksen tekemistä (esim. odottamalla lääketieteellisten ongelmien ratkaisemista) tai jos hakija on taloudellisissa vaikeuksissa ja jos maksetut kulut (esim. terveydenhoitokulut) ovat selvästi korvauskelpoisia.

Voinko saada täydentävää tai lisäkorvausta (esim. olosuhteiden muuttumisen tai terveydentilani huononemisen perusteella) sen jälkeen, kun korvaushakemus on ratkaistu?

Ei – kun virkamiestuomioistuin on tehnyt ratkaisunsa ja kun kantaja on hyväksynyt välitystuomion ja maksanut sen hänelle, lisätuomiota ei voida tehdä.

Mitä asiakirjoja hakemukseen on liitettävä?

Hakemus on toimitettava vakiomuotoiselle hakulomakkeelle, joka on saatavilla täällä.

Täydellisen hakulomakkeen lähettämisen lisäksi pyydämme mahdollisuuksien mukaan liittämään mukaan jäljennöksen ilmoituksestanne, jossa välikohtauksesta ilmoitetaan An Garda Síochánalle eli Irlannin poliisivoimille (tai Garda Síochánan oikeusasiamiehen toimistolle (GSOC) kaikissa tapauksissa, joissa rikoksen on väitetty tehneen An Garda Síochánan jäsen).

Hakijan on toimitettava hakulomakkeessa pyydetyt muut tarvittavat tositteet (esim. kuitti aiheutuneista kuluista), kuten tapauksen mukaan. Tähän voi sisältyä tarve toimittaa työnantajaltanne ja/tai valtion viranomaisilta tositteet esimerkiksi silloin, kun ansionmenetystä haetaan. Korvausvaatimuksenne luonteesta riippuen voi olla tarpeen toimittaa myös lääkärinlausuntoja tai muita asiantuntijalausuntoja. Yleensä tuomioistuimen sihteeristö ottaa hakijaan yhteyttä hakemuslomakkeen saatuaan ja pyytää toimittamaan liiteasiakirjat.

Veloitetaanko hakemuksen vastaanottamisesta ja käsittelystä hallinnollisia tai muita maksuja?

Ei.

Mikä viranomainen ratkaisee korvaushakemukset (kotimaisissa tapauksissa)?

Criminal Injuries Compensation Tribunal (Criminal Injuries Compensation Tribunal) ratkaisee Irlannin järjestelmän nojalla esitetyt korvausvaatimukset.

Mihin hakemus lähetetään (kotimaisissa tapauksissa)?

Järjestelmän mukaiset korvaushakemukset on toimitettava täällä saatavilla olevilla vakiomuotoisilla hakulomakkeilla.

Täytetyt hakemukset on lähetettävä seuraavaan osoitteeseen:

Criminal Injuries Compensation Tribunal
Department of Justice
Bishop’s Square
Redmond’s Hill
Dublin 2, D02 TD99

sähköposti: criminalinjuries@justice.ie

Onko minun oltava läsnä korvaushakemusta ratkaistaessa tai muulloin menettelyn aikana?

Järjestelmässä kanne ratkaistaan ensisijaisesti toimitettujen asiakirjojen perusteella eli ilman suullista käsittelyä.

Virkamiestuomioistuimen asianmukaisesti valtuutettu virkamies voi tehdä ensimmäisen asteen päätöksen hakemuksesta, jos haettu määrä on enintään 3 000 euroa.

Jos vaadittu määrä on yli 3 000 euroa, kanne on jätettävä virkamiestuomioistuimen ratkaistavaksi. Jos haettu määrä on alle 75 000 euroa, hakemus ratkaistaan ensimmäisessä oikeusasteessa yhden tuomioistuimen jäsenen kokoonpanossa, ja jos haettu määrä on yli 75 000 euroa, hakemus ratkaistaan yhdessä kolmessa tuomioistuimen jäsenessä.

Sihteeristö ilmoittaa hakijalle päätöksestä, kun se on asetettu saataville. Hakija voi hyväksyä päätöksen tai hakea siihen muutosta.

Jos hakija hakee muutosta virkamiestuomioistuimen ensimmäisen oikeusasteen ratkaisuun, hakija kutsutaan muutoksenhakuistunnon käsittelyyn, jossa kolmen tuomioistuimen jäsenen muodostama paneeli (joka ei sisällä alkuperäisen päätöksen tehneitä jäseniä) käsittelee asian suullisesti ja tekee yhteisen lopullisen päätöksen.

Muutoksenhakukäsittely järjestetään yksityisesti ja epävirallisesti – ette tarvitse oikeudellista edustajaa. Kuuleminen järjestetään yleensä etäneuvotteluna tai verkkopohjaisena videoneuvotteluna tai tietyissä olosuhteissa paikan päällä. Tuomioistuimen päätökset, jotka on poistettu henkilötietojen poistamiseksi, voidaan asettaa julkisesti saataville.

Kuinka kauan kestää (noin) saada viranomaisen päätös korvausvaatimuksesta?

Järjestelmän mukaisten hakemusten käsittelyaika voi vaihdella huomattavasti tapauskohtaisesti. Aika riippuu yleensä tapauksen luonteesta ja erityisolosuhteista, ja siihen voi sisältyä esimerkiksi tarve saada hakijalta lisätietoja hakemuksesta, kuten lääkärinlausunnot tai muut asiantuntijalausunnot. Tuomioistuin voi vaatimusta koskevaa päätöstä tehdessään vaatia lisätietoja myös muilta viranomaisilta, kuten poliisilta tai muilta valtion viranomaisilta. Jos tuomioistuinkäsittely on kesken, virkamiestuomioistuin odottaa yleensä menettelyn lopputulosta.

Tuomioistuimen nykyinen asiamäärä hakemuksen vastaanottohetkellä vaikuttaa myös kyseisen ajan pituuteen.

Jos olen tyytymätön viranomaisen päätökseen, miten voin riitauttaa sen?

Jos virkamiestuomioistuimen ensimmäisen oikeusasteen ratkaisu ei tyydytä, päätökseen voi hakea muutosta. Jos tämä tapahtuu, sinut kutsutaan muutoksenhakumenettelyyn, jossa kolmen tuomioistuimen jäsenen paneeli (joka ei sisällä alkuperäisen päätöksen tehnyttä tuomioistuimen jäsentä) käsittelee asiaa suullisesti ja tekee kollektiivisen päätöksen. Ne tarkastelevat hakemusta uudelleen de novo -periaatteen mukaisesti. Virkamiestuomioistuimen muutoksenhakuistunnossa tekemää päätöstä pidetään järjestelmän mukaisena lopullisena päätöksenä. Irlannin High Court on kuitenkin ilmoittanut aikovansa tutkia uudelleen Tribunalin päätöksen asianmukaisissa tapauksissa, kuten silloin, kun perustuslaillisen oikeuden periaatteita on loukattu tai korvausjärjestelmää on tulkittu väärin.

Mistä saan tarvittavat lomakkeet ja korvaushakemuksen tekemistä koskevat tiedot?

Tarvittavat lomakkeet ja muut järjestelmää koskevat tiedot ovat saatavilla täällä.

Onko tätä varten erityinen internet-osoite tai neuvontapuhelin?

Tarkempia tietoja Irlannin järjestelmästä ja usein kysyttyjä kysymyksiä on saatavilla täällä.

Lisätietoja saa tuomioistuimen sihteeristöstä jäljempänä mainitusta osoitteesta tai puhelinnumerosta.

Yhteystiedot:

Criminal Injuries Compensation Tribunal
Department of Justice
Bishop’s Square
Redmond’s Hill
Dublin 2
D02 TD99

Puhelin:

+ 353 1 479 0290

Sähköposti:

criminalinjuries@justice.ie

Onko korvaushakemuksen tekemiseen mahdollista saada oikeudellista neuvontaa (juristilta)?

Järjestelmän on tarkoitus toimia epävirallisesti, ja siitä määrätään ehdoissa. Vaikka hakijalla on aina oikeus pyytää riippumatonta neuvontaa tai edustajaa, mukaan lukien oikeudellinen neuvonta ja oikeudellinen edustaja, järjestelmässä ei määrätä oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta.

Onko olemassa uhrien tukijärjestöä, joka voisi auttaa hakemuksen tekemisessä?

Tuomioistuimen sihteeristö avustaa hakijoita ja vastaa järjestelmän toimintaa koskeviin kysymyksiin.

Irlannissa toimivat uhrien tukipalvelut voivat myös auttaa ja neuvoa järjestelmän mukaisen hakemuksen tekemisessä. Yksityiskohtaiset tiedot erilaisista uhrien tukijärjestöistä jne. on lueteltu seuraavassa uhrien asemaa koskevan peruskirjan julkaisussa.

Yksi näistä palveluista, Irish Tourist Assistance Service (ITAS), on erikoistunut tukemaan matkailijoita, jotka ovat joutuneet rikoksen uhreiksi Irlannissa vieraillessaan. Lisätietoa ITAS-järjestelmästä on saatavilla täällä.

Itasiin voi ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen info@itas.ie ja puhelimitse numeroon + 353 1 666 93 54.

Päivitetty viimeksi: 28/05/2021

Tämän on konekäännös sivun sisällöstä. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.