Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Sagsomkostninger - Sverige

Tento text byl přeložen strojově. Za kvalitu překladu neručíme.

Kvalita tohoto překladu byla ohodnocena známkou: špatná

Jak byste ohodnotili kvalitu tohoto překladu?

Her kan du finde oplysninger om omkostningerne i Sverige.


Sagsomkostninger

Lovgivningsmæssige rammer for gebyrer for retsvæsenets aktører

Advokater

Hvis der ydes retshjælp, eller der udpeges en offentlig retshjælpsadvokat eller rådgiver for offeret, fastsættes en kompensationssats pr. time af staten. I 2019 er kompensationen i de fleste tilfælde 1 380 SEK pr. time, ekskl. moms (dvs. 1 725 SEK pr. time inkl. moms).

Det fremgår af det svenske advokatforbunds retningslinjer for god praksis, at de gebyrer, der opkræves af en advokat, er rimelige.

Faste omkostninger

Faste omkostninger i civile sager

Faste omkostninger for sagens parter i civile sager

I tilfælde af en ansøgning i en civil sag skal ansøgeren betale et ansøgningsgebyr til retten. Ansøgningsgebyret er på nuværende tidspunkt 2 800 SEK (ca. 300 EUR).

I tilfælde, hvor en tvist kan antages til realitetsbehandling, og tvistens værdi klart ikke overstiger halvdelen af grundbeløbet, er ansøgningsgebyret 900 SEK (ca. 100 EUR). Grundbeløbet for 2019 er 46 500 SEK.

Tidspunkt i en civil sag, hvor sagens parter skal betale faste omkostninger

Ansøgningsgebyret betales til retten på det tidspunkt, hvor anmodningen fremsættes.

Faste omkostninger i straffesager

Faste omkostninger for sagens parter i straffesager

I langt de fleste straffesager er anklagemyndigheden en straffesag, og der opkræves ikke et ansøgningsgebyr. Hvis en privatperson ønsker at indlede retsforfølgning, er ansøgningsgebyret 2 800 SEK.

Det trin i straffesagen, hvor de faste omkostninger skal betales

Ansøgningsgebyret betales til retten på det tidspunkt, hvor ansøgningen indgives.

Faste omkostninger i forfatningsmæssige sager

Faste omkostninger for parter i forfatningsmæssige sager

Der er ingen specifikke forfatningsmæssige mål i Sverige.

Tidspunkt i en forfatningssag, hvor sagens parter skal betale faste omkostninger

Der er ingen specifikke forfatningsmæssige mål i Sverige.

Forhåndsoplysninger, som advokater og andre partsrepræsentanter skal give

Parternes rettigheder og pligter

En advokat skal i forbindelse med sine aktiviteter udføre de opgaver, han har fået pålagt, og god praksis.

Ifølge sammenslutningens vejledende regler for god praksis i forbindelse med vedtagelsen af mandatet skal et medlem af det svenske advokatsamfund fastlægge principperne for gebyropkrævning og oplyse kunden om de faktureringsprocedurer, han/hun har til hensigt at anvende. Ifølge denne lov kan der opkræves gebyrer i form af en faktura, der udstedes for en del af det udførte arbejde, for en del af arbejdet, for en regning eller ved fakturering, når opgaven er udført. For så vidt angår andre ansatte, der ikke er medlemmer af det svenske advokatsamfund, er der ingen lovbestemte forpligtelser af denne art.

Bestemmelser vedrørende omkostninger

Hvor finder jeg oplysninger om omkostningskilder i Sverige?

For så vidt angår retshjælp, findes oplysningerne på Link åbner i nyt vindue Legal Aid Authority's websted (også på engelsk). Oplysninger om retsgebyrer (også på engelsk) findes på Link åbner i nyt vindue de svenske domstoles websted.

På hvilke sprog kan jeg få oplysninger om omkostningskilder i Sverige?

På hvert websted angives de sproglige disponible midler.

Hvor kan jeg finde oplysninger om mægling?

Oplysninger om mægling findes på Link åbner i nyt vindue de svenske domstoles websted.

Hvor kan jeg finde yderligere oplysninger om omkostninger?

Websteder med oplysninger om omkostninger

Oplysninger findes på Link åbner i nyt vindue Legal Aid Authority's websted. Oplysninger om retsgebyrer findes på de svenske domstoles websted.

Hvor kan jeg finde oplysninger om de forskellige procedurers gennemsnitlige varighed?

De svenske domstole har til formål at fastlægge de fleste sager inden for et gennemsnit på henholdsvis 7 måneder i distriktsdomstolen og 5 måneder i appelretten. I 2018 var der dog i gennemsnit 6,2 måneder i distriktsdomstolene og 6,3 måneder for appeldomstolene. Disse oplysninger findes på de Link åbner i nyt vindue svenske domstoles websted, hvor domstolenes årsregnskaber er tilgængelige.

Ifølge målet skal de fleste straffesager afgøres af distriktsdomstolen og appelretten inden for højst 5 måneder. I 2018 blev de fleste straffesager ved distriktsdomstolen fastsat inden for 4 måneder.

Hvor kan jeg finde oplysninger om en bestemt procedures gennemsnitlige samlede omkostninger?

Der foreligger ikke sådanne officielle oplysninger.

MOMS

Hvad er de gældende momssatser?

Gebyrer for ansøgninger til de svenske domstole er fritaget for moms. Momssatsen for private juridiske tjenesteydelser er på 25 %.

Retshjælp

Gældende indkomsttærskel inden for civilret

For at opnå retshjælp må ansøgeren ikke have en indkomst på mere end 260 000 SEK (ca. 25 000 EUR). Ved beregningen af sagsøgerens indtægter tages der hensyn til hele den økonomiske situation. For eksempel tages der hensyn til omkostninger til forsørgelse af børn, formue og gæld.

I grænseoverskridende sager kan der ydes retshjælp, selv om sagsøgerens indtægter overstiger 260 000 SEK, forudsat at de ikke kan betale sagens omkostninger. Tilladelsen vil blive baseret på forskellen i leveomkostninger mellem Sverige og ansøgerens EU-bopælsstat.

Gældende indkomstgrænse på det strafferetlige område for tiltalte

I nogle tilfælde har sagsøgte ret til en forsvarer af en forsvarer. Enhver person, der anholdes eller tilbageholdes, eller hvis han er mistænkt for at have begået en strafbar handling, der kan straffes med mindst seks måneders fængsel, har altid ret til en rådgiver i den offentlige orden. I alle andre tilfælde er det nødvendigt at fastslå, om der er behov for en forsvarer af offentligheden. Ved vurderingen af, om sagsøgte har behov for en forsvarer af offentlig forsvarlighed, tager retten stilling til, om undersøgelsen er kompleks, om det er vanskeligt at afgøre, om der skal afsiges dom, og om de personlige forhold ved den mistænkte er af en sådan art, at der er behov for en forsvarer af den offentlige forsvarlighed. Der gennemføres ingen indkomsttest, men kun på grundlag af ovennævnte parametre. Den offentlige forsvarer modtager kompensation fra staten. Hvis tiltalte dømmes for forbrydelsen, refunderer han advokaten udgifterne til advokatbistand. En person, der tjener mere end 260 000 SEK om året, skal normalt betale erstatning. Den person, der tjener mindre, bør normalt kun betale en del af omkostningerne.

Gældende indkomstgrænse på det strafferetlige område for ofre

I nogle tilfælde har ofre ret til en rådgiver. Ofrets advokat modtager erstatning fra staten og er altid gratis for ofret. Ofrets økonomiske situation har ingen indflydelse på vurderingen af, om en advokat er udpeget.

Andre betingelser for tildeling af retshjælp til ofre

I nogle tilfælde kan retten udpege en advokat til at bistå offeret. Der kan udpeges en assisterende medarbejder for en person, der har været offer for en seksuel forbrydelse, overfald, ulovlig tilbageholdelse, røveri eller enhver anden strafbar handling, der kan medføre fængsling af den person, der har begået den strafbare handling. Det er retten til at udpege en advokat, men dette kan kun ske, efter at der er indledt en indledende undersøgelse.

Andre betingelser for tildeling af retshjælp til tiltalte

Se "indtægtstærskler på det strafferetlige område".

Omkostningsfrie retssager i civile sager

Hvis der ydes retshjælp, skal sagsøger ikke betale et administrationsgebyr til retten. Parterne kan imidlertid være erstatningspligtige over for den anden parts sagsomkostninger, herunder gebyrer. Der opkræves ikke gebyr for indgivelse af klager til appelretten eller højesteret. Der opkræves et særligt gebyr, hvis fogedmyndigheden fremsender en sag til en distriktsdomstol med henblik på videre behandling. Det samme gælder sager om annullation af selskabsnavne eller varemærker, som visse myndigheder kan overdrage til distriktsdomstolen.

Hvornår skal den tabende part betale den vindende parts omkostninger?

I civile sager betaler den tabende part som regel den vindende parts omkostninger. Kompensation for sagsomkostninger dækker fuldt ud omkostningerne i forbindelse med forberedelse af retssagen og repræsentation ved domstolen i retten samt omkostninger i forbindelse med fremlæggelse af beviser (herunder vidner og eksperter), forudsat at disse omkostninger er nødvendige for at beskytte partens interesser. Der skal også betales erstatning for den vindende parts tid og indsats på grund af retssagen.

Hvis værdien af det pågældende spørgsmål ikke overstiger halvdelen af det beløb, der er beregnet til fastsættelse af prisen (23 250 SEK), er omkostningerne begrænset og omfatter kun én times juridisk rådgivning (1 725 SEK), ansøgningsgebyret, rejseudgifter i forbindelse med retsmøder, udgifter til vidner og udgifter til oversættelse.

Honorarer til sagkyndige

Det tidligere svar vedrørende tildeling/kompensation af omkostninger er relevant.

Oversætter- og tolkehonorarer

Hvis en part, et vidne eller en anden person, der skal afhøres af retten, ikke forstår og taler svensk, ansættes der en tolk til at bistå retten. Retten kan i givet fald sørge for oversættelse af dokumenter indgivet til retten. Retten betaler oversættelses- og tolkegebyrerne, og parterne hæfter ikke for nogen af disse omkostninger.

Vigtige dokumenter

Sveriges rapport om undersøgelsen af gennemsigtigheden af udgifterne til civile retssagerPDF (457 Kb)DA


Dette er en maskinoversat udgave af indholdet. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Sidste opdatering: 20/03/2020