Cesta

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Soudní poplatky související s řízením o drobných nárocích - Chorvatsko

Tento text byl přeložen strojově. Za kvalitu překladu neručíme.

Kvalita tohoto překladu byla ohodnocena známkou: špatná

Jak byste ohodnotili kvalitu tohoto překladu?


Úvod

Jaké jsou platné povinnosti?

Kolik mám platit?

Co se stane v případě, že soudní poplatky nebudou uhrazeny včas?

Jak mohu zaplatit soudní poplatky?

Co se stane po platbě?

Úvod

Soudní poplatky jsou stanoveny v zákoně č. 118/18 Sb., o poplatcích v Chorvatské republice a v nařízení o soudních poplatcích, které stanoví chorvatská vláda.

Čl. 5 Zákon o soudním poplatku z poplatků podle sazebníku hradí bezhotovostní, hotovostní a poštovní známky od Chorvatské republiky, nebo elektronickou cestou.

Aby mohl být poplatek předložen elektronicky v souladu se zvláštními předpisy prostřednictvím informačního systému při výkonu funkce soudu, je poplatek splatný v okamžiku předložení, v sazbě poloviny předepsaného poplatku stanoveného tarifem.

Rozhodnutí vydaná soudem v elektronické podobě v souladu se zvláštními předpisy prostřednictvím informačního systému při jeho fungování mají být zaplacena na úrovni poloviny předepsané výše sazby stanovené sazebníkem, pokud byla zaplacena do tří dnů od data elektronického doručení rozhodnutí.

Jaké jsou platné povinnosti?

Soudní poplatky jsou hrazeny ve všech občanskoprávních a obchodních řízeních a platby jsou založeny na čl. 11. Povinnosti Účetního dvora bezplatně:

 1. Chorvatská republika a orgány státu
 2. osoby a subjekty vykonávající veřejné pravomoci při postupech vyplývajících z výkonu těchto pravomocí
 3. zaměstnanci ve sporech a jiných řízeních týkajících se výkonu jejich pracovních práv
 4. úředníci a zaměstnanci ve správních sporech týkajících se výkonu jejich občanských práv
 5. vnitrostátní válka se zdravotním postižením, na základě příslušných dokladů prokazujících jejich postavení a osob se zdravotním postižením, a to na základě platného dokumentu úřadu pro hodnocení odborníků, rehabilitace a zaměstnávání osob se zdravotním postižením;
 6. manželé/manželky, děti a rodiče zabitých, pohřešovaných a uvězněných v chorvatské válečné válce na základě příslušných dokladů prokazujících jejich postavení
 7. manželé/manželky, děti a rodiče zabitých, pohřešovaných a uvězněných v chorvatské válečné válce na základě příslušných dokladů prokazujících jejich postavení
 8. vysídlených osob, uprchlíků a navrátilců na základě příslušných dokladů prokazujících jejich postavení
 9. příjemci sociální péče, kteří dostávají garantovanou minimální dávku
 10. humanitární organizace a organizace zabývající se ochranou rodinného života, pohřešované osoby a uvězněné v humanitárních a zdravotně postižených organizacích
 11. děti, jako smluvní strany, nebo v souvislosti s řízením ve věcech manželských ve vztahu k nárokům podle tohoto práva
 12. strany, které zahajují řízení o stanovení mateřské nebo otcovské dovolené a o nákladech spojených s těhotenstvím a porodem dítěte;
 13. strany usilující o obnovení své kapacity
 14. nezletilé osoby v postupech pro udělování povolení k uzavření manželství
 15. řízení týkající se navrácení dítěte a výkonu osobních vztahů s dítětem
 16. strany, které se zabývají právy z povinného důchodového a povinného zdravotního pojištění, o právech nezaměstnaných osob v rámci pravidel v oblasti zaměstnanosti a dobrých životních podmínek
 17. strany, které zahajují činnost v oblasti ochrany prostřednictvím ústavně zaručených lidských práv a svobody proti konečným jednotlivým aktům
 18. strany, které zahajují řízení o kompenzaci znečištění životního prostředí
 19. odborové svazy a sdružení odborových svazů na vyšších úrovních soudních řízení pro výměnu soudců a kolektivních pracovních sporů a zástupce odborů v občanskoprávním řízení při výkonu pravomocí rad zaměstnanců
 20. spotřebitelé jako dlužníci konkurzní podstaty
 21. jiné osoby a subjekty, stanoví-li tak zvláštní zákon.

Stát, který je smluvní stranou této úmluvy, je osvobozen od placení poplatků, stanoví-li tak mezinárodní smlouva nebo na základě vzájemnosti.

Existuje-li pochybnost o podmínce vzájemnosti, soud požádá ministerstvo spravedlnosti o vysvětlení.

Výjimka uvedená v bodě 10 se vztahuje na humanitární organizace, pro něž je toto rozhodnutí určeno ministrovi odpovědnému za sociální zabezpečení.

Osvobození od úhrady soudních poplatků se nevztahuje na orgány obcí a měst, pokud nebyly podle zvláštního zákona provedeny výkonem veřejné moci.

V rámci evropského sporu podléhají drobné nároky těmto poplatkům:

 • k žalobě – odměna žalobkyně
 • k žalobní odpovědi – plat žalovaného
 • pro rozsudek – plat žadatele
 • odvolání – plat
 • odpověď na stížnost – mzda stěžovatele (nepovinná odpověď)

Kolik mám platit?

I. Pro nárok, protinárok, rozsudek a odpor proti platebnímu rozkazu, soudní poplatek podle hodnoty předmětu sporu (zohledňuje pouze hodnotu hlavního nároku, po odečtení úroků a nákladů), a sice:

dále:

k HRK

ČÁSTKA V KUNÁCH

0,00

3.000,00

100,00

3.001,00

6.000,00

200,00

6.001,00

9.000,00

300,00

9.001,00

12.000,00

400,00

12.001,00

15.000,00

500,00

Je-li hodnota předmětu sporu vyšší než 15.000,00 kun, činí odpovídající poplatek 500,00 kun plus 1 % z rozdílu nad 15.000,00 kun, nejvýše však 5.000,00 kun.

II Polovina poplatku uvedeného v bodě I bude uhrazena v rámci žalobní odpovědi a v odpovědi na ni.

III. V případě opravného prostředku proti rozsudku je to dvakrát vyšší než soudní poplatek uvedený v bodě I.

IV Pokud bude soudní smír uzavřen v průběhu soudního řízení, není splatný žádný soudní poplatek.

Co se stane v případě, že soudní poplatky nebudou uhrazeny včas?

Pokud strana nezaplatí poplatek ve lhůtě stanovené ve stanovené lhůtě nebo neinformuje soud o něm, připojí soud doložku o vykonatelnosti oznámení o námitce do dalších 15 dnů a připojí doložku vykonatelnosti finanční agentuře pro účely výkonu s cílem vymáhat vymáhání pohledávky s prostředky strany v souladu s ustanoveními práva rozhodného pro výkon, pokud jde o finanční prostředky.

Čl. 28 Právní předpisy o soudních poplatcích nejprve varují stranu, která se nachází v soudním řízení, v souvislosti s nímž je splatné clo, a poplatek nezaplatí ihned soud a uhradí poplatek do 3 dnů. Jestliže některá strana nezareaguje na varování nebo nebyla přítomna v případě, za který je poplatek splatný, a soud poplatek nezaplatil, vydá soud rozhodnutí o clu ve formě doplňkové dávky ve výši 100 kun.

Jak mohu zaplatit soudní poplatky?

Soudní poplatky se platí bez rozdílu, v hotovosti, podle otisků prstů v zemi v Chorvatské republice nebo elektronickými prostředky.

Pevný peněžitý poplatek může být rovněž zaplacen na účtech soudu, který musí zaplatit do pěti dnů ode dne, kdy byla provedena platba na rozpočtové příjmy z soudních poplatků.

V národních centech mohou být poplatky zaplaceny, pokud je jejich výše nižší než 100 kun.

Údaje o způsobu platby soudních poplatků jsou zvýrazněny na internetových stránkách elektronických voličů, internetových stránek soudů a soudního rejstříku.

Soudní poplatky se hradí prostřednictvím jakékoli banky nebo zásilky jménem státního rozpočtu Chorvatské republiky.

Zaplatit soudní poplatky splatné ze zbytku světa je třeba vyplnit:

RYCHLE: NBHREN2X

KÓD IBAN: HR1210010051863000160

Bankovní účet: 1001005–1863000160

Vzor: HR64

Výzva k účasti č.: 5045–20735-OIB (druhý identifikační číslo plátce)

Příjemce: ministerstvo financí Chorvatské republiky, pro obchodní soud v Záhřebu

V popisu platby se uvede clo v případě ___ (počet soudních spisů, např. popis plateb, např. soudní poplatek na návrh evropského platebního rozkazu).

Co se stane po platbě?

Jakmile je zaplacen soudní poplatek, musí být soudu, který se zabývá soudním řízením v případě, že byl uhrazen soudní poplatek, poskytnut důkaz o zaplacení, s odkazem na počet případů, o nichž nebylo rozhodnuto (pokud je číslo sporu již známo), nebo v případě, že byl podán pouze návrh na vydání EPR, musí být k návrhu podán důkaz o zaplacení.

Smluvní strany předají dokumenty soudům poštou (doporučenou nebo prostou zásilkou) nebo elektronickou formou, a to v souladu se zvláštními předpisy prostřednictvím informačního systému na fungování soudu.


Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Poslední aktualizace: 19/09/2019