Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

Cesta

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Opłaty sądowe – postępowanie w sprawie drobnych roszczeń - Litwa

Tento text byl přeložen strojově. Za kvalitu překladu neručíme.

Kvalita tohoto překladu byla ohodnocena známkou: špatná

Jak byste ohodnotili kvalitu tohoto překladu?


Wprowadzenie

Jakie są opłaty?

Ile muszę zapłacić?

Co się stanie, jeśli nie będę otrzymywać opłat sądowych w odpowiednim czasie?

W jaki sposób mogę uiścić opłaty sądowe?

Co zrobić w przypadku dokonywania płatności?

Wprowadzenie

Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń wypłaca się na podstawie opłaty skarbowej określonej w sekcji 1 (1) litewskiego kodeksu postępowania cywilnego.

Zgodnie z uchwałą nr 1240 rządu Republiki Litewskiej z dnia 27 października 2011 r. zatwierdzającą zasady obliczania, rozliczania, kompensacji i zwrotu opłat, mogą Państwo również uiścić opłatę skarbową drogą elektroniczną.

Jakie są opłaty?

Uiszcza się opłatę sądową w kwocie, o której mowa w następnym punkcie.

Ile muszę zapłacić?

W zależności od wysokości roszczenia – 3 %, ale nie mniej niż pięćdziesiąt Litas. P. 75 % kwoty opłaty skarbowej należnej za dany dokument procesowy, w wysokości co najmniej 10 Litta, w celu przedłożenia dokumentów i załączników do sądu wyłącznie za pośrednictwem łączności elektronicznej przed sądem.

Co się stanie, jeśli nie będę otrzymywać opłat sądowych w odpowiednim czasie?

Do wniosku należy dołączyć dokumenty i inne dowody, na podstawie których powód wysuwa swoje roszczenia, jak również dowód uiszczenia opłaty sądowej.

Jeżeli opłata sądowa nie została uiszczona, sąd wydaje nakaz i wyznaczył wystarczający termin, ale nie krótszy niż siedem dni, na usunięcie nieprawidłowości. Zarządzenie wysyła się najpóźniej w dniu roboczym następującym po dniu jego przyjęcia.

Jeżeli po złożeniu pisma procesowego strona naprawcza uchybienie zgodnie ze wskazówkami sądu i w wyznaczonym terminie, uznaje się, że dokument procesowy został złożony w pierwotnym terminie złożenia go do sądu. W przeciwnym razie dokument procesowy uznaje się za niewniesiony, ale nie później niż pięć dni roboczych po upływie terminu, w którym upłynął termin zawity, sędzia, wraz z załącznikami, jest zwracany wnioskodawcy.

W jaki sposób mogę uiścić opłaty sądowe?

Opłata skarbowa z tytułu wybranej przez daną osobę metody płatności (bankowość elektroniczna, środki pieniężne lub płatne płatności i inne) jest płatna na określony rachunek dochodów budżetu Państwowej Inspekcji Podatkowej w ramach budżetu Ministerstwa Finansów.

Co zrobić w przypadku dokonywania płatności?

Zlecenie płatnicze lub inny dowód zapłaty pokrywa się z tytułu zlecenia płatniczego zawierającego następujące dane:

  1. imię i nazwisko płatnika, numer identyfikacyjny (lub nazwę i kod osoby prawnej, jeżeli pieczęć została uiszczona przez osobę prawną);
  2. nazwisko, osobisty numer identyfikacyjny (lub nazwa i kod osoby prawnej, jeżeli druga strona jest osobą prawną) drugiej strony (pozwanego, dłużnika lub innej osoby);
  3. daty płatności;
  4. kod wkładu;
  5. kwotę opłaty;
  6. cel płatności (wskazujący na uiszczenie opłaty skarbowej oraz imię i nazwisko sądu wszczynającego postępowanie).

W przypadku gdy przedstawiciel strony płaci reprezentatywną opłatę (adwokata, asystenta lub inną osobę reprezentującą interesy strony), w dokumencie poświadczającym zlecenie płatnicze lub inną płatność należy, poza danymi, o których mowa powyżej, wskazać i przedstawić imię i nazwisko, numer identyfikacyjny (lub nazwę i kod osoby prawnej, jeżeli strona postępowania jest osobą prawną) reprezentowanej przez niego strony.

Jeżeli opłata sądowa jest wnoszona drogą elektroniczną, nie udziela się dokumentów potwierdzających uiszczenie opłaty sądowej.


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 19/09/2019