Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Zákonné přemístění dítěte - Polsko

Upozorňujeme, že výchozí polština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: angličtina

1 Za jakých okolností může jeden z rodičů zákonně přemístit dítě do jiného státu bez souhlasu druhého rodiče?

Rodičovskou odpovědnost vykonávají oba rodiče společně. To vyplývá z ustanovení § 97 odst. 2 polského zákona o rodině a opatrovnictví (kodeks rodzinny i opiekuńczy), podle něhož rodiče rozhodují společně o podstatných záležitostech týkajících se dítěte, a nedospějí-li k dohodě, rozhoduje o těchto věcech opatrovnický soud (sąd opiekuńczy). Každý rodič rozhoduje nezávisle, aniž by se radil s druhým rodičem a vyžádal si jeho souhlas, pouze v méně důležitých záležitostech týkajících se dítěte. Podle polské judikatury se přemístění dítěte do zahraničí, a to trvale nebo dočasně, i o dovolené, považuje za podstatnou záležitost.

Podle § 97 odst. 2 zákona o rodině a opatrovnictví může rodič přemístit dítě do zahraničí bez souhlasu druhého rodiče pouze tehdy, pokud:

a) druhý rodič byl zbaven rodičovské odpovědnosti ve vztahu k dítěti rozhodnutím polského soudu (§ 111 zákona o rodině a opatrovnictví);

b) výkon rodičovské odpovědnosti druhého rodiče byl pozastaven rozhodnutím polského soudu (§ 110 zákona o rodině a opatrovnictví);

c) druhý rodič má ve vztahu k dítěti omezenou rodičovskou odpovědnost, jelikož ohrožuje blaho dítěte (§ 109 zákona o rodině a opatrovnictví). Soud rozhodne o způsobu omezení rodičovské odpovědnosti uložením opatření, které nejlépe chrání blaho dítěte. Rodič, jehož rodičovská odpovědnost byla omezena, může být zbaven práva rozhodovat o podstatných záležitostech týkajících se dítěte nebo o některých těchto záležitostech. Byl-li druhý rodič na základě tohoto soudního rozhodnutí zbaven práva rozhodovat o obvyklém bydlišti dítěte, nemůže vznést námitku proti změně obvyklého bydliště dítěte v Polsku na obvyklé bydliště v cizině;

d) práva a povinnosti rodičů vůči dítěti se změnila na základě soudního rozhodnutí vydaného v řízení o rozvod manželství (§ 58 odst. 1 a 1a zákona o rodině a opatrovnictví), zrušení manželství (§ 51 odst. 1 a 1a ve spojení s § 21 zákona o rodině a opatrovnictví) a rozluce (§ 58 odst. 1 a 1a ve spojení s § 613 odst. 1 zákona o rodině a opatrovnictví). To se vztahuje i na rozhodnutí vydaná podle § 93 odst. 2 (v řízení o určení otcovství), § 106 (v řízení o změně soudního rozhodnutí o rodičovské odpovědnosti a způsobu jejího výkonu vydaném v řízení o rozvod manželství, rozluce nebo zrušení manželství) a § 107 odst. 1 a 2 zákona o rodině a opatrovnictví (v řízení o svěření výkonu rodičovské odpovědnosti jednomu z rodičů v případech, kdy rodiče spolu nežijí). V těchto případech může soud svěřit výkon rodičovské odpovědnosti jednomu z rodičů a omezit práva druhého rodiče na určité povinnosti a práva ve vztahu k dítěti. Jestliže rozvodový soud svěří výkon rodičovské odpovědnosti jednomu z rodičů a rodičovskou odpovědnost druhého rodiče omezí, ačkoli soudní rozhodnutí nezbavuje druhého rodiče rodičovské odpovědnosti vůči dítěti, může tento rodič vykonávat svá práva a povinnosti pouze tehdy, pokud mu to soud dovolí. Pokud soud nesvěří druhému rodiči právo rozhodovat o místě bydliště dítěte, rozhoduje o tomto bydlišti rodič, jemuž byl svěřen výkon rodičovské odpovědnosti, sám (viz však bod 2);

e) druhý rodič byl zbaven práva spolurozhodovat o změnách bydliště dítěte rozhodnutím cizího soudu, které bylo v Polsku uznáno jako platné.

2 Za jakých okolností je pro přemístění dítěte do jiného státu nezbytný souhlas druhého rodiče?

Souhlas druhého rodiče je nutný ve všech případech, které nejsou uvedeny v předchozím bodě, konkrétně v situacích, kdy má rodič plnou rodičovskou odpovědnost, nebo jeho rodičovská odpovědnost byla omezena, nebyl však zbaven práva rozhodovat o místě bydliště dítěte. Polská judikatura jde v tomto ohledu dokonce ještě dále. Jak Nejvyšší soud (Sąd Najwyższy) objasnil ve svém rozhodnutí ze dne 10. listopadu 1971 ve věci III CZP 69/71, rodič, který má právo ubytovat dítě ve svém bydlišti, by měl mít právo spolurozhodovat o změnách obvyklého bydliště dítěte, pokud by tyto změny skutečně znemožnily kontakt tohoto rodiče s dítětem. Podle tohoto rozhodnutí může proto i v případě, že soud nesvěřil například v řízení o rozvod manželství druhému rodiči právo spolurozhodovat o obvyklém bydlišti dítěte, tento rodič požadovat návrat dítěte, pokud by nemohl uplatnit své právo na styk s dítětem.

3 Pokud druhý rodič nesouhlasí s přemístěním dítěte do jiného státu, třebaže je nutné, jak může být dítě do jiného státu zákonně přemístěno?

V těchto případech je nutno podat opatrovnickému soudu v Polsku žádost o náhradní souhlas s vycestováním dítěte do zahraničí.
Žádosti o tento souhlas mohou podat rodiče, kteří nebyli zbaveni rodičovské odpovědnosti nebo jejichž rodičovská odpovědnost nebyla pozastavena. Žádosti mohou podat žadatelé sami: v těchto případech polské právní předpisy nevyžadují, aby strany zastupoval u soudu advokát. Věcně příslušným soudem k posouzení těchto žádostí je okresní soud ((sąd rejonowy) (úsek pro rodinu a mládež) jako soud prvního stupně, zatímco místně příslušným soudem je soud, v jehož obvodu má dítě bydliště nebo pobyt.

4 Vztahují se stejná pravidla na dočasné přemístění (např. o prázdninách, za účelem zdravotní péče atd.) a trvalé přemístění? Přiložte případně příslušné formuláře pro vyjádření souhlasu.

Jak bylo uvedeno výše, krátkodobé přemístění dítěte do zahraničí vyžaduje souhlas druhého rodiče.

Formuláře pro udělení souhlasu s přemístěním dítěte do zahraničí (trvale nebo dočasně) se v Polsku nepoužívají. Souhlas proto lze udělit v jakékoli formě. Zdá se však být vhodné získat písemný souhlas, který může sloužit jako důkaz v řízení o navrácení dítěte podle Haagské úmluvy z roku 1980. Při vypracovávání tohoto souhlasu může být užitečná pomoc polského advokáta, právního poradce nebo notáře.


Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 13/07/2020