Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Dědická řízení - Slovinsko


Článek 78 písm. a) - názvy a kontaktní údaje soudů nebo orgánů příslušných pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti podle čl. 45 odst. 1 a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích podle čl. 50 odst. 2

Článek 78 písm. b) - řízení o opravných prostředcích uvedených v článku 51

Článek 78 písm. c) - podstatné informace o orgánech příslušných k vydávání osvědčení podle článku 64

Článek 78 písm. d) - opravné prostředky uvedené v článku 72

Článek 79 - Stanovení a následné změny seznamu obsahující informace uvedené v čl. 3 odst. 2

Článek 78 písm. a) - názvy a kontaktní údaje soudů nebo orgánů příslušných pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti podle čl. 45 odst. 1 a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích podle čl. 50 odst. 2

Pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti podle čl. 45 odst. 1 jsou příslušné krajské soudy (okrožna sodišča).

Seznam krajských soudů najdete zde.

Pro rozhodování o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích podle čl. 50 odst. 2 jsou příslušné krajské soudy.

Seznam krajských soudů najdete zde.

Článek 78 písm. b) - řízení o opravných prostředcích uvedených v článku 51

Proti rozhodnutí, kterým krajský soud rozhodne o námitce proti prohlášení vykonatelnosti, může strana podat opravný prostředek. Opravný prostředek musí podat ve lhůtě 30 dnů od doručení rozhodnutí, proti kterému opravný prostředek podává. Opravný prostředek podá u krajského soudu, který jej pak předává Nejvyššímu soudu Republiky Slovinsko. Opravný prostředek se doručí druhé straně řízení, která na něj musí odpovědět do 30 dnů od jeho doručení. O opravném prostředku rozhoduje Nejvyšší soud Republiky Slovinsko.

Vrhovno sodišče RS
Tavčarjeva 9
1000 Ljubljana

tel.: 01 366 44 44
fax: 01 366 43 01
e-mail: urad.vsrs@sodisce.si

Článek 78 písm. c) - podstatné informace o orgánech příslušných k vydávání osvědčení podle článku 64

Evropské dědické osvědčení vydává okresní soud, který rozhodoval v dědickém řízení.

Seznam slovinských okresních soudů najdete tukaj.

Článek 78 písm. d) - opravné prostředky uvedené v článku 72

Každá osoba oprávněná k podání žádosti o evropské dědické osvědčení může podat opravný prostředek proti těmto rozhodnutím: rozhodnutí, kterým soud rozhodne o žádosti o vydání evropského dědického osvědčení, rozhodnutí o opravě evropského dědického osvědčení, o změně evropského dědického osvědčení a o zrušení evropského dědického osvědčení. Opravný prostředek musí podat u pozůstalostního soudu, tedy soudu, který vydal rozhodnutí o dědictví, do 30 dnů od dne doručení. Opravný prostředek nemá pro rozhodnutí suspenzivní účinek.

Soud, u kterého je opravný prostředek podán, může své předchozí rozhodnutí změnit nebo zrušit pouze novým rozhodnutím. Pokud tak neučiní, pošle opravný prostředek k soudu vyššího stupně, který o něm rozhodne.

Seznam vyšších soudů najdete tukaj.

Článek 79 - Stanovení a následné změny seznamu obsahující informace uvedené v čl. 3 odst. 2

V Republice Slovinsko mají soudy v dědických věcech výlučnou pravomoc, a proto neexistují žádné jiné orgány a právní odborníci ve smyslu čl. 3 odst. 2 nařízení s pravomocí v dědických věcech, kteří vykonávají soudní funkce nebo jednají na základě zmocnění soudním orgánem nebo pod dohledem soudního orgánu.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 06/06/2019