Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

 • Hem
 • Möjlighet till rättslig prövning i miljöärenden

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Dostęp do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska - Malta

Den här sidan har maskinöversatts och kvaliteten kan inte garanteras.

Kvaliteten på den här översättningen har bedömts som: otillförlitlig

Var översättningen till någon hjälp?


 1. Podstawy konstytucyjne
 2. Wymiar sprawiedliwości
 3. #II
 4. Sprawy dotyczące dostępu do informacji
 5. Dostęp do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących udziału społeczeństwa w procesie decyzyjnym
 6. Dostęp do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących działania lub zaniechania
 7. Dostęp do wymiaru sprawiedliwości: inne środki zaskarżenia
 8. Legitymacja procesowa
 9. Zastępstwo prawne
 10. Dowody
 11. Środki zabezpieczające
 12. Koszty
 13. Mechanizmy pomocy finansowej
 14. Terminowość
 15. Inne kwestie
 16. Cudzoziemcy
 17. Sprawy transgraniczne

Podstawy konstytucyjne

Środowisko słowo nie pojawia się nigdzie w konstytucji Malty i niewiele jest przepisów mogących mieć istotne znaczenie i dotyczy ochrony środowiska i dostęp do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska. Są to:

 • Art. 9: Państwa, ochrony krajobrazu oraz historycznego i artystycznego dziedzictwa narodowego.
 • Art. 33: Prawo każdego obywatela do życia gwarantowana jest jako prawo podstawowe. Brzmienie tego przepisu jest szeroki i może zostać zinterpretowane jako obejmujące prawo do zdrowego środowiska jako elementu prawa do życia. W przypadku zwrócenia się o taką wykładnię jednak nigdy nie powstał przed sądami maltańskimi.
 • Art. 46 odnosi się do prawa każdego obywatela do wszczęcia postępowania przeciwko rządowi konstytucyjnych przed sądami, twierdząc, że jest to łamanie praw człowieka zarówno w odniesieniu do niego lub jakiejkolwiek innej osoby.

Jak stwierdzono w powyższych ustępach, przywołany przepis jest wystarczająco szeroki i maltańskiej sędziów w podobnej sytuacji prawdopodobnie rozważenia podobnych orzeczeń w innych państwach europejskich i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który przyjął wykładnię, że prawo do życia obejmuje prawo do zdrowego środowiska.

II. Wymiar sprawiedliwości

Maltański system prawny opiera się na modelu kontynentalnego prawa cywilnego. Prawo maltańskie zawdzięcza swoje korzenie z prawem rzymskim prawa publicznego ma ogromny wpływ miały prawo brytyjskie. Jedynymi źródłami prawa maltańskiego jest Konstytucja, kodeksy, akty Parlamentu i przepisów wykonawczych, które mogą być publikowane na mocy tych aktów. Najbardziej Sądu Najwyższego na Malcie jest Trybunał Konstytucyjny, który rozpoznaje i orzeka w sporach, w tym konkretne naruszenia praw człowieka. Wszystkie sprawy dotyczące naruszenia praw człowieka zostały wysłuchane przed pierwszą izbę sądu cywilnego, Trybunał Konstytucyjny może działać jako sąd ostatniej instancji. Istnieje różnica pomiędzy sądy poprawcze oraz sądy cywilne i sądy dzielą się na niższej instancji i sądów apelacyjnych. System sądownictwa składa się z dwóch biur:

 • Sędziowie, którzy przewodniczył superior courts oraz sądami drugiej instancji (Court of Appeal) oraz sędziów, którzy przewodniczy sądy niższej instancji i prowadzenia dochodzeń karnych. Sądy nieorzekające jest mniej formalne niż sądów najwyższych oraz rozwiązywania sporów cywilnych i czynów karalnych o mniejszej skali.
 • Z przestępstwem lub wniesienia powództwa cywilnego przed właściwym sądem pierwszej instancji. Obie strony sporu mogą odwołać się od decyzji sądu pierwszej instancji.

Jednostka może apelacji od orzeczenia sądu apelacyjnego jedynie w dwóch przypadkach:

 • (a) Obywatel UE może podnoszą naruszenie prawa UE na Malcie przed Trybunałem Sprawiedliwości UE.
 • (B) Tylko w sprawach dotyczących praw człowieka, może wnieść sprawę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, jeśli nie jest usatysfakcjonowany decyzją Trybunału Konstytucyjnego.

Nie ma żadnych wyspecjalizowanych organów sądowych w sprawach z zakresu środowiska. Istnieją organy administracyjne. Forum shopping nie stwarzają większych możliwości, ponieważ prawo maltańskie jasno określić, w których wnioski powinny być składane i równoległych jurysdykcji nie zachodzi. Jedynym wyjątkiem jest sektor publiczny, który ma możliwość wyboru, czy sprawy cywilne, w których jest stroną, powinny być rozpatrywane przez pierwszą izbę sądu cywilnego („Superior Court”) lub sąd pokoju (sądy nieorzekające jurysdykcji w sprawach cywilnych). Pierwsza Izba Sądu Cywilnego rozpoznaje również sporów, które nie mogą zostać określone ilościowo. Rzadko zdarza się, by działania w środowisku cywilnym jest niewielkie spory przed sądami cywilnymi, ponieważ kwoty, a także, ponieważ bardzo często rząd jest stroną w sporze. Główna różnica między najwyższą i gorszą jest w sensie formalnym, zwłaszcza w kwestiach proceduralnych.

Jeden z sędziów do sądów cywilnych przewodniczy sąd cywilny odwoławczy, natomiast trzech sędziów z pierwszej izby, przewodniczy sąd cywilny odwoławczy. Istnieje również stronom możliwość odwołania się od orzeczenia wydane w krótszym i dłuższym sądy cywilne pierwszej instancji. Odwołanie od wyroku mogą być dokonane w całości lub w części. Wnosząca odwołanie nie może wobec pozwanego. Pozwany może następnie udzielić odpowiedzi na piśmie lub podjęcia walki w różnych części wyroku. Jeżeli obie Strony dążą do odwołania od orzeczenia Sądu Pierwszej Instancji, jedna strona odwołania po pierwsze, druga zawiera sprzeczności w różnych części wyroku. Sąd apelacyjny potwierdzi wyrok w całości lub w części, lub może on unieważnić pierwotną wyroku łącznie. Decyzja trybunału jest ostateczna. Postępowanie w sprawie odwołania przełożonego jest ponownie bardziej formalny charakter niż ten dotyczący odwołania od niższej instancji sądy cywilne. Istnieje również szereg trybunałów, które pełnią funkcję orzekania, lecz które nie są częścią prawa sądów. Mają one ograniczone i szczególne właściwości. Trybunał Konstytucyjny działa jako sąd odwoławczy dla wszystkich spraw dotyczących naruszenia praw człowieka, które są najpierw rozpatrywane przez pierwszą izbę sądu cywilnego w mocy. Jeżeli pojawią się nowe dowody lub poważne braki w procesach sądowych można złożyć do ponownego rozpoznania zarzutu prawa karnego i prawa cywilnego. Uzasadnienie tego zarzutu mogą być akceptowane są określone przez prawo.

Tytuł IV kodeksu organizacji i postępowania cywilnego przewiduje nową rozprawę w sprawie rozstrzygniętej wyrokiem sąd cywilny, jeżeli:

a) orzeczenie jest skutkiem oszustwa popełnionego przez którąkolwiek ze stron;

b) poświadczonego notarialnie wniosku nie zostało doręczone stronie, odlewane, Strona ta nie pojawiły się w postępowaniach sądowych;

c) Strony odpowiadają ciążył prawny niepełnosprawności do pozywania lub bycia pozwanym, jeżeli zarzut nie został podniesiony i określony;

d) orzeczenie zostało wydane przez sąd mający jurysdykcję, jeżeli nie istnieje żaden zarzut został podniesiony i określony;

e) wyroku zawiera błędne stosowanie przepisów;

f) wydany został wyrok w sprawach nieobjętych popytu;

g) orzeczenie zostało wydane w ilościach przekraczających zapotrzebowanie;

h) orzeczenie jest sprzeczne z wcześniejszym orzeczeniem wydanym na podstawie tego samego przedmiotu i między tymi samymi stronami, stanowiące prawomocny i powagę rzeczy osądzonej nie został podniesiony i określony;

i) w przypadku, gdy wyrok zawiera sprzeczne przepisy;

gdy orzeczenie to opiera się na dowodach, które w kolejnym wyroku został uznany za fałszywe lub które zostały za takie uznane we wcześniejszym wyroku, ale strona oddanych nie był świadomy tego faktu;

k), jeżeli w wyniku ostatecznego wyroku, niektóre dokumenty zostały uzyskane i partii produkcji nie wiedziała ona, lub które nie mógłby zostać wyprodukowane przed wyrokiem w sposób dozwolony przez prawo;

l) w przypadku, gdy wyrok był skutkiem błędu wynikającego z postępowania lub dokumentów przyczyny.

W sądach wyższej i niższej, zapotrzebowanie na nową rozprawę przeprowadza się przed sądem pierwszej instancji w drodze poświadczonego notarialnie wniosku i przed sądem drugiej instancji, poprzez złożenie wniosku; Do wniosku dołącza się zabezpieczenie kosztów procesowych. Czas na nową rozprawę wymagającą wynosi trzy miesiące od daty wydania wyroku objętych skargą lub w stosownych przypadkach. Nowe badania nie może w żadnym wypadku być wymagane po upływie pięciu lat od dokonania pierwszego wyroku. Sąd apelacyjny ma reformatoryjne. Można zmienić i zastąpić orzeczenie sądu pierwszej instancji. Nie istnieją żadne szczególne uwarunkowania w postępowaniu sądowym w sprawach środowiskowych. W przypadku naruszenia prawa ochrony środowiska powoduje również powództwo cywilne o naprawienie szkody wszczętego przez władze publiczne lub przez osoby trzecie lub obu. W przypadku szkód poniżej 1 000 EUR przed wniesieniem pozwu do sądów cywilnych. Powód złożenia pozwu, które opisuje okoliczności faktyczne sporu i zwraca się do Trybunału o stwierdzenie odpowiedzialności pozwanego i oceny poniesionej szkody. Jeśli szkody są wyższe, ma dotyczyć oświadczenie przed pierwszą izbę sądu cywilnego. W niniejszym przypadku wezwanie do sądu musi towarzyszyć oświadczenie złożone pod przysięgą oraz lista powód pragnie wezwać świadków. W przypadku naruszenia wszystkich przepisów w dziedzinie ochrony środowiska sprawca jest pobierana przez policję przed sądami karnymi. W postępowaniu odwoławczym przed sądy cywilne i sądy karne w dziedzinie środowiska naturalnego nie są odmienne od tych ogólnie stosowane. Trybunał może przyjąć własny ekspertów technicznych oraz przeprowadzać wszelkie dochodzenia, które uzna za stosowne. Dowód wykazy są wnoszone przez strony, a sąd może wyznaczyć swoich ekspertów do udzielenia informacji.

III. Sprawy dotyczące dostępu do informacji

Akt prawny 116/2005 w sprawie swobody dostępu do informacji o środowisku Regulations 2005 stanowi transpozycję dyrektywy 2003/4/WE w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska. Zgodnie z jego postanowieniami, wnioskodawcy informacji o środowisku może być osobą fizyczną lub prawną. Wnioskodawca może wystąpić do właściwych władz, Maltański Urząd ds. Środowiska i Planowania (MEPA), do zapewnienia mu wszelkich posiadanych przez nie informacji dotyczących środowiska na artykuł lub każdy inny organ władzy publicznej, bez konieczności wykazania bezpośredniego interesu, dlaczego składający petycję zwrócił się o informacje. Może to uczynić, na piśmie lub drogą elektroniczną. MEPA, jeżeli posiada żądane informacje o środowisku, przekazanie informacji o wnioskodawcy w terminie trzydziestu dni od dnia otrzymania wniosku. Okres ten zostaje przedłużony o kolejnych trzydziestu dni, jeśli ilość i złożoność informacje nie mogą zostać dostarczone w terminie trzydziestu dni. MEPA powiadamia wnioskodawcę o takim przedłużeniu i wyjaśnić dlaczego. MEPA może odmówić udostępnienia żądanych informacji dotyczących środowiska żądanych informacji, jeżeli:

 • Jest w sposób oczywisty pozbawione podstaw, sformułowane zbyt ogólnie lub dotyczy materiału będącego w trakcie opracowywania lub nieukończonych dokumentów bądź niekompletnych danych. W tym ostatnim przypadku MEPA podaje nazwę organu, który przygotowuje ten materiał, oraz informacje o przewidywanym terminie ukończenia prac.
 • Dotyczy materiałów przeznaczonych do wewnętrznego komunikowania się, przy czym należy uwzględnić publiczny interes ujawnienia informacji.
 • Negatywnie wpłynęłoby na poufność obrad organów władzy publicznej, jeśli taka poufność jest prawnie przewidziana, stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa publicznego lub obrony narodowej, toczące się postępowanie sądowe, szanse jakiejkolwiek osoby na sprawiedliwy proces lub zdolność organu władzy publicznej do prowadzenia dochodzenia o charakterze karnym lub dyscyplinarnym;
 • Dotyczy poufności informacji, ponieważ dotyczy on informacji handlowych lub przemysłowych, jeżeli poufność ta przewidziana jest prawem krajowym lub wspólnotowym w celu ochrony uzasadnionego interesu gospodarczego.
 • Dotyczy to interes publiczny w zakresie zachowania poufności danych statystycznych i tajemnicy podatkowej, prawa własności intelektualnej, poufność danych osobowych i/lub akt odnoszących się do osoby fizycznej, jeżeli osoba ta nie wyraziła zgody na publiczne ujawnienie tych informacji oraz jeżeli taka poufność jest przewidziana prawem krajowym lub wspólnotowym, chyba że wyraziła ona zgodę na ich ujawnienie informacji, które przedstawione są na zasadzie dobrowolności.
 • Może zagrażać ochronie środowiska (np. miejsca występowania rzadkich gatunków).

W myśl nowych przepisów podstawy odmowy muszą być interpretowane w sposób:

 • ograniczający sposób,
 • W każdym przypadku indywidualnie.

Publiczny interes w ujawnieniu informacji jest porównywany z interesem dyktującym odmowę ich udostępnienia. Właściwy organ może odmówić ujawnienia informacji o środowisku, jeżeli wniosek dotyczy informacji o emisjach do środowiska. Zgodnie z art. 41 ust. 1 lit. a) Environment and Development Planning Act (EDPA), jeżeli wniosek o udzielenie informacji o środowisku zostanie odrzucony lub błędnej/niedostatecznie wyczerpującej odpowiedzi przez MEPA, osoba może odwołać się do środowiska i planowania kontroli Trybunału. Ramy czasowe odwołania MEPA odmawia odpowiedzi na żądanie udzielenia informacji dotyczących środowiska, lub jej odpowiedzi niedostatecznie lub niewłaściwie, wynosi 30 dni od daty, gdy przekazuje swoją decyzję wnioskodawcy. Pierwsza rozprawy przed Sądem odbywają się w ciągu trzech miesięcy od otrzymania odwołania przez wnioskodawcę. Decyzja Trybunału Arbitrażowego jest ostateczna i wiążąca, jeżeli jest poparte opinią dwóch z trzech członków. Decyzje trybunału są zawsze osobami publicznymi. Odwołanie od orzeczenia tego sądu można złożyć jedynie do Sądu Apelacyjnego (niższej instancji) w terminie 20 dni od jurysdykcji cywilnej od decyzji sądu. Nic w rozporządzeniach wymaga MEPA do zamieszczania informacji o dostępnych środkach odwoławczych, ale może ono zawierać odniesienie. Sądy mogą słuchać dowodów za zamkniętymi drzwiami w celu uzyskania dostępu do informacji, które nie zostały ujawnione. Sądy będą miały prawo nakazać MEPA lub jakikolwiek inny organ do ujawniania informacji, jeżeli jest to uzasadnione prawa na podstawie swojego prawa kontroli dotyczących działania lub zaniechania przez organ publiczny.

IV. Dostęp do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących udziału społeczeństwa w procesie decyzyjnym

MEPA Malta agencji ds. środowiska regulacyjnego w sprawie środowiska i rozwoju oraz kwestie związane z planowaniem. MEPA następujące organy decydują o postępowaniach administracyjnych w kwestiach środowiskowych:

MEPa (a) na pokładzie obejmuje nie mniej niż 13 i nie więcej niż 15 członków, spośród których wybierany jest przewodniczący. Rola MEPA zarząd decyduje o wszelkich wniosków odnoszących się do:

 • Działania/wydarzenia krajowego lub strategiczne znaczenie,
 • bezpieczeństwa krajowego lub innych interesów krajowych lub które mogłyby wpłynąć na interesy innych państw/rządów w odniesieniu do rozwoju i zastosowań, które podlegają OOŚ,
 • W przypadku ponownego rozpatrzenia decyzji podjętej przez MEPA był samodzielnie.

(B) MEPA wykonawczy składa się z czterech dyrekcji:

 • ochrona środowiska,
 • planowania rozwoju,
 • służb administracyjnych i egzekwowania.

(c) Dyrekcja podlegają ogólnemu nadzorowi i kontroli Urzędu oraz dyrektora generalnego. Władza wykonawcza jest odpowiedzialna między innymi udzielania licencji i pozwoleń wymaganych na mocy różnych przepisów dotyczących środowiska i planowania przestrzennego.

D) środowiska oraz komisji planowania (EPC) mogą mieć różne działy zajmujące się różnego rodzaju zastosowań (np. spoza strefy ochrony, rozwoju obszarów miejskich itp.). Konwencja o patencie europejskim ma zawsze liczyć 5 członków, w tym przewodniczący danego posiedzenia. MEPA organu wykonawczego do KPE ma przekazać do określenia roli każdego wniosku o zezwolenie, z wyjątkiem tych, których MEPA ma decydować Rada.

(E) Sąd do spraw planowania rozwoju środowiska oraz przewidziano możliwość odwołania się od decyzji administracyjnych podjętych przez organy administracyjne wymienione powyżej. Jest to administracyjny organ orzekający pod EDPA. Składa się z 3 członków. Przewodniczący jest osobą dobre rozeznanie w środowisku i planowania rozwoju i pozostałych członków jest prawnikiem i architekta. Istnieją panele o różnych ludzi, którzy obracają się uczestniczenia w posiedzeniach Sądu jako przewodniczącego lub członków zgodnie z ich wiedzy fachowej w zależności od konkretnej sprawy. Sekretarz Trybunału jest odpowiedzialne za wybór członków w zależności od przypadku.

Środki administracyjne muszą zostać wyczerpane przed wniesieniem sprawy do sądu. Środowiska i planowania pierwszego przeglądu należy rozpatrywać odwołania oraz odwołanie od orzeczenia Sądu może być podjęta wyłącznie do sądu. W przeciwnym wypadku decyzja trybunału arbitrażowego jest ostateczna. Plany zagospodarowania przestrzennego, planów zagospodarowania przestrzennego oraz inne normatywne decyzje określające rodzaje istotnych dla środowiska wykorzystanie przestrzeni mogą być kontrolowane przez sądy na mocy:

(a) albo ich prawo do weryfikacji decyzji organów publicznych, jak omówiono w pkt V poniżej, i/lub

(b) jeżeli wnioskodawca odwołań od decyzji sądu ds. środowiska i planowania kontroli w odniesieniu do kwestii prawnych.

Taka sytuacja ma zastosowanie do odwołań od MEPA na:

(a) decyzjach dotyczących rozwoju Urzędu Kontroli

B) znaczenie egzekwowania takiej kontroli

C) dokonane przez organ decyzjach odnoszących się do ochrony środowiska, ocen oddziaływania na środowisko, w tym środowisko informacyjne IPPC i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu.

Proces OOŚ i IPPC podlegaliby jedynie przepisom kontroli sądowej w odniesieniu do materialnej i proceduralnej legalności sąd może interweniować, jak wyjaśniono powyżej. Należy jednak zaznaczyć, że podczas gdy sama w sobie stanowi zezwolenie IPPC, OOŚ nie. Nawet jeżeli OOŚ jest zatwierdzony jest to proces przygotowawczy, którego wymaga ustawa i MEPA musiałyby ocenić OOŚ i weźmie je pod uwagę przy podejmowaniu decyzji, czy udzielić zezwolenia, czy też nie. Przed sądami krajowymi zależy od tego, czy proces, o którym mowa powyżej jest spełniony. Sądy mogą dokonać przeglądu decyzji administracyjnych w przypadku MEPA zezwolenia tylko wtedy, gdy skarżący wyczerpał środki administracyjne i zastosowanie przed Sądem, o których mowa powyżej. We wszystkich innych przypadkach, gdy doszło do aktu administracyjnego lub przypadku zaniechania administracyjnego, która podlega kontroli zgodnie z częścią V niniejszego sprawozdania. Sąd określa, czy skarżący mogliby uczestniczyć jako sprzeciw lub zainteresowanych stron. Chociaż, NGO, utworzonych przez prawo ochrony środowiska w ich kompetencjach, powinna zgodnie z przepisami dyrektywy IPPC i OOŚ, mają legitymację procesową.

Nie ma nakazowego w procesie OOŚ, ponieważ OOŚ nie jest sama w sobie zezwolenie. Proces OOŚ nie można zaskarżyć przed sądem, chyba że można twierdzić, że w jakiś sposób procedura została przeprowadzona niezgodnie z prawem i podejmować działania dotyczące dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących działania lub zaniechania. Taka sytuacja nie miała miejsca. Nie istnieją szczególne zasady mające zastosowanie do procedur OOŚ. Brak wzmianki o wstrzymanie wykonania kwestionowanego działania w prawodawstwa IPPC. Taką samą procedurę jak procedura opisana dla OOŚ może mieć zastosowanie. Jednak ponieważ jest pozwolenie IPPC, MEPA może ustanowić zabezpieczenie finansowe, które byłoby przepadkowi, jeśli zezwolenie nie zastosowały i ma prawo do zażądania od operatora podjęcia wszelkich niezbędnych środków w nagłych przypadkach, tak aby mogła ona nawet wydanie nakazu egzekucyjnego o zamknięciu zakładu.

V. Dostęp do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących działania lub zaniechania

W kodeksie organizacji i postępowania cywilnego (organizacji i postępowania cywilnego), mianowicie art. 469a przewiduje jakikolwiek akt wyłącznie przez sektor publiczny. Sądy cywilne jurysdykcji może badać ważność aktu administracyjnego przez organ publiczny i uznał je za nieważne lub bezskuteczne, jeżeli nieważność aktu administracyjnego jest niezgodna z konstytucją i kiedy taki akt administracyjny jest ponadto poza zakres uprawnień organu publicznego z następujących powodów:

Takie działanie (a) pochodzi od organu publicznego, który nie jest uprawniony do wykonywania go;

B) organ publiczny nie zachował zasady słuszności lub obowiązkowe wymogi proceduralne, przeprowadzając akt administracyjny lub w jego wcześniejszych dyskusji na ten temat; lub

(c) jeżeli akt stanowi nadużycie władzy organu publicznego w tym bardziej w niewłaściwych celach lub na podstawie okoliczności pozbawione wszelkiego znaczenia. lub gdy aktu administracyjnego jest sprzeczne z prawem.

Pojęcie aktu administracyjnego obejmuje wydawanie przez organ administracji publicznej:

 • Wszelkie postanowienia, licencji, pozwolenia, nakaz, decyzję, czy odmowa jakiegokolwiek żądania strony skarżącej, lecz nie zawiera żadnych środków przeznaczonych do wewnętrznej organizacji administracji lub w ramach danego organu.
 • „organ władzy publicznej” jest zdefiniowane tutaj rząd Malty, w tym swoimi ministerstwami i departamentami, władz lokalnych, przedsiębiorstw i każdy organ ustanowiony przez prawo.

Na mocy art. 469a, organizacji i postępowania cywilnego skargę w celu podważenia aktu administracyjnego jest:

 • Złożony w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym „zainteresowana osoba” dowiedział się lub mógł rozpoznać takiego aktu administracyjnego, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
 • Postanowienia niniejszego artykułu nie mają zastosowania, jeżeli środek zaskarżenia lub uzyskania odszkodowania przewidzianego w jakichkolwiek innych przepisów.
 • Skarżący może żądać zapłaty odszkodowania na podstawie odpowiedzialności władzy publicznej z tytułu czynu niedozwolonego, czynu lub quasi wynikających z aktu administracyjnego.
 • Sąd nie zasądza wspomnianych odszkodowań, niezależnie od stwierdzenia nieważności aktu administracyjnego, organ publiczny nie działał w złej wierze, albo w sposób nieuzasadniony lub gdy rozwiązanie wymagane przez powoda mogła zgodnie z prawem i właściwie odmówiono na podstawie wszelkich innych uprawnień.

Zatem uregulowane w kodeksie organizacji i postępowania cywilnego przewiduje ogólne prawo dostępu do wymiaru sprawiedliwości każdemu „zainteresowana strona” zwrócenie się do Sądu do ponownego zbadania ważności aktu administracyjnego lub naruszenie jakiegokolwiek prawa.

 • Osoba może odwołać się od orzeczenia Sądu przy badaniu ważności aktu administracyjnego na mocy art. 469a kodeksu organizacji i postępowania cywilnego.
 • Czas na wniesienie odwołania jest takie samo, jak w przypadku innych odwołań do sądów cywilnych. W przypadku odwołania od orzeczeń sądów najwyższej instancji przed Court of Appeal, jest to dwadzieścia dni, liczonego od dnia ogłoszenia ww. wyroku.
 • Odwołanie ujęto w formie noty do składany w sekretariacie Trybunału odwołanie od wyroku, w którym został wydany.
 • Odwołanie może zostać objęte w całości lub tylko części orzeczenia i zarówno skarżący i pozwany może wnieść odwołanie.

LN 126/2008 w sprawie zapobiegania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu Regulations 2008, określa ramy odpowiedzialności za środowisko. Właściwy organ i organ regulacyjny jest MEPA. Niniejszy regulamin ma zastosowanie wyłącznie do szkód wyrządzonych środowisku naturalnemu lub bezpośredniego zagrożenia wystąpieniem takich szkód wywołanych zanieczyszczeniem o charakterze rozproszonym tylko wtedy, gdy jest możliwe ustalenie związku przyczynowego pomiędzy szkodą a działalnością poszczególnych podmiotów gospodarczych. MEPA przysługuje zwrot kosztów wszczęcia postępowania przeciwko przedsiębiorcy lub osoby trzeciej, która spowodowała szkodę lub bezpośrednie zagrożenie wystąpieniem szkody, w odniesieniu do wszelkich środków podjętych na podstawie niniejszych przepisów w ciągu pięciu lat od daty, w której środki te zostały zakończone lub odpowiedzialny podmiot gospodarczy lub strony trzeciej, w zależności od tego, co nastąpi później. LN 126/2008 definiuje „kosztów”, jak koszty, które są uzasadnione potrzebą zapewnienia właściwego i skutecznego wykonania tych przepisów, w tym:

 • koszty dokonania oceny szkody w środowisku,
 • bezpośredniego zagrożenia wystąpieniem takich szkód,
 • działania alternatywne,
 • Na koszty administracyjne, prawne i egzekucyjne;
 • koszty gromadzenia danych, inne koszty ogólne oraz koszty monitorowania i nadzoru.

„szkoda” oznacza mierzalną negatywną zmianę w zasobach naturalnych lub mierzalne osłabienie użyteczności zasobów naturalnych, które może ujawnić się bezpośrednio lub pośrednio. MEPA:

 • ustalenia podmiotu odpowiedzialnego za spowodowanie szkody lub bezpośredniego zagrożenia wystąpieniem szkody,
 • oceny wagi szkody i określenia, jakie środki zaradcze należy podjąć odnośnie do załącznika II.

MEPA może wymagać od podmiotu gospodarczego dokonania własnej oceny oraz przedstawienia wszelkich niezbędnych informacji i danych. MEPA mogą upoważnić strony trzecie lub od nich zażądać realizacji niezbędnych środków zapobiegawczych bądź zaradczych. Każda decyzja podjęta na mocy tych rozporządzeń, która nakłada środki zapobiegawcze lub zaradcze, dokładnie przedstawia podstawy, na których jest oparta. Taka decyzja jest notyfikowana niezwłocznie zainteresowanemu podmiotowi gospodarczemu, który informowany jest jednocześnie o środkach odwoławczych przysługujących mu na mocy odpowiednich przepisów prawnych oraz o terminach, którym podlegają takie środki. Osoby fizyczne lub prawne poszkodowane lub potencjalnie poszkodowane przez szkody w środowisku, lub która ma wystarczający interes w procesie decyzyjnym dotyczącym szkody środowiskowe, są uprawnione do przedkładania właściwym władzom wszelkich uwag związanych z przypadkami szkód wyrządzanych środowisku naturalnemu, o których wiedzą. Mają one prawo zażądać MEPA do podjęcia działań na podstawie tych rozporządzeń.

 • Uznaje się, że osoba ma „wystarczający interes”, jeżeli jest on zarejestrowany zgodnie z EDPA sprzeciw lub jeżeli kwalifikuje się do konsultacji z zainteresowanymi stronami lub stwierdzone na podstawie przepisów dotyczących ocen oddziaływania na środowisko, 2007.
 • Interes wszelkich organizacji pozarządowych promujących ochronę środowiska i spełniających wszelkie wymogi prawa krajowego uważa się za wystarczający do celów zakwalifikowania się jako osoba „wystarczający interes”.
 • Żądanie podjęcia działań jest przedkładane wraz z istotnymi informacjami i danymi potwierdzającymi uwagi przedstawione w związku z danymi szkodami wyrządzonymi środowisku naturalnemu.

W przypadku gdy żądanie podjęcia działania i towarzyszące mu uwagi wskazują w sposób wiarygodny na istnienie szkód wyrządzonych środowisku naturalnemu, MEPA rozpatrują wszelkie takie uwagi i żądania podjęcia działań. W takich okolicznościach MEPA umożliwiają odnośnemu podmiotowi gospodarczemu zaprezentowanie swojej opinii w związku z żądaniem podjęcia działań i towarzyszącymi mu uwagami. MEPA, najszybciej jak to możliwe i zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa krajowego, informuje osoby posiadającej wystarczający interes, które im przedłożyły swoje uwagi, o decyzji o przyjęciu lub odmowie żądania podjęcia działań wraz z podaniem przyczyn. Należy MEPA WHO wpływy z wniesieniem sprawy do sądu, twierdząc, że operator powinien być uznany za winnego odpowiedzialności za środowisko. Obecnie MEPA nie mieli możliwość wszczęcia takiego postępowania przed sądami maltańskimi.

VI. Dostęp do wymiaru sprawiedliwości: inne środki zaskarżenia

Ogół społeczeństwa może uciec się do Rzecznika Praw Obywatelskich na Rzeczniku Praw Obywatelskich, zasięgnięcie opinii co do tego, czy ministerstwo lub inny podmiot publiczny sprawuje swoje obowiązki w sposób uczciwy i sprawiedliwy. Decyzja Rzecznika Praw Obywatelskich nie jest wiążący. Istnieje również audytorem MEPA w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, która odpowiada za MEPA powiązanych kwestiach. Każda osoba może zwrócić się do komitetu użytkowników portu, od których może on wątpliwości praktyki podejmowane przez MEPA, wykonując swoje uprawnienia i zwrócenie się do przewodniczącego komitetu użytkowników portu lotniczego w celu jej zbadania i wydawać opinii w tej sprawie. Decyzje przewodniczącego komitetu użytkowników portu lotniczego, nie są wiążące. Prywatne postępowania karnego nie jest dostępna w sprawach środowiskowych.

VII. Legitymacja procesowa

Legitymacja procesowa

Postępowanie administracyjne

Postępowanie sądowe

Osoby fizyczne

X

Musi udowodnić bezpośredni interes, za wyjątkiem naruszenia praw człowieka na mocy Konstytucji. Albo jest zarejestrowanym sprzeciw dotyczący planowania rozwoju, konsultacji z zainteresowanymi stronami lub stwierdzone na podstawie przepisów dotyczących ocen oddziaływania na środowisko, 2007.

Organizacje pozarządowe

X

Ale muszą zarejestrować się jako sprzeciwiający się.

Wynika wyłącznie z OOŚ i IPPC oraz prawo dostępu do informacji, jeśli chodzi o prawo do dokonania przeglądu decyzji przez Urząd. W odpowiedzialności za środowisko OOŚ IPPC organizacji pozarządowych promujących ochronę środowiska i spełniających wszelkie wymogi prawa krajowego uważa się za wystarczający do celów zakwalifikowania się jako osoba „wystarczający interes”. W celu zakwestionowania rozwoju pozwoleń związanych z planowaniem mogą uciekać się do Trybunału jedynie po wyczerpaniu wszelkich administracyjnych środków odwoławczych oraz jedynie w odniesieniu do kwestii prawnych. W niedawno rozpatrywanej sprawie Trybunał nie interpretują wystarczający interes w tym, aby one same powinny być zarejestrowane jako sprzeciwiający się.

Inne podmioty prawne

X

Muszą jednak zarejestrować się jako sprzeciwiający się.

Tylko jeżeli ich kompetencji, które ma zastosowanie do danej sprawy.

Grupy ad hoc

Tylko wówczas, gdy we własnym imieniu i czy rejestrują one jako sprzeciwiający się.

Tylko wówczas, gdy we własnym imieniu oraz gdy ma miejsce bezpośredni interes

Zagraniczne NGO

Tylko jeśli są organizacjami pozarządowymi/zarejestrowanych w UE.

Oprócz powyższej ponownej organizacji pozarządowych na zagraniczne organizacje pozarządowe muszą być zarejestrowane w UE.

Wszystkie pozostałe

W niedawnej sprawie Trybunał odrzucił zarzut złożony przez organizację pozarządową wierzytelności wobec osoby prywatnej na podstawie braku legitymacji procesowej organizacji pozarządowej twierdziła, że kiedy osoba ta naruszyła warunki pozwolenia dla rozwoju (Land use) dają mu przez MEPA. Które organizacje pozarządowe mają stały się ściśle w granicach określonych przez prawo dostępu do informacji dotyczących środowiska w odniesieniu do OOŚ i IPPC przepisów prawa. Organizacja pozarządowa nie zgłosić roszczenie wobec instytucji, ale także od osoby prywatnej. Przepisy proceduralne są takie same dla wszystkich sektorów, w których dana osoba może wyrazić sprzeciw wobec zezwolenia środowiskowego lub planowania rozwoju. Zezwolenie zostaje wydane, jeżeli każda osoba może zaskarżyć je jako sprzeciw oraz jeżeli zezwolenie zostaje udzielone tylko zainteresowane strony mogą wnieść skargę do Sądu do spraw środowiska i planowania rozwoju odwołania. Przed Sądem, postępowanie odwoławcze w tej samej sprawie można wnieść jedynie w odniesieniu do kwestii prawnych, jak i od administracyjnych środków odwoławczych została wyczerpana. Jest mało prawdopodobne, by Sąd dopuszcza, ponieważ sądy uznają tylko dostęp do wymiaru sprawiedliwości przez poszczególne osoby, jeżeli zostanie wniesione zgodnie z procedurą opisaną w pkt 5 powyżej. Jedyny przypadek actio popularis, która może zostać złożona przez każdą osobę w imieniu innej osoby zostanie za naruszenie podstawowych praw człowieka określonych w Konstytucji. Innych instytucji lub organów państwowych (np. rzecznicy praw obywatelskich, prokuratorzy) nie mają mocy prawnej. O ile nie jest to specjalnie określone w prawie właściwym w odniesieniu do dostępu do informacji dotyczących środowiska, oceny oddziaływania na środowisko oraz prawodawstwa IPPC nie ma prawa dostępu do wymiaru sprawiedliwości dla osób, które nie są bezpośrednio zainteresowane. Administracyjne środki zaskarżenia przed sądem i planowanie rozwoju środowiska muszą najpierw zostać wyczerpane, a następnie odwołanie można wnieść jedynie w odniesieniu do kwestii prawnych.

VIII. Zastępstwo prawne

Obrońcy jest obowiązkowa. Nie istnieje inne postępowanie w sprawach związanych z ochroną środowiska. Radcy prawnego następuje zwykłych procedur przed sądy cywilne i karne. Brak szczegółowego systemu, zazwyczaj każdy prawnik może zająć się sprawa z zakresu ochrony środowiska. Specjalizacja w dziedzinie prawa ochrony środowiska nie jest możliwe, ponieważ Malty korzyści skali nie pozwalają na prawników i firm prawniczych, na podjęcie jedynie prawa ochrony środowiska, które są bardzo rzadkie. Konieczne jest większe zaangażowanie w planowanie rozwoju zawodów prawniczych z zezwoleń, zamiast zezwoleń środowiskowych. Jest to jedyna grupa maltańskim prawników specjalizujących się w prawie ochrony środowiska jest wyraźnie stwierdzone w środowisku akademickim, a mianowicie w departamencie ochrony środowiska i zasobów prawa na wydziale prawa. Departament ma niekiedy jego porady nawet pro bono Podobnie może zdarzyć się, że prawnicy udzielają organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną środowiska pro bono, ale nie istnieje oficjalna osoby prawnej/organizacja pozarządowa świadczącą bezpłatne porady prawne na temat kwestii środowiskowych.

IX. Dowody

Przedstawienie dowodów w postępowaniu sądowym w sprawach dotyczących środowiska był taki sam jak w ogólnym systemie wymiaru sprawiedliwości. Opinia eksperta nie jest wiążący dla sędziów w tym sensie, że choć może powołać ekspertów według własnego uznania zdecydować wobec niego niezależność. System prawny Malty daje i dokona sędziów; Nawet wcześniejsze orzecznictwo nie jest wiążące, chociaż sędziów będzie zbadanie sprawy. Chociaż orzeczeń sądowych ma tytuł wykonawczy nie mają „prawa”.

Wstrzymanie wykonania kwestionowanego działania.

Sąd może zarządzić wstrzymanie wykonania kwestionowanego działania oparte na jego swobodnej oceny. Nie istnieją warunki, w jakich decyzje administracyjne podlegają natychmiastowemu wykonaniu, niezależnie od wszczęcia postępowania w sądzie lub odwołania. Trybunał może zaakceptować nakaz jedynie o zaniechanie w postępowaniu sądowym. W kodeksie organizacji i postępowania cywilnego w art. 873 przewidziano nakaz zaniechanie stosowany do danej osobie, niezależnie od wszystkiego, co mogłoby poważnie zaszkodzić osobie zaskarżenia tego nakazu. Trybunał nie może wydać taki nakaz, jeżeli uzna, że jest to konieczne do ochrony jakichkolwiek praw osoby do zaskarżenia nakazu, że prima facie wydaje się, że taka osoba dysponuje takimi prawami. Wniosek doręcza się stronie, przeciwko której została wydana. Strona ta przedstawia odpowiedzi w terminie dziesięciu dni. Trybunał może, w nagłych przypadkach, ograniczenia w tym Subarticle wspomnianego okresu. Jeżeli druga Strona nie wyrazi sprzeciwu, Sąd może przystąpić do popytu. Sąd może wydać nakaz tymczasowego początkowo na zasadach i warunkach, jakie uzna za konieczne, w zależności od przypadku, a następnie decyzję w tej sprawie w sposób definitywny. Trybunał, po mianowaniu wniosek o wysłuchanie, zdecydować o jego zasadności po otrzymaniu jakichkolwiek dowodów, które uzna za odpowiednie, w jak najkrótszym czasie, ale nie później niż jeden miesiąc od dnia, w którym nakaz zostało złożone pod przysięgą i potwierdzone, a strony zostały należycie zgłoszone. Przeciwko tej decyzji wniesiono apelację do sądu o nakaz sądowy.

XI. Koszty

Nie istnieją konkretne kategorie kosztów, które musieliby ponieść wnioskodawcy w zakresie dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska jedynie. Opłaty sądowe mogą wynieść od 100 do 300 EUR, jako kosztuje około 170 EUR, a każde zawiadomienie kosztuje 7 EUR. Przybliżoną ekspercką obejmowałyby stawkę opłaty w wysokości 70 do 100 EUR za godzinę pracy. Nakaz zaniechanie kosztuje 47 EUR i 7 EUR każdego zgłoszenia. Depozyt lub zabezpieczenie może zostać ustanowione przez Trybunał. Istnieje bezwzględne stosowanie zasady pokrywania kosztów postępowania przez stronę przegraną, chociaż osoba ponosząca odpowiedzialność zwykle musi ponieść koszty poniesione podczas postępowania przez drugą stronę. Sąd może jednak zdecydować się na podział kosztów.

XII. Mechanizmy pomocy finansowej

Sądy nie mogą ustanawiać wyłączenia z procedury zgłoszenia kosztów, opłat, ceł, opodatkowania itp. w sprawach środowiskowych. Nie ma innych mechanizmów finansowych dostępnych na pomoc finansową wnioskodawcom. Brak jest pomocy prawnej w dziedzinie prawa cywilnego odpowiada wyłącznie dla prawa karnego ubrania. Nie istnieje zatem pomocy prawnej w sprawach środowiskowych, chyba że osoba ta popełniła przestępstwo. Oficjalnie nie istnieje pomoc prawna pro bono świadczonych przez firmy prawnicze, organizacje pozarządowe miały taką pomoc prawną mat, jeżeli firmy zdecydują się działać na ich rzecz nieodpłatnie. Nie ustanowiono poradni prawnych zajmujących się sprawami dotyczącymi kwestii środowiskowych. Nie istnieją żadne publiczne organizacje lub prawnicy zajmujący się prawem ochrony środowiska w interesie na Malcie.

XIII. Terminowość

Bieg terminu do wydania decyzji przez organ administracyjny ma trzy miesiące, ale może zostać przedłużony. Brak sankcji za opóźnienia w wydawaniu orzeczeń organów administracyjnych. Nie istnieją żadne ograniczenia czasowe ustanowione na mocy przepisów prawa w postępowaniu sądowym w sprawach środowiskowych, zarówno sądowi, jak i dla stron. Sądy nie mają obowiązku podjęcia decyzji w określonym terminie. Sądy maltańskie czasami się do rozstrzygnięcia sprawy: Czasami pięciu, dziesięciu, a nawet dwudziestu lat. Nie istnieje tendencja co do zwykłego czasu rozpatrywania spraw środowiskowych w różnych rodzajów procedur jest i nic nie wskazuje na to, kiedy zostanie podjęta decyzja. Nie ma terminu ustalonego przez Trybunał do wydania rozstrzygnięcia. Brak sankcji za opóźnienia w wydawaniu orzeczeń przez Sąd.

XIV. Inne kwestie

Wyzwania publiczne zazwyczaj decyzje na etapie konsultacji publicznych, ale może również zakwestionować, gdy zapadnie decyzja. Nie było zbyt wielu spraw sądowych jedynie protestów. Brak jest informacji na temat dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska świadczone dla społeczeństwa w sposób ustrukturyzowany i dostępny sposób na Malcie. Mechanizm arbitrażu, jednak nie ma to zastosowania do dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, wyłącznie na gruncie prawa cywilnego. Na mocy ustawy o zagospodarowaniu i rozwoju środowiska pozasądowego rozstrzygnięcia sporu istnieje, ale ma to zastosowanie wyłącznie do postępowania karnego przeciwko osobom oskarżonym o naruszanie praw w dziedzinie ochrony środowiska. Sytuacja nie ma zastosowania do dostępu do wymiaru sprawiedliwości. Zamiast mediacji jako takie, które mogą wystąpić, MEPA, skarżący i zainteresowane strony mogą organizować nieformalne spotkania.

XV. Cudzoziemcy

Jest to prawo gwarantowane przez konstytucję, aby żadna forma dyskryminacji ze względu na rasę lub narodowość; Posługiwanie się różnymi językami może w takich przypadkach procedur sądowych oraz jest świadczona jest pomoc tłumacza, jeśli zajdzie taka potrzeba. Prawo do bycia wysłuchanym gwarantuje, że zapewnia tłumaczenie i pokrywa koszty usług tłumaczeniowych w postępowaniu sądowym rząd, jeśli okaże się to konieczne.

XVI. Sprawy transgraniczne

 1. Opisać zasady proceduralne dotyczące spraw dotyczących kwestii środowiskowych w innym kraju. Ust. 5 zdania)

Rozporządzenie w sprawie OOŚ LN 114/2006 przewidują konsultacje transgraniczne. Minister właściwy do spraw środowiska ma świadomość, że projekt realizowany na Malcie może znacząco oddziaływać na środowisko w innym państwie, albo jeżeli państwo, która potencjalnie może być znacząco zagrożona, Minister kieruje do państwa dotkniętego kryzysem, jak najszybciej i nie później niż w przypadku języka maltańskiego, informacje przekazywane są następujące informacje:

Opis przedsięwzięcia wraz z wszelkimi dostępnymi informacjami o jego możliwym oddziaływaniu transgranicznym

(b) istotne informacje na temat procedury oceny oddziaływania na środowisko

C) informacje o charakterze decyzji, która może być podjęta i udziela danemu państwu odpowiedni termin, w którym ma wskazać, czy chce wziąć udział w procedurze oceny wpływu na środowisko.

Jeśli państwo dotknięte klęską, która otrzymuje informacje powiadamia ministra, że zamierza wziąć udział w procedurze oceny wpływu na środowisko, Minister kieruje zgromadzone informacje w związku z planowaną budową dla zainteresowanego państwa. Dotknięte państwo przystąpi do konsultacji z Ministrem dotyczących, między innymi,

(a) potencjalnych transgranicznych skutków przedsięwzięcia oraz środków przewidzianych do zmniejszenia lub wyeliminowania takich skutków,

B) Strony uzgadniają rozsądne ramy czasowe trwania konsultacji.

C) „państwo, którego dotyczy sytuacja nadzwyczajna może spowodować, by informacje, które mają być udostępniane, w rozsądnym terminie, jego organami i społeczeństwem na jego terytorium w terminie wskazanym za porozumieniem stron,

D) „państwo, którego dotyczy sytuacja nadzwyczajna, przedkłada swoją opinię Radzie Ministrów, która następnie przekazuje je do MEPA

Przekazywanie informacji na temat ewentualnych skutków transgranicznych, oraz odbiór informacji przez dotknięte państwo, podlegają ustawodawstwu Malty. Minister przekazuje danemu Państwu ostateczną decyzję w sprawie proponowanego projektu wraz z przesłankami i ustaleniami, w tym informacje dotyczące procesu udziału społeczeństwa, na których się opiera, i wszelkie związane z nią warunki, Będą również w miarę potrzeby opis podstawowych środków, jakie mają być podjęte w celu uniknięcia, ograniczenia i, jeżeli jest to możliwe, skompensowania znaczących niekorzystnych skutków. Minister informuje niezwłocznie państwo dotknięte katastrofą i rozpoczyna konsultacje w sprawie niezbędnych środków, które mogą zostać podjęte w celu zmniejszenia lub wyeliminowania znaczącego szkodliwego oddziaływania transgranicznego. MEPA przedstawia ministrowi wszystkich dokumentów i informacji, które może on zwrócić. LN 126/2008 przepisy dotyczące naprawy szkód ekologicznych, zawiera również przepisy dotyczące transgranicznych szkód środowiskowych w przypadku gdy szkody wyrządzone środowisku naturalnemu dotykają lub mogą dotknąć inne państwa członkowskie UE. W przypadku pojawienia się szkód wyrządzonych środowisku naturalnemu, Malta będzie musiała przedstawić odpowiednie informacje potencjalnie zagrożonym państwom członkowskim UE. Pojęcie zainteresowanej społeczności w kontekście transgranicznym jest taka sama jak dla własnych obywateli, każda osoba prawna lub fizyczna i czy organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną środowiska. Brak szczegółowego wykazu przypadków, w których osoby lub organizacje pozarządowe mogły wybrać między sądami różnych krajów. Wybór zależeć będzie od wyniku sprawy sądowej, biorąc odpowiednio.

Powiązane strony


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 14/09/2016