Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Civilrättsligt samarbete


Civilrättsligt samarbete pågår EU-länderna emellan för att förbättra samverkansförmåga mellan deras rättssystem


Civilrättsligt samarbete

Civilrättsligt samarbete har som mål att skapa ett nära samarbete mellan medlemsstaternas myndigheter för att undanröja alla de hinder som uppstår när olika rättsliga och administrativa system är oförenliga med varandra.

Det civilrättsliga samarbetet reglerades ursprungligen genom internationella konventioner och blev sedermera en del av Länken öppnas i ett nytt fönsterMaastrichtfördraget i form av en ”fråga av gemensamt intresse”, och därefter i Länken öppnas i ett nytt fönsterAmsterdamfördraget (1997), som lyfte upp civilrättsligt samarbete på gemenskapsnivå genom att knyta det till den fria rörligheten för personer.

Europeiska rådet gjorde följande uttalade i sina Länken öppnas i ett nytt fönsterTammerfors-slutsatser 1999: ”I ett europeiskt område med verklig rättvisa bör inte individer och företag hindras eller avskräckas från att utöva sina rättigheter på grund av att medlemsstaternas rättsliga och administrativa system är oförenliga eller komplicerade.” Detta var en bekräftelse på medlemsstaternas åtagande att skapa ett sådant område med verklig rättvisa ”där människor kan vända sig till domstolar och myndigheter i vilken medlemsstat som helst lika lätt som i sin egen stat”. Detta har åter bekräftats i Länken öppnas i ett nytt fönster2004 års Haagprogram för ökad rättvisa och även av kommissionen i Länken öppnas i ett nytt fönster2009 års Stockholmsprogram.

Principen om ömsesidigt erkännande är en hörnsten i det rättsliga samarbetet. Målet är att domstolsavgöranden bör erkännas och verkställas i en annan medlemsstat utan ytterligare mellanliggande steg, med andra ord, att exekvaturförfarandet avskaffas.

Läs mer:

Förbättringar av samarbetet mellan medlemsstaternas rättssystem är en bärande princip i European Guide for Legal Expertise, som är frukten av flera års arbete av domare, advokater, akademiker och sakkunniga under ledning av Länken öppnas i ett nytt fönsterEuropean Expertise and Expert Institute (EEEI).

Denna handledning innehåller rekommendationer som kan anpassas till varje medlemsstat och varje rättssystem och som säkrar kvalitet och användbar praxis i samband med sakkunnigutlåtanden. Den innehåller rekommendationer om bästa praxis när det gäller sakkunnigförfaranden, certifiering, etik och status, och inrättandet av en europeisk förteckning över sakkunniga. En del av dessa rekommendationer kan redan användas av sakkunniga, särskilt rekommendationerna rörande oberoendeförsäkran inför varje sakkunnigutvärdering, tecknandet av försäkring, praxis att utarbeta en förrapport samt författandet av en strukturerad rapport.

En Länken öppnas i ett nytt fönsterpdf-version av handledningen finns på följande språk: engelska, franska, spanska, italienska, tyska, bulgariska, portugisiska och rumänska.


Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.

Senaste uppdatering: 28/01/2021