Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Förfarande för verkställande av en dom - Frankrike

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på franska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till engelska är dock redan färdig.

1 Vad menas med verkställighet i civilrättsliga ärenden?

Med verkställighet avses alla typer av åtgärder som gör det möjligt att genomföra verkställbara förpliktelser mot en betalningsskyldig persons vilja. Det är underförstått att det rör sig om tvångsverkställighet. Om en betalningsskyldig person (gäldenär) frivilligt fullgör sina förpliktelser, behövs det ingen särskild åtgärd. I fransk rätt brukar man skilja mellan tre typer av civilrättsliga förpliktelser: att betala, att göra eller avstå från att göra något och att överlämna eller återställa något.

Verkställigheten omfattar gäldenärens tillgångar, inte hans eller hennes person. Den som vägrar att fullgöra vissa förpliktelser (t.ex. underhållsskyldighet) gör sig emellertid skyldig till ett brott som kan leda till lagföring och fängelsestraff. Detsamma gäller den som avsiktligen gör sig insolvent.

Verkställighetsåtgärderna följer samma tredelning som ovan, dvs. betala, göra, överlämna.

Betalningsförpliktelser verkställs genom utmätning. Om utmätningen gäller kontanta medel (t.ex. utmätning av banktillgodohavanden) överlämnas pengarna till fordringsägaren (borgenären). Tillgångar som tillhör gäldenären tvångsförsäljs, och behållningen överlämnas till borgenären så långt det krävs för att täcka fordran.

Förpliktelser att överlämna eller återställa något verkställs på olika sätt beroende på vilken slags egendom det är fråga om. Lös egendom omhändertas och överlämnas till den rätte ägaren. Ägarens besittning till fast egendom återställs genom avhysning (vräkning) av en hyresgäst, arrendator eller annan person.

Förpliktelser som innebär att göra eller avstå från att göra något verkställs med hjälp av vite. Vite är ett penningbelopp som gäldenären måste betala utöver den förpliktelse som han eller hon ska fullgöra. Vitet fastställs av domstol utifrån hur länge en person vägrar att göra något (om det gäller en förpliktelse att göra något) eller hur många gånger förpliktelsen att avstå från att göra något överträds. Förpliktelser om att betala, överlämna eller återställa något kan ju också ses som en förpliktelse att göra något, och därför kan vite utdömas även i sådana fall utöver de andra verkställighetsåtgärderna.

2 Vilken myndighet eller vilka myndigheter har befogenhet för verkställighet?

Exekutionstjänstemän har i princip monopol på att utföra tvångsverkställighet. Följande två verkställighetsåtgärder kräver emellertid alltid ett förhandsgodkännande från domstolarna:

 • Utmätning av lön, som beviljas av distriktsdomstolen på den ort där gäldenären är bosatt, eller där tredje man är bosatt om gäldenären är bosatt i utlandet och inte har någon fast bostad i Frankrike.
 • Utmätning av fast egendom, som utförs av exekutionsdomstolen på den ort där den fasta egendomen är belägen.

3 Under vilka förutsättningar kan en exekutionstitel utfärdas?

3.1 Förfarandet

Alla exekutionstitlar kan tvångsverkställas. Enligt artikel L.111-3 i lagen om civilrättsliga verkställighetsåtgärder (Code des procédures civiles d’exécution) är följande exekutionstitlar:

 • Avgöranden från allmänna domstolar och förvaltningsdomstolar samt förlikningar, förutsatt att de vunnit laga kraft.
 • Utländska avgöranden samt skiljedomar som förklarats verkställbara i ett avgörande som inte kan överklagas med suspensiv verkan.
 • Medlingsprotokoll som undertecknats av en domare och parterna.
 • Notariehandlingar och andra officiella handlingar som innehåller en verkställbarhetsförklaring.
 • Intyg som utfärdas av en exekutionstjänsteman om att en check inte har lösts in.
 • Handlingar från offentligrättsliga juridiska personer som enligt särskild föreskrift kan verkställas och beslut som enligt lag har samma rättsverkningar som en dom.

Domstolsavgöranden som inte kan överklagas med suspensiv verkan kan verkställas utan ytterligare beslut. Sådana avgöranden, och även notariehandlingar, innehåller en verkställbarhetsförklaring som visar att de kan verkställas. Verkställbarhetsförklaringen förs in av domstolens kansli eller av notarien. Det krävs inga ytterligare formaliteter för verkställighet.

Innan ett domstolsavgörande har meddelats kan en borgenär beviljas tillstånd att vidta säkerhetsåtgärder (kvarstad eller panträtter). Sådana åtgärder berövas mycket snabbt sin verkan om de inte delges motparten (inom åtta dagar) och om inte borgenären väcker talan för att få sin fordran fastställd av domstol.

Tvångsverkställighetsåtgärder avseende lös egendom och penningbelopp samt avhysning genomförs av en exekutionstjänsteman. Exekutionstjänstemännen är offentliga tjänstemän och utses av justitieministeriet. De är privatpraktiserande, men har vid verkställighet samma befogenheter som en myndighet. Deras verksamhet är kringgärdad av detaljerad lagstiftning och strikta etiska regler.

Utmätning av fast egendom sker genom ett särskilt förfarande vid övre underrätten. Borgenären måste företrädas av en advokat.

Avgifterna för verkställighetsåtgärder betalas i princip av gäldenären och läggs till skulden.

Avgifterna anges i en tabell, där det framgår vilket arvode exekutionstjänstemännen har rätt till för varje enskild verkställighetsåtgärd. Enligt dekret nr 96-1080 av den 12 december 1996 består exekutionstjänstemännens arvode enligt tabellen av ett schablonbelopp med fasta eller proportionella avgifter. Beroende på omständigheterna kan dessa vara kumulativa eller alternativa. Dessutom tillkommer ibland en administrationsavgift.

De fasta avgifterna ska betalas av gäldenären. De proportionella avgifterna, som beräknas utifrån det belopp som ska drivas in, fördelas mellan borgenären och gäldenären.

Om skulden är på 10 000 euro, ser avgiften för vissa verkställighetsåtgärder till exempel ut på följande sätt:

 • Utmätning av banktillgodohavanden: fast avgift (inklusive mervärdesskatt) på 187,53 euro.
 • Utmätning av lös egendom: fast avgift (inklusive mervärdesskatt) på 66,98 euro.
 • Utmätning av fordon genom anmälan till prefekturen: fast avgift (inklusive mervärdesskatt) på 133,95 euro.
 • Utmätning av fast egendom: fast avgift (inklusive mervärdesskatt) på 80,37 euro.

Till dessa fasta avgifter kommer de proportionella avgifterna som i detta exempel uppgår till 723,44 euro (inklusive mervärdesskatt), varav 121,35 euro ska betalas av gäldenären och 602,09 euro av borgenären.

3.2 Huvudförutsättningar

Det krävs inte något domstolsbeslut för att inleda ett verkställighetsförfarande som grundas på en exekutionstitel.

Följande villkor måste vara uppfyllda för att en borgenär som ännu inte har en exekutionstitel ska beviljas tillstånd att vidta säkerhetsåtgärder: fordran måste förefalla välgrundad och möjligheten att driva in fordran hotad. Beslut om utmätning fattas av exekutionsdomstolen (i regel en domare vid övre underrätten) eller av ordföranden för handelsdomstolen inom ramen för dess behörighet.

4 Verkställighetsåtgärder

4.1 Vilka tillgångar kan bli föremål för verkställighet?

Borgenären kan ställa krav på hela gäldenärens egendom, dvs. i princip kan vilken egendom som helst som tillhör gäldenären utmätas. Reglerna varierar beroende på vilken typ av egendom det är fråga om: fordringar (hyra, lön, banktillgodohavanden), lös egendom av alla slag, fast egendom och sakrätter, värdepapper och andelsrätter, fordon (inklusive fartyg eller flygplan), upphovsrätt, pengar i ett bankfack etc.

Viss egendom får dock enligt lag inte utmätas (s.k. beneficium). Det kan t.ex. röra sig om följande:

 • Pengar som behövs för det dagliga uppehället (bland annat en del av lönen, som fastställs enligt schablon i förhållande till inkomstens storlek och försörjningsplikt; beloppen justeras varje år).
 • Lös egendom som krävs för gäldenärens dagliga liv eller arbete. Sådan egendom får bara utmätas för fordringar som gäller betalningen för själva egendomen eller om den har mycket stort värde.
 • Tillgångar som sjuka personer eller personer med funktionsnedsättning behöver.

4.2 Vilka är effekterna av en verkställighetsåtgärd?

Verkställighetsåtgärder rörande egendom och fordringar vidtas i två etapper. Först utmäter exekutionstjänstemannen egendomen eller pengarna. Det betyder att gäldenären inte fritt får förfoga över tillgångarna, men fortfarande har rätt att nyttja och uppbära avkastning av dem och också skyldighet att vårda egendom. Att göra sig av med tillgångarna är ett brott. Kontanta medel på bankkonton blockeras och öronmärks för borgenärens räkning.

Utmätningsbeslutet delges gäldenären. Om gäldenären inte meddelar exekutionsdomstolen att han eller hon invänder mot utmätningen kan verkställigheten gå vidare till nästa etapp, nämligen att exekutionstjänstemannen beslagtar egendomen för försäljning på exekutiv auktion eller begär att en tredje man (vanligtvis en bank) överför de utmätta pengarna.

Banken är skyldig att vid utmätning upplysa exekutionstjänstemannen om alla belopp som tillhör gäldenären. Om banken inte gör detta, eller om den ger gäldenären tillgång till de utmätta beloppen, kan den på begäran av borgenären bli betalningsskyldig i stället för gäldenären.

4.3 Hur länge gäller ett beslut om verkställighet?

Exekutionstitlar upphör att gälla efter tio år. Verkställighetsåtgärder måste därför genomföras inom denna tidsgräns (artikel L.111-4 i lagen om civilrättsliga verkställighetsåtgärder).

Beslut om utmätning upphör att gälla om en sådan säkerhetsåtgärd inte vidtas inom tre månader från dagen för beslutet.

5 Kan beslut om verkställighet överklagas?

Frågan är bara aktuell för beslut som rör utmätning. Det går inte att överklaga själva exekutionstiteln, utan bara det avgörande som ligger till grund för denna.

När en säkerhetsåtgärd har beslutats och delgetts gäldenären, kan denne väcka talan vid den domstol som har gett tillstånd till säkerhetsåtgärden och invända mot grunderna för åtgärden. Talan kan väckas så länge säkerhetsåtgärden inte har omvandlats till en verkställighetsåtgärd genom en dom som fastställer fordran.

6 Finns det några begränsningar för verkställighet, särskilt vad gäller gäldenärsskydd eller tidsfrister?

Exekutionstitlar upphör i princip att gälla efter tio år.

Verkställighetsförfarandena måste dessutom begränsas till vad som är nödvändigt för att driva in fordran, och bruket av åtgärder får inte missbrukas.

Även om borgenären i princip kan begära utmätning av all egendom som tillhör gäldenären finns det viss egendom som enligt lag inte får utmätas. Underhållsbidrag, lös egendom som krävs för gäldenärens dagliga liv eller arbete, föremål som en person med funktionsnedsättning har behov av, vissa minimisocialbidrag och barnbidrag får inte utmätas. För en enskild person får dessutom banktillgodohavanden som överstiger den garanterade minimiinkomsten (revenu de solidarité active)) inte utmätas. Inkomst av tjänst får i princip bara utmätas inom de gränser som anges i ett dekret, i vilket det utmätbara beloppet fastställs grundat på gäldenärens inkomst av tjänst och de personer som gäldenären har försörjningsansvar för.

Enskilda näringsidkare omfattas dessutom i vissa fall av ett särskilt skydd för alla eller delar av sina tillgångar.

Verkställighetsåtgärder får slutligen bara genomföras kl. 6.00–21.00 och inte på söndagar eller allmänna helgdagar, om inte exekutionsdomstolen i förväg har godkänt att verkställighet sker på andra tider. För belopp under 535 euro krävs även exekutionsdomstolens förhandsgodkännande vid utmätning i bostad.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterLegifrance

Länken öppnas i ett nytt fönsterWebbplats för Nationella kammaren för delgivningsmän/exekutionstjänstemän (Chambre Nationale des Huissiers de Justice)


De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 14/08/2017