Reġistri tal-artijiet fil-pajjiżi tal-UE

Kroatien

Innehåll inlagt av
Kroatien

Is-sistema u d-drittijiet tar-reġistrazzjoni tal-proprjetà Kroati huma bbażati fuq żewġ reġistri — ir-reġistru tal-artijiet miżmum mill-qrati muniċipali (qrati ordinarji) u l-katast ġestit mill-uffiċċji reġjonali tar-reġistru tal-artijiet tal-Amministrazzjoni Ġeodetika tal-Istat, filwaqt li għall-Belt ta’ Zagreb il-katast jinżamm mill-Uffiċċju tal-Belt għall-katast u l-affarijiet ġeodetiċi. Il-katast jiddeskrivi l-proprjetajiet skont il-karatteristiċi tekniċi tagħhom, filwaqt li fir-reġistru tal-artijiet l-informazzjoni dwar il-plottijiet katastali hija akkumpanjata minn informazzjoni dwar id-detenturi tad-drittijiet tal-proprjetà.

Is-sistema ta’ reġistrazzjoni u drittijiet tal-proprjetà tal-Kroazja għandha diversi kompiti, li l-aktar importanti fosthom huma l-istabbiliment ta’ sigurtà fi transazzjonijiet ta’ proprjetà legali u l-protezzjoni ta’ drittijiet reġistrati. Bħala tali, il-katast u r-reġistru tal-artijiet huma wieħed mir-reġistri fundamentali li fuqhom huwa bbażat l-istat tad-dritt.

Riforma tar-reġistru tal-artijiet

Sa mill-2003, il-Gvern tar-Repubblika tal-Kroazja, permezz tal-Ministeru tal-Ġustizzja u l-Amministrazzjoni Ġeodetika tal-Istat, ilu jimplimenta r-Reġistru Nazzjonali tal-Artijiet u r-Reġistru tal-Ismijiet Abbrevjazzjonijiet — Art Regolata.

Dan il-programm jinkludi l-attivitajiet kollha mwettqa mill-Ministeru tal-Ġustizzja u l-Amministrazzjoni Ġeodetika tal-Istat bil-ħsieb li jiġi modernizzat u rregolat l-istat tar-reġistrazzjoni tal-proprjetà immobbli fir-Repubblika tal-Kroazja. Minbarra l-attivitajiet regolari ta’ dan l-għadd ta’ proġetti bilaterali, waħda mill-partijiet ewlenin tar-riforma hija r-reġistru tal-artijiet u l-proġett tal-katast.

Il-proġett tnieda bl-objettiv primarju li tinbena sistema effiċjenti ta’ amministrazzjoni tal-art biex tikkontribwixxi għall-iżvilupp ta’ suq effettiv tal-proprjetà immobbli.

Ir-riforma tas-Sistema tar-Reġistru tal-Artijiet ħolqot il-kundizzjonijiet għall-implimentazzjoni ta’ sistema effiċjenti ta’ reġistrazzjoni tal-proprjetà, li żviluppat is-Sistema Komuni ta’ Informazzjoni tar-Reġistru tal-Artijiet (ZIS), li għandha l-għan li toħloq bażi tad-data unika u applikazzjonijiet għaż-żamma u l-manutenzjoni tad-data tar-reġistru tal-katast u tal-artijiet. Tal-21 ta’ Novembru 2016 Il-JIS hija fi produzzjoni sħiħa f’kull wieħed mit-107 dipartiment tar-reġistru tal-artijiet u 112 uffiċċju katastali fil-Kroazja u fl-Uffiċċju tal-Belt tal-Belt ta’ Zagreb għall-katast u l-affarijiet ġeodetiċi.

Ħafna mir-riżultati tar-riforma huma diġà viżibbli. Il-modernizzazzjoni taż-żewġ sistemi (il-katast u r-reġistru tal-artijiet) ippermettiet proċess aktar mgħaġġel u aktar sempliċi għar-reġistrazzjoni tal-proprjetà immobbli u d-drittijiet fuqha. L-informazzjoni mill-katast u mir-reġistru tal-artijiet tista’ tinkiseb minnufih u d-data kollha tar-reġistru tal-artijiet u tal-katast tiġi diġitalizzata u tista’ tiġi ċċekkjata fuq l-Internet — 24 siegħa kuljum.

Ir-riforma tar-reġistru tal-artijiet, jiġifieri s-sistema, għadha qed tiġi implimentata llum, permezz tal-iżvilupp tal-One Stop Shop (OSS), li, bħala parti mis-Sistema Komuni ta’ Informazzjoni tar-Reġistru tal-Artijiet (ZIS), tirrappreżenta l-istabbiliment ta’ bażi tad-data unika tar-reġistru tal-artijiet u katastali u applikazzjoni unika għaż-żamma u ż-żamma ta’ din id-data, li se ġġib magħha ħafna benefiċċji għall-utenti.

Il-punt Uniku ta’ Servizz se jipprovdi aċċess aħjar, aktar rapidu u aktar faċli għad-data tar-reġistru tal-artijiet u tal-katast, li jwassal għal titjib fil-kwalità u fil-ħeffa tat-twassil tas-servizz, jiġifieri li jitħaffef il-proċess tar-reġistrazzjoni tal-bidla fuq il-proprjetà immobbli bħala riżultat ta’ involviment akbar tal-utenti ewlenin esterni u l-iffaċilitar tal-aċċess għad-data, li se tkun disponibbli f’post wieħed.

Il-punt Uniku ta’ Servizz jipprovdi aċċess aħjar, aktar rapidu u aktar faċli għad-data tar-reġistru tal-artijiet u tal-katast, li se jwassal għal titjib fil-livell tal-kwalità u l-ħeffa tat-twassil tas-servizz, jiġifieri li jitħaffef il-proċess tar-reġistrazzjoni tal-bidla fuq il-proprjetà immobbli bħala riżultat ta’ involviment akbar tal-utenti ewlenin esterni, u se jiffaċilita wkoll l-aċċess għad-data, li se tkun disponibbli f’post wieħed. Is-sistema għamlitha possibbli li jinħarġu dikjarazzjonijiet tar-reġistru tal-artijiet b’mod elettroniku (eCitizens, avukati u nutara), kif ukoll li tiġi ppreżentata proposta elettronika (avukati u nutara) għar-reġistrazzjoni fir-reġistru tal-artijiet.

Din is-sistema hija waħda mill-lievi ewlenin għall-bini ta’ e-Kroat, iżda tiżgura wkoll il-fiduċja taċ-ċittadini fir-reġistri tal-Kroazja.

Reġistri tal-Artijiet — Karatteristiċi Bażiċi

  • Ir-reġistri tal-artijiet huma reġistri pubbliċi li fihom tiġi rreġistrata l-informazzjoni dwar l-istatus legali tal-proprjetà immobbli rilevanti għal tranżazzjonijiet legali;
  • Ir-reġistru tal-artijiet jinżamm mill-qrati muniċipali fir-Repubblika tal-Kroazja;
  • Ir-reġistri tal-artijiet għandhom jinżammu f’forma elettronika;
  • Ir-reġistru tal-artijiet huwa pubbliku u kulħadd jista’ jitlob aċċess għar-reġistru tal-artijiet;
  • Ir-reġistru tal-artijiet jikkonsisti f’reġistru ġenerali u ġabra ta’ dokumenti;
  • Estratti mir-reġistru u kopji jew kopji stampati mill-ġabra ta’ dokumenti għandhom jinħarġu mir-reġistru tal-artijiet;
  • Ir-reġistri tal-artijiet, l-estratti jew il-kopji stampati jew it-traskrizzjonijiet mir-reġistru tal-artijiet igawdu minn fiduċja pubblika u għandhom il-valur evidenzjarju tad-dokumenti pubbliċi.

Il-proċedura fid-dipartimenti tar-reġistru tal-artijiet għandha tkun irregolata minn:

L-att dwar ir-Reġistru tal-Artijiet (Narodne Novine (NN; il-Gazzetta Uffiċjali tar-Repubblika tal-Kroazja) Nri 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13, 60/13 u 108/17);

Ir-regoli dwar l-organizzazzjoni interna, iż-żamma tar-reġistru tal-artijiet u t-twettiq ta’ kompiti oħra fil-qrati tar-reġistru tal-artijiet (Regoli ta’ Proċedura tar-Reġistru tal-Artijiet) (NN Nri 81/97, 109/02, 123/02, 153/02, 14/05 u 60/10) u regolamenti oħra.

X’inhu estratt mir-reġistru tal-artijiet?

Estratt mir-reġistru tal-artijiet huwa prova tas-sjieda jew kwalunkwe dritt ieħor li jista’ jkun is-suġġett tar-reġistrazzjoni tar-reġistru tal-artijiet. Estratti, jiġifieri kopji stampati jew traskritti mir-reġistru tal-artijiet, igawdu fiduċja pubblika u għandhom il-valur evidenzjarju ta’ dokumenti pubbliċi.

Mill-2 ta’ Novembru 2015, in-nutara u l-avukati bħala utenti awtorizzati u persuni fiżiċi u ġuridiċi oħra bħala benefiċjarji setgħu joħorġu reġistri tal-artijiet b’mod elettroniku permezz tas-sistema eCitizens.

Kif jaħdmu d-dipartimenti tar-reġistru tal-artijiet tal-qrati muniċipali?

Id-dipartimenti tar-reġistru tal-artijiet tal-qrati muniċipali jwettqu proċedimenti biss fuq proposta ta’ persuna awtorizzata li tagħmel mozzjoni jew fuq proposta minn awtorità kompetenti (eż. uffiċċju tal-amministrazzjoni pubblika, pereżempju — katast, qorti oħra, eċċ.).

Mill-15 ta’ Marzu 2017, abbażi ta’ proposta minn persuna jew awtorità kompetenti, kien possibbli li tiġi ppreżentata elettronikament min-nutara u l-avukati.

L-aħħar aġġornament: 19/11/2020

Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.