Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Относно Мрежата - Литва

Лицето за контакт за Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела е адвокатът в Международната правна група на Министерството на правосъдието, който също така изпълнява функциите на централния или компетентния орган, предвиден в инструментите на ЕС в областта на съдебното сътрудничество по граждански дела. Освен тези функции лицето за контакт изпълнява и функции, свързани със съдебното сътрудничество по наказателни дела, които са определени както в инструментите на ЕС, така и в многостранни и двустранни международни договори, и взема участие в дейностите на работните групи по въпросите, свързани с гражданските дела, на Съвета на Европейския съюз и на Европейската комисия.

В Литва не е създадена официална национална съдебна структура, която да обединява националните членове на Мрежата. Сътрудничеството и комуникацията относно свързани с Мрежата въпроси обикновено се осъществяват на ad-hoc основа по електронната поща.

Предоставяната от Европейската комисия информация относно заседанията на Мрежата и други въпроси, свързани с извършваните от нея дейности, се получава от определеното в рамките на Министерството на правосъдието лице за контакт с Мрежата, което впоследствие предава тази информация на компетентните национални органи или съдилища (чрез Администрацията на националните съдилища) в зависимост от въпроса или предмета на събранието. Това гарантира, че информацията и въпросите, които се отнасят до Мрежата, ще достигнат до подходящия орган.

При необходимост лицето за контакт и представителите на националните компетентни органи и съдилищата продължават да поддържат връзка помежду си и да решават проблеми не само по електронната поща, но и по телефона. Лицето за контакт ще отговоря на запитванията, изпратени от лицата за контакт в други държави, или лично, или незабавно ще ги предава на компетентния орган, за да може той да изпрати отговор; въпросното лице координира и изпращането на отговор към колегата, който е отправил запитването. Лицето за контакт помага на съдилищата и при отговаряне на повдигнати в хода на техните дейности практически въпроси, свързани със сътрудничеството с други държави членки, и насочва представителите на съда или заявителите към съответния раздел от портала за електронно правосъдие, за да потърсят съответната информация.

В Литва членовете на Мрежата и/или централните органи, отговарящи за изпълнението на определените в Регламента функции, са Министерството на правосъдието (и съответните вътрешни отдели), магистратите за връзка, Администрацията на националните съдилища, Службата за гарантираната от държавата правна помощ, Държавната служба за защита на правата на детето и за осиновяването, Литовската камара на съдебните изпълнители, Литовската камара на нотариусите и клонът „Mažeikiai“ на Съвета на държавния социалноосигурителен фонд.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 10/04/2020