Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Относно Мрежата - Холандия

Звена за контакт и членове на Мрежата в Нидерландия

Централно звено за контакт в Нидерландия е определено към Министерството на сигурността и правосъдието. Звено за контакт е определено и за съдебната власт.

Наред със звената за контакт, членове на Мрежата са и професионалните сдружения на свободните юридически професии (адвокати, нотариуси и съдебни изпълнители).

Централните органи, определени въз основа на различни регламенти (по-специално Регламент (ЕО) № 2201/2003, Регламент (ЕО) № 4/2009 и Регламент (ЕО) № 1393/2007), също са членове на Мрежата.

Обикновено комуникацията с Европейската комисия (в този случай секретариата на ЕСМ-граждански въпроси) става чрез централното звено за контакт. По този начин се гарантира, че когато е целесъобразно, информацията и въпросите достигат до правилния орган.

Звената за контакт и членовете, по-специално централните органи, обикновено комуникират директно помежду си и със звената за контакт и членовете в другите държави членки.

В зависимост от това какво включва дневният ред, на събранията на Мрежата се канят да участват съответните членове.

Нидерландските звена за контакт и членовете провеждат също така годишно събрание, на което се обсъждат дейностите на Мрежата и се разглеждат областите, в които може да се подобри комуникацията помежду им.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 04/11/2019