Навигационна пътека

 • Начало
 • Достъп до правосъдие по въпроси на околната среда

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Õiguskaitse kättesaadavus keskkonnaasjades - Taani

Тази страница е машинно преведена и качеството ѝ не може да бъде гарантирано.

Качеството на този превод е оценено като: ненадеждно

Мислите ли, че този превод е полезен?


 1. Constitutional Foundations
 2. Kohtusüsteem
 3. Juurdepääs teabele
 4. Õiguskaitse kättesaadavus, üldsuse osalemine
 5. Õiguskaitse kättesaadavust tegevuse või tegevusetuse
 6. Muud võimalused õigusemõistmisele juurdepääsuks
 7. Kaebeõigus
 8. Seaduslik esindamine
 9. Tõendid
 10. Esialgne õiguskaitse
 11. Kohtukulud
 12. Finantsabimehhanismid
 13. Ajakohasus
 14. Muud küsimused
 15. On välismaalane,
 16. Piiriülesed juhtumid

I. Constitutional Foundations

Taani 1953. aasta põhiseaduses ei ole sätestatud õigust puhtale ja tervislikule keskkonnale. Õiguskaitse kättesaadavuse kohta tuleneb, et põhiseaduse artikkel 63 kõigi avaliku sektori asutus võib anda asja kohtusse. Põhiseadus ei täpsusta, kes on selliste juhtumite kohtusse. See määratakse kindlaks kohtud seda kohaldada kehtivaid nõudeid. Rahvusvahelised kokkulepped on ainult Taani õiguse osaks, kui neid on arvesse võetud põhikirja või muu siseriikliku õiguse ametlikest avaldustest (dualistlikule ülesehitusele). See tähendab, et rahvusvahelised lepingud ei saa vahetult kasutada kohtus või haldusorganis. Nad võivad siiski nõuda, et olulised elemendid Taani õiguse tõlgendamise kohta. Lisaks nimetatud rahvusvahelistes lepingutes, mille osaline EL on, nagu Århusi konventsioon — võib olla ELi õiguse kohaselt vahetult kohaldatavad kõikides liikmesriikides, kui need sätted on piisavalt selged ja täpsed. Neil asjaoludel haldusasutused ja kohtud peavad järgima Århusi konventsiooni otse kohaldada.

II. Kohtusüsteem

Üldine süsteem Taanis kohtutes, et nii kriminaal- kui ka tsiviilasjades, sealhulgas kohtuasja, milles vaidlustatakse haldusotsus. Puuduvad üldised halduskohtud; Võib küll Taani põhiseaduse kohaselt. Üldkohus koosneb 24 ringkonnakohtud, kõrgemad kohtud (ida- ja lääneosa ülemkohus) ja üks ülemkohus. Euroopa Kohtu 2007. aasta reformi kohaselt kõigil juhtudel algab ringkonnakohtud. Siiski võib ringkonnakohtu asju, juhtumid asjakohastele kõrgema kohtu põhimõtet. Konkreetsemad kohtute koosseis sõltub juhtumi laadist (nt kriminaalasi või tsiviilasi. Ülemkohus koosneb presidendist ja 15 ülemkohtu kohtunikke. Kohtu otsused on tavaliselt vähemalt viiest kohtunikust. Ida-Taani kõrgema kohtu president ja 56 koosneb ühest kohtunikust koosnev kohtukoosseis, kõrgemas kohtus lääneosa koosneb presidendist ja 36 kohtunikku. High Court otsustas kohtuasjad on üldjuhul vähemalt kolm kohtunikku. Kriminaalasjade puhul kasutatav või žüriid võivad täiendada Euroopa Kohtu kohtunikku. Maakohtu kohtuotsuse teeb tavaliselt üks kohtunik. Keerulisemate või oluline kolmest kohtunikust tsiviil- ja halduskohtumenetluste korral võivad osaleda. Kriminaalasjade puhul kaks kohtukaasistujat või kuus žürii liikmed võivad täiendada Piirkonnakohtu kohtunik (d). Haldusasjades kohtu roll on jälgida avaliku sektori asutustele. See hõlmab seaduslikkuse kohtulik kontroll haldusasutuste otsuste või tegevusetuse, st küsimusi seoses õigusliku aluse ja menetluse, pädevuse vastavust õiguse üldpõhimõtetele. Kontroll haldusotsuste või vabatahtlikud elemendid ei ole põhimõtteliselt välistatud, kuid kohtud ei soovi üldjuhul läbi vaadata haldusasutuste kaalutlusõigus. Puuduvad erikohtud, mis tegelevad. Taanil ei ole aga siiski pikaajaline traditsioon ja spetsialiseeritud halduskaebuse asutuste haldusotsuste apellatsioonide käsitlemise kohta. Keskkonnaasjades on looduse ja keskkonna poole Natur- og miljøklagenævnet — http://www.nmkn.dk/) käsitletakse esitatud halduskaebus.Lingil klikates avaneb uus akenhttp://www.nmkn.dk/ Apellatsiooninõukogu on organisatsiooniliselt osa keskkonna-, kuid ta tegutseb sõltumatult ministrile. Haldusotsuste alusel toimunud suur hulk keskkonnaalaseid õigusakte, sealhulgas keskkonnakaitse, looduskaitse seaduse ja planeerimise akti peale saab esitada apellatsiooni apellatsiooninõukogule olemust ja keskkonnale. Asjakohastes õigusaktides kindlaks, kes võib otsuse edasi kaevata ja, mille otsuste peale saab kaebuse esitada juhatusele. Üldiselt valitseb laialdane juurdepääs kaebuste Üksikisikud ja valitsusvälised organisatsioonid.

Euroopa loodus- ja keskkonnakaitse apellatsiooninõukogu on nn „kombineeritud” selles mõttes, et haldusnõukogu koosseis võib erineda ühest valdkonnast teise. Uus juhatus on sisuliselt kaks erinevat koosseisu:

 1. väljaõppeta konfiguratsioon, mis koosneb esimehest (koosseisulised töötajad), kaks kohtunikku ülemkohtu kohtunike ja seitse liiget, kelle nimetab ametisse parlamendi, ning
 2. Ekspert konfiguratsioon, mis koosneb esimehest (koosseisulised töötajad) ja mitmed eksperdid — tavaliselt kaks või neli.

Lay Juhatuse peamiselt tegeleb kaebustega seotud planeerimise ja looduskaitse, samas kui ekspertide komisjoni, peamiselt tegeleb kaebustega seotud saaste ja kemikaale. Kriisilahendusnõukogul on küllaltki laialdased volitused delegeerida otsuste tegemise esimehele. On võimalik, et erijuhtudel võivad liituda kahe juhatuse koosseisu üks koos nõukoguga. Samuti on võimalik, et eriliste asjaolude korral võib nõukogu määrata eksperdi ja vastupidi. Kui te soovite vaidlustada haldusotsuse asutuste tehtud enamikul juhtudel võimalik valida peale, st apellatsiooninõukogu, keskkonna- ja looduskaitse või Üldkohtule. Keskkonna- ja looduskaitse juurdepääsu apellatsiooninõukogu on lihtne ja odav. Kaebus esitatakse kirjalikult pädevale asutusele, kes tegi otsuse nelja nädala jooksul alates ajast, mil otsus tehti teatavaks. Järelevalveamet on kohustatud analüüsima, kas see muudab vaidlustatud otsust silmas pidades. Kui ei ole, edastab ta kaebuse viivitamata apellatsiooninõukogule koos asjakohase teabega. Väikest tasu (2012: 500 DKK) maksmiseks. Tasu hüvitatakse, kui apellatsioonkaebus on tervikuna või osaliselt edukas. Puuduvad nõuded koostise kohta. Apellatsiooninõukogu esitab vajaliku teabe otsuse tegemiseks puhul. Kui ei ole selgesõnaliselt piiritletud seadusega apellatsiooninõukogu võib anda täielikku ülevaadet, sealhulgas haldusotsuse õiguspärasuse kui ka sisulise (vabatahtlik). Apellatsiooninõukogu võib kasutada’i ja järelevalveameti otsus on vigane või kui otsuse täielikku läbivaatamist ja asendamist uue otsuse põhjendatuse kohta (uus). Apellatsiooninõukogu otsuse võib kohtus tavaliselt 6 kuud.

Kohtusse pöördumine on üldiselt keerukam kui süüdlaste apellatsiooninõukogu. Üldiselt oleks vaja saada õigusabi ja kohtuasja võib muutuda kallimaks. Läbi vaadata üksnes kohtus esitatud väidete ja argumentide asjaosalistele. Tsiviil- ja haldusasjades hagi esitatakse asjaomasele (ringkonnakohus) kirjaliku avaldusega. Kuue kuu pikkune tähtaeg tavaliselt haldusotsuse vaidlustamiseks kohtus on õigusaktides sätestatud. Kohus teavitab kostjat hagist, kes saab seejärel esitada kirjaliku vastuse. Euroopa Kohus on kohustatud pakkuma lahenduse kohaselt õigusemõistmise seaduse artikkel 268. Kui kokkulepet ei ole kohus määrab suulise istungi kuupäeva (d). On võimalik kutsuda tunnistajaid ning nõuda eksperdi arvamust. Ringkonnakohtu otsuse peale on võimalik esitada kaebus kõrgema astme ida- või lääneosas. Haldusotsused võivad kohtud tühistada otsus ja saata ametile (kassatsioonikohus). Samuti võivad kohtud haldusotsuse asendada uue otsusega, nt loa anda või keelata. Kuigi kohtud on üldiselt väga tõrges rohkem otsustusõigust vaadata ametiasutuste ja tavaliselt ei teha uue otsuse juhtumi eripära põhjal. Eripära ei ole keskkonnaasjadega seotud kohtumenetlus. Üldiselt on kohtud tugineda asja esitamist ei saa võtta poolte ja nende endi algatusi. Kohtud võivad siiski otsustada algatada eelotsusemenetlus Euroopa Kohtu omal algatusel ühe lepinguosalise poolt. Gröönimaa ja Fääri saared on osa Taani Kuningriik on erikohtud süsteeme ja eeskirju.

III Juurdepääs teabele

Keskkonnateabele juurdepääsu käsitlevate otsuste peale võib esitada kaebuse asjaomasele asutusele; Enamikul juhtudest on tegemist loodus- ja keskkonnakaitse apellatsiooninõukogu. See on ka võimalus, kui otsuse on teinud avaliku teenistuse ja on ainus apellatsiooniorgan. Samuti on võimalik teha otsuseid keskkonnateabele juurdepääsu kohtutele. Teabe andmisest keeldumist peab sisaldama teavet kaebuse esitamise võimaluste kohta. Kui te taotlete keskkonnateabe korral tehakse otsus ühe kuu jooksul (keerulisemate küsimuste kuni kaks kuud. Kaebus tuleb esitada otsuse teinud ametiasutusele teabele juurdepääsu kohta kindlaksmääratud tähtaja jooksul asjakohastes õigusaktides esitatud kaebuste eest. Järelevalveamet on üldiselt kohustatud uuesti läbi vaatama ning edastab selle otsuse edasi kaevata apellatsiooninõukogule, kui kolme nädala jooksul alates otsuse jõusse. Vormi ei ole kohustust kasutada nõudeid või nõudeid. Apellatsioonkaebus või kohtuasutus peab olema juurdepääs vaidlusaluse teabe, et teha kindlaks, kas taotlus rahuldatakse või mitte. Kaebust menetlev ametiasutus ja sel juhul võivad kohtud kontrollida, kas teave avalikustatakse või mitte.

IV. Õiguskaitse kättesaadavus, üldsuse osalemine

Üldsuse osalemine on kohustuslik keskkonnaasjade otsustamises mõnedes osades Taanis. See hõlmab eelkõige Taani ruumilise planeerimise süsteemi, kus enne avalikke konsultatsioone enne kava ettepanek esitatakse, samuti avaliku arutelu tulemusel kava pärast ettepaneku avaldamist vastavalt planeerimisseadusele. Kord keskkonnamõju hindamise (KMH) on inkorporeeritud maismaal toimuva tegevuse kavandamises ning seega on sarnane kaks avalikku arutelu. Avameretegevuse keskkonnamõju hindamise kohta on sätestatud valdkondlikes õigusaktides ja tavaliselt ei ole avalik konsulteerimine enne hindamisaruande koostamist, kuid ainult avaliku konsultatsiooni aruande koostamist ja enne selle otsuse vastuvõtmist. Avalik konsultatsioon enne lubade väljastamise kord võib liikmesriigiti erineda. Enamikul juhtudel puudub või on piiratud eelneva avaliku arutelu. Keskkonnalubade ja litsentside kohta, keskkonnakaitseseaduse kohaselt on kohustuslik avaliku konsulteerimise nõue kehtib ainult need rajatised, mis on loetletud ippc-installations. Otsused avaldatakse samuti teave edasikaebamise võimalusi. Üldiselt keskkonna- ja planeerimise raames vastu võetud otsuseid võib edasi kaevata apellatsiooninõukogule loodus ja keskkond. On sätestatud asjakohastes õigusaktides, mille otsuseid saab edasi kaevata apellatsiooninõukogule. Samuti on sätestatud, kui otsust ei saa esitada halduskaebuse. Haldusotsused võib vastavalt Taani põhiseaduses hagi kohtusse. Tavapäraselt ei ole nõue, et halduskaebus või muud õiguskaitsevahendid peavad olema ammendatud enne hagiga kohtusse. Põhimõtteliselt ei piirata Taani põhiseaduse kohtute kohtulik kontroll õiguspärasuse küsimuses. Tegelikkuses aga ei tule tavaliselt Taani kohtute kaalutlusõigus seotud küsimusi; Kohtud kontrollivad sellise kaalutlusõiguse piire, näiteks lähtudes proportsionaalsuse põhimõttest. Seega on kohtud kontrollima, kas otsus on vigane või põhjendamatu, kuid mitte seda, kas see otsus on asjakohane. Kohtud võivad samuti uurima materiaalseid ja tehnilisi tõendeid ning arvutusi, kui neid probleeme puudutavad ühe osapoole poolt. Seega võivad kohtud heaks kiita või tagasi lükata väited, et näiteks keskkonnamõju hindamine oli ebapiisav. Siiski on see ebatõenäoline, tehnilisemate aspektide üksikasjalikuks läbivaatamiseks. Läbivaatamise laad ja keskkonna apellatsiooninõukogu on sätestatud asjakohastes õigusaktides. Enamikul juhtudel teeb apellatsiooninõukogu täielik läbivaatamine, sealhulgas ka vabalt valitud teemadel. Kontrolli ulatuse kohta võib siiski selgesõnaliselt piiratud õiguslikes küsimustes. Näiteks kui maakasutuse kavade läbivaatamise asjakohasust ei saa kava läbi vaatama juhtorgan vastavalt planeerimisseadusele. Maakasutusplaanid ja maakasutuse planeerimisega seotud otsuseid saaks läbi vaadata nii looduse ja keskkonna ja kohtute poole. Kuigi halduskaebuse maakasutusplaane esitatud apellatsiooni piirdub õiguspärasuse küsimusi, ei ole selline halduskaebus tsoonidesse otsuste kohta (maaelu piirkond), mida saab täielikult läbi vaadata, kui apellatsiooninõukogu poolt. Maakasutuse kavasid võib edasi kaevata apellatsiooninõukogule loodus ja keskkond väga paljude üksikisikutele, samuti valitsusvälised organisatsioonid. Isikute rühm, et olla atraktiivne maaelu piirkond võimaldab praktikas on määratletud kitsamalt nendele, kes on isiklikult puudutatud. Paljudel valitsusvälised organisatsioonid võivad sellised otsused. Kuigi ei ole seadusega sätestatud, on tõenäoline, et samale isikute rühmale ja valitsusvälistel organisatsioonidel on kaebeõigus kohtus sellistes küsimustes. Kohtud on kõige tõenäolisemalt nii õiguspärasuse üksnes kavade ja maakasutuse planeerimisega seotud otsuseid.

Otsused selle kohta, kas keskkonnamõju hindamine on vajalik või mitte, keskkonnamõju eelhindamist käsitlevaid otsuseid võib edasi kaevata apellatsiooninõukogule, looduse ja keskkonna vastavalt planeerimisseadusele. Arvukate Üksikisikud ja valitsusvälised organisatsioonid võivad need otsused. Isik või organisatsioon ei pea olema osalenud avalikes aruteludes oleks võimalik vaidlustada. Keskkonnamõju hindamist käsitleva otsusega on seisukohal, et seaduslikkuse, mis on apellatsiooninõukogu poole. Keskkonnamõju eelhindamist käsitlevaid otsuseid võivad kohtud ka. Euroopa Kohtu otsuste õiguspärasuse, kuid tõenäoliselt ei läbi tehnilisi küsimusi üksikasjalikult. Puuduvad ametlikud KMH ulatuse määramist käsitlevaid otsuseid Taani keskkonnamõju hindamise süsteemi ning seetõttu ei ole tavaliselt eraldi juurdepääsu halduskaebuse kohta on olemas. Kui arendaja taotleb ametiasutusi üles esitama konkreetset teavet saab vaidlustada sellise otsuse õiguspärasuse küsimustes vastavalt planeerimisseadusele. Muidu küsimusi keskkonnamõju hindamise ulatuse kohta võib apellatsioonkaebuse raames läbi vaadata KMH sellisena. Lõplik keskkonnamõju hindamise otsus Taanis on tavaliselt jagatud kaheks osaks:

 1. Vastuvõtmine: kohaliku omavalitsuse üldplaneeringule suunis, millele on lisatud keskkonnamõju hindamise aruanne, ning
 2. KMH luba.

Mõlema otsuse peale saab esitada apellatsiooni apellatsiooninõukogule, looduskaitse ja keskkonnamõju kohta. Kava ja aruande saab edasi kaevata, arvestades seaduslikkuse küsimusi keskkonnamõju hindamise loa saab vaidlustada, sealhulgas vaikimis- või asjakohasust vastavalt planeerimisseadusele. Apellatsiooninõukogu teataval määral kontrollida sisulisi ja tehnilisi järeldusi ja arvutusi. Juhul, kui KMH aruande peetakse ebapiisavaks (rohkem kui ebaolulised vead) võib jätta tegemata ja nõude tagastada pädevale asutusele. Ka keskkonnamõju hindamise otsuste kohtuliku kontrolli teostamist. Kohtud tõenäoliselt ei tagane läbivaatamise tehnilisi küsimusi ning haldusasutuste kaalutlusõigusest. Kui KMH otsused edasi kaevata apellatsiooninõukogule loodus ja keskkond, kaebuse või kohtule üldjuhul mitte peatada või lõpetada projekti elluviimist. Apellatsiooninõukogu võib siiski otsustada, et apellatsioonkaebus tuleb peatada projekti või kava. Puuduvad ametlikud või menetlusnõudeid — Sellise otsuse puhul on solveerimisnõukogu see, kes otsustab, kas peatava toime on asjakohane või mitte. Kui KMH otsus on Euroopa Kohus samuti on Euroopa Kohtul võimalik võimaldada peatavat toimet. Euroopa kohtud on siiski üsna tõrges peatava toime võimaldamist või õiguskaitset ja nõuda taotlejalt ohutust hoiule. Keskkonnaalased load või litsentsid, sealhulgas IPPC otsused või load, saab edasi kaevata apellatsiooninõukogule looduse ja keskkonna keskkonnakaitseseaduse kohaselt. Nad saavad vaidlustada isikud, kes on isiklikult ja märkimisväärselt mõjutada ning valitsusväliste organisatsioonide, eelkõige valitsusväliste organisatsioonidega, et kaitsta loodust ja keskkonda keskkonnakaitseseaduse alusel. Ta ei ole osalenud ippc-installations üldsusega konsulteerimise kohta. Üksikisikute jaoks on määrav see, kas teil on individuaalne ja suurt huvi või mitte. Apellatsiooninõukogu vaatab otsuse läbi täies ulatuses, sealhulgas menetluslike ja sisulisi küsimusi ja otsustusõigus. Solveerimisnõukogu ekspertide koosseisus püütakse kontrollida sisulisi ja tehnilisi järeldusi ja arvutusi. Samuti võivad kohtud keskkonnalubade või IPPC otsuste läbivaatamine. Euroopa kohtud on siiski ebatõenäoline, et uurida tehnilisi küsimusi ning vabalt valitud teemadel. Kui keskkonnaõigusliku loa Apellatsioon ei peata ja lõpetada lubatud tegevuse läbiviimist. Euroopa looduse ja keskkonna nõukogu võib siiski otsustada, et kaebus peatab otsuse. Puuduvad menetluslikud nõuded.

V. õiguskaitse kättesaadavust tegevuse või tegevusetuse

Nõuded füüsiliste või juriidiliste isikute vastu esitada neis kohtutes põhineb tavaliselt eraõiguslike saaste nagu kohustuse või nõude. Nõuete puudulik täitmine tavaliselt avalik-õiguslikud kohustused võib kohtusse esitada ainult siis, kui pädev asutus. Leidub siiski erandeid teha. Planeerimisseadus sõnaselgelt lubavad hagi puhul ei järgita kohaliku kavas sätestatule. Seoses avalik-õiguslike kohustuste mittetäitmise ametiasutused ise, nende hulgas riigiorganid ollakse üldiselt seisukohal, et nõudeid saab esitada kohtule Taani põhiseaduse alusel. Nõue peab olema põhjendatud ja piisavalt selged ja täpsed. Vaja on ka tõendada piisavat seaduslikku huvi taotluse esitamiseks. Kui kohaldatakse keskkonnavastutuse eeskirjad on ka avalik-õiguslikud kohustused, mis tulenevad ELi keskkonnavastutuse direktiiv. Tavaliselt on kohalikud omavalitsused ja vallad, et esimeses etapis tehakse kindlaks, kas on olemas keskkonnakahju, nagu on sätestatud käesolevas direktiivis. Seejärel jätkub Keskkonnaministeerium (Environmental Protection Agency). Üksikisik või valitsusväline organisatsioon võib siiski nõuda ministeeriumil aktiivselt tegutseda, kui ta leiab, et on toimunud õigusnormi keskkonnakahjustusi käsitleva seaduse kohaldamist. Sellise taotluse võivad esitada ka isikute rühm ja/või valitsusvälised organisatsioonid, kellel on juurdepääs halduskaebus. Taotlusele peavad olema lisatud asjakohane teave. Pärast taotluse esitamist tehtud otsuste peale saab esitada kaebuse nelja nädala apellatsiooninõukogu looduse ja keskkonna kaitset käsitleva seaduse kohaldamist. Kõik isikud, kes on isiklikult ja märkimisväärselt mõjutada võivad koos riiklike ja kohalike valitsusväliste organisatsioonidega, et kaitsta loodust ja keskkonda. Sellekohase otsuse võib kohtule esitada ka pärast 12 kuu möödumist. Puuduvad konkreetsed tingimused selliste otsuste läbivaatamist.

VI. Muud võimalused õigusemõistmisele juurdepääsuks

Peale võimaluse edasi kaevata apellatsiooninõukogule, et loodus ja keskkond, ning samuti on võimalik esitada haldusotsuse peale kaebus ombudsmanile. Lisaks järelevalvevolitusi käsitlevad küsimused võivad kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused olla riigi järelevalveasutusele. Lõpuks, kui isik või valitsusväline organisatsioon leiab, et kuritegu on keskkonnaalaste õigusaktide rikkumist on võimalik teatada asjast politseile või prokurörile. Ombudsman võib tõstatada omal algatusel või juhtudel vastata talle esitatud kaebustele, vastavalt ombudsmani seadus. Ombudsmani ülesanne on kindlaks määrata, kas kaebus peaks viima edasisi uuringuid. See kehtib nõue, et halduskaebus võimalused on ammendatud enne ombudsmani poole pöördumist. Ombudsmani otsused ei ole õiguslikult siduvad. Ta võib esitada kriitikat ning annab soovitusi asutuste. Riiklik järelevalveasutus võib vastu võtta kaebusi, mis käsitlevad kohalike ja piirkondlike omavalitsuste, kuid seda üksnes juhul, kui puuduvad võimalused halduskaebuse vastavalt kohaliku omavalitsuse seadusele. Riigi järelevalveasutus teeb kindlaks, kas kaebus peaks viima edasisi uuringuid. Järelevalveasutus võib kohtuliku kontrolli teostamisel. Järelevalveasutus võib anda välja nõuandvat arvamust selles küsimuses. See ei saa asendada kõnealuse otsuse heaks. Siiski võib ta ilmselgelt ebaseaduslikud otsused tühistada või peatada. Riigiprokurör otsustab, kas on olemas alus algatada kriminaalmenetlust kohtus. Puudub keskkonnaasjades eriasjade prokuröriks Taanis. Üldiselt on võrdlemisi vähe keskkonnaalaseid kriminaalasju Taanis ja karistuse (rahatrahv või vangistus) on suhteliselt väike. Üldiselt pole võimalust algatada keskkonnaasjadega seoses erasüüdistusmenetlust. See tuleb esitada eraldi seadusega. Haldusasutuse tegevusetuse või tegevusetus võib põhimõtteliselt esitada kaebus ombudsmanile, riiklik järelevalveasutus või edastatakse prokurörile. Haldusasutuse tegevusetuse või tegevusetus võib eeldatavasti samuti vaidlustada kohtus. Kui haldusotsus on tehtud, ei ole tavaliselt võimalik vaidlustada halduskaebuse süsteemi raames, välja arvatud juhul, kui meetmete võtmata jätmine on samastatud otsusega.

VII. Kaebeõigus

Üldine terminoloogia kaebeõigust ja õiguskaitse kättesaadavust Taanis on mõiste „põhjendatud huvi”, kohtumenetluste suhtes põhjendatud huvi mõistet õigusaktides määratletud ei ole, kuid on enamasti tõlgendada piisavalt individuaalset ja suurt huvi. Puudub actio popularis Taani annaks igaühele juurdepääs õiguskaitsele. Keskkonnaasjades õigusaktis täpsustatakse, kellel on juurdepääs haldusvaidluste laadi ja keskkonna apellatsiooninõukogu poole. Teataval määral on see, et valitsusväliste organisatsioonide ja isikute ringi, kellel on õigus esitada halduskaebuse tavaliselt peetakse ka põhjendatud huvi asja kohtule. See tuleb kindlaks teha iga üksikjuhtumi puhul eraldi, kuid. Eeskirjad, kellel on juurdepääs halduskaebuse piirkonniti erinevad. Üksikisikute puhul võib see ulatuda ainult adressaadi (nt looduskaitseseaduse neile isiklikult ja märkimisväärselt mõjutada (Environmental Protection Act) ning suur hulk kodanikke. Valitsusvälistel organisatsioonidel on suurema ühisosa seoses Århusi konventsiooni rakendamine. Valitsusväliste organisatsioonide juurdepääs ei ole piiratud KMH ja IPPC otsuste puhul, vaid ka laiemalt, keskkonnaalaseid õigusakte. Üldiselt üleriigilised valitsusvälised organisatsioonid on looduse ja keskkonna kaitse või Harrastuskalandusega seotud huve, kuna nende põhieesmärk on juurdepääs halduskaebuse keskkonnaküsimustes. Kohalikud organisatsioonid üldiselt on juurdepääs ka halduskaebuse siiski mõningate erinevustega ühest piirkonnast teise. See võib hõlmata ad hoc rühmad. Välisriigi valitsusvälised organisatsioonid ei ole otsesõnu loetletud õigusaktidele juurdepääsule halduskorras. Põhjamaade keskkonnakaitse konventsioon aastast 1974 tunnustatakse selgesõnaliselt mittediskrimineerimise põhimõtet ja Põhjamaades annab isikutele, keda mõjutab otsus Taani keskkonnakaitseseaduses juurdepääsu halduskaebuse võrdsetel tingimustel. See mittediskrimineerimise põhimõtet võib kohaldada ka muudes olukordades. Kas välisriigi valitsusvälised organisatsioonid võivad tõenäoliselt sõltub sellest, kas valitsusväline organisatsioon ei saa öelda, et see otsus mõjutab. Asutus üldjuhul esitada halduskaebuse üksnes siis, kui see on ette nähtud seadusega. Seoses juurdepääsu kohtutele, sõltub sellest, kas asutus on piisav õiguslik huvi. Prokuröril on õigus algatada kriminaalmenetluse ja kriminaalasja kohtule esitada.

VIII Seaduslik esindamine

Õigusesindaja kasutamine ei ole kohustuslik, haldus- või kohtumenetlusi keskkonnaküsimuste lahendamiseks. Apellatsiooninõukogule esitatud kaebuste korral (või asutus) on kohustus tagada, et vajalik teave on kättesaadav otsuse tegemise eest. Ei ole vaja advokaadi abi, kuigi halduskaebuste kvalifitseeritud advokaat võivad pakkuda väärtuslikku abi. Kohtute kohtus tugineda väiteid ja argumente, mida menetlusosalised. Enamikul juhtudel soovitati leida professionaalne õigusabi enne kohtu poole pöördumist ning samuti esindama advokaat. Soovitatav lahendus on küsida nõu advokaadibürood, kes on spetsialiseerunud või konkreetsete ja dokumenteeritud teadmised keskkonnaküsimustes. Puuduvad valitsusvälised organisatsioonid nõustavad spetsialiseerunud eraisikutel halduskaebustega või kohtuasjadega keskkonnaküsimustes. Teatavatel valitsusvälistel organisatsioonidel on märkimisväärsed eksperditeadmised keskkonnaküsimustes — kõige sagedamini esitatud kaebuste korral, nt Taani ühiskonna looduskaitse eesmärgil. Ainult üksikuid keskkonnaküsimustega seotud kohtuasjades on algatanud valitsusvälised organisatsioonid.

IX. Tõendid

Tsiviil-, tõendite kogumine ja esitamine sõltub poolte argumentidest. Kohtuasja pooled võivad kutsuda tunnistajaid ning nõuda eksperdi arvamust. Esitatud tõendid on peamised läbirääkimisi, kuid see võib toimuda ka enne heakskiitmist läbirääkimisi olenevalt kohtus kohtuistungil. Kohus võib enne Euroopa Kohtu läbirääkimiste pooltelt avalduse esitamist selle kohta, et esitatakse tõendid puhul. Täiendavad tõendid, mida kohus võib lubada. Piirangud puuduvad, milliseid tõendeid võib esitada. Kohus lükkab asjakohatuid tõendeid, kuigi. Kui isik taotleb eksperdi arvamuse, teeb ta ettepaneku esitatavad küsimused. Vastulause esitaja peab olema võimalus kommenteerida ettepanekut ja seejärel kiidab esitatud küsimustele. Euroopa Kohus ei saa taotleda tõendeid omal algatusel. Kuid kohus võib paluda pooltel täpsustada asjaolud, mille korral peab ta oluliseks julgustada pooli või tõendite esitamiseks. Põhjal läbirääkimisi ja esitatud tõendeid, määrab Euroopa Kohus asjaolude puhul otsustava tähtsusega. Kohus kasutab tõendite vaba hindamise. Eksperdiarvamused ei ole Euroopa Kohtule siduv.

Esialgset õiguskaitset.

Kaebus ei peata Euroopa Kohtusse haldusotsust, mis on kirjas Taani põhiseaduse artikkel 63. Euroopa Kohus võib siiski teatavate asjaolude korral anda korralduse täitmist peatava mõjuga või esialgset õiguskaitset. Kohtud on üldiselt väga varmad võimaldada peatavat toimet ja võivad teatavatel tingimustel taotleda ohutuse säilitamise, peatamise seotud võimalikest kuludest ja seega otsuse projekti. Võimalik on taotleda kohtult, et vältida tsiviilotstarbelise tegevuse (erasektori), kohtuasi korrakohase õigusemõistmise seaduse artikkel 641. Kohtu otsuse täitmist peatav toime või kohtuotsust võib vaidlustada kõrgema astme kohus. Euroopa Kohus ei ole üldiste huvide tasakaalu, millega ühelt poolt ja otsuse laad ja ulatus hagejate poolt kantud kahju vahel. Seoses halduskaebuste looduse ja keskkonna suhtes võib see olla kohus, mil määral võib halduskaebuse peatavat mõju. Peale selle keelatakse üldiselt või korralduse kohta peatada kõnealuse otsuse edasi kaevata, arvestades loa või kava kohta ei ole otsuse peatada. Euroopa looduse ja keskkonna nõukogu võib siiski otsustada teisiti, kui kaebus on esitatud.

XI. Kohtukulud

Peale rikkumise laadi ja keskkonna apellatsiooninõukogu on üldjuhul 500 Taani krooni 1. august 2012. aasta seisuga. Erimaksest 3.000 Taani krooni, valitsusvälistele organisatsioonidele ja muudele juriidilistele isikutele kehtestati alates 1. jaanuar 2011 tühistati 2012. aastal. Århusi konventsioonist kinnipidamise komitee leidis, et märts 2012 oli 3.000 Taani krooni eest, rikkudes sama konventsiooni artikli 9 lõik 4. Halduskaebuste tasu hüvitatakse, kui apellant on aidanud osaliselt või täielikult tagasi. Täiendavaid kulusid ei ole eraõiguslike isikute esitatud halduskaebuste korral — välja arvatud võimalik õigusnõustajat. Euroopa Kohus kohtuasjades tasud hõlmavad 2012. aastal 500 Taani krooni eest, kui hagi Esimese Astme Kohtule, vt www.domstol.dk. Kui hind on üle 50.000 Taani krooni suurust lisalõivu makstakse 1,2 % üle 50.000 Taani krooni, makstakse tasu ülemmäär on 75.000 Taani krooni eest asja Euroopa Kohtusse. Kui läbirääkimised algatatakse, kui kohtule makstakse riigilõivu juhtumite puhul, mille maksumus ületab 50.000 Taani krooni. 750 Taani krooni + 1,2 % üle 50.000 Taani krooni. Kui kaevatakse edasi uue tasu arvutatakse väärtuse põhjal, et käesoleval juhul sisaldab kindlasummalist tasu on 750 Taani krooni ja 1.500 Taani krooni, kõrgema astme kohtud, ülemkohus. Enamik kohtuasju, et vaidlustada haldusotsuseid ei ole see väärtus ületab 50.000 Taani krooni) ning peab seetõttu olema madal. Lisaks kohtukuludele peavad menetlusosalised välja nt eksperdiarvamust ja advokaaditasud. Nii võib olla kulukas. Raske on hinnata, ekspertide tasud ja advokaaditasud (miinimumtasu 1.500-2.000 Taani krooni tunnis, võiks olla asjakohane (2012). Standardtasud võib kohaldada erinevate juhtumite puhul. Mõnes olukorras võib ohutuse hoiule nõudsid võimalike kulude katmiseks. Kui esialgset õiguskaitset võimaldatakse ohutuse hoiuste võidakse nõuda võimalike kohtukulude katmiseks, mille tõttu viibis projekti elluviimine. Määratakse kindlaks ohutusalaste hoiused, mida Euroopa Kohus juhtumipõhiselt. Üldiselt rakendatakse põhimõtet, mille kohaselt kohtuasjades õigusemõistmise seaduse artikkel 312. Kontrollikoda teeb igal üksikjuhul tasutavad kulud kannab kaotaja pool põhineb kulude kalkulatsiooni, eksperdiarvamustele ja juristid. Kui kaotad ühe ametiasutuse vastu algatatud kohtuasja, võib kohus teie asutuse kulusid. Euroopa Kohus võib siiski erandjuhtudel otsustada, et kaotanud pool peab tasuma vastaspoole kulud. Selline olukord võib tekkida siis, kui vastulause esitaja on avaliku sektori asutus või suurettevõtja. Kuid see sõltub suuresti konkreetsetest asjaoludest ning on mitmeid näiteid eraõiguslikud taotlejad mõista kohtukulud välja avaliku sektori asutused (kuni mitusada tuhat krooni).

XII. Finantsabimehhanismid

Kohtud ei saa teha erandeid kohtukulude tasumisest. Kohtulõivud ei kohaldata siiski juhul, kui taotleja on antud „vaba”, või kui ta on kindlustus- ja see vastab teatud kriteeriumidele maksimaalset tulu. On võimalik taotleda tasuta õigusabi” (või vastavalt seadusele, õigusemõistmise kohta. Tavaliselt peate täitma teatavad kriteeriumid maksimaalset tulu (alates 1.1.2012. aastast: 289.000 tähistab ühekordset tulu ja 368.000 paari). Lisaks Teie juhtum peab olema mõistlikult põhjendatud. Veelgi olulisem on keskkonnaasjades on võimalik, et „vaba” saab anda ainult asjaolude alusel. See võib täita juhtudel või põhimõtteliste küsimustega tegelevad paljude küsimustega. Üksikisikute ja rühmade või organisatsioonid võivad taotleda „tasuta” eriliste asjaolude põhjal. Tasuta (pro bono) õigusalast abi õigusnõustamisasutust või õigusbüroode poolt. Siiski ei laiene tavaliselt keskkonnaküsimustes. Puuduvad avalikku huvi kaitsvad keskkonnaõiguse organisatsioonid või advokaadid Taanis, mis pakuvad üldsusele õigusnõustamist sellisena.

XIII. Ajakohasus

Üldiselt puuduvad ajalised piirangud ametiasutuste otsust teha. Üldreeglina tehakse otsus mõistliku aja jooksul. Kindlaksmääratud tähtaegu kohaldada keskkonnainfole juurdepääsu taotluste suhtes, samuti muude teabenõude andmetele juurdepääsuks. Ei ole mingeid ametlikke sanktsioone haldusorganite suhtes otsuse tegemisega viivitamise eest. Kaebuse võib esitada ombudsmanile või, kui seoses kohalike ja piirkondlike omavalitsuste, riiklike järelevalveasutuste suhtes. Kohtumenetlustes kasutatakse peamiselt erinevad tähtajad poolte jaoks. Pärast taotluse esitamist tähtaja, tavaliselt neli nädalat ette kostja vastuse esitamist. Hageja, kostja ning seejärel antakse teine võimalus esitada avaldusi — tavaliselt iga nelja nädala pikkune tähtaeg. Pärast nimetatud kohtu võivad läbirääkimised alata. Ei ole kehtestatud ametlikke tähtaegu praeguses etapis. Euroopa Kohtu otsusega antakse võimalikult kiiresti pärast läbirääkimiste lõppu, kohtu, kõrgema astme kohtu ja maakohtute tavaliselt nelja nädala jooksul alates kaebuse kohaselt õigusemõistmise seaduse artikkel 219. Kehtestada tsiviilkohus ja kõrgema astme kohtu puhul, saab lihtsalt üks aasta või kauem. Ülemkohtus keskmine kestus on kaks aastat. Kriminaalasjades on otsustanud mõne kuu jooksul pärast kohtuasja algatamist. Keerukamate kriminaalasja, sh mõned, võib kuluda rohkem aega. Lisaks võib prokurör mõnda aega otsustada, kas pöörduda kohtute ja uurimist.

XIV. Muud küsimused

Enamiku keskkonnaalaste haldusmenetluste saavad keskkonnaalase otsuse vaidlustada halduskaebuse üldsus, s.o kaebus apellatsiooninõukogule loodus ja keskkond. Peaaegu kõik haldusalased otsused on avalikult välja kuulutatud, samuti teabe selle kohta, kuidas esitada otsuse peale kaebus. On tehtud ettepanek luua kergesti kättesaadava ja arusaadava elektroonilise juurdepääsupunkti halduskaebuste keskkonnaküsimustes. Suuniseid on juba kättesaadav aadressil http://www.nmkn.dk/, sealhulgas kaebuste vormi.Lingil klikates avaneb uus akenhttp://www.nmkn.dk/ Suhteliselt vähe halduslikke Keskkonnaotsuseid saab vaidlustada kohtus. Enamik juhtumeid on vastu tsiviilkohtu otsuseid apellatsiooninõukogu loodus ja keskkond. Vaidluste kohtuväline lahendamine ei ole ühist keskkonnaasjades Taanis. Tsiviilasjade korral on esimese astme kohtud nõuavad tavaliselt poolte vahelise kokkuleppe kohaselt on õigusemõistmise seaduse artikkel 268. Kohtuasja pool võib siiski paluda Euroopa Kohtul määrata vahendaja, eesmärgiga leida kohtuvälise kokkuleppe kohaselt õigusemõistmise seaduse artikkel 272. Lepinguosalised pööravad kulud. Kui jõutakse kokkuleppele, saab Euroopa Kohus kohtuasjas. Muude alternatiivsete vaidluste lahendamise keskkonnaasjades ei ole vormistatud.

XV. On välismaalane,

Sätteid, mis keelavad diskrimineerimise keeleoskuse või päritoluriigi alusel ei ole sõnastatud menetlusnormidega — välja arvatud Põhjamaade keskkonnakaitse konventsioon ning põhjamaade keelte konventsiooniga. Taani keeles Euroopa Kohtu sõnul on Taani õigusemõistmist käsitleva seaduse artikkel 149. Dokumentide tõlkimist, kui Taani on tavaliselt vaja nii pooled kui ka kohus vastu originaalkeeles. Dokumentide põhjamaade keeltes tavaliselt ilma tõlketa. Tavaliselt ei esitatud ja tõlkimise eest maksab valitsus tsiviil- kohtuasjadega. Kriminaalasjades ning koostavad tõlke eest maksab valitsus, ringkiri nr 104/1989.

XVI. Piiriülesed juhtumid

Projektide, kavade ja programmide mõju, millel võib olla piiriülene keskkonnamõju teistes riikides, kohaldatakse täiendavat korda, millega tagatakse konsulteerimine riikide vahel, keda võib mõjutada. Sellisel juhul asjaomaste riikide ametivõime teavitatakse kooskõlas Espoo konventsiooni ja selle seaduse teatavate kavade ja programmide keskkonnamõju hindamise. Asjaomase üldsusega konsulteerimise on asjaomastes riikides sõltub kõnealuse riigi ametiasutustele. Puuduvad sätted Taani õigusaktide otsese konsulteerimise teistes riikides. Kodanikele teistes riikides ei ole siiski välistatud avalikus konsultatsioonis osalenud Taanis. Juurdepääs looduse ja keskkonna apellatsiooninõukogu või kohtud ei piirdu üksnes Taani kodanikud, kuid on üldiselt sõltub, kas isikul on piisav huvi. Välisriigi valitsusvälised organisatsioonid ei oleks õigus haldus- või kohtus kaebeõigus, kui need on olemas. Põhjamaade keskkonnakaitse konventsioon, artikkel 3 sätestab, et mis tahes isik, keda mõjutab keskkonda kahjustavate tegevuste müraprobleemid teises (Põhjamaade) riik on samasugune õigus sellise tegevuse lubatavuse küsimus ametiasutused või kohtud, enne kui selle kodanikke.

Lingid


See on sisu masintõlge. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Viimati uuendatud: 14/09/2016