Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Företagsregister i medlemsstaterna - Finland

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på finska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

 

Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

På den här sidan hittar du information om Finlands företagsregister.


Vad innehåller Finlands företagsregister?

Patent- och registerstyrelsen administrerar och upprätthåller det finländska företagsregistret, Länken öppnas i ett nytt fönsterhandelsregistret.

Handelsregistret i Finland är ett offentligt register som innehåller information om näringsidkare, dvs. företag. Som huvudregel måste alla företag vara registrerade i handelsregistret. Företag måste dessutom meddela om deras registeruppgifter ändrar, och de flesta företag ska lämna in sitt bokslut till registret. Varje år registreras

 • ca 30 000 nya företag
 • ca 80 000 ändringar i företagens uppgifter
 • ca 200 000 bokslut

Handelsregistret och Skatteförvaltningen har en gemensam anmälningsprocedur och informationstjänst. Företags- och informationsdatasystemet (FODS) är en kostnadsfri informationstjänst som upprätthålls gemensamt av Patent- och registerstyrelsen och Skatteförvaltningen. Där finns kontakt- och identifieringsuppgifter om företag, till exempel

 • namnet på firman och bifirmorna samt eventuella namn på andra språk
 • FO-nummer (identifieringsnummer för företaget), företagsform och hemkommun
 • adress och andra kontaktuppgifter
 • företagets huvudsakliga bransch
 • företagets registreringar i Skatteförvaltningens och Patent- och registerstyrelsens register
 • uppgifter om nedlagd näringsverksamhet, avbrott, konkurs, likvidation eller sanering

Utöver den kostnadsfria informationstjänsten är det möjligt att beställa avgiftsbelagda uppgifter eller göra avgiftsbelagda sökningar i Patent- och registerstyrelsens och Skatteförvaltningens företags- och informationsdatasystem (FODS).

Företagssökningen i FODS kan till exempel göras gruppvis enligt region, bransch (den huvudsakliga bransch företaget har meddelat enligt finländska Statistikcentralens klassificering efter näringsgren), företagsform, register (skatteförvaltningens register, handelsregistret och stiftelseregistret) eller registreringsdatum (för att få fram nya företag).

Europeiska företagsregistret (EBR) innehåller lättåtkomliga uppgifter om företag över hela Europa. EBR är en gemensam informationstjänst för företagsregister i 15 europeiska länder och innehåller officiella och tillförlitliga uppgifter direkt från ländernas nationella företagsregister.

Tjänsten är lätt att använda eftersom användaren kan välja visningsspråk (finska, svenska eller engelska) och uppgifterna presenteras på samma lättöverskådliga sätt oavsett vilket land de registrerats i.

Är finländska handelsregistret gratis att använda?

Ja, en del av registeruppgifterna är tillgängliga gratis.

Att söka i handelsregistret

Företagsuppgifterna i handelsregistret bygger på uppgifter som meddelats till Patent- och registerstyrelsen. Dessa uppgifter kommer både från företagen själva och från domstolar och andra myndigheter.

Enligt 21 a § i handelsregisterlagen kan Patent- och registerstyrelsen uppdatera sina register med uppgifter ur befolkningsdatasystemet och granska personuppgifterna för de personer som nämns i anmälningarna och bilagorna till dem.

Uppgifter om gällande näringsförbud, varaktighet och giltighet fås från rättsregistercentralen i enlighet med 21 § i lagen om näringsförbud, och uppgifterna uppdateras i handelsregistersystemet.

Innehållet i handelsregistret regleras av Finlands lag. Vilka uppgifter som förs in för olika företagstyper fastställs i den finska lagstiftning som reglerar handelsregistret samt företagstyper och företagsverksamhet i allmänhet (se till exempel handelsregisterlagen, aktiebolagslagen och lagen om öppna bolag och kommanditbolag).

Normalt finns åtminstone följande uppgifter registrerade för varje företagstyp:

 • företagets namn
 • företagets hemkommun eller den ort därifrån verksamheten leds
 • företagets bransch
 • person(er) som företräder företaget
 • företagets adress.

När en anteckning görs i handelsregistret kungörs den samtidigt i den elektroniska informationstjänsten. Informationstjänsten är en allmän och kostnadsfri tjänst som innehåller grunduppgifter om ett företag samt handelsregistrets kungörelser. Med hjälp av tjänsten kan du till exempel ta reda på om en ny styrelse har registrerats för ett företag eller vilka nya företag som har registrerats under en viss tidsperiod.

Du kan söka information om företag med deras FO-nummer, som vid behov kan kontrolleras i FODS. Du kan också söka på ett visst datum eller tidsintervall. Sökningen kan även begränsas enligt typ av registrering, kommun eller landskap. Grunduppgifterna som visas för ett företag är företagsnamn, FO-nummer och hemkommun. De utökade registeruppgifterna omfattar bland annat typ av registrering och registeranteckningarnas rubriker.

Även andra uppgifter förs in i registret, beroende på företagsform. Registerutdrag för företag som har samma företagsform kan dock också se helt olika ut. Vissa aktiebolag utnyttjar till exempel i stor utsträckning de möjligheter aktiebolagslagen ger och bestämmer bland annat om att utfärda optionsrätter och andra särskilda rättigheter eller att fusionera och anmäler uppgifter om detta till registret. Andra företag kan i stället välja att för sin del endast anmäla de uppgifter som är obligatoriska för just den företagsformen. Dessutom kan lagändringar leda till att registerutdragen ser olika ut. Registeranteckningarna för aktiebolag kan till exempel vara väldigt olika beroende på om beslutet om uppgifterna som ska registreras har tagits enligt den aktiebolagslag som trädde i kraft den 1 september 2006 eller tidigare.

Hur tillförlitliga är dokumenten i registret?

I handelsregisterlagen (2.2.1979/129) fastställs vilken information som ska införas i handelsregistret och dess offentlighet. Enligt lagen har var och en rätt att få uppgifter, utdrag och intyg angående anteckningar i handelsregistret. En tredje part kan i god tro lita på de uppgifter som har antecknats i registret.

Enligt handelsregisterlagen 1 a § är all information som antecknas i registret offentlig och var och en har rätt att få uppgifter, utdrag och intyg angående anteckningar i handelsregistret. Uppgifterna får lämnas ut även i elektronisk form. Det enda undantaget till uppgifternas offentlighet är personbeteckningens slutled och en utomlands bosatt fysisk persons hemadress. Uppgifter om personbeteckningens slutled och en utomlands bosatt fysisk persons hemadress lämnas dock ut ur handelsregistret endast om utlämnandet uppfyller kraven i 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. I övriga fall lämnas i stället för uppgift om en utomlands bosatt fysisk persons hemadress ut uppgift om personens bosättningsland.

Enligt 26 § i handelsregisterlagen kan en tredje man i god tro lita på uppgifterna som antecknats i registret och kungjorts. Kungörelsen sker elektroniskt genast efter registreringen. Kungörelserna finns tillgängliga i handelsregistrets kostnadsfria informationstjänst.

Handelsregistrets historia

I registret finns information från och med år 1860.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterEuropeiska företagsregistret, Länken öppnas i ett nytt fönsterPatent- och registerstyrelsen


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 30/06/2019