Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Retsafgifter i forbindelse med den europæiske betalingspåbudsprocedure - Spanien


Indledning

Retsgebyret i civile sager, der omfatter den europæiske betalingspåkravsprocedure, er en statsskat, som på begæring af en af parterne betales, når sagen indledes. Gebyret reguleres ved Link åbner i nyt vinduelov nr. 10/2012 af 20. november 2012 om regulering af visse afgifter på området for retsplejeloven og det nationale institut for toksikologi og retsmedicin, som ændret ved Link åbner i nyt vinduekongeligt lovdekret nr. 3/2013 af 22. februar 2013, og Link åbner i nyt vinduedekret HAP/2662/2012 af 13. december 2012, som ændret ved Link åbner i nyt vinduedekret HAP/490/2013 af 27. marts 2013).

Det reguleres også ved Link åbner i nyt vinduekongeligt lovdekret nr. 1/2015 af 27. februar 2015 om mekanismer, der giver en ny chance, nedbringelse af den finansielle byrde og andre socialsikringsforanstaltninger, der yderligere ændrede ovennævnte lov nr. 10/2012.

Link åbner i nyt vindueGebyret betales gennem Link åbner i nyt vindueskattevæsenet Link åbner i nyt vindueved at downloade en formular, der udfyldes som følger Link åbner i nyt vindue(klik her), eller ved hjælp af en ansøgning, der genereres, når oplysningerne er indtastet (Link åbner i nyt vindueklik her), og som gør det muligt Link åbner i nyt vindueat betale online (kun store virksomheder kan i øjeblikket benytte sig af denne mulighed).

Betaling foretages ved at indsende ansøgningsformular A. Betalingen kan foretages af en retlig repræsentant eller advokat i den skattepligtige persons navn og på dennes vegne, navnlig hvis sidstnævnte ikke er hjemmehørende i Spanien. En ikkehjemmehørende person behøver ikke at få et skattenummer forud for selvevalueringen. Den retlige repræsentant eller advokaten er ikke underlagt skattepligt for denne betaling.

Hvilke gebyrer finder anvendelse?

I den europæiske betalingspåkravsprocedure påhviler ansvaret for betaling af gebyret den person, der indleder den retslige aktivitet, som resulterer i den gebyrudløsende begivenhed, dvs. den person, der fremsætter et krav eller modkrav via formular A, hvis kravet er baseret på et dokument, der udgør et udenretsligt eksigibelt instrument i medfør af Link åbner i nyt vindueartikel 517 i lov nr. 1/2000 af 7. januar 2000 om civilproces, og hvis det overstiger 2 000 EUR. Hvis det er et eksigibelt procedureinstrument, er det fritaget for betaling. Ligeledes gælder det, at alle fysiske og juridiske personer, der er berettiget til retshjælp, er fritaget, så længe de kan godtgøre, at de opfylder de betingelser for retshjælp, der er fastsat i den gældende lovgivning.

Hvor meget skal jeg betale?

I den europæiske betalingspåkravsprocedure skal der foruden et fast beløb på 100 EUR betales et variabelt beløb, der afhænger af det ansøgte beløb, og som findes ved at anvende den gældende sats på skattegrundlaget i henhold til følgende tabel:

Skattegrundlag

Skattepligtig person

Skattesats

Maks. variabelt beløb

Fra 0 EUR til 1 000 000 EUR

Juridisk person

0,50 %


Fra 1 000 000 EUR

Juridisk person

0,25 %

10 000 EUR

Skattegrundlaget er beløbet for den retslige procedure. For den europæiske betalingspåkravsprocedure er beløbet for den retslige procedure lig beløbet for hovedkravet plus renter og konventionalbod.

For en europæisk betalingspåkravsprocedure på 9 000 EUR, der vedrører en juridisk person, er beløbet 100 EUR + 9 000 EUR x 0,50 % = 145 EUR.

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler retsgebyrerne til tiden?

Hvis der ikke fra starten foreligger bevis for betaling af gebyret, vil rettens advokat anmode skatteyderen om at fremlægge et sådant bevis og vil først behandle ansøgningsformularen, når beviset er modtaget. De frister, der er fastsat i retsplejen, finder anvendelse, selv om der ikke fremlægges bevis for betaling, så hvis gebyret forbliver ubetalt efter advokatens anmodning, vil procedureakten ikke kunne fortsætte, og sagen fortsættes eller afsluttes, alt efter hvad der er relevant.

Hvordan betaler jeg?

Gebyret skal betales som led i selvevalueringsproceduren, inden procedureakten indsendes af den relevante part. Gebyret betales ved hjælp af Link åbner i nyt vindueden officielle formular 696 til selvevaluering af gebyret for udøvelse af retlige beføjelser, der udfyldes som følger Link åbner i nyt vindue(klik her), eller ved hjælp af en ansøgning, der genereres, når oplysningerne er indtastet (Link åbner i nyt vindueklik her). Betaling kan foretages personligt hos et af Link åbner i nyt vindueinkassobureauerne. Formularen er tilgængelig på Link åbner i nyt vinduespansk og Link åbner i nyt vindueengelsk.

Onlinebetaling er i øjeblikket kun tilgængelig for store virksomheder (via bankoverførsel, kreditkort, debitering fra bankkonto osv.), da reglerne om gebyrer blev ændret for nylig, og en teknisk løsning endnu ikke er på plads.

Retsgebyrer er inkluderet i retshjælp, der er reguleret i Link åbner i nyt vinduelov nr. 1/1996 af 10. januar 1996 om retshjælp, særlig artikel 1-8 og 46-51.

De relevante oplysninger findes på Link åbner i nyt vinduehttp://www.justiciagratuita.es/, hvor der også kan ansøges om retshjælp. Vælg det advokatforbund, der befinder sig samme sted som den domstol, der har fået til opgave at behandle sagen.

Hvad skal jeg gøre, når jeg har betalt?

Formular A skal ledsages af behørigt påtegnet bevis for betaling af gebyret i henhold til den officielle formular (i papirformat eller elektronisk).

I Spanien er det endnu ikke muligt at sende formularer til europæiske betalingspåkrav elektronisk. Beviset for betaling sendes i papirformat (uanset om det er modtaget på papir eller elektronisk) sammen med anden nødvendig dokumentation.

Når der bliver mulighed for elektronisk indsendelse, vil gebyret blive reduceret med 10 %, hvis muligheden benyttes. Loven gør det muligt at få godtgjort 60 % af gebyret, hvis parterne når til enighed, eller hvis kravet accepteres, således at tvisten bilægges.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 12/03/2019