Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Hvis mit krav skal behandles i dette land - Tyskland

Den originale sprogudgave af denne side tysk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

 

Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.


Hvilken type forbrydelse kan jeg få erstatning for?

I henhold til Opferentschädigungsgesetz (OEG, lov om erstatning til ofre for voldsforbrydelser) ydes der erstatning til ofre for et forsætligt, retsstridigt overgreb, dvs. en voldsforbrydelse, og disses efterladte.

Hvilken type skade kan jeg få erstatning for?

I henhold til OEG fastsættes erstatningen afhængigt af omfanget af den forårsagede helbredsskade og dens sundhedsmæssige og økonomiske følger. I den forbindelse er det påkrævet med en varig helbredsskade (mere end seks måneders varighed). Erstatningsbeløb udbetales regelmæssigt én gang om måneden, så længe betingelserne herfor er opfyldt.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg er familiemedlem til et offer, der er afgået ved døden som følge af en strafbar handling, eller berettiget til underholdsbidrag fra dette? Hvilke familiemedlemmer eller underholdsberettigede kan få erstatning?

Erstatning betales også til et offers efterladte. Efterladte er ægtefællen og offerets børn, i undtagelsestilfælde også forældrene.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg er familiemedlem til et overlevende offer eller berettiget til underholdsbidrag fra dette? Hvilke familiemedlemmer eller underholdsberettigede kan i så tilfælde få erstatning?

Familiemedlemmer til et overlevende offer kan under visse omstændigheder modtage ydelser til lægebehandling samt ydelser, der tilvejebringer et tilstrækkeligt forsørgergrundlag.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg ikke er statsborger i en EU-medlemsstat?

I henhold til OEG er omfanget af ydelserne til udlændinge afhængigt af deres opholdsstatus. Statsborgere i EU-medlemsstater samt udlændinge, som i mindst tre år har opholdt sig lovligt i Tyskland, modtager de samme ydelser som tyskere. For andre udlændinge er ydelserne lavere.

Kan jeg få erstatning fra dette land, hvis jeg har bopæl og statsborgerskab her, selv om den strafbare handling blev begået i en anden EU-medlemsstat? Vil jeg i stedet kunne ansøge om erstatning i dette land og ikke i det land, hvor den strafbare handling blev begået? I bekræftende fald, på hvilke betingelser?

I henhold til §3a i OEG kan også ofre for en voldsforbrydelse, der er begået i udlandet, få erstatning. Denne udbetales ikke som løbende ydelser, men derimod i form af en engangsydelse. Desuden er denne ydelse subsidiær i forhold til ydelser fra andre myndigheder.

Skal jeg først anmelde den strafbare handling til politiet for at kunne gøre krav om erstatning gældende?

Ansøgere i henhold til OEG er ligesom alle ansøgere til sociale ydelser underlagt en samarbejdspligt. Denne omfatter først og fremmest meddelelse af alle forhold, som tjener til belysning af sagens faktiske omstændigheder. Hertil hører i princippet også indgivelse af en anmeldelse mod skadevolderen eller skadevolderne.

Skal jeg afvente resultaterne af politiets efterforskning eller udfaldet af straffesagen, før kravet kan gøres gældende?

Nej, de kompetente myndigheder skal i princippet træffe en selvstændig afgørelse om OEG-ansøgningen. I mange tilfælde kan det imidlertid være nødvendigt at afvente resultaterne af efterforskningen eller udfaldet af straffesagen.

Hvis skadevolderen er blevet fundet, skal jeg så først forsøge at få erstatning af denne?

Nej, erstatningen i henhold til OEG er uafhængig af, om skadevolderen er identificeret.

Har jeg krav på erstatning, også selv om skadevolderen ikke er blevet fundet eller dømt? I bekræftende fald, hvilken dokumentation skal jeg vedlægge min ansøgning?

Ja, erstatningen er uafhængig af efterforskningen eller domfældelsen af skadevolder. Ansøgningen skal vedlægges alle dokumenter, som kan tjene til belysning af sagens faktiske omstændigheder og bestemmelse af skadens omfang.

Skal jeg overholde en bestemt frist i forbindelse med min ansøgning om erstatning?

Nej, der er ikke fastsat nogen frist i OEG. Erstatningsydelser kan imidlertid kun udbetales med tilbagevirkende kraft for en periode på et år før indgivelsen af ansøgningen.

Hvilke skader og udgifter falder ind under erstatningen?

Omfatter erstatningen eksempelvis:

a) ofre for en strafbar handling:

- materielle (ikke psykiske) skader:

 • Udgifter til medicinsk behandling af skaden (ambulant og stationær medicinsk behandling, rehabilitering)
 • Merbehov- eller udgifter på grund af skaden (f.eks. pleje og omsorg, midlertidig og varig behandling, længerevarende fysioterapeutisk behandling, tilpasning af bolig, særlige hjælpemidler osv.)
 • Permanent skade (f.eks. invaliditet eller andre blivende skader)
  • Indkomsttab under og efter den medicinske behandling (inkl. tabt arbejdsfortjeneste og erhvervsudygtighed eller formindskede midler til sit underhold osv.)
  • Mistede muligheder
  • Udgifter til retssager i forbindelse med den hændelse, som førte til skaden, f.eks. advokat- og sagsomkostninger)
  • Erstatning ved tyveri eller beskadigelse af personlige ejendele
  • Andet

- psykisk (moralsk) skade:

 • Skade og lidelse for offeret

b) berettigede personer eller et offers familiemedlemmer:

- materielle (ikke psykiske) skader:

 • Begravelsesomkostninger
 • Udgifter til medicinsk behandling (f.eks. til behandling af et familiemedlem, ambulant og stationær behandling, rehabilitering)
 • mistet underhold eller mistede muligheder

- psykologisk skade:

 • Skade eller lidelse for familiemedlemmer eller bidragsberettigede personer/erstatning til efterladte ved offerets død.

Erstatningen til ofre omfatter månedlige pensionsydelser til godtgørelse af de helbredsmæssige og økonomiske følger af helbredsskaden, ydelser til behandling samt plejeydelser. Der udbetales ikke erstatning for svie og smerte.

Erstatningen til efterladte omfatter månedlige pensionsydelser til enker/enkemænd, børn, der har mistet begge forældre, og eventuelt forældre, ydelser til lægebehandling samt plejeydelser.

Bliver erstatningen udbetalt som et engangsbeløb eller i månedlige rater?

Pensionsydelser til ofre og efterladte til godtgørelse af de helbredsmæssige og økonomiske følger af en helbredsskade udbetales månedligt, så længe forudsætningerne herfor foreligger. Andre ydelser udbetales, hvis og såfremt der er et behov.

På hvilken måde vil min adfærd i forbindelse med den strafbare handling, tidligere straffe eller mit manglende samarbejde under erstatningssagen kunne have indflydelse på mine muligheder for at få erstatning og/eller erstatningens størrelse?

Har skadelidte selv forårsaget skaden, eller hvis en erstatning af andre grunde ikke forekommer rimelig, navnlig egen adfærd i forbindelse med den handling, der giver anledning til erstatningskravet, skal der nægtes erstatning. Den blotte tilstedeværelse af tidligere straffe er imidlertid ikke tilstrækkeligt hertil. Ansøger er desuden forpligtet til at bidrage med det, han kan, til belysning af sagens faktiske omstændigheder. Der kan helt eller delvist nægtes udbetaling af ydelser, hvis denne pligt ikke overholdes.

På hvilken måde kan min økonomiske situation have indflydelse på mine muligheder for at få erstatning og/eller størrelsen heraf?

Erstatning i henhold til OEG udbetales i princippet uafhængigt af skadelidtes indtægts- eller formueforhold. Kun i forbindelse med ydelser til godtgørelse af økonomiske følger af skaden og ved plejeydelser kan skadelidtes økonomiske situation have indflydelse på ydelsens størrelse.

Findes der andre kriterier, der kan have indflydelse på mine muligheder for at få erstatning og/eller for størrelsen heraf?

Nej, der er ikke andre kriterier end førnævnte, som kan have indflydelse på beregningen af erstatning i henhold til OEG.

Hvordan beregnes erstatningen?

Pensionsydelser til godtgørelse af de helbredsmæssige følger af skaden beregnes efter deres omfang. Pensionsydelser til godtgørelse af økonomiske følger af skaden baseres på de faktiske økonomiske ulemper.

Er der et minimums- og/eller maksimumsbeløb?

Nej.

Skal jeg angive beløbet i ansøgningsformularen. I bekræftende fald, hvor kan jeg finde vejledning om beregning af erstatningen eller om andre aspekter?

Nej (se svar på det foregående spørgsmål).

Modregnes en erstatning, som jeg har fået fra andre kilder på grund af tab (arbejdsgiverforsikring eller privat forsikring), i erstatningen fra staten?

Pensionsydelserne til godtgørelse af sundhedsmæssige følger af skaden udbetales uafhængigt af ydelser fra andre private eller offentlige organer. Ved beregningen af ydelserne til godtgørelse af økonomiske følger af skaden kan en modregning af sådanne ydelser imidlertid komme på tale.

Kan jeg få udbetalt et forskud på erstatningen? I bekræftende fald, på hvilke betingelser?

OEG åbner ikke mulighed for at udbetale forskud. Ydelser til pleje og lægebehandling kan imidlertid allerede udbetales, inden erstatningsansøgningen er færdigbehandlet.

Kan jeg få supplerende eller yderligere erstatning efter afgørelsen i hovedsagen (f.eks. hvis omstændighederne har ændret sig, eller helbredstilstanden er blevet forværret osv.)?

Ved en forværring af helbredstilstanden kan der til enhver tid fremsættes en såkaldt ansøgning om forværring og anmodes om en ny beregning af ydelserne. Ved beregningen af ydelser til godtgørelse af økonomiske følger af skaden kan der til enhver tid tages hensyn til ændrede indtægtsforhold.

Hvilke ledsagende dokumenter skal jeg vedlægge min ansøgning?

Vedlægges skal alle dokumenter, der bidrager til belysning af sagens faktiske omstændigheder og bestemmelse af den forårsagede skade.

Er der administrationsgebyrer eller andre gebyrer, som skal betales i forbindelse med indgivelsen og behandlingen af ansøgningen?

Nej.

Hvilken myndighed træffer afgørelse vedrørende ansøgninger om erstatning (i sager med nationale virkninger)?

Afgørelsen træffes af de kompetente myndigheder i henhold til delstatslovgivningen.

Hvem skal ansøgningen stiles til (i sager med nationale virkninger)?

Ansøgningen kan i princippet indgives til alle sociale myndigheder, hvorefter den fremsendes til den kompetente myndighed.

Skal jeg være til stede under behandlingen, og/eller når der træffes afgørelse om min ansøgning?

Nej.

Hvor lang tid går der (cirka), inden myndigheden har truffet afgørelse vedrørende min ansøgning om erstatning?

Det kan der ikke siges noget generelt om. Sagens varighed afhænger navnlig af, hvor enkel eller vanskelig belysningen af de faktiske omstændigheder er, og om det er nødvendigt at indhente lægeattester.

Hvordan kan jeg klage over afgørelsen, hvis jeg ikke er enig i myndighedens afgørelse?

Der kan gøres indsigelse mod afgørelsen. Hvis den kompetente myndighed ikke når frem til en anden afgørelse i indsigelsessagen, kan afgørelsen påklages ved Sozialgericht (socialsikringsretten).

Hvor kan jeg finde de nødvendige formularer og yderligere oplysninger om, hvordan man søger om erstatning?

Disse oplysninger kan rekvireres mange steder, idet både staten og delstaterne stiller disse oplysninger til rådighed på dertil egnede websteder. Som et eksempel herpå kan der henvises til arbejds- og socialministeriets hjemmeside: Link åbner i nyt vinduehttp://www.bmas.de/DE/Themen/Soziale-Sicherung/Soziale-Entschaedigung/Opferentschaedigungsrecht/oeg.html eller til onlinedatabasen for ofre for forbrydelser Link åbner i nyt vinduehttps://www.odabs.org/.

Er der en særlig hotline eller et websted, hvor jeg kan søge oplysninger?

Både staten og delstaterne har en lang række websteder, hvor der kan findes oplysninger vedrørende erstatning til ofre, f.eks. på arbejds- og socialministeriets hjemmeside: Link åbner i nyt vinduehttp://www.bmas.de/DE/Themen/Soziale-Sicherung/Soziale-Entschaedigung/Opferentschaedigungsrecht/oeg.html eller under Link åbner i nyt vinduehttps://www.odabs.org/ .

Kan jeg få juridisk bistand (advokatbistand) til indgivelse af ansøgningen?

Udgifter til advokat betragtes ikke som erstatningsydelse og kan derfor ikke erstattes i henhold til OEG.

Findes der offerstøtteorganisationer, som kan bistå mig i forbindelse med min ansøgning om erstatning?

Ja, der findes en række regionale og nationale offerstøtteorganisationer. Den største nationale støtteorganisation er "Der Weisse Ring".


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 11/12/2018