Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Публични продажби - Северна Ирландия

Тази държава е в преходен процес на излизане от ЕС.

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница английски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.


Службата за изпълнение на съдебните решения (СИСР — Enforcement of Judgments Office) е клон на Съдебната служба на Северна Ирландия (която е орган към Министерството на правосъдието) и отговаря за изпълнението на решенията на гражданските съдилища в Северна Ирландия, свързани с парични средства, вещи и имущество. Със Заповедта относно изпълнението на съдебните решения (Северна Ирландия) от 1981 г. (Judgements Enforcement (Northern Ireland) Order) се допуска налагането на запор или възбрана и продажбата на вещи с цел удовлетворяване на парично задължение, което е изискуемо въз основа на съдебно решение.

СИСР разполага с редица правомощия да налага изплащането на дълг по съдебно решение, касаещо парична сума. Тези правомощия включват издаването на заповед за запор или възбрана съгласно член 31 от Заповедта относно изпълнението на съдебните решения (Северна Ирландия) от 1981 г.

Съгласно Заповедта от 1981 г. СИСР има право да налага запор или възбрана върху имущество и да го изнася за публична продан, като използва нетните приходи от продажбата (след плащане на разходите и разноските по запора или възбраната), за да плати неплатените задължения (вж. членове 31, 34 и 40 от Заповедта от 1981 г.). Съгласно член 38 от Заповедта от 1981 г. при изпълнение на заповед за запор или възбрана СИСР има правото да получи достъп до всяка земя, която е заета или се ползва от длъжника, неговия(ата) съпруг(а) или някой от неговите ответници, или при определени обстоятелства — до земя, която е заета или се ползва от всяко друго лице.

СИСР може да издаде този вид заповед (въз основа на молба до съдията съгласно правило 30, параграф 1 от Правилника относно изпълнението на съдебните решения (Северна Ирландия) от 1981 г. — Judgements Enforcement Rules (Northern Ireland), когато е ясно, че са налице достатъчно подлежащи на запор или възбрана вещи, с които да се удовлетвори дългът. На практика, преди да реши да подаде молба до съдията за заповед за запор или възбрана, СИСР ще потърси други приложими средства за принудително изпълнение, като например заповед за запор на приходите (при която от възнаграждението на длъжника се удържа парична сума).

Установени са ограничения по отношение на вида вещи, които могат да бъдат запорирани или възбранени (несеквестируеми са например дрехи на длъжника и важни домакински мебели (вж. член 33 от Заповедта от 1981 г.).

В правила 30—33 от Правилника относно изпълнението на съдебните решения (Северна Ирландия) от 1981 г. се определя процедурата, следвана от СИСР по отношение на издаването на заповед за запор или възбрана.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 18/10/2017