Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Domstolsväsen i medlemsstaterna - England och Wales

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på engelska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

I detta avsnitt finns en kortfattad översikt över domstolarna i England och Wales.


Rättssystemets uppbyggnad – domstolsväsen

Förenade kungariket har tre jurisdiktioner: England och Wales, Skottland samt Nordirland. Här behandlas domstolarna i jurisdiktionen för England och Wales.

Domstolsförvaltning

Många av domstolarna i England och Wales förvaltas av domstolsverket, Her Majesty’s Courts and Tribunals Service (Länken öppnas i ett nytt fönsterHMCTS). HMCTS är underställt Länken öppnas i ett nytt fönsterjustitieministeriet, som ansvarar för rättsväsendet i England och Wales.

Typer av domstolar och domstolshierarki – kort beskrivning

Brottmål i England och Wales handläggs av magistrates' courts, Crown Court, avdelningsdomstolarna vid High Court och brottmålsavdelningen vid Court of Appeal.

Tvistemål i England och Wales handläggs av county courts (grevskapsdomstolar), High Court och tvistemålsavdelningen vid Court of Appeal.

Förenade kungarikets nya högsta domstol, Supreme Court, är i Förenade kungariket slutinstans i både brottmål och tvistemål, dock förbehållet att skotska brottmålsavgöranden inte kan överklagas dit.

Mer information om domstolarna i England och Wales hittar du på sidan med beskrivningar av de allmänna domstolarna i England och Wales och på det brittiska domstolsverkets webbplats, Länken öppnas i ett nytt fönsterHer Majesty's Courts and Tribunals Service. Information om några av nämnderna och specialdomstolarna i England och Wales hittar du på sidan om specialdomstolar i England och Wales.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterHMCTS, Länken öppnas i ett nytt fönsterJustitieministeriet, Länken öppnas i ett nytt fönsterHer Majesty’s Courts and Tribunals Service


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 12/12/2016