Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Domstolsväsen i medlemsstaterna - Skottland

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på engelska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Här hittar du en översikt över domstolarna i Skottland.


Rättssystemets uppbyggnad – domstolsväsen

Förenade kungariket har tre jurisdiktioner: England och Wales, Skottland samt Nordirland.

Domstolsförvaltning

Skottlands domstolsverk, Länken öppnas i ett nytt fönsterScottish Court Service, ansvarar för domstolsförvaltningen i Skottland. Domstolsverket är en självständig juridisk person som leds av Lord President, den högste domaren i Skottland.

Typer av domstolar och domstolshierarki – kort beskrivning

De olika domstolarna i Skottland är organiserade på följande sätt:

Förfaranden i brottmålsdomstolarna är uppdelade i solemn (de allvarligaste fallen, som omfattar juryprövning) och summary (mindre allvarliga fall, som handläggs av en ensam domare).

High Court of Justiciary leds av Lord Justice General, som även är Lord President. Detta är landets högsta brottmålsdomstol, och den behandlar de svåraste fallen som mord och våldtäkt. Den fungerar också som sista appellationsinstans i brottmål.

Det stora flertalet brottmål (både solemn och summary procedures) handläggs av Sheriff Court, medan ringare ”summary-fall” handläggs av Justice of the Peace court. Den senare utgörs av fredsdomare (som antingen kan vara lekmannadomare som sammanträder tillsammans med en juridiskt utbildad bisittare, eller polisdomare som är juridiskt utbildade).

Tvistemålsdomstolarna behandlar tvistemål inom en rad olika områden, däribland indrivning av fordringar, familjerättsliga tvister och handelsrättsliga tvister. Court of Session är den högsta tvistemålsdomstolen i Skottland. Denna domstol är indelad i en lägre instans (outer house), som handlägger mål före eventuella överklaganden, samt en högre instans (inner house), som främst behandlar överklaganden. Den högsta domaren är Lord President.

Rättsfrågor kan överklagas till den nya högsta domstolen för Förenade kungariket (Supreme Court).

Sheriff courts kan behandla ärenden liknande de som tas upp i Court of Session, men tillämpar också förenklade förfaranden i småmål rörande värden upp till 5 000 pund, där det inte krävs något bistånd av juridiska ombud.

Mer information om domstolarna i Skottland hittar du på det Länken öppnas i ett nytt fönsterskotska domstolsverkets webbplats (Scottish Court Service).

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterSkotska domstolsverkets webbplats, Länken öppnas i ett nytt fönsterSkotska regeringens webbplats


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 08/06/2017