Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Äktenskapsmål och mål om föräldraansvar - Ungern


HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Ungern

Familjerätt – äktenskapsmål och mål om föräldraansvar


Artikel 67 (a)

Artikel 67 (b)

Artikel 67 (c)

Artiklarna 21 och 29

Artikel 33

Artikel 34

Artikel 67 (a)

Namn på, adress till och sätt att komma i kontakt med de centralmyndigheter som har utsetts enligt artikel 53 kan hittas med hjälp av sökverktyget högst upp på sidan.

Artikel 67 (b)

De språk som godtas för kommunikation med centralmyndigheterna i enlighet med artikel 57.2 är ungerska, engelska, tyska och franska.

Artikel 67 (c)

De språk som godtas för intyg beträffande umgängesrätt och återlämnande av barn i enlighet med artikel 45.2 är ungerska, engelska, tyska och franska.

Artiklarna 21 och 29

Ansökningar enligt artiklarna 21 och 29 får inges till följande domstolar:

– i Ungern, den distriktsdomstol som verkar där behörig regional domstol har sitt säte (törvényszék székhelyén működő járásbíróság) och, i Budapest, Buda centraldistriktsdomstol (Budai Központi Kerületi Bíróság).

Artikel 33

Ansökningar enligt artikel 33 får inges till följande domstolar:

– i Ungern, de regionala domstolarna (törvényszék) och, i Budapest, regionaldomstolen i huvudstaden Budapest (Fővárosi Törvényszék).

Artikel 34

Mot ett avgörande som meddelats med anledning av att ändring har sökts får talan enligt artikel 34 endast föras genom

– i Ungern: en begäran om förnyad prövning (felülvizsgálati kérelem).


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 27/10/2017