Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Ömsesidigt erkännande av bötesstraff

Ide o strojový preklad tejto stránky - vlastník webovej lokality neručí za jeho kvalitu.

Kvalita tohto prekladu bola ohodnotená ako: priemerná

Je podľa vás tento preklad užitočný?


Principen om ömsesidigt erkännande gäller också verkställande av beslut om böter i gränsöverskridande ärenden genom att underlätta verkställigheten av sådana straff i andra medlemsstater än den stat i vilken straffet utdömdes.


EU-lagstiftningen, dvs. rambeslut 2005/214/JHA stöder sig på tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på bötesstraff, som gör det möjligt för en rättslig eller administrativ myndighet att överlämna ett bötesstraff direkt till en myndighet i ett annat EU-land och att denna sanktion erkännas och verkställas utan vidare formaliteter.Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32005F0214

Principen gäller för alla brott för vilka bötesstraff kan utdömas och kontroll av huruvida det föreligger dubbel straffbarhet upphävas för 39 brott (t.ex. deltagande i en kriminell organisation, terrorism, människohandel, våldtäkt, stöld, vägtrafikbrott). Påföljderna ska fastställas av de rättsliga eller administrativa myndigheterna i medlemsstaterna och detta beslut ska vara fast, dvs. finns det inte längre någon möjlighet att överklaga beslutet.

Ett beslut tillsammans med ett intyg, (107 Kb) som föreskrivs i rambeslutet får översändas till de behöriga myndigheterna i en medlemsstat där den fysiska eller juridiska person mot vilken beslutet har meddelats har egendom eller inkomst, normalt är bosatt eller har sitt registrerade säte.fileDownload.do?id=e5112756-5a12-407f-9a49-0003763183ce Varje medlemsstat ska utse en myndighet som behörig enligt sin nationella lagstiftning för förvaltningen av översändande av beslut om utfärdande av böter i gränsöverskridande fall.

Den stat till vilket beslutet översändes endast kan vägra att verkställa beslutet i begränsade fall (t.ex. om intyget saknas eller är ofullständig. bötesstraffet understiger 70 EUR. personen gick med gränsvärden för ett rättsmedel osv.). Verkställandet av beslutet ska regleras av lagen i den verkställande medlemsstaten. Det kan medföra fängelse eller andra påföljder som föreskrivs i den nationella lagstiftningen om då böterna inte kan indrivas. Belopp som erhålls vid verkställighet av beslut ska tillfalla den verkställande staten, om inte annat överenskommits med den berörda medlemsstaten.

Om du vill ha närmare upplysningar om hur de olika medlemsstaterna har genomfört rambeslutet kan du klicka här (du länkas då vidare till webbplatsen för det europeiska rättsliga nätverket på det straffrättsliga området).Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/libcategories.aspx?Id=25


Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Posledná aktualizácia: 06/06/2017