Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Allmänna domstolar - Bulgarien

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på bulgariska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till spanskatjeckiskaestniskagrekiskaengelskafranskakroatiskalitauiskamaltesiskapolskaportugisiskaslovakiska är dock redan färdig.

 

Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

I det här avsnittet finns information om det bulgariska domstolsväsendet.


Organisationen av rättsskipningen – domstolsväsendet

Förstainstansdomstolar i civil- och brottmål

Regionala domstolar

Den huvudsakliga förstainstansdomstolen är den regionala domstolen. Den behandlar civilmål, brottmål och administrativa/straffrättsliga mål. Dessa innefattar familje- och arbetsrättsliga mål, ansökningar om underhåll och adoption, mål om handelsrättsliga tvister och civilrättsliga mål där värdet av yrkandet inte överstiger 50 000 bulgariska lev (25 000 euro) samt delning av fast egendom.

Den regionala domstolen består av en ordförande och dennes ställföreträdare, en administrativ sekreterare, en registrator, en notarie, en domstolstjänsteman och en arkivarie.

Distriktsdomstolar

I egenskap av förstainstansdomstol behandlar distriktsdomstolen följande:

  •       Civilrättsliga mål – rättegångar med syftet att fastställa eller förkasta fall av filiation, att avsluta adoptioner, rättegångar om förbud och rättegångar i civilmål där rättegångskostnaderna överstiger 50 000 bulgariska lev (>25 000 euro).
  •       Straffrättsliga mål – mål som avser brott mot republiken, mord, grovt rån, innehav och distribution av narkotika, kidnappning och olaga frihetsberövande, brott mot tullbestämmelserna, brott mot finans-, skatte- och försäkringsbestämmelserna, ämbetsbrott, mutbrott, transportbrott med dödlig utgång m.m.
  •       Handels- och bolagsrättsliga mål – icke vinstdrivande juridiska personer registreras vid distriktsdomstolen, som också behandlar klagomål avseende avslag från inskrivningsmyndigheten (Agentsija po vpisvanijata) enligt lagen om handelsregister (Zakon za tărgovskija registăr). Distriktsdomstolen behandlar också handelsrättsliga tvister där rättegångskostnaderna överskrider 25 000 bulgariska lev, konkursförfaranden och rättegångar som avser klagomål i fråga om stämningsmäns agerande.
  •       Förvaltningsmål – i enlighet med övergångsbestämmelserna och de slutliga bestämmelserna i lagen om administrativt förfarande (Administrativno-protsesualnija kodeks) behandlar distriktsdomstolar förvaltningsmål som inletts senast den 1 mars 2007.

Distriktsdomstolarna är belägna i distriktens centralorter. Inom varje distriktsdomstols domkrets finns en eller flera regionala domstolar.

I Sofia finns en stadsdomstol med samma befogenheter som en distriktsdomstol.

Omprövning i andra instans efter överklagan i civil- och brottmål

Distriktsdomstolar dömer som andra instans i civil- och brottmål som anges i lagstiftningen.

Som andra instans behandlar appellationsdomstolen lagar som överklagats i distriktsdomstolsmål och andra distriktsdomstolsmål som enligt lagstiftningen anförtrotts den.

Omprövning i tredje instans efter överklagan i civil- och brottmål

Högsta kassationsdomstolen fungerar som tredje och slutlig instans i samtliga civil- och brottmål.

Rättsdatabas

Varje domstol i Bulgarien har en webbplats som motsvarar medborgarnas, de juridiska personernas och förvaltningsmyndigheternas behov. På dessa webbplatser finns information om domstolens uppbyggnad och arbete samt information om pågående och redan avslutade mål.

Respektive databasers namn och adress

Länken öppnas i ett nytt fönsterhögsta rättsliga rådets webbplats finns en detaljerad förteckning över domstolarna i Bulgarien, med adresser till dem och till webbplatser (endast på bulgariska).


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 17/12/2018