Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Obecné soudy - Francie

Denne side er blevet maskinoversat. Der gives ingen garanti for oversættelsens kvalitet.

Oversættelsens kvalitet er blevet vurderet som: upålidelig

Er oversættelsen nyttig?

V tomto oddíle najdete přehled obecných soudů ve Francii.


Soudy – úvod

Soudů prvního stupně

Občanskoprávní soudnictví

1 Soud prvního stupně

Okresní soud považuje spory mezi jednotlivci (občanskoprávní a obchodní spory) týkající se částek přesahujících 10,000 EUR.

Je také příslušná bez ohledu na výši pohledávky, zejména v těchto oblastech:

 • State of the people: manželství, rodičovství, adopce, prohlášení o nepřítomnosti;
 • Opravy záznamů o osobním stavu;
 • Dědictví;
 • Občanskoprávních pokut vedených matričními úředníky;
 • Záležitosti týkající se nemovitostí pro podávání a držení
 • Soutěže v oblasti průmyslu,
 • Likvidace sdružení,
 • Záruka, nucená správa a nucená likvidace, pokud dlužník není obchodník nebo je zapsán v obchodním rejstříku;
 • Pojištění pro případ úrazu a nemoci z povolání osob samostatně výdělečně činných v zemědělství;
 • Poplatky za registraci, registrační daň, kolkovné a nepřímé daně a poplatky odpovídající těmto clům, daním nebo příspěvkům;
 • Obchodní pronájmy s výjimkou sporů týkajících se stanovení ceny revidované nebo obnovené smlouvy o pronájmu, profesionálního pronájmu a dohod o nejistém obchodu v obchodních věcech;
 • Registrace falešných dokladů podle veřejných listin;
 • Občanskoprávní žaloba na pomluvu nebo veřejná či neveřejná, slovní nebo písemná urážka.
 • Napadení týkající se platby, záruky nebo úhrady všech druhů závazků zpětně získaných celními a jinými celními orgány v případech a za podmínek stanovených v celním kodexu

Soud prvního stupně se skládá z profesionálních soudců: Předseda, místopředsedové, soudci, státní zástupce, zástupci státních zástupců, náhradníci.

Někteří z těchto soudců jsou specializovaní soudci, zejména v trestních věcech, jako jsou:

 • Soudce dětí, které jsou příslušné k přijetí ochranných opatření, pokud jde o ohrožené nezletilé osoby, a soudce, kteří jsou trestnými činy (pátá třída a trestné činy), kterých se dopustili nezletilí. V trestních věcech může rozhodovat pouze o výchovných opatřeních v trestních věcech; když předsedá soudu pro děti, zasedá se dvěma neprofesionálními posuzovateli a soud může uložit vzdělávací sankce a sankce.
 • Soudce odpovědný za výkon trestů, který je odpovědný za stanovení hlavních způsobů výkonu trestů odnětí svobody nebo omezení svobody; když jedná v „uzavřeném“ prostředí, má pravomoc vynášet tresty (například: umístění venku, podmínečná propuštění, podmínečné propuštění pod elektronický dohled); v době, kdy zasahuje do otevřeného prostředí, je odpovědný za sledování a kontrolu pachatele při výkonu trestu (např.: podmíněných trestů a podmíněných trestů, práce v obecném zájmu, sledování sociálně-právního prostředí atd.);
 • Vyšetřující soudce, který je odpovědný za provedení všech úkonů souvisejících s projevem pravdy pod dohledem přípravného senátu Court of Appeal; spojuje všechny prvky případu, za něž jsou odpovědné nebo ve prospěch; pokud se zdá, že jeho vyšetřování bylo ukončeno, může vydat usnesení, ve kterém prohlásí, že ve věci není třeba rozhodovat, nebo předat osobu k výslechu před soudním soudem. vyšetřující soudce nemůže věc z úřední povinnosti uplatnit. Musí být předložena státnímu zástupci nebo oběti v rámci stížnosti, která zahrnuje ustavení občanskoprávní žaloby.

Okresní soud je obvykle vedoucím oddělení, ale může existovat i v jiných obcích. Existuje k 1. lednu 2017 164 TGI.

2 Odkaz se otevře v novém okně. soud prvního stupně

Okresní soud (tribunal d’ instance) má za to, že spory mezi jednotlivci (občanskoprávní případy) nepřekračují 10,000 EUR. (občanskoprávní věci) mají určité výlučné pravomoci (bez ohledu na výši pohledávky, jako jsou opatření na hranici nebo pronájem případů vystěhování).

Má rovněž soudní pravomoci ( např.: Zajištění příjmů z práce, anuit, volebních problémů, nájemních smluv) a správní pravomoci; pravomoc vydávat osvědčení o státní příslušnosti má tedy například ředitel oddělení soudního řízení u okresního soudu.

Kromě toho vykonává soud prvního stupně funkce opatrovnického soudce (s výjimkou opatrovnictví pro nezletilé, který se řídí zákonem ze dne 12. května 2009 Family Court of the Tribunal de Grande Instance): je proto odpovědná za ochranu zranitelných dospělých, zejména za řízení jejich majetku.

Okresní soud se skládá z jednoho nebo více soudců, ale o případech rozhoduje samosoudce.

Okresní soud má zpravidla sídlo na základním kapitálu okresního soudu. Dne 1. ledna 2017 je k dispozici 307 okresních soudů.

3 Místní soud

Místní soudy projednávají občanskoprávní spory mezi jednotlivci, jejichž výše nepřesahuje 4,000 EUR.

S účinkem od 1. července 2017 budou místní soudy zrušeny (zákon č. 2011–1862 ze dne 13. prosince 2011), přičemž jeho pravomoci převezme okresní soudy.

4 Odkaz se otevře v novém okně.Obchodní soud

Obchodní soud projednává spory týkající se závazků mezi obchodníky, úvěrovými institucemi nebo mezi nimi a spory týkající se obchodních společností nebo obchodních činností mezi všemi osobami. Má rovněž postupy týkající se podniků v obtížích.

Obchodní soud je složen z neprofesionálních soudců, dobrovolníků, obchodníků nebo vedoucích podniků. Jsou voleni na 2 let během prvních voleb a poté po dobu 4 let od skončení prvního funkčního období sborem komisařů složeným ze soudců a bývalých soudců Soudu, jakož i z delegátů konzulárních delegací. Posledně uvedeným jsou obchodníci nebo správci podniků zvolení každých 5 let v rámci pravomoci obchodního soudu. Jejich posláním je každoročně se účastnit voleb do soudců obchodních soudů.

V pevninské Francii existuje 134 obchodních soudů, 7 obchodních komor v departementech Alsasko – Moselle, 9 smíšených obchodních soudů na francouzských zámořských územích ke dni 1. ledna 2017.

Není-li stanoveno jinak, má Soud pro obchod nejméně tři soudce.

Státní zastupitelství zastupuje zájmy společnosti. Musí hovořit v obtížných obchodních případech.

Rejstřík obchodního soudu vykonává vedoucí soudní kanceláře, veřejný a ministerský předseda.

5 Odkaz se otevře v novém okně.Conseil de prud’ hommes

Conseil de prud’ hommes odpovídá za řešení sporů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli v souvislosti s pracovní smlouvou (mzda, pracovní doba, obtěžování, sankce atd.). Jedná se o společný soud složený ze zástupců neprofesionálních soudců zastupujících zaměstnavatele a zaměstnance.

Je rozdělena na 5 oddílů (řízení, průmysl, obchod a komerční služby, zemědělství, různé činnosti). V případě rovnosti hlasů mezi 4 poradci předsedá Conseil de prud’ hommes soudce jmenovaný předsedou tribunal de grande instance, nejvyšší soudce Soudu prvního stupně.

V jednom oddělení a alespoň v jednom zastupitelstvu v obvodu okresního soudu se nachází jeden nebo více pradávních rad pro muže a nejméně jednu radu.

Vydává se 210 rad pro muže.

V souvislosti s obnovením pracovních smluv v roce 2017 již členové nebudou voleni, ale budou jmenováni na základě návrhů reprezentativních odborů a organizací zaměstnavatelů na základě jejich slyšení. Budou jmenováni na období 4 let.

6 Odkaz se otevře v novém okně.Soud sociálního zabezpečení (TASS)

Soudní dvůr pro sociální zabezpečení řeší konflikty mezi fondy sociálního zabezpečení a uživateli (např.: problém s členstvím v fondu, udělením a udělením dávek...).

Je složena z předsedy (soudce tribunal de grande instance nebo čestného soudce), z posuzovatele zastupujících zaměstnané osoby a z přidruženého podniku, který zastupuje zaměstnavatele a osoby samostatně výdělečně činné, oba jsou jmenováni prvním předsedou odvolacího soudu na 3 let, a to na seznamu vypracovaném v rámci každého soudu regionálním ředitelem pro mládež, sport a sociální soudržnost na návrh nejreprezentativnějších odborových svazů a organizací zaměstnavatelů.

Existuje 114 soudů sociálního zabezpečení.

7 Soudní dvůr (dále jen „Tribunál“)

Soud, který projednává případ nezpůsobilosti, má pravomoc urovnávat spory týkající se invalidity nebo pracovní neschopnosti pojištěné osoby, to znamená stav nebo stupeň pracovní neschopnosti v případě nemoci, pracovního úrazu nebo invalidity v případě nepracovních úrazů nebo nehod.

Je složena z předsedy (čestných soudců nebo kvalifikované osoby), jmenovaného nařízením držitele tuleňů, z posuzovatelů zastupujících zaměstnané osoby a z přidruženého podniku, který zastupuje zaměstnavatele nebo osoby samostatně výdělečně činné (oba jsou jmenováni prvním předsedou odvolacího soudu, v jehož obvodu má sídlo soud, na seznamu vypracovaném regionálním ředitelem pro mládež, sport a sociální soudržnost na návrh nejreprezentativnějších profesních organizací).

Spor o nezpůsobilost je 26.

Od 1. ledna 2019 budou informační a komunikační technologie (TASS), informační a komunikační technologie (IKT) a část regionálních výborů pro sociální pomoc (CDAs) převedeny na sociální centra soudů hrabství. Tyto specializované soudy budou poté zrušeny.

8 Odkaz se otevře v novém okně. Soudní dvůr Evropské unie v případě pronájmů venkova

Společný soud pro pronájmy venkova je příslušný pro spory mezi nájemníky a nájemníky venkovských nájemních smluv o postavení pachtu a plodin pěstovaných na statku, leasingů hospodářských zvířat, dohod o nájmu pozemků, pronájmů na dokončení nájemních smluv, pronájmů na půdu využívaných jako pastviny a smluv o využívání půdy pro pastvu.

Soudce předsedá smíšenému soudu pro záležitosti nájmu venkova. Je jí nápomocno 4 neprofesionálních posuzovatelů zvolených jejich vrstevníky: 2 dárců a 2 držitelů volených na 6 let z volebních seznamů vypracovaných prefektem na návrh výboru pro přípravu seznamu voličů.

V souvislosti s obnovením společných soudů pro nájemní smlouvy na venkovské oblasti v roce 2018 nebudou hodnotitelé voleni na návrh nejreprezentativnějších dotčených profesních organizací na základě svých příslušných slyšení. Budou jmenováni na období 6 let.

Trestní soudy

1 Porotní soud

Porotní soud má pravomoc nad trestnými činy, tj. nad nejzávažnějšími trestnými činy, za něž lze uložit trest odnětí svobody v délce 10 let a trest odnětí svobody na doživotí.

Jedná se o okresní soud, který nemá trvalý charakter. Lhůty pro zahájení zasedání se stanoví pokaždé, kdy je to nezbytné. Má však téměř stálé sídlo v nejdůležitějších odděleních.

Skládá se z 3 profesionálních soudců: předseda (předseda senátu nebo poradce Court of Appeal), 2 hodnotitelé (poradci odvolacího soudu nebo soudci soudu prvního stupně, oddělení pro výkon mandátů), výběrová komise (6 občanů vybraných losem). Zasedá rovněž v odborné přípravě mladistvého soudu pro mladistvé s jarors v případě trestných činů spáchaných nezletilými osobami. Odborní hodnotitelé jsou pak soudci dětí.

Některé trestné činy související s teroristickými, vojenskými nebo drogovými právními předpisy posuzuje porotní soud složený výhradně z profesionálních soudců nebo státních zástupců.

Státní zastupitelství zastupuje generální advokát.

2 Soud pro přestupky

Je odpovědný za posouzení trestných činů, tj. trestných činů, za něž lze uložit trest odnětí svobody až do výše 10 let nebo peněžitý trest ve výši 3 750 nebo více let. je spojen s okresním soudem. Je v zásadě složena z 3 soudců z povolání, pokud neexistují právní případy trestných činů v rámci jednoho soudce.

Státní zastupitelství zastupuje státní zástupce nebo jeden z jeho zástupců.

3 Policejní soud

Do 1. července 2017 je příslušný pro případ porušení pravidel páté třídy, který má sídlo u soudu prvního stupně a jemuž předsedá soudce jediného soudce. Od tohoto data bude mít pravomoc posoudit všechna jeho porušení, bude členem tribunal de grande instance a bude se skládat ze soudce tohoto soudu.

Státní zastupitelství zastupuje státní zástupce nebo jeden z jeho zástupců.

4 Místní soud

Do 1. července 2017 je příslušný pro první až čtvrtou třídu. Sídlem je Soud prvního stupně. Předsedá mu místní soudce, který rozhoduje v případě jediného soudce.

Funkce státního zastupitelství obvykle vykonává policejní komisař. Od 1. července 2017 bude zrušen, neboť jeho pravomoci jsou přeneseny na policejní soud, který bude následně připojen k soudu prvního stupně.

5 Specializované soudy

Existují rovněž soudy, které se specializují na trestní věci, jako jsou například obchodní námořní soudy, v současné době 6 a pravomoc posuzovat některé trestné činy páchané na moři.

Soudy druhého stupně

Odvolací soud zasahuje v řízení o kasačním opravném prostředku ve druhém stupni, aby posoudil právní a ve skutečnosti i případy, které již byly rozhodnuty soudy prvního stupně.

Skládá se výhradně z profesionálních soudců a státních zástupců: první předseda, předsedové senátů a členové (s výjimkou odvolacího soudu, viz výše).

Každý soud je organizován v proměnlivém počtu komor, z nichž některé se specializují (v občanských, sociálních, obchodních a trestních věcech).

Rozhodnutí porodnických soudů jsou posuzována v odvolacím řízení jiným porotním soudem jmenovaným trestním senátem kasačního soudu. Cour d’ appel se skládá z 9 hodiny.

Vnitrostátním soudem pro případ pracovní neschopnosti a pojištění proti pracovním úrazům je odvolací soud pro řízení o neplatnosti. V prvním a posledním stupni rovněž trpí problémy souvisejícími se stanovením pojištění proti pracovním úrazům. Státní zastupitelství zastupuje nejvyšší státní zástupce nebo jeden z jeho generálních advokátů či generálních advokátů.

Od 1. ledna 2019 bude rovněž zrušen.

Kasační Soudní dvůr

Kasační soud je nejvyšším soudem v soudnictví. Sídlí v Paříži. Jeho úkolem je ověřit soulad soudních rozhodnutí a soudů s právními předpisy mimo jakékoli nové posouzení skutkového stavu. Nejedná se tedy o třetí stupeň příslušnosti, ale zajišťuje jednotnost judikatury odhalením orgánu, který řídí právo a respektuje legalitu.

Pro vydání stanoviska k otázce nového právního předpisu, který je závažný a představuje závažný problém v řadě případů, je možné jej obrátit na soud.

Jedná se zejména o odvolání, „odvolání v oblasti práva“, které vykonává osoba, která byla předmětem soudního rozhodnutí, nebo státní zastupitelství.

Jedná se především o kasační opravný prostředek, „opravný prostředek „Revision““, který vykonává osoba, která byla předmětem soudního rozhodnutí, nebo státní zastupitelství.

Pokud má Soudní dvůr za to, že napadené rozhodnutí nebylo přijato v souladu s právními a správními předpisy, je rozhodnutí „rozbito“. Věc je poté postoupena soudu k novému projednání.

V opačném případě odvolání zamítne, což se rovná pravomocnému rozhodnutí.

Výjimečně může bez žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce zrušit řízení o předběžné otázce, pokud kasační opravný prostředek nevede ke konečnému rozhodnutí ve věci samé. Soudní dvůr může rovněž v občanskoprávních věcech rozhodnout ve věci samé, pokud je v zájmu řádného výkonu spravedlnosti v trestních věcech, aby tak neučinil s odkazem na spor, pokud skutkové okolnosti, které jsou absolutní a jsou posouzeny soudem rozhodujícím ve věci samé, umožňují tomuto soudu uplatnit příslušné právní pravidlo.

Kasační soud je rozdělen na senáty (tři občanskoprávní senáty, obchodní komora, senát pro trestní věci), z nichž každá je složena z profesionálních soudců ústředí, předsedy a poradců. V závislosti na povaze případu může jednat ve smíšené komoře složené z nejméně tří místností nebo v plném senátu (první předseda, prezidenti a prezidenti senátu a jeden člen každého senátu).

Státní zastupitelství zastupuje generální prokurátor a generální advokáti.

Právní databáze

Právní databáze ve Francii jsou na internetu předmětem veřejnoprávního vysílání. Internetové stránky Odkaz se otevře v novém okně.Légifrance tedy zahrnují rozsudky kasačního soudu a odvolacích soudů:

 • na základě zákona „CASS“ pro rozsudek vydaný kasačním soudem,
 • pokud jde o základ nových rozsudků, a
 • na základě „CAPP“ pro rozhodnutí odvolacích soudů.

Je přístup do databáze zdarma?

Ano, přístup k bance je bezplatný.

Stručný popis obsahu

Rozsudky jsou k dispozici ve francouzštině a několik rozsudků se rovněž překládá do angličtiny, arabštiny a čínštiny.

 • Systém CASS má 120 000 rozhodnutí a roční tok 2100.
 • Databáze „INCA“ má 246 000 rozhodnutí a roční tok 10 000 rozhodnutí.
 • Databáze „CAPP“ má 19 000 rozhodnutí a roční tok 20 000 rozhodnutí.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Soudní příslušnost – Francie


Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Poslední aktualizace: 30/10/2019