Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Offentliga handlingar

Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till spanskatjeckiskadanskatyskaestniskagrekiskaengelskafranskakroatiskaitalienskalettiskalitauiskaungerskamaltesiskanederländskapolskaportugisiskarumänskaslovakiskaslovenskafinska är dock redan färdig.


Europeiska unionen antog den 6 juli 2016 en förordning om förenklad cirkulation för officiella handlingar mellan EU-länderna


Allmän information

Länken öppnas i ett nytt fönsterFörordning nr 2016/1191 syftar till att minska byråkratin och kostnaderna för medborgare som i ett EU-land behöver lämna in ett offentligt dokument utfärdats av ett annat EU-land . Enligt förordningen måste offentliga handlingar (t.ex. vigselbevis) som utfärdats av myndigheterna i ett EU-land godtas som äkta av myndigheterna i ett annat EU-land utan att den behöver vara autentiserad (så kallad apostill). Genom förordningen förenklas också förfaranden för bestyrkta kopior och översättningar av officiella handlingar när sådana begärs av myndigheterna i det mottagande EU-landet.

De officiella handlingar som omfattas av denna förordning avser främst civilstånd, exempelvis födelsedatum, namn, äktenskap, registrerat partnerskap, föräldraskap, adoption, dödsfall och avsaknad av noteringar i belastningsregister.

Förordningen reglerar inte huruvida handlingarna godkänns av det land där de används, eftersom detta för närvarande omfattas av nationell lagstiftning. Vid tillämpningen av sin nationella lagstiftning måste EU-länderna dock respekterar EU-rätten, däribland EU-domstolens rättspraxis, om fri rörlighet för medborgarna inom Europeiska unionen.

Genom förordningen införs också frivilligt flerspråkiga standardformulär som kan bifogas de offentliga handlingarna för att undvika krav på översättning. Detta innebär att när medborgare begär en officiell handling från en myndighet (t.ex. ett födelsebevis) kan de också begära ett flerspråkigt standardformulär som ska bifogas den officiella handlingen.

Det flerspråkiga standardformuläret återger innehållet i den officiella handlingen och innefattar rubrikerna i handlingen på de officiella språken i det utfärdande EU-landet och i det mottagande EU-landet. Med detta översättningsstöd bör det mottagande EU-landet bara behöva kräva en översättning av den officiella handlingen i undantagsfall. Eftersom formulären ger ett stöd vid översättning av officiella handlingar innebär detta att det flerspråkiga standardformuläret inte finns om ett visst formulär inte används av ett EU-land.

Förordningen ska tillämpas från och med den 16 februari 2019.

Nedan hittar finns de flerspråkiga standardformulären för varje EU-land, på det eller de officiella språken, av några eller samtliga följande slag:

 • födelsebevis
 • personbevis
 • dödsbevis
 • namnbevis
 • äktenskapsbevis
 • bevis om behörighet att ingå äktenskap
 • bevis om registrerat partnerskap
 • bevis om behörighet att ingå registrerat partnerskap
 • bevis om status som varande i ett registrerat partnerskap
 • hemvist och/eller bostadsadress
 • bevis om avsaknad av noteringar i belastningsregistret i medborgarlandet

Formulär för offentliga handlingar


Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.

Senaste uppdatering: 19/12/2018