Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Offentliga handlingar - Finland


Artikel 24.1 a - Vilka språk medlemsstaterna kommer att godta för de officiella handlingar som ska läggas fram för deras myndigheter i enlighet med artikel 6.1 a.

Artikel 24.1 b - En vägledande förteckning över de nationella officiella handlingar som omfattas av tillämpningsområdet för denna förordning

Artikel 24.1 c - Förteckningen över officiella handlingar till vilka flerspråkiga standardformulär kan fogas som lämpligt översättningsstöd

Artikel 24.1 d - Förteckningarna över personer som är behöriga att göra auktoriserade översättningar i enlighet med nationell rätt, om sådana förteckningar finns

Artikel 24.1 e - En vägledande förteckning över de typer av myndigheter som enligt nationell rätt är behöriga att utfärda bestyrkta kopior

Artikel 24.1 f - Information om hur man kan fastställa vad som är auktoriserade översättningar och bestyrkta kopior

Artikel 24.1 g - Information om dessa bestyrkta kopiors särskilda kännetecken

Artikel 24.1 a - Vilka språk medlemsstaterna kommer att godta för de officiella handlingar som ska läggas fram för deras myndigheter i enlighet med artikel 6.1 a.

Finska och svenska.

Artikel 24.1 b - En vägledande förteckning över de nationella officiella handlingar som omfattas av tillämpningsområdet för denna förordning

Officiella handlingar som omfattas av förordningens tillämpningsområde inbegriper utdrag ur befolkningsdatasystemet, handlingar med uppgift om civilstånd utfärdade av församlingar, utdrag ur kriminalregistret med uppgift om att det saknas noteringar i kriminalregistret och i vissa fall även domstolsdomar.

Artikel 24.1 c - Förteckningen över officiella handlingar till vilka flerspråkiga standardformulär kan fogas som lämpligt översättningsstöd

Finland har infört alla flerspråkiga standardformulär utom bilaga VIII (behörighet att ingå registrerat partnerskap). Med undantag av bilaga XI (avsaknad av noteringar i kriminalregistret) har alla formulär landsspecifika rubriker.

Utdrag ur befolkningsdatasystemet kan bifogas standardformuläret med uppgifter om födslar, att personer är i livet, dödsfall, äktenskap, registrerade partnerskap samt hemvist och bostadsort. Ett intyg om att en person enligt finländsk lag är behörig att ingå äktenskap inför en utländsk myndighet kan också bifogas standardformuläret. Dessutom kan ett utdrag ur kriminalregistret med uppgift om att det saknas noteringar i kriminalregistret bifogas.

Artikel 24.1 d - Förteckningarna över personer som är behöriga att göra auktoriserade översättningar i enlighet med nationell rätt, om sådana förteckningar finns

Finland har ett system med auktoriserade översättare (translatorer). Systemet sköts av examensnämnden för auktoriserade translatorer som samarbetar med den finska utbildningsstyrelsen. Examensnämnden för ett register över auktoriserade translatorer: Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www03.oph.fi/kaantajat/

Artikel 24.1 e - En vägledande förteckning över de typer av myndigheter som enligt nationell rätt är behöriga att utfärda bestyrkta kopior

Bestyrkta kopior görs av en notarius publicus. Notarius publicus är tjänstemän som sorterar under Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. På Åland sorterar notarius publicus under Statens ämbetsverk på Åland.

Kontaktuppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata:

engelskspråkig sida: Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://dvv.fi/en/customer-service-for-private-customers

svenskspråkig sida: Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://dvv.fi/henkiloasiakkaiden-asiakaspalvelu

Kontaktuppgifter till Statens ämbetsverk på Åland: Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://www.ambetsverket.ax/

Dessutom utför finska utländska beskickningar vissa notarieuppgifter, och utfärdar även bestyrkta kopior.

Artikel 24.1 f - Information om hur man kan fastställa vad som är auktoriserade översättningar och bestyrkta kopior

En bestyrkt kopia har undertecknats av den auktoriserade översättaren. Översättaren kan kontrolleras med hjälp av ovannämnda register över auktoriserade translatorer.

Bestyrkta kopior som görs av notarius publicus som arbetar för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata känns igen på den runda stämpeln med lejonemblemet i mitten. De är dessutom försedda med notarius publicus namnteckning och namnförtydligande.

Artikel 24.1 g - Information om dessa bestyrkta kopiors särskilda kännetecken

Se ovan.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 10/05/2021