Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

 • Hem
 • Rättigheter för tilltalade i brottmål

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Rättigheter för tilltalade i brottmål - Tyskland

I dessa faktablad förklaras vad som händer om du är misstänkt för ett brott.


För information om smärre trafikbrott som endast leder till böter, se Länken öppnas i ett nytt fönsterfaktablad 6.

Om du har utsatts för ett brott, hittar du uppgifter om dina rättigheter här.

Det straffrättsliga förfarandet i korthet

I det här avsnittet beskrivs kortfattat de olika stegen i ett straffrättsligt förfarande.

Straffrättsliga förfaranden delas in i tre steg: brottsutredning, mellanliggande (interimistiskt) förfarande och huvudförfarande (rättegång) (inbegripet överklagande och verkställande).

 • Brottsutredning: Åklagarmyndigheten (antingen den allmänna åklagaren eller polisen) inleder en brottsutredning mot dig om du är misstänkt för ett brott. Syftet med utredningen är att fastställa huruvida misstankarna mot dig är motiverade. En utredning kan omfatta en rad olika åtgärder, t.ex. husrannsakan. När utredningen har slutförts beslutar allmänna åklagaren om förfarandet ska ställas in på grund av att det inte längre finns några misstankar mot dig eller om du ska åtalas.
 • Länken öppnas i ett nytt fönsterMellanliggande (interimistiskt) förfarande: Under det mellanliggande förfarandet gör domstolen en bedömning av åtalet och beslutar om man ska gå vidare med det eller inte. Om domstolen anser att bevisningen räcker för att den sannolikt ska leda till en fällande dom inleder den huvudförfarandet.
 • Huvudförfarande (rättegång): Vid huvudförfarandet förbereder och genomför domstolen rättegången. Domstolen prövar åtalspunkterna vid ett muntligt förfarande mot bakgrund av tillgänglig bevisning (ögonvittnen, dokument etc.). Du ges också möjlighet att ge domstolen din version av händelserna och yttra dig om anklagelserna. Om anklagelserna bekräftas ges en fällande dom. I annat fall frikänns du. Du kan överklaga en dom inom vissa tidsfrister. Vid ett överklagande tas huvudförfarandet om vid en högre domstol. Vid revisionstalan granskas endast om domen innehåller rättsliga fel.

Det finns även andra varianter av förfarandet. De huvudsakliga varianterna är Länken öppnas i ett nytt fönsterstrafföreläggande, Länken öppnas i ett nytt fönsterinställande av förfarandet och Länken öppnas i ett nytt fönsterpåskyndat förfarande.

Faktabladen innehåller uppgifter om de enskilda stegen i det straffrättsliga förfarandet och dina rättigheter. Informationen är endast avsedd som vägledning och bör inte användas som ersättning för ett rättsligt ombud.

Europeiska kommissionens roll

Observera att Europeiska kommissionen inte har något inflytande över de straffrättsliga förfarandena i medlemsstaterna och inte kan hjälpa dig om du har klagomål.

Klicka på följande länkar för att hitta den information du behöver.

Länken öppnas i ett nytt fönster1 – Förklaringar

Länken öppnas i ett nytt fönster2 – Juridisk rådgivning

Länken öppnas i ett nytt fönster3 – Mina rättigheter under brottsutredningen

 • Förhör
 • Identifikation/kroppsvisitering
 • Husrannsakan/beslag/avlyssning
 • Gripande
 • Häktning
 • Åtal

Länken öppnas i ett nytt fönster4 – Mina rättigheter under rättegången

Länken öppnas i ett nytt fönster5 – Mina rättigheter efter att domen har meddelats

Länken öppnas i ett nytt fönster6 – Smärre trafikbrott

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterStraffprocesslagen (Länken öppnas i ett nytt fönsterEngelsk version)


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 30/08/2019