Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Искове с малък материален интерес - България

1 Наличие на специално производство по искове с малък материален интерес

 Българският Гражданско процесуален кодекс не предвижда специална процедура по искове с малък  интерес. Считано от 01.01.2009г. българските съдилища прилагат Регламент Nº861/2007 на Eвропейския парламент и на Съвета от 11.07.2007г. за създаване на европейска процедура по искове с малък материален интерес. Производствата по този ред  се  разглеждат от районните съдилища, като за въпросите, които не са изрично уредени в  Регламент Nº861/2007,  са приложими общите  правила на ГПК. 

1.1 Приложно поле на производството, размер

 Българският Гражданско процесуален кодекс не предвижда специална процедура по искове с малък  интерес.

1.2 Прилагане на производството

Българският Гражданско процесуален кодекс не предвижда специална процедура по искове с малък  интерес.

1.3 Формуляри

Българският Гражданско процесуален кодекс не предвижда специална процедура по искове с малък  интерес.

1.4 Помощ

Българският Гражданско процесуален кодекс не предвижда специална процедура по искове с малък  интерес.

1.5 Правила относно събирането на доказателства

Българският Гражданско процесуален кодекс не предвижда специална процедура по искове с малък  интерес.

1.6 Писмено производство

Българският Гражданско процесуален кодекс не предвижда специална процедура по искове с малък  интерес.

1.7 Съдържание на съдебното решение

Българският Гражданско процесуален кодекс не предвижда специална процедура по искове с малък  интерес.

1.8 Възстановяване на разноски

Българският Гражданско процесуален кодекс не предвижда специална процедура по искове с малък  интерес.

1.9 Възможност за обжалване

Българският Гражданско процесуален кодекс не предвижда специална процедура по искове с малък  интерес.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 11/02/2020