Formulär för småmål


Nationell information och webbformulär som rör förordning nr 861/2007.


Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 861/2007 av den 11 juli 2007 om inrättande av ett europeiskt småmålsförfarande ska förbättra och förenkla förfarandena för fordringar av civil eller kommersiell natur på högst 5 000 euro.

Förordningen är tillämplig mellan samtliga EU-länder utom Danmark.

Småmålsförfarandet bygger på användning av standardformulär. Förfarandet är skriftligt om inte domstolen anser att det behövs muntliga förhandlingar.

Förordningen innehåller också tidsfrister för parterna och domstolen för att skynda på processen.

Enligt denna förordning används fyra standardformulär.

Läs mer på vår sida om småmål.

Bakgrundsmaterial

Användarhandledning till det europeiska småmålsförfarandet  PDF (1816 Kb) sv

Handbok för småmålsförfarandet PDF (2178 KB) sv

Skicka ditt formulär till behörig myndighet

Ifyllda blanketter ska sändas till relevant behörig myndighet på det sätt som myndigheten anger. Mer information om kontaktuppgifter för behöriga myndigheter, relevant nationell lagstiftare osv. finns i avsnittet Europeisk rättslig atlas. Den här sidan innehåller ett sökverktyg för den som vill hitta den behöriga myndighet som det ifyllda formuläret ska sändas till.

Dessa formulär kan fyllas i efter att man klickat på en av länkarna nedan. Har man redan påbörjat och sparat ett utkast kan det hämtas med knappen "Hämta utkast".

Storbritannien är inte länge ett EU-land. Men på privaträttens område kommer de pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Fram till slutet av 2024 går det att välja Storbritannien i de dynamiska webbformulären för sådana ärenden och förfaranden. Ett undantag är dock formulär för offentliga handlingar där det inte går att välja Storbritannien.

Observera att all införd information försvinner efter 30 minuters inaktivitet, såvida inte ett utkast har sparats.

 • Formulär A - Ansökningsformulär
  • på svenska
 • Formulär B - Begäran från domstolen om komplettering och/eller rättelse av ansökningsformuläret
  • på svenska
 • Formulär C - Svarsformulär
  • på svenska
 • Formulär D - Intyg om dom i ett europeiskt småmålsförfarande
  • på svenska

Om du redan har ett formulär använd knappen ''Hämta utkast''.

Om du redan har ett formulär använd knappen ''Hämta utkast''.


Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.

Senaste uppdatering : 28/07/2022