Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Specialdomstole - Malta

Den originale sprogudgave af denne side maltesisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

 

Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Dette afsnit indeholder oplysninger om opbygningen af de særlige domstole i Malta.


Særlige domstole

Forfatningsdomstolen

Anden instans

Appel

Denne domstol behandler appelsager vedrørende angivelige krænkelser af menneskerettighederne, fortolkninger af forfatningen og loves ugyldighed.

Den har også kompetence til at afgøre spørgsmål om medlemmer af repræsentanternes hus og sager, der er henvist til hertil, vedrørende valg af medlemmer af repræsentanternes hus.

Beklædes af en retspræsident og to andre dommere

1. afdeling af civilretten

Første instans

1. afdeling af civilretten behandler også sager om angivelige krænkelser af menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder, som er tilsikret ved forfatningen og den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder.

Beklædes af en dommer

Arbejdsretten

Første instans

Denne domstol behandler sager vedrørende uretmæssige afskedigelser og diskriminerende eller anden ulovlig behandling på arbejdspladsen.

Beklædes af en opmand

Huslejenævnet

Første instans

Huslejenævnet behandler sager vedrørende ændringer af betingelserne i lejekontrakter, herunder huslejestigninger og opsigelse. Sådanne sager skal vedrøre lejekontrakter, der er indgået før den 1. juni 1995.

Beklædes af en magistrat

Ekspropriationsnævnet

Første instans

Ekspropriationsnævnet behandler sager vedrørende klassifikation af eksproprieret jord, ekspropriation til offentlige formål og erstatning til ejeren.

Beklædes af en magistrat

Nævnet for forpagtning af landbrugsjord

Første instans

Dette nævn behandler sager vedrørende forpagtning af landbrugsjord og krav fra ejere vedrørende opsigelse af forpagtningsaftaler.

Beklædes af en magistrat

Forvaltningsretten

Første instans

Denne domstol har kompetence til at prøve forvaltningsakter.

Beklædes af en dommer eller en magistrat

Domstolen for opsplitning af dødsboer

Første instans

Denne domstol behandler og afgør sager vedrørende opsplitning af aktiver, der i fællesskab ejes af arvingerne efter en afdød person.

Beklædes af en opmand

Appeldomstolen for konkurrence- og forbrugersager

Appel

Denne domstol behandler og afgør appeller af afgørelser, kendelser eller foranstaltninger iværksat af generaldirektoratet for konkurrence og generaldirektoratet for forbrugere. Domstolens afgørelser er endelige, bortset fra i undtagelsestilfælde, hvor appeller er tilladt. Disse appeller er imidlertid begrænset til retsspørgsmål.

Beklædes af en dommer og to medlemmer

Domstolen til prøvelse af notarialakter

Første instans

Dette er en særlig domstol, der fører tilsyn med alle notarer, notarialarkiver og det offentlige register. Den har beføjelse til at besøge og inspicere notarialarkiverne, det offentlige register og notarialkontorer samt at pålægge disciplinære sanktioner. Domstolen har også kompetence til at pålægge berigtigelse af ukorrekte oplysninger, der er indeholdt i det offentlige register.

Beklædes af medlemmer, der benævnes visitatorer

Forvaltningsdomstole

Domstolsprøvelse er en proces, hvormed en afgørelse truffet af et ministerium, en myndighed eller et agentur kan prøves og i sidste instans annulleres af domstolene, hvis den viser sig at være ulovlig.

Muligheden for domstolsprøvelse er tilgængelig for alle forurettede som følge af en regeringsbeslutning eller -foranstaltning, der berører dem. Det er artikel 469A i kapitel 12 i Maltas love, der giver domstolene disse beføjelser. Selv i fraværet af denne lovbestemmelse kan domstolsprøvelse betragtes som en iboende beføjelse for domstolene på grundlag af den doktrin om magtens tredeling, som demokratiske lande normalt anvender.

De almindelige domstole – dvs. 1. afdeling af civilretten – har kompetence i sådanne sager, og der er mulighed for at anke til appelretten.

Retsplejeloven trådte i kraft den 1. januar 2009 og dannede grundlag for oprettelsen af forvaltningsretten. Denne uafhængige og upartiske retsinstans efterprøver forvaltningsakter i sager, der indbringes af forurettede personer, og afgør tvister, der er henvist til denne ret. Den beklædes af en nuværende eller tidligere dommer eller magistrat i Malta. Rettens afgørelser kan ankes til appelretten.

Andre særlige domstole

De lokale domstole

De lokale domstole er en integreret del af retssystemet i Malta. De kan betragtes som en forlængelse af domstolene og behandler lovovertrædelser, der – selv om de virker ubetydelige – kan være til stor gene for den almene befolkning. De lokale domstole beklædes af en særlig dommer ("Commissioner for Justice"), som udnævnes og afskediges på samme måde som enhver anden dommer/magistrat?. Dette sikrer, at alle borgere får mulighed for at fremsætte klager, samtidig med at de grundlæggende principper for en retfærdig behandling respekteres. Der er ni lokale domstole, som har adskillige lokale råd under sig.

Juridiske databaser

Der henvises til den maltesiske webside "Domstolssystemet i medlemsstaterne Malta", som indeholder detaljerede oplysninger om og links til relevante databaser.

Relevante links

Link åbner i nyt vindueMinisteriet for indre anliggender og national sikkerhed

Link åbner i nyt vindueMinisteriet for justitsanliggender, kultur og lokale myndigheder

Link åbner i nyt vindueDomstolstjenester

Link åbner i nyt vindueDomstolstjenester – Sentenzi Online

Link åbner i nyt vindueDomstolstjenester – Retslige procedurer

Link åbner i nyt vindueDomstolstjenester – Brug af retsbygninger

Link åbner i nyt vindueDomstolstjenester – Statistik

Link åbner i nyt vindueDomstolstjenester – Tvangsauktioner

Link åbner i nyt vindueDomstolstjenester – Formularer (på maltesisk)

Link åbner i nyt vindueJuridiske tjenester (Maltas love)


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 13/05/2015