Arvsrätt - Finland


Artikel 78 a - namn och kontaktuppgifter för de domstolar eller myndigheter som har behörighet att behandla ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 45.1 och överklaganden av beslut med anledning av sådana ansökningar i enlighet med artikel 50.2

Artikel 78 b - de förfaranden för överklagande av avgörandet som meddelas med anledning av att ändring har sökts som avses i artikel 51

Artikel 78 c - relevant information om de myndigheter som är behöriga att utfärda arvsintyget enligt artikel 64

Artikel 78 d - de rättsmedel som avses i artikel 72

Artikel 79 - Upprättande och senare ändringar av den förteckning som innehåller den information som avses i artikel 3.2

Artikel 78 a - namn och kontaktuppgifter för de domstolar eller myndigheter som har behörighet att behandla ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 45.1 och överklaganden av beslut med anledning av sådana ansökningar i enlighet med artikel 50.2

Verkställbarhetsförklaring:

Tingsrätter

Kontaktuppgifter: https://oikeus.fi/tuomioistuimet/karajaoikeudet/sv/index/yhteystiedot.html

Överklagande av tingsrättens beslut:

Hovrätter:

Kontaktuppgifter: https://oikeus.fi/tuomioistuimet/hovioikeudet/sv/index/yhteystiedot.html

Artikel 78 b - de förfaranden för överklagande av avgörandet som meddelas med anledning av att ändring har sökts som avses i artikel 51

Högsta domstolen

Kontaktuppgifter: http://korkeinoikeus.fi/sv/index/yhteystiedot.html

Det förfarande för ansökan om ändring som avses i artikel 51 i förordningen är lika med besvär hos högsta domstolen, om denna meddelar besvärstillstånd (rättegångsbalken 30 kap, 1–3 §).

Artikel 78 c - relevant information om de myndigheter som är behöriga att utfärda arvsintyget enligt artikel 64

Intyget utfärdas av:

Helsingfors magistrat

Albertsgatan 25

00180 Helsingfors

Växel: +358 29 55 39391

Fax: +358 29 55 36191

e-post: kirjaamo.helsinki(at)maistraatti.fi

Artikel 78 d - de rättsmedel som avses i artikel 72

Ansökan om ändring inges till:

Helsingfors förvaltningsdomstol

Banbyggarvägen 5

00520 Helsingfors

Växel: +358 29 56 42000

Fax: +358 29 56 45079

e-post: helsinki.hao(at)oikeus.fi

Artikel 79 - Upprättande och senare ändringar av den förteckning som innehåller den information som avses i artikel 3.2

En av domstolen förordnad skiftesman


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 13/01/2020