Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Innehålltext of the directive

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

Genom direktivet skyddas konsumenter i Europeiska unionen mot de oskäliga villkor som kan finnas i ett standardavtal för varor och tjänster som de köper. I direktivet införs begreppet ”god tro” för att undvika all betydande obalans i ömsesidiga rättigheter och skyldigheter.

VIKTIGA PUNKTER

  • Om en bestämmelse i ett avtal är skäligt eller inte avgörs av vilka de berörda produkterna och tjänsterna är, omständigheterna kring transaktionen samt alla de övriga villkoren och bestämmelserna.
  • Det faktiska priset som betalas för varor eller tjänster uppmärksammas inte i denna bedömning, om inte just det villkoret är otydligt formulerat.
  • Direktivet innehåller en lista över oskäliga villkor. Dit räknas bland annat när konsumenterna måste betala orimlig kompensation eller när de binds till villkor som de inte hade tid till att kunna förstå helt och hållet innan de skrev under avtalet.
  • Formuleringarna i alla skriftliga avtal måste vara på ett klart och begripligt språk. När det finns tvivel om vad ett villkor innebär, ska det tolkas på ett sätt som gynnar konsumenten.
  • Villkor som bedöms som oskäliga är inte bindande för konsumenter, men övriga villkor är giltiga för båda parter om resten av avtalet förblir aktuellt och giltigt.
  • EU-länderna måste agera för att säkerställa att nödvändiga åtgärder vidtas för att hindra att oskäliga villkor fortsätter användas i avtal.
  • Organisationer eller privatpersoner med befogat intresse i att skydda konsumenters rättigheter kan gå till domstol för att avgöra om ett avtalsvillkor är oskäligt.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Från och med den 16 april 1993.

BAKGRUND

Länken öppnas i ett nytt fönsterOskäliga avtalsvillkor på Europeiska kommissionens webbplats.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv Länken öppnas i ett nytt fönster93/13/EEG

16.4.1993

31.12.1994

Länken öppnas i ett nytt fönsterEUT L 95, 21.4.1993, s. 29-34

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv Länken öppnas i ett nytt fönster2011/83/EU

12.12.2011

13.12.2013

Länken öppnas i ett nytt fönsterEUT L 304, 22.11.2011, s. 64-88

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets förordning Länken öppnas i ett nytt fönster2006/2004 av den 27 oktober 2004 om samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar för konsumentskyddslagstiftningen (”förordningen om konsumentskyddssamarbete”) (Länken öppnas i ett nytt fönsterEUT L 364, 9.12.2004, s. 1-11).


Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.
Vi håller på att uppdatera en del av innehållet på webbplatsen med anledning av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 08/08/2018