Формуляри с динамично съдържаниеФормуляри за връчване на документи (преработен текст)

#1 Онлайн формуляри във връзка с Регламент № 2020/1784

Формуляри за събиране на доказателства (преработен текст)

#2 Онлайн формуляри във връзка с Регламент № 2020/1783

Регламент „Брюксел IIб“ — формуляри по брачни въпроси и въпроси, свързани с родителската отговорност

#3 Онлайн формуляри във връзка с Регламент № 2019/1111

Можете да попълните формулярите онлайн, като щракнете на една от следните връзки. Ако вече сте започнали да попълвате формуляр и сте запазили негова версия, можете да я качите на сайта, като използвате бутона "Заредете версията".
От 1 януари 2021 г. Обединеното кралство вече не е държава—членка на ЕС. В областта на гражданското правосъдие обаче текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. До края на 2024 г. Обединеното кралство може да бъде избирано в онлайн (динамичните) формуляри за целите на тези процедури и производства. Изключение от това правило са стандартните удостоверения към официални документи, в които Обединеното кралство не следва да бъде избирано.

Моля, изберете:Ако вече сте запазили формуляра, моля, използвайте бутона „заредете версията“.

Ако вече сте запазили формуляра, моля, използвайте бутона „заредете версията“.

Не сте сигурни дали за вашия иск трябва да бъде използвана европейската заповед за плащане или европейската процедура за искове с малък материален интерес? Съветникът ще ви помогне да решите.


Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.

Последна актуализация : 08/06/2023