1 - Jogaim bűncselekmény sértettjeként

Milyen tájékoztatást kapok a hatóságtól (például rendőrség, ügyészség) a bűncselekmény megtörténte után még azelőtt, hogy bejelenteném a bűncselekményt?

Főszabály szerint sértettként a hatósággal vagy a tisztviselőkkel való első kapcsolatfelvételtől kezdődően a közigazgatási segítő és támogató szolgálatok beavatkozásán keresztül – ideértve a bűncselekmény bejelentését megelőző időszakot is – jogosult védelemre, tájékoztatásra, támogatásra, segítségre és gondozásra.

Az eredetileg megkeresett hatóságot vagy tisztviselőt megkérheti arra, hogy irányítsa Önt az Áldozatsegítő Szolgálathoz (Oficinas de Asistencia a las Víctimas del delito), ahol térítésmentesen, ügyének bizalmas kezelése mellett segítséget kap akkor is, ha még nem jelentette be a bűncselekményt.

A hatósággal és a tisztviselőkkel való első kapcsolatfelvételtől kezdve egy Ön által választott személy is kísérheti.

Sértettként megilleti továbbá az ahhoz való jog, hogy Ön mindent megértsen és Önt megértsék valamennyi olyan cselekmény során, amelyet a bűncselekmény bejelentését követően kell végrehajtani, ideértve a bejelentést megelőző tájékoztatást, szükség szerint hivatalosan elismert jelnyelvi tolmácsolással, valamint a szóbeli kommunikációt támogató eszközökkel.

A kommunikáció minden – írásbeli és szóbeli – formájának egyértelmű, egyszerű és érthető nyelven kell megvalósulnia, figyelembe véve az Ön személyes jellemzőit és szükségleteit, különösen azt, ha érzékelési, értelmi vagy szellemi fogyatékossága van, vagy ha kiskorú.

Az Önt sértettként megillető, és a hatóságokkal vagy a tisztviselőkkel való első kapcsolatfelvételtől kezdődően és a segítő és támogató szolgálatok beavatkozása során Önt főként az alábbiakkal kapcsolatban kötelesen tájékoztatni:

 • a bűncselekmény bejelentésének eljárása, valamint a tanácsadás és jogászi támogatás, és adott esetben az, hogy utóbbiakat hogyan veheti igénybe térítésmentesen;
 • a rendelkezésére álló segítség és támogatás, legyen az orvosi, pszichológiai vagy anyagi jellegű, valamint az igénybevételükre vonatkozó eljárás;
 • védelmi intézkedések kérelmezésének lehetősége, és adott esetben az erre vonatkozó eljárás;
 • az esetlegesen Önt megillető kártérítés és adott esetben igénylésének menete;
 • a rendelkezésre álló helyreállító igazságszolgáltatás, amennyiben erre jogszerű lehetőség áll fenn;
 • azok az esetek, amelyekben megtérítik jogi kiadásait, és adott esetben az igénylés menete.

Ha igényli, tájékoztatják a tolmács– és fordítási szolgáltatásokról, valamint a rendelkezésre álló kommunikációs segédeszközökről és szolgáltatásokról is.

Ha nem Spanyolországban rendelkezik lakóhellyel, joga van tájékoztatást kapni jogai gyakorlásának módjáról.

Nem abban az EU-országban lakom, ahol a bűncselekmény történt (uniós és nem uniós polgárok). Hogyan védik a jogaimat?

Ha bűncselekmény áldozatává vált és Spanyolországban lakik, a spanyol hatóságoknál bejelentheti azokat a bűncselekményeket, amelyeket más uniós tagállamban követtek el.

Ha a spanyol hatóság úgy határoz, hogy joghatóság hiányában nem indít nyomozást, a bejelentést azonnal továbbítják a cselekmények elkövetésének helye szerinti állam illetékes hatóságaihoz, és panaszosként erről értesítik Önt.

Ha valamely uniós tagállam állampolgára és rendes lakóhelye Spanyolországban van, és az Önt érintő bűncselekményt Spanyolországtól eltérő uniós tagállamban követték el (határokon átnyúló helyzetben vált bűncselekmény sértettjévé), fordulhat az Áldozatsegítő Szolgálathoz, ahol tájékoztatják a bűncselekmény elkövetésének helye szerinti országban követendő hivatalos eljárásról és az Önt esetlegesen megillető kártérítésről. Terrorizmussal összefüggő bűncselekmény esetén vegye fel a kapcsolatot a Belügyminisztérium terrorcselekmények sértettjeit támogató főigazgatóságával (Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior).

Ha nem Spanyolországban lakóhellyel rendelkező polgár, akkor joga van térítésmentes tolmácsra, amennyiben nem beszél spanyolul vagy az érintett régió nyelvén. A bűncselekmény bejelentéséhez a rendőrség rendelkezésére bocsáthatja az Ön nyelvén megfogalmazott űrlapot, és telefonon vagy személyesen rendelkezésére bocsáthat tolmácsot. A bíróságoknak van tolmácsszolgálata és együttműködik az Áldozatsegítő Szolgálattal. Továbbá, ha nem Spanyolországban rendelkezik lakóhellyel, joga van tájékoztatást kapni jogai gyakorlásának módjáról.

Ha az Ön részére valamely tagállamban védelmi határozatot bocsátottak ki, akkor európai védelmi határozatot kérhet. Egyszerűsített és gyorsított eljárásban a védelmet az azon tagállam által elfogadott új védelmi intézkedés révén biztosítják, amelybe Ön utazik vagy költözik.

Ha bejelentek egy bűncselekményt, milyen tájékoztatást fogok kapni?

Bűncselekmények bejelentésekor a bejelentés hiteles másolatára jogosult. Jogosult továbbá térítésmentes nyelvi támogatásra és a bejelentés másolatának írásbeli fordítására, ha nem érti vagy beszéli a bűncselekmény bejelentésének helyszínén hivatalos nyelvek egyikét sem.

Jogosult továbbá tájékoztatásra az alábbiak tekintetében:

 • a rendelkezésére álló gondozási és támogatási intézkedések, legyenek azok orvosi, pszichológiai vagy anyagi jellegűek, valamint az igénybevételükre vonatkozó eljárás, ideértve szükség szerint és megfelelően az alternatív szálláslehetőségekre vonatkozó tájékoztatást;
 • a nyomozó hatóság előtti vallomástétel joga;
 • védelmi intézkedések kérelmezésének lehetősége, és adott esetben az erre vonatkozó eljárás;
 • az esetlegesen Önt megillető kártalanítás és adott esetben igénylésének menete;
 • az elérhető tolmács–és fordítási szolgáltatás;
 • az elérhető kommunikációs segédeszközök és szolgáltatások;
 • jogai gyakorlásának módja, amennyiben nem Spanyolországban lakik;
 • az Ön által jogaival összeegyeztethetetlennek tartott határozatokkal szemben benyújtható fellebbezések;
 • az eljáró hatóság elérhetősége és a kapcsolattartáshoz igénybe vehető kommunikációs csatornák;
 • a rendelkezésre álló helyreállító igazságszolgáltatás, amennyiben erre jogszerű lehetőség áll fenn;
 • azok az esetek, amelyekben megtérítik jogi kiadásait, és adott esetben az igénylés menete;
 • általános kérelem benyújtásának joga meghatározott eljárási határozatokról való értesítés iránt, mint például többek között a büntetőeljárás meg nem indítására vonatkozó határozat, az eljárást lezáró határozat, az elkövető fogva tartásáról és későbbi szabadon bocsátásáról rendelkező határozatok, valamint értesítés az elkövető őrizetből való esetleges szökéséről, és az igazságszolgáltatási vagy büntetés-végrehajtási hatóság bármely olyan határozatáról, amely erőszakkal vagy megfélemlítéssel elkövetett bűncselekmények miatt elítélt személyeket érint és veszélyezteti az Ön biztonságát.

Tájékoztatják továbbá a tárgyalás időpontjáról és helyszínéről, valamint a vádlottal szemben felhozott vádak lényegéről.

Amennyiben nemi alapú erőszak áldozatává vált, értesítik az elkövető fogva tartásáról és későbbi szabadon bocsátásáról, valamint az elkövető őrizetből való esetleges szökéséről, azon határozatok mellett, amelyek személyes óvintézkedéseket hagynak jóvá vagy már megállapított intézkedéseket módosítanak, amennyiben azok célja az Ön biztonságának biztosítása; mindezekről kérelem nélkül értesítik, kivéve, ha kifejezetten kérte ezen értesítések mellőzését.

Térítésmentesen és ügyének bizalmas kezelése mellett rendelkezésére áll továbbá az Áldozatsegítő Szolgálat segítő és támogató szolgálata. A Szolgálathoz irányíthatják szükség szerint a bűncselekmény súlyától függően, vagy ha ezt kéri.

Ha a szóban forgó bűncselekmény különösen súlyos kárt okozott, a közigazgatás és az Áldozatsegítő Szolgálat kiterjesztheti családtagjaira a segítő és támogató szolgáltatások igénybevételéhez való jogot. Ennek alkalmazásában családtag az a személy, akivel házasságkötés vagy hasonló kapcsolat alapján kapcsolatban áll, valamint a hozzátartozók másodfokig (nagyszülők, testvérek és unokák).

Jogosult vagyok-e ingyenes tolmácsolásra vagy fordításra (amikor a rendőrséghez vagy egyéb hatóságokhoz fordulok, vagy a nyomozás és a bírósági eljárás során)?

Ha nem Spanyolországban lakóhellyel rendelkező polgár, akkor joga van térítésmentes tolmácsra, amennyiben nem beszél spanyolul vagy az érintett régió nyelvén. A bűncselekmény bejelentéséhez a rendőrség rendelkezésére bocsáthatja az Ön nyelvén megfogalmazott űrlapot, és telefonon vagy személyesen rendelkezésére bocsáthat tolmácsot. A bíróságoknak van tolmácsszolgálata és együttműködik az Áldozatsegítő Szolgálattal.

Az Áldozatsegítő Szolgálat tájékoztatja Önt a térítésmentes nyelvi támogatásról, és rendelkezésére bocsátja a bejelentés másolatának írásbeli fordítását, ha nem érti vagy beszéli a bűncselekmény bejelentésének helyszínén hivatalos nyelvek egyikét sem.

Különösen a következőkre jogosult:

 • térítésmentes tolmács az Ön által megértett nyelven a bíró, az ügyész vagy a rendőrségi tisztviselő előtti vallomástétel során a nyomozás során, vagy amikor tanúként megjelenik a tárgyaláson vagy bármely meghallgatáson.

Ez a jog megilleti akkor is, ha Ön hallássérült vagy beszédben akadályozott;

 • meghatározott eljárási határozatokról készített térítésmentes fordítás, mint például többek között a büntetőeljárás meg nem indítására vonatkozó határozat, az eljárást lezáró határozat, az elkövető fogva tartásáról és későbbi szabadon bocsátásáról rendelkező határozatok, valamint értesítés az elkövető őrizetből való esetleges szökéséről, és az igazságszolgáltatási vagy büntetésvégrehajtási hatóság bármely olyan határozatáról, amely erőszakkal vagy megfélelmlítéssel elkövetett bűncselekmények miatt elítélt személyeket érint és veszélyezteti az Ön biztonságát, valamint a nyomozást lezáró határozatról.

Kérheti, hogy a fordítás tartalmazza a meghozott döntés indokolásának rövid összefoglalását;

 • a büntetőeljárásban való részvételéhez nélkülözhetetlen információk térítésmentes fordítása. Ennek érdekében indokolással ellátott kérelmet nyújthat be valamely irat nélkülözhetetlennek tekintése iránt;
 • az Ön által megértett nyelven való tájékoztatás a tárgyalás időpontjáról és helyéről.

Tolmács segítsége biztosítható videokonferencia vagy bármely telekommunikációs eszköz segítségével, kivéve, ha a bíró vagy a bíróság hivatalból vagy valamelyik fél kérelmére jóváhagyja a tolmács személyes megjelenését az Ön jogainak biztosítása érdekében.

Az eljárás tisztességének biztosítása érdekében az iratok írásbeli fordítása kivételesen helyettesíthető a tartalmuk Ön által értett nyelven való szóbeli összefoglalásával.

Ha szeretné a rendőrségi cselekményeket tolmácsolás vagy fordítás útján megérteni és ez nem történik meg, fellebbezhet a vizsgálóbíró előtt. A fellebbezést a kért tolmácsolás vagy fordítás megtagadása elleni felszólalásának időpontjától tekintik benyújtottnak.

Hogyan gondoskodik arról a hatóság, hogy megértsem őket, és hogy ők is megértsenek engem (amennyiben gyermek vagyok; amennyiben fogyatékos vagyok)?

Főszabály szerint sértettként a hatósággal vagy a tisztviselőkkel való első kapcsolatfelvételtől kezdődően a közigazgatási segítő és támogató szolgálatok beavatkozásán keresztül – ideértve a bűncselekmény bejelentését megelőző időszakot is – jogosult védelemre, tájékoztatásra, támogatásra, segítségre és gondozásra.

Az eredetileg megkeresett hatóságot vagy tisztviselőt megkérheti arra, hogy irányítsa Önt az Áldozatsegítő Szolgálathoz, ahol térítésmentesen, ügyének bizalmas kezelése mellett segítséget kap akkor is, ha még nem jelentette be a bűncselekményt.

A hatósággal és a tisztviselőkkel való első kapcsolatfelvételtől kezdve egy Ön által választott személy is kísérheti.

Megilleti továbbá az ahhoz való jog, hogy Ön mindent megértsen és Önt megértsék valamennyi olyan cselekmény során, amelyet a bűncselekmény bejelentését követően tesznek, ideértve a bejelentést megelőző tájékoztatást, szükség szerint hivatalosan elismert jelnyelvi tolmácsolással, valamint a szóbeli kommunikációt támogató eszközökkel.

A kommunikáció minden – írásbeli és szóbeli – formájának egyértelmű, egyszerű és érthető nyelven kell megvalósulnia, figyelembe véve az Ön személyes jellemzőit és szükségleteit, különösen azt, ha érzékelési, értelmi vagy szellemi fogyatékossága van, vagy ha kiskorú.

Áldozatsegítő szolgálatok

Ki nyújt segítséget az áldozatoknak?

Ha bűncselekmény áldozatává vált, térítésmentesen és ügyének bizalmas kezelése mellett jogosult a közigazgatási segítő és támogató szolgálatokra, valamint az Áldozatsegítő Szolgálat szolgáltatásaira.

Az Igazságügyi Minisztérium által felállított Áldozatsegítő Szolgálat többfunkciós közszolgálati szerv, tevékenységét térítésmentesen végzi a sértettek szükségleteinek kielégítése érdekében.

Valamennyi A link új ablakot nyit megautonóm közösségben vannak irodái, szinte mindegyik régió székhelyén és más városokban egyaránt.

Az Áldozatsegítő Szolgálat átfogó, koordinált és szakosodott támogatásban részesíti Önt sértettként, eleget téve sajátos jogi, pszichológiai és szociális igényeinek.

Amennyiben terrorizmussal összefüggő cselekmény áldozatává vált, megkeresheti a Nemzeti bíróság terrorizmus áldozatait tájékoztató és támogató Irodáját (Oficina de Información y Asistencia a Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional), jóllehet ha szeretné, felkeresheti a régiója szerinti Áldozatsegítő Szolgálatot is. Az Áldozatsegítő Szolgálat ebben az esetben egyeztet a Nemzeti bíróság terrorizmus áldozatait tájékoztató és támogató Irodájával.

A hozzáféréshez való jog fennmarad a segítő és támogató szolgálatok, és adott esetben a helyreállító igazságszolgáltatás beavatkozása alatt a büntetőeljárás teljes időtartama alatt és az annak befejeződését követő megfelelő időszakon keresztül tekintet nélkül arra, hogy ismert-e az elkövető személyazonossága és az eljárás kimenetele, ideértve a bűncselekmény bejelentését megelőző időszakot is.

Ha a szóban forgó bűncselekmény különösen súlyos kárt okozott, a közigazgatás és az Áldozatsegítő Szolgálat kiterjesztheti családtagjaira a segítő és támogató szolgáltatások igénybevételéhez való jogot. Ennek alkalmazásában családtag az a személy, akivel házasságkötés vagy hasonló kapcsolat alapján kapcsolatban áll, valamint a hozzátartozók másodfokig (nagyszülők, testvérek és unokák).

Ha kiskorú gyermekei vannak vagy Ön gondnokság alatt álló kiskorú, nemi alapú erőszak női sértettjének vagy családon belüli erőszak sértettjeinek felügyelete alatt, jogszabályban meghatározott különös segítségre és védelmi intézkedésekre jogosult.

Továbbá amennyiben terrorizmussal összefüggő bűncselekmények vagy nemi alapú erőszak áldozata vagy kiskorú, rendelkezik az egyes bűncselekmények tekintetében külön jogszabályban meghatározott jogokkal is.

A rendőrség automatikusan az áldozatsegítő szolgálatokhoz irányít?

Az állami rendőrség és adott esetben a bűncselekmény helye szerinti autonóm közösség rendőrsége kezdetben egyedileg értékeli az Ön helyzetét a bűncselekmény bejelentésekor annak megállapítása érdekében, hogy milyen védelemre van szüksége, valamint, hogy adott esetben veszélyeztetett sértettnek minősítse Önt. E kezdeti értékelés során tájékoztatják arról a lehetőségről, hogy az Áldozatsegítő Szolgálathoz fordulhat.

Az Önnel kapcsolatba lépő bármely hatóság vagy tisztviselő az Áldozatsegítő Szolgálathoz irányítja Önt szükség esetén a bűncselekmény súlyától függően vagy kérdésére bármikor.

Hogyan védik a magánéletemet?

A közigazgatás által biztosított segítő és támogató szolgálathoz való hozzáférés során, az Áldozatsegítő Szolgálat támogatását is ideértve minden esetben bizalmasan kezelik az Ön ügyét.

A rendőrséggel vagy bármely, Önt az első pillanattól támogató hatósággal közölt információ csak az Ön előzetes és tájékozott beleegyezését követően továbbítható más segítő és támogató szolgálatnak, például az Áldozatsegítő Szolgálatnak.

Az Áldozatsegítő szolgálatok csak az Ön előzetes és tájékozott beleegyezését követően továbbíthatják harmadik feleknek az Önről kapott információt.

Az igazságszolgáltatási szféra tekintetében a bírók, bíróságok, ügyészek és más nyomozó hatóságok és tisztviselők, valamint bárki más, aki bármely módon részt vesz az eljárásban, megteszi a jogszabályi rendelkezésekkel összhangban mindazon intézkedéseket, amelyek védik az Ön és családtagjai magánéletét, különösen azokat, amelyek megakadályozzák az Ön személyazonosságát feltáró bármely adat kikerülését, ha Ön kiskorú sértett vagy különös védelmet igénylő fogyatékossággal élő személy.

Ezen túlmenően az igazságügyi hatóság megtilthatja az Ön vagy családtagjai képének megszerzését, megosztását vagy közzétételét, különösen, ha Ön kiskorú sértett vagy különös védelmet igénylő fogyatékossággal élő személy.

Be kell-e jelentenem a bűncselekményt, mielőtt igénybe vehetném az áldozatoknak nyújtott segítséget?

Minden sértettnek térítésmentesen és ügyének bizalmas kezelése mellett rendelkezésére áll továbbá az Áldozatsegítő Szolgálat segítő és támogató szolgálata.

A segítő és támogató szolgálatok igénybevehetőségének nem feltétele a bűncselekmény azt megelőző bejelentése.

Személyes védelem, ha veszélyben vagyok

Milyen típusú védelem áll rendelkezésre?

A bűncselekményekkel kapcsolatos nyomozással, vádemeléssel és tárgyalással megbízott hatóságok és tisztviselők megteszik a jogszabályban létrehozott szükséges intézkedéseket az áldozat és családtagjai életének, mentális és fizikai jólétének, szabadságának, biztonságának, szexuális szabadságának és sérthetetlenségének biztosítása érdekében, valamint annak érdekében, hogy megfelelően védelemben részesítsék magánéletüket és méltóságukat, különösen, amikor nyilatkozatot tesznek vagy bíróság előtt kell vallomást tenniük.

Az ügyész különösen biztosítja kiskorúak esetén az ilyen védelemre való jogosultság megvalósítását, meghozva szükség szerint a mindenek felett álló érdekeiknek megfelelő intézkedéseket az eljárás lefolytatása miatt esetlegesen őket érő károsodás megelőzése vagy csökkentése érdekében.

Amennyiben Ön kiskorú vagy fogyatékossággal élő személy (különös védelmet igénylő sértett) lehetőség van arra, hogy szakértők a tárgyalás előtt megvizsgálják a bizonyítékokat és külön helyiségben különösen képzett személyzet hallgassa meg Önt, amelyről felvétel készül.

Ki nyújthat nekem védelmet?

Értékelni fogják az Ön konkrét helyzetét annak megállapítása céljából, hogy milyen védelmi intézkedéseket kell megtenni.

Az ilyen típusú intézkedések értékeléséért és eldöntéséért az alábbi személyek felelősek:

 • a bűncselekmény nyomozása során a vizsgálóbíró vagy a nők elleni erőszakkal foglalkozó bíró, az ideiglenes értékelés és az alábbiak által végrehajtandó és meghozandó döntések sérelme nélkül:
 • a nyomozás során vagy kiskorú sértettekkel összefüggő eljárásokban az ügyész, vagy
 • a nyomozás kezdeti szakaszában részt vevő rendőrségi tisztviselők;
 • a tárgyalás során az ügyet tárgyaló bíró vagy bíróság.

Vizsgálni fogja-e valaki az ügyemben, hogy fennáll-e annak kockázata, hogy az elkövető újra bántani fog?

Igen, mivel először minden esetben értékelik az Ön konkrét helyzetét annak megállapítása céljából, hogy milyen védelmi intézkedéseket kell megtenni.

Az állami rendőrség és adott esetben a bűncselekmény helye szerinti autonóm közösség rendőrsége kezdetben egyedileg értékeli az Ön helyzetét a bűncselekmény bejelentésekor annak megállapítása érdekében, hogy milyen védelemre van szüksége, valamint, hogy adott esetben veszélyeztetett sértettnek minősítse Önt. E kezdeti értékelés során tájékoztatják arról a lehetőségről, hogy az Áldozatsegítő Szolgálathoz fordulhat.

Amennyiben Áldozatsegítő Szolgálat támogatja Önt, ők meg is fogják vizsgálni az Ön egyedi esetét. A rendőrségi értékelésben összegyűjtött adatokat az Ön beleegyezésével továbbítani lehet a Szolgálatnak.

Az egyéni értékelés figyelembe veszi az Ön által jelzett szükségleteket és az Ön kívánságait, és teljes mértékben tiszteletben tartja az Ön fizikai, mentális és erkölcsi sérthetetlenségét.

Különösen a következőket veszik figyelembe:

 • az Ön személyes jellemzői, helyzete, azonnali szükségletei, neme, fogyatékossága és érettségi szintje, és különösen azt értékelik, hogy fogyatékossággal élő személy-e vagy függőségi viszonyban áll-e az állítólagos elkövetővel, hogy kiskorú áldozat-e vagy szüksége van-e különös védelemre, vagy vannak-e különös veszélyeztetettséget jelző más tényezők;
 • az Önt ért bűncselekmény jellege és az okozott kár súlyossága, valamint az ismételt bűnelkövetés kockázata. Védelmi szükségleteit különösen akkor értékelik, ha terrorizmussal összefüggő bűncselekmények, bűnszervezet által elkövetett bűncselekmények, nemi alapú és családon belüli erőszak, a szexuális szabadság és sérthetetlenség elleni bűncselekmények, emberkereskedelem, emberrablás és rasszista, antiszemita vagy más ideológia, vallás vagy hit, családi helyzet, etnikai, faji vagy nemzeti hovatartozás, származása, neme, szexuális irányultsága vagy azonossága miatt, vagy nemre, betegségre vagy fogyatékosságra tekintettel elkövetett bűncselekmények áldozata;
 • a bűncselekmény körülményei, különösen erőszakos bűncselekmények esetén.

Amennyiben Ön kiskorú vagy bármely fogyatékossággal él és különös védelmet igényel, figyelembe veszik véleményét és érdekeit is, valamint személyes körülményeit, és tiszteletben tartják különösen a különös védelmet igénylő kiskorú vagy fogyatékossággal élő személy mindenek felett álló érdekének elvét, valamint a tájékoztatáshoz való jogot, a hátrányos megkülönböztetés tilalmát, a bizalmas ügykezeléshez való jogot, a magánéletet és a védelemhez való jogot.

Vizsgálni fogja-e valaki az ügyemben, hogy ki vagyok-e téve a büntető igazságszolgáltatási rendszer által okozott további sérelemnek (a nyomozás vagy a bírósági eljárás során)?

Igen, a bűncselekmény nyomozása során a vizsgálóbíró vagy a nők elleni erőszakkal foglalkozó bíró lesz ez a személy, ha pedig nemi alapú erőszak bűncselekményről van szó, az ügyész vagy a nyomozás kezdeti szakaszában részt vevő rendőrségi tisztviselő az a személy, aki értékeli és elrendeli az Ön számára megfelelő védelmi intézkedéseket.

Amennyiben veszélyben van, rendőri védelmet biztosítanak Önnek.

Biztonsági, közrendi, hasznossági okból vagy az Ön méltóságának megőrzése érdekében vallomását videokonferencia keretében teheti meg.

Ha olyan konkrét különös bűncselekmények (nemi alapú erőszak, családon belüli erőszak, szexuális kényszerítés vagy kényszermunka céljából elkövetett emberkereskedelem, sérülés, a szabadság elleni bűncselekmények, kínzás, az egyén ellen elkövetett bűncselekmények, a szexuális szabadság, a magánélet elleni bűncselekmények, a képmáshoz való jog, a magánlakás, a becsület és a társadalmi-gazdasági rend sérthetetlensége) áldozatává vált, amelyek az áldozatokat védő különös védelmi intézkedésekhez vezetnek, akkor - amennyiben nagyon szükséges az Ön védelme érdekében - joga van az alábbiak egyikét kiszabatni az elkövetővel szemben: valamely helyen, szomszédságban, városban vagy régióban való tartózkodás vagy odamenetel tilalma, az Önnel vagy meghatározott személyekkel való kapcsolattartás tilalma.

Az Ön védelmére a nyomozás alatt a következő intézkedések tehetők:

 • külön erre a célra kialakított vagy átalakított helyiségben különösen képzett személyzet előtt tehet vallomást;
 • ha több alkalommal kell nyilatkoznia, ugyanaz a személy veszi fel vallomását, kivéve, ha ez jelentősen veszélyezteti az eljárást vagy vallomását közvetlenül bíró vagy ügyész előtt kell megtennie;
 • Ha nemi alapú erőszak, családon belüli erőszak vagy a szexuális szabadság és sérthetetlenség elleni bűncselekmények áldozata, kérésére Önnel azonos nemű személy veszi fel vallomását, kivéve, ha ez jelentősen veszélyezteti az eljárást vagy vallomását közvetlenül bíró vagy ügyész előtt kell megtennie.

Ha vallomástételre idézték és a bíró úgy látja, hogy Önt komoly veszély fenyegeti, vagy szabadsága, vagyona vagy családja van veszélyben, a következőket rendelheti el:

 • személyazonosságának, címének, foglalkozásának és munkahelyének védelme, ezeket az adatokat nem használja az eljárásban;
 • nem kell megjelennie a bíróságon és értesítési címe a bíróság lesz;
 • képmását semmilyen módon nem rögzíthetik;
 • az eljárás során vagy utána rendőri védelmet biztosít;
 • hivatali autóval szállítják a bíróságra;
 • a bíróságon rendőri őrizet alatt álló helyiségben várakozhat;
 • kivételes helyzetben új személyazonosságot kap és pénzügyi támogatást új lakóhely vagy munkahely létesítéséhez.

Ha nemi alapú erőszak vagy családon belüli erőszak áldozata, „védelmi határozatot” kaphat, amely általános elővigyázatossági intézkedéseket tartalmaz az elkövetővel szemben (valamely helyen, szomszédságban, városban vagy régióban való tartózkodás vagy odamenetel tilalma, az Önnel vagy meghatározott személyekkel való kapcsolattartás tilalma).

A bírósági eljárás során, a bíró vagy a bíróság elnöke elrendelhet zárt tárgyalást (az audiovizuális média ülések alatti jelenlétének korlátozása és a tárgyalás egésze vagy része felvételének tilalma) annak érdekében, hogy megvédjék az erkölcsöt, a közrendet és Önt mint áldozatot és/vagy az Ön családját. A szakértők vagy a tárgyaláson részt vevő bármely személy azonosságának közzétételét is megtilthatják.

Magánvádlóként kérheti zárt tárgyalás tartását.

Az eljárás során az Ön védelme érdekében a következő intézkedések hozhatók:

 • az állítólagos elkövetővel való vizuális kapcsolatot megakadályozó, és az Ön tárgyalótermen kívüli meghallgatását biztosító intézkedések; ennek érdekében kommunikációs eszközök vehetők igénybe (kivetítő a tárgyalóteremben és videokonferencia útján való vallomástétel);
 • az Ön magánéletére vonatkozó, és a nyomozás tárgyát képező bűncselekmény szempontjából lényegtelen kérdések feltételének megakadályozása, kivéve, ha a bíró vagy a bíróság kivételesen szükségesnek tartja azok megválaszolását;
 • zárt tárgyalás tartása, jóllehet a bíró vagy a bíróság elnöke engedélyezheti az ügyben különös érdekeltségüket bizonyító személyek jelenlétét.

Az állítólagos elkövetővel való vizuális kapcsolatot és az Ön magánéletére vonatkozó kérdések feltételét megakadályozó intézkedések elrendelhetők a nyomozás során is.

Milyen jogok illetik meg a különösen veszélyeztetett sértetteket?

Veszélyeztetett, például különös védelmet igénylő kiskorú vagy fogyatékossággal élő sértettek esetében a „Vizsgálni fogja-e valaki az ügyemben, hogy ki vagyok-e téve a büntető igazságszolgáltatási rendszer által okozott további sérelemnek (a nyomozás vagy a bírósági eljárás során)?” szakaszban szereplő intézkedések mellett a következő intézkedések alkalmazandók az eljárásban:

 • a tett vallomásokat audiovizuális média útján rögzítik és a tárgyaláson lejátszhatók a jogszabályban meghatározott ügyekben és feltételek mellett;
 • vallomás tehető szakértők előtt.

Amennyiben Ön kiskorú vagy fogyatékossággal élő személy (különös védelmet igénylő sértett) lehetőség van arra, hogy szakértők a tárgyalás előtt megvizsgálják a bizonyítékokat és külön helyiségben különösen képzett személyzet hallgassa meg Önt, amelyről felvétel készül.

Továbbá az ügyész kérésére ügygondnok is kirendelhető, ha Ön különösen veszélyeztetett sértett, valamint bizonyos ügyekben, például ha érdekellentét áll fenn Ön és törvényes képviselője vagy valamelyik szülője között, feltéve, hogy a másik szülő képtelen megfelelően ellátni a sértett képviseletére és segítésére irányuló kötelezettségeit. 

Kiskorú vagyok – vannak-e speciális jogaim?

Kiskorúként a nyomozati szakaszban a kifejezetten az Ön védelmére kialakított protokollokkal összhangban foglalkoznak Önnel. Ha vallomást kell tennie, akkor különös elővigyázatosságra kerül sor. A kiskorúak védelmének különös feladatát ellátó ügyésznek minden esetben jelen kell lennie. Bármilyen műszaki eszköz igénybevételével meg kell akadályozni, hogy vizuális kapcsolatba kerüljön az elkövetővel.

Különös, félelmet nem keltő helyiségben, különösen képzett személyzet hallgatja meg Önt, mivel lehetőség van a bizonyítékok tárgyalás előtti, szakértők általi vizsgálatára és a meghallgatás rögzítésére.

Elég egyszer vallomást tennie a vizsgálóbíró, a bírósági titkár és az eljárásban részt vevő felek előtt, és ezt nem kell megismételnie a tárgyaláson.

A bírósági eljárásban, ha Ön kiskorú vallomástevő, minden lehetséges műszaki eszköz igénybevételével megakadályozzák, hogy vizuális kapcsolatba kerüljön a gyanúsítottal.

Tilos a szembesítés is.

A „Vizsgálni fogja-e valaki az ügyemben, hogy ki vagyok-e téve a büntető igazságszolgáltatási rendszer által okozott további sérelemnek (a nyomozás vagy a bírósági eljárás során)?” szakaszban szereplő intézkedések mellett a következő intézkedések alkalmazandók az eljárásban:

 • a tett vallomásokat audiovizuális média útján rögzítik és a tárgyaláson lejátszhatók a jogszabályban meghatározott ügyekben és feltételek mellett;
 • vallomás tehető szakértők előtt.

Továbbá az ügyész kérésére ügygondnok is kirendelhető, ha Ön különösen veszélyeztetett sértett, valamint bizonyos ügyekben, például ha érdekellentét áll fenn Ön és törvényes képviselője vagy valamelyik szülője között, feltéve, hogy a másik szülő képtelen megfelelően ellátni a sértett képviseletére és segítésére irányuló kötelezettségeit. 

A családtagom bűncselekmény következtében elhunyt – milyen jogok illetnek meg?

Ha valamelyik családtagja bűncselekmény következtében hunyt el, a családtagja (a közvetlen sártett) ellen elkövetett bűncselekmény közvetett sértettjévé válik, ha jogszabályban meghatározott konkrét helyzetben van (minden esetben kivéve a bűncselekményért felelőssé tehető személyt), és ha a közvetlen sértett házastársa és nem váltak el vagy élnek külön; ha a közvetlen sértett vagy a közvetlen sértett nem elvált és nem különélő házastársának gyermeke és velük élt; ha hasonló kapcsolat fűzte a közvetlen sértetthez és velük élt, több más helyzet mellett.

Ne felejtse, hogy minden sértettet megillet a jogszabályban meghatározott büntetőjogi vagy polgári jogi eljárás megindításának joga, és a nyomozó hatóságok előtti megjelenés jog annak érdekében, hogy a tényállás tisztázása tekintetében lényegesnek tartott bizonyítékot és adatokat rendelkezésre bocsássa.

Közvetett sértettként térítésmentesen bizalmasan rendelkezésére áll a közigazgatás, valamint az Áldozatsegítő Szolgálat által biztosított segítségnyújtás és támogató szolgálat, feltéve, hogy megfelelőnek bizonyul e jog közvetlen sértett családtagokra való kiterjesztése, mivel a bűncselekmények különösen súlyos kárt okoztak. Ennek alkalmazásában családtag csak az a személy, akivel a közvetlen sértett házasságkötés vagy hasonló kapcsolat alapján kapcsolatban áll, valamint a hozzátartozók másodfokig (nagyszülők, testvérek és unokák).

Közvetett sértettként tájékoztatást kaphat a rendelkezésére álló gondozási és támogatási intézkedésekről, legyenek azok orvosi, pszichológiai vagy anyagi jellegűek, valamint az igénybevételükre vonatkozó eljárásról, valamint az esetlegesen Önt megillető kártérítésről és adott esetben igénylésének menetéről.

Az Áldozatsegítő Szolgálat felvilágosítást nyújt az eljáráshoz kapcsolódó gazdasági jellegű jogosultságokról, különösen a bűncselekménnyel okozott károk pénzügyi támogatásáról és igénylésük menetéről, és felajánlják a szükséges érzelmi támogatást és terápiás segítséget, biztosítva ezáltal a bűncselekmény traumatikus következményeinek megfelelő pszichológiai támogatását.

A bűncselekmény közvetett sértettjeként Önt megillető pénzügyi támogatás tekintetében Spanyolországban létezik egy állami támogatási rendszer a Spanyolországban elkövetett, halált okozó vagy a mentális egészséget súlyosan károsító szándékos és erőszakos bűncselekmények közvetett sértettjei számára.

Eleget kell tennie bizonyos követelményeknek ahhoz, hogy a pénzügyi támogatás alkalmazásában közvetett sértettnek (kedvezményezettnek) minősülhessen:

 • spanyol állampolgár vagy más uniós ország állampolgára, vagy amennyiben ezek egyike sem alkalmazandó Önre, szokásos tartózkodási helyének Spanyolországban vagy a területén a spanyol állampolgárokat megilletőhöz hasonló támogatást nyújtó országban kell lennie. Halál esetén nincs jelentősége az elhunyt állampolgárságának vagy szokásos tartózkodási helyének;
 • az elhunyt személy nem elvált és nem különélő házastársa, vagy a halálát megelőzően legalább két éven keresztül tartósan, hasonló kapcsolatban vele élő személy, kivéve közös gyermekek esetében, ebben az esetben elegendő a puszta együttélés. Ez még akkor is magában foglalja az említett személyek gyermekeit is, ha nem az elhunyt személy gyermekei, feltéve, hogy anyagilag attól a személytől függtek és velük éltek;
 • a kedvezményezett semmilyen esetben nem jelent bármilyen formában elkövetett szándékos emberölésért elítélt személyt, ha az elhunyt a házastárs volt vagy olyan személy, akihez tartósan hasonló kapcsolat fűzte;
 • az elhunyt személy gyermeke, aki anyagilag attól a személytől függött és vele élt, feltételezve, hogy a kiskorú gyermekek vagy fogyatékossággal élő felnőttek anyagi függőségben élnek;
 • ha az elhunyt személy szülője és anyagilag attól a személytől függött, feltéve, hogy senkire nem állapítható megy a fentiek közül egyik helyzet sem;
 • a spanyol jogban biztosított pénzügyi támogatás alkalmazásában ugyancsak közvetett sértettnek minősülnek a bűncselekmény közvetlen következtében elhunyt kiskorúak szülei.

A támogatást a bűncselekmény elkövetésének napjától számított egy éven belül kell igényelnie. Amennyiben a halál testi sérülés vagy egészségkárosodás közvetlen következményeként következett be, hasonló időtartamú új határidő kezdődik a támogatás igénylésére.

Főszabály szerint a támogatás nyújtásának feltétele a büntetőjogi eljárást lezáró végső bírói határozat meghozatala.

A támogatás nem kombinálható ítélettel megállapított kártérítéssel, jóllehet a támogatás egésze vagy része kifizetésre kerül, ha a bűncselekmény elkövetésében bűnösnek nyilvánított személyt részben fizetésképtelennek nyilvánítják, vagy a kártérítéssel vagy magánbiztosító támogatásával, ha az összeg magasabb, mint az ítéletben megállapított összeg, vagy azon társadalombiztosítási kiegészítéssel, amely a sértett ideiglenes munkaképtelensége miatt fizethető.

A támogatás összege nem haladhatja meg az ítélettel megállapított kártérítést.

Igénybe vehetek-e közvetítői szolgáltatásokat? Milyen feltételekkel? A közvetítés során biztonságban leszek?

Sértettként Önt megilleti a jog, hogy tájékoztassák az alternatív vitarendezési eljárásokról, adott esetben közvetítés vagy más helyreállító igazságszolgáltatási intézkedés igénybevételével, és a rendelkezésre álló helyreállító igazságszolgáltatásról azokban az esetekben, amelyekben ez jogszerűen lehetséges. Az Áldozatsegítő Szolgálat nyújt erről tájékoztatást.

Az Áldozatsegítő Szolgálat javasolhatja továbbá az igazságügyi szervnek, hogy amennyiben Önnek ez hasznos, vegyenek igénybe büntetőügyekben lefolytatható közvetítői szolgáltatást, és támogatja a helyreállító igazságszolgáltatást és más, jogszabályban létrehozott bíróságon kívüli vitarendezési eljárásokat.

Rendelkezésére áll a helyreállító igazságszolgáltatás a bűncselekményből eredő vagyoni és nem vagyoni kár megfelelő kiegyenlítéséhez, amennyiben a következő feltételek teljesülnek:

 • az elkövető elismerte azokat a lényeges tényeket, amelyekből következik a felelőssége;
 • Ön hozzájárul ehhez azt követően, hogy kimerítően és mindenre kiterjedően tájékoztatták az eljárás tartalmáról, várható kimeneteléről, és a végeredménynek megfelelés kikényszeríthetőségére irányuló lehetséges eljárásokról;
 • az elkövető hozzájárult;
 • a közvetítői eljárás nem kockáztatja az Ön biztonságát, és nem áll fenn annak a veszélye, hogy az eljárás lefolytatása új vagyoni vagy nem vagyoni kárt okozhat Önnek;
 • az elkövetett bűncselekménnyel kapcsolatban jogszabály nem zárja ki az igénybevételét.

A közvetítő eljárás részeként zajló megbeszélések bizalmasak és az Ön és az elkövető hozzájárulása nélkül nem terjeszthetők.

A közvetítői eljárásban részt vevő közvetítőkre és más szakemberekre szakmai titoktartás vonatkozik azon események és nyilatkozatok tekintetében, amelyekről tudomásuk van, vagy munkavégzésük során.

Ön és az elkövető is bármikor visszavonhatja a közvetítői eljárásban való részvételére vonatkozó hozzájárulását.

Rendszerint kevésbé súlyos bűncselekmények esetében kerül sor közvetítésre.

A fiatalkorúakkal (14-18 év közötti személyek) kapcsolatos igazságszolgáltatási ügyekben a közvetítés kifejezetten a kiskorú személy átnevelésének eszköze. Ezen a területen a közvetítést olyan csoport végzi, amely támogatja a fiatalkorúak ügyeiben eljáró ügyészt, ugyanakkor végezheti az autonóm közösségek valamelyik ügynöksége vagy más olyan jogalany, például bizonyos szakosodott egyesületek.

A felnőttekkel foglalkozó igazságszolgáltatás területén a közvetítés a helyreállító igazságszolgáltatás része, az elmúlt években számos kísérleti program indult.

Az Ön közvetítés alatti biztonsága tekintetében, bármikor rendelkezésére áll minden olyan szükséges fizikai védelmi intézkedés vagy a körülmények miatt szükséges bármely más intézkedés, amelyet az igazságügyi hatóság biztosíthat Önnek.

Hol találom a jogaimról szóló jogszabályt?

 • Código Penal (a spanyol büntető törvénykönyv) – A link új ablakot nyit megspanyol nyelven
 • Código Civil (a spanyol polgári eljárásjogról szóló törvénykönyv) – A link új ablakot nyit megspanyol nyelven
 • Ley de Enjuiciamiento Criminal (a büntető eljárásjogi törvény) – A link új ablakot nyit megspanyol nyelven
 • Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito (a bűncselekmények sértettjeinek jogállásáról szóló, 2015. április 27-i 4/2015 törvény) – A link új ablakot nyit megspanyol nyelven
 • Real Decreto 1109/2015, de 11 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, y se regulan las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito (a bűncselekmények sértettjeinek jogállásáról szóló, 2015. április 27-i 4/2015 törvény végrehajtásától és az Áldozatsegítő Szolgálat szabályozásáról szóló, 2015. december 11-i 1109/2015 királyi rendelet) – A link új ablakot nyit megspanyol nyelven
 • Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio y Ley 26/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección de la infancia y de la adolescencia (a 2015. július 22-i 8/2015 sarkalatos törvény és a gyermekek és serdülők védelmét szolgáló rendszer módosításáról szóló, 2015. július 22-i 26/2015 törvény) – A link új ablakot nyit megspanyol nyelven
 • Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea (az Európai Unióban a büntetőügyekben hozott bírósági határozatok kölcsönös elismeréséről szóló, 2014. november 20-i 23/2014 törvény) – A link új ablakot nyit megspanyol nyelven
 • Real Decreto 671/2013, de 6 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 29/2011 (a 29/2011 törvény részletes végrehajtási intézkedéseiről szóló, 2013. szeptember 6-i 671/2013 királyi rendelet) – A link új ablakot nyit megspanyol nyelven
 • Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas de Terrorismo (a terrorizmus áldozatainak elismeréséről és átfogó védelméről szóló, 2011. Szeptember 22-i 29/2011 törvény) – A link új ablakot nyit megspanyol nyelven
 • Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (a nemi alapú erőszak elleni átfogó védelmi intézkedésekről szóló, 2004. december 28-i 1/2004 sarkalatos törvény) – A link új ablakot nyit megspanyol nyelven
 • Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores (a gyermekek büntetőjogi felelősségéről szóló, 2000. január 12-i 5/2000 sarkalatos törvény) – A link új ablakot nyit megspanyol nyelven
 • Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor (a gyermekek jogvédelméről szóló, 1996. január 15-i 1/1996 sarkalatos törvény) – A link új ablakot nyit megspanyol nyelven
 • Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita (a jogi segítségnyújtásról szóló, 1996. január 10-i 1/1996 törvény) – A link új ablakot nyit megspanyol nyelven
 • Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayuda y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual (az erőszakos bűncselekmények és a szexuális szabadság elleni bűncselekmények sértettjeinek támogatásáról és segítéséről szóló, 1995. december 11-i35/1995 törvény) – A link új ablakot nyit megspanyol nyelven
 • Real Decreto 738/1997, de 23 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de ayudas a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual (az erőszakos bűncselekmények és a szexuális szabadság elleni bűncselekmények sértettjeinek támogatásáról szóló rendeletet jóváhagyó, 1997. május 23-i 738/1997 királyi rendelet) – A link új ablakot nyit megspanyol nyelven
 • Ley Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre, de protección a testigos y peritos en causas criminales (a tanúk és a szakértők büntetőügyekben való védelméről szóló, 1994. december 23-i 19/1994 sarkalatos törvény) – A link új ablakot nyit megspanyol nyelven
Utolsó frissítés: 17/01/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

2 - Bűncselekmény bejelentése és jogaim nyomozás vagy bírósági eljárás során

Hogyan jelenthetek be bűncselekményt?

Bűncselekmény sértettjeként a hatósággal vagy a tisztviselőkkel való első kapcsolatba lépésétől kezdődően jogosult a bűncselekmény bejelentéséhez való jogáról szóló tájékoztatásra, és adott esetben az ezzel kapcsolatos eljárásról szóló tájékoztatásra.

A bűncselekményt bejelentheti a rendőrségen, és az ezt követő eljárásban tanúként vesz részt. Kérheti azt is, hogy a rendőrség irányítsa Önt az Áldozatsegítő Szolgálat megfelelő irodájához (Oficina de Asistencia a las Víctimas del delito), ahol tájékoztatják a bűncselekmény bejelentésének módjáról.

A gondozási és támogatási szolgáltatások – így az Áldozatsegítő Szolgálat – ingyenesek és bizalmasak; nincs szükség a bűncselekmény előzetes bejelentésére.

Bűncselekményt bejelentő személyként a következő jogok illetik meg Önt:

 • megfelelően hitelesített másolatot kap a bejelentésről;
 • jogosult térítésmentes nyelvi támogatásra és a bejelentés másolatának írásbeli fordítására, ha nem érti vagy beszéli a bejelentés helyszínén hivatalos nyelvek egyikét sem. Ha nem beszél vagy ért spanyolul vagy a szóban forgó eljárás helyszínén használt hivatalos nyelven, a bíróság, az ügyész vagy a rendőrségi tisztviselők előtt a nyomozati szakaszban való vallomástétele során térítésmentesen jogosult olyan tolmács támogatására, aki az Ön által értett nyelven beszél;
 • ha értesítést kért olyan meghatározott határozatokról, mint például a büntetőeljárás meg nem indítására vonatkozó határozat, az eljárást lezáró határozat, tájékoztatják a tárgyalás időpontjáról és helyszínéről, valamint a vádlottal szemben felhozott vádak lényegéről.

Ön is indíthat eljárást az elkövetővel szemben és magánvádlóként vehet részt az eljárásban, az ügyészt megilletőkhöz hasonló jogokkal.

A rendes ügyektől eltekintve, amikor az ügyész emel vádat az elkövetővel szemben, két fajta bűncselekmény van, amelyek esetében nagyon fontos szerepe van Önnek az eljárás megindításában:

 • a vegyes bűncselekmények esetében be kell jelentenie a bűncselekményt vagy keresetet kell beterjesztenie az eljárás megindításához; az ügyész ekkor fellép az elkövetővel szemben felhozott vádak képviseletében. A magánindítványra üldözendő bűncselekmények (például rágalmazás) esetében teljes mértékben Öntől függ a folytatás: az ügyész nem felel az elkövetővel szemben felhozott vádak képviseletéért, és Ön bármikor visszavonhatja a bejelentését, befejezve az eljárást.

Bármilyen nyelven bejelentheti a bűncselekményt, és ha nem beszél spanyolul vagy a megfelelő regionális nyelven, térítésmentesen jogosult tolmács igénybevételére. A gyakorlatban, ha a rendőrségen senki nem beszéli az Ön nyelvét, a rendőrség a következőket ajánlja fel Önnek:

 • ha a bűncselekmény nem súlyos, az Ön nyelvén megfogalmazott formanyomtatványon jelentheti be;
 • ha a bűncselekmény súlyos, telefonon vagy személyesen tolmácsot biztosítanak Önnek.

Néhány rendőrségen különösen nyáron rendelkezésre állnak angolul, franciául és németül beszélő tolmácsok.

A bűncselekmény bejelentésének nincs időbeli korlátja, de léteznek olyan határidők, amelyek elteltével nem indítanak nyomozást a bűncselekmény ügyében: ez a bűncselekmény súlyosságától függően tíztől húsz évig terjedhet. A hatóságok nem írnak elő különös bűncselekménybejelentési módot. Írásban vagy szóban tehet bejelentést, ebben az esetben az illetékes hatóság veszi fel a bejelentést. Meg kell adnia nevét, címét, személyi igazolványának számát, telefonszámát stb., és alá kell írnia a bejelentést.

A bűncselekmény bejelentésekor, amennyiben Ön nemi alapú erőszak vagy családon belüli erőszak sértettje, védelmi határozatot kérhet a rendőrségtől. Közvetlenül a bűnügyi hatóságoktól vagy az ügyésztől, az Áldozatsegítő Szolgálattól vagy a közigazgatás mellett működő szociális szolgálatoktól vagy gondozó intézményektől is kérhet védelmi határozatot.

Minden esetben kap egy formanyomtatványt a védelmi határozat igényléséhez, és tájékoztatják erről a határozatról.

Hogyan tudhatom meg, hogy mi történik az ügyben?

Bejelentéskor hiteles másolatot és hivatkozási számot kap.

Sértettként kérhet tájékoztatást a rendőrségtől az eljárás folyamatáról, kivéve, ha ez hátrányos a nyomozásra nézve. A gyakorlatban jobb felhívni a megfelelő rendőri szervet és tájékoztatást kérni.

Általánosságban véve – amennyiben megfelelő kérelmet terjesztett elő – joga van tájékoztatást kapni a tárgyalás időpontjáról és helyszínéről, valamint a vádlottal szemben felhozott vádak tartalmáról, valamint értesítést kapni a következő határozatokról:

 • a büntetőeljárás meg nem indítására vonatkozó határozat;
 • az eljárást lezáró határozat;
 • az elkövető fogva tartásáról vagy szabadon bocsátásáról rendelkező határozatok, valamint az elkövető őrizetből való esetleges szökéséről, és az Ön védelmét szolgáló elővigyázatossági intézkedéseket elrendelő határozatok.

Ha az Áldozatsegítő Szolgálathoz irányítást kérte vagy valamelyik szolgálat gondozást nyújt Önnek, joga van értesülni az az eljáró hatóság elérhetőségéről és a hatósággal való kommunikáció módjáról, valamint a tárgyalás időpontjáról és helyéről, és a vádlottal szemben felhozott vád tartalmáról.

Ha nemi alapú erőszak sértettje, kérés nélkül jogosult tájékoztatást kapni az elkövető eljárási helyzetéről és a megtett elővigyázatossági intézkedésekről. Bármikor kifejezheti arra irányuló igényét, hogy ne kapjon ilyen tájékoztatást.

Ha a szexuális szabadság elleni erőszakos bűncselekmény sértettje, jogosult tájékoztatást kapni az Önt megillető állami támogatásról, ha az elkövető nem vagy nem megfelelő mértékben fizet kártérítést.

Jogosult vagyok-e költségmentességre (a nyomozás vagy a bírósági eljárás során)? Milyen feltételek mellett?

A hatósággal vagy a tisztviselőkkel való első kapcsolatba lépésétől kezdődően jogosult tájékoztatásra a jogi tanácsadásban és védelemben részesülés folyamatáról, továbbá adott esetben azokról a feltételekről, amelyek mellett ezeket Ön ingyenesen megkaphatja. Az Áldozatsegítő Szolgálat nyújt erről is tájékoztatást.

A jogi tanácsadásban és védelemben részesülés folyamatáról, továbbá adott esetben ezek ingyenes nyújtásának feltételeiről Önt tájékoztató tisztviselőnek vagy hatóságnak nyújthatja be a költségmentességre való jogosultságának elismerése iránti kérelmét. A tisztviselő vagy hatóság a rendelkezésre álló iratokkal együtt továbbítja ezt a megfelelő ügyvédi kamarának.

Kérelmét benyújthatja továbbá az Igazságügyi Áldozatsegítő Szolgálatnak, amely továbbítja ezt a megfelelő ügyvédi kamarának.

Általánosságban véve élhet azon jogi segítségnyújtó szolgálatok szolgáltatásaival, amelyek minden polgárnak tájékoztatást nyújtanak a jogszabályokról. Ezeket a szolgáltatásokat minden igazságügyi területen ügyvédi kamarák szervezik.

Formanyomtatványt kell kitöltenie, amely elérhető a bíróságokon, az Igazságügyi Minisztériumban és más hatóságoknál, és bizonyítania kell, hogy nem rendelkezik elegendő anyagi eszközzel. Kérelmét a megfelelő bíróság területén működő ügyvédi kamarához kell benyújtania, vagy ha még nem indult meg a büntetőeljárás, akkor a lakóhelye szerinti bíróságon.

Ha nemi alapú erőszak sértettje, a költségmentességhez nem kell előre bizonyítania, hogy nem rendelkezik elegendő anyagi eszközzel.

Ha terrorizmussal összefüggő bűncselekmények sértettje, ugyancsak részesülhet költségmentességben.

Akkor kérhet költségmentességet Spanyolországban, ha többek között az alábbi helyzetek valamelyikében van:

 • ha valamely uniós tagállam állampolgára és bizonyítja, hogy nem rendelkezik elegendő anyagi eszközzel;
 • ha harmadik ország állampolgára és jogszerűen tartózkodik Spanyolországban, vagy nemzetközi megállapodásokban (például gyermek jogellenes külföldre viteléről szóló egyezményekben) elismert jog alapján. Ebben az esetben az uniós polgárokra vonatkozókkal azonos feltételek szerint jogosult költségmentességre Spanyolországban;
 • tekintet nélkül a jogi eljárás megindításához szükséges források fennállására, elismerik költségmentességhez való jogát és nemi alapú erőszak, terrorcselekmény vagy emberkereskedelem sértettjeként azonnal élhet ezzel a jogával minden sértetti jogállásához kapcsolódó, abból fakadó vagy annak eredményeképpen folyó eljárásban, vagy ha Ön kiskorú vagy tanulási nehézségekkel küzdő vagy mentális betegségben szenvedő személy, amennyiben bántalmazás vagy rossz bánásmód áldozata.

Ez a jog megilleti a sértett halála esetén az örökösöket is, feltéve, hogy nem vettek részt a cselekményekben.

A költségmentesség biztosítása alkalmazásában Ön sértettnek minősül, ha bejelentést tesz vagy keresetet terjeszt elő, vagy ha büntetőeljárás indul bármely említett bűncselekmény miatt, és mindaddig megtartja ezt a jogállását, amíg a büntetőeljárás folyamatban van vagy az eljárás következtében marasztaló ítélet születik.

A költségmentességhez való jog elvész, ha jogerőssé válik a felmentés, vagy bizonyítottság hiányában felfüggesztik vagy megszüntetik az eljárást, az addig az időpontig térítésmentesen igénybe vett kedvezmények költségei kifizetésének kötelezettsége nélkül.

Az azonosított bűncselekmények és különösen a nemi alapú erőszak sértetti jogállásának eredményeképpen indítható különböző eljárásokban ügyvédnek kell támogatnia Önt, feltéve, hogy ezzel biztosított a védelemhez való joga.

Költségmentességre jogosult, ha éves jövedelme és háztartásra eső jövedelme nem haladja meg az alábbiakat:

 • a többcélú, költségvetésből származó ellátások jövedelemindexe (indicador público de renta de efectos múltiples – IPREM) kérelem benyújtásának időpontjában hatályos összegének kétszerese, ha a szóban forgó személy nem háztartás tagja; Az IPREM évente meghatározott mutató, bizonyos kedvezmények összegének vagy bizonyos kedvezményekre, juttatásokra vagy közszolgáltatásokra való jogosultsági határértékek megállapítására használják.
 • az IPREM kérelem benyújtásának időpontjában hatályos összegének két és félszerese, ha a szóban forgó személy négy főnél kevesebb bármilyen háztartás tagja;
 • az IPREM kérelem benyújtásának időpontjában hatályos összegének háromszorosa, ha a szóban forgó személy négy vagy több főt számláló háztartás tagja.

2016-ban az IPREM összege 6 390,13 euro.

Költségmentesség biztosítása esetén nem kell megfizetnie a következő költségeket:

 1. előzetes jogi tanácsadás;
 2. ügyvédi és bírósági képviselői (procurador) díjak;
 3. közlemények hivatalos lapokban való megjelentetésének költségei;
 4. bizonyos fellebbezések benyújtásához szükséges letét;
 5. szakértői díjak;
 6. a közjegyzői költségek és az ingatlan-és kereskedelmi nyilvántartás kivonatai tekintetében az összegek 80%-os csökkentését veheti igénybe.

Visszaigényelhetem-e felmerülő költségeimet (melyek a nyomozásban/a bírósági eljárásban való részvétel miatt merültek fel)? Milyen feltételek mellett?

Általánosságban véve bűncselekmény sértettjeként eljárásban való részvétele esetében jogosult a jogai gyakorlásához szükséges kiadások megtérítésére és az állam oldalán felmerült kiadások kifizetése tekintetében felmerült jogi költségek megtérítésére.

Ennek érdekében a kifizetést az ítéletben kell megállapítani és a vádlottat el kell ítélni az Ön mint sértett kérelmére olyan bűncselekmények elkövetése miatt, amelyek tekintetében nem az ügyész volt a vádló, vagy el kellett ítélni azt követően, hogy az eljárást lezáró határozatot visszavonták az Ön mint sértett általi fellebbezést követően.

A segítségnyújtó és támogató szolgálatok, és különösen az Áldozatsegítő Szolgálatok tájékoztatják Önt a jogi kiadásainak megtéríthetőségét magában foglaló esetekről és adott esetben a kérelmezés módjáról.

Fellebbezhetek-e, ha az ügyemet lezárják, mielőtt az bíróság elé kerülne?

Ha Ön az eljárásban nem megjelent sértett és az ügyész elhatározza a terhelttel szembeni vádak visszavonását, a bíró erről tájékoztathatja Önt és felhívhatja arra, hogy 15 napon belül lépjen fel magánvádlóként és indítson eljárást. Gyorsított eljárás esetén a bíró köteles tájékoztatni és felkérni Önt.

Ha az ügyész vádat emel az elkövetővel szemben, sértettként nem zárhatja le az eljárást, kivéve a magánindítványra üldözendő bűncselekmények esetében.

Ha már megjelent az eljárásban és magánvádló, kérheti tárgyalás tartását és vádat emelhet az elkövetővel szemben. Ha a vizsgálóbíró az eljárás lezárásáról dönt, vagyis megszünteti az eljárást, fellebbezhet.

Ha az ügyész vádat emel az elkövetővel szemben, kérheti az eljárás megszüntetését és elállhat magánvádlói szerepétől. Az ügyész mindazonáltal döntése szerint folytathatja az eljárást.

Részt vehetek a tárgyaláson?

Első bírósági megjelenésekor a jogi tanácsadó tájékoztatja Önt a büntetőeljárásban Önt sértettként megillető jogokról és felkínálja az eljárásban magánfélként való fellépés lehetőségét, egyértelmű, egyszerű és érthető nyelven, figyelembe véve az Ön személyes jellemzőit és szükségleteit.

Bűncselekmény sértettjeként büntetőeljárásban az alábbi jogosultságok illetik meg:

 • a hatályos büntető jogszabályoknak megfelelően büntető és polgári eljárás indítása;
 • a nyomozó hatóságok előtti megjelenés bizonyítás és a tényeket tisztázó lényeges tájékoztatás érdekében.

Ezen túlmenően ezen első megjelenésekor megkérdezik, hogy kéri-e a jogszabályban meghatározott közleményeket vagy értesítéseket, és ebben az esetben meg kell adnia e-mailcímét vagy annak hiányában otthoni vagy levelezési címét.

Büntetőeljárásban betöltött szerepétől függetlenül rendszerint a zárt tárgyalásokon is jelen lehet. Csak tanúként köteles vallomástételre megjelenni.

Ha büntetőeljárásban nem megjelenő sértett, értesítik a tárgyalás időpontjáról és helyéről. Fő szerepe a tanúként való vallomástétel lesz. Ahhoz, hogy értesíthessék a tárgyalás időpontjáról és helyéről, közölnie kell az eljárás során a címében bekövetkezett minden változást.

Az eljárásban részt vehet magánvádlóként a vádirat előkészítését megelőzően, vagyis a szóbeli eljárás megindulása előtt, kivéve a kiskorú személy elleni büntetőeljárás esetét. Az ügyész, a magánvádló (ha van) és a védőügyvéd készíti elő a vádiratot. Ez az irat tartalmazza e személyek cselekményhez kapcsolódó álláspontját és a javasolt büntetést. A gyakorlatban minden félnek öt nap áll rendelkezésére álláspontja írásbeli előterjesztésére.

Rendszerint Önt az érdekeit védő ügyvédje, valamint az eljárásban Önt hivatalosan képviselő bírósági képviselője képviseli.

Több sértett esetén a sértettek felléphetnek külön, ugyanakkor a bíró felkérheti őket egy vagy néhány csoport alkotására. Sértetteket tömörítő szövetségek is megjelenhetnek a büntetőeljárásban, feltéve, hogy Ön mint sértett ehhez hozzájárult.

Ha Ön már magánvádló, ügyvédje hozzáfér az összefoglalóhoz és a többi ügyirathoz, és az ügyészt megilletőhöz hasonló további jogokkal rendelkezik, többek között a következőkkel:

 • több bizonyíték gyűjtését kérheti;
 • az ügyét támogató új tanúkat vagy szakértőket javasolhat;
 • szembesítéseket javasolhat, stb.

A vádlott elítélése esetén a bíróság elrendelheti, hogy fizesse meg Önnek a következő költségeket: az ügyvédek és bírósági képviselők, szakértők, közhiteles és közjegyzői tanúsítványok stb. költségei.

A büntetőeljárás részeként polgári jogi igényt érvényesíthet (magánfél), ha vagyonának visszaszolgáltatását, a bűncselekménnyel okozott vagyoni és nem vagyoni kára megtérítését vagy kártalanítását kéri. Ebben az esetben Önt ügyvédje képviseli, aki védi az Ön érdekeit, valamint bírósági képviselője, aki hivatalosan képviseli Önt az eljárásban.

A nyomozás lezárását elrendelő döntés esetén az ügyet lezáró határozatot közlik a cselekményeket bejelentő közvetlen sértettekkel, valamint azon más közvetlen sértettekkel, akiknek ismert a személyazonossága és tartózkodási helye. Valamely személy közvetlenül a bűncselekmény miatt bekövetkezett halála vagy eltűnése esetén a határozatot a bűncselekmény közvetett sértettjével közlik.

Mi a hivatalos szerepem az igazságszolgáltatási rendszerben? Például a következőknek minősülök-e, vagy lehetek-e: sértett, tanú, magánfél, magánvádló?

Bűncselekmény sértettjeként büntetőeljárásban az alábbi jogosultságok illetik meg:

 • a hatályos büntető jogszabályoknak megfelelően büntető és polgári eljárás indítása;
 • a nyomozó hatóságok előtti megjelenés bizonyítás és a tényeket tisztázó lényeges tájékoztatás érdekében.

Az igazságügyi rendszerben a következő különböző szerepeket töltheti be:

 • közvetlen vagy közvetett sértett: a bejelentett bűncselekmény szerint, vagy a bűncselekmény előzetes bejelentése nélkül a sértetteket segítő és támogató szolgáltatások iránti kérelem esetében, mivel e szolgálatok igénybevétele nem függ a bejelentéstételtől;
 • tanú: bejelentés esetén. Eljárásbeli részvételére idézés esetén kerül sor;
 • magánvádló: Ha magánvádlóként kíván részt venni a büntetőeljárásban, ha eljárást indít az elkövetővel szemben (vegyes bűncselekmények és magánindítványra üldözendő bűncselekmények) és a vádirat előkészítését megelőzően, vagyis a szóbeli eljárás megindulása előtt, kivéve a kiskorú személy elleni büntetőeljárás esetét;
 • magánfél: általában, ha a büntetőeljárás részeként polgári jogi igényt kíván érvényesíteni, vagyis vagyonának visszaszolgáltatását, a bűncselekménnyel okozott vagyoni és nem vagyoni kára megtérítését vagy kártalanítását kéri.

Rendszerint a zárt tárgyalásokon is jelen kell lennie. Csak tanúként köteles vallomástételre megjelenni.

Milyen jogok és kötelezettségek vonatkoznak rám ebben a szerepben?

Főszabály szerint sértettként a hatósággal vagy a tisztviselőkkel való első kapcsolatfelvételtől kezdődően a közigazgatási segítő és támogató szolgálatok tevékenységén keresztül, ideértve a bűncselekmény bejelentését megelőző időszakot is, jogosult védelemre, tájékoztatásra, támogatásra, segítségre és gondozásra.

Az eredetileg megkeresett hatóságot vagy tisztviselőt megkérheti arra, hogy irányítsa Önt az Áldozatsegítő Szolgálathoz, ahol térítésmentesen, ügyének bizalmas kezelése mellett segítséget kap akkor is, ha még nem jelentette be a bűncselekményt.

A hatósággal és a tisztviselőkkel való első kapcsolatfelvételtől kezdve egy Ön által választott személy is kísérheti.

Sértettként joga van továbbá ahhoz, hogy megértsék Önt és megértesse magát a bűncselekmény bejelentésétől kezdődő bármely cselekmény során, ideértve a bejelentés benyújtását megelőző tájékoztatást is. Biztosítják a jogszabályban elismert jelnyelvi tolmácsolást és szükség szerint a szóbeli kommunikációt támogató eszközöket is.

A kommunikáció minden – írásbeli és szóbeli – formájának egyértelmű, egyszerű és érthető nyelven kell megvalósulnia, figyelembe véve az Ön személyes jellemzőit és szükségleteit, különösen azt, ha érzékelési, értelmi vagy szellemi fogyatékossága van, vagy ha kiskorú.

Sértettként joga van elsősorban a következők tekintetében tájékoztatásra:

 • a rendelkezésre álló segítség és támogatás, legyen az orvosi, pszichológiai vagy anyagi jellegű, valamint az igénybevételükre vonatkozó eljárás. Megfelelő esetben ezek az intézkedések magukban foglalják az alternatív szálláslehetőségekre vonatkozó tájékoztatást;
 • a bűncselekmény bejelentéséhez való jog, és megfelelően az erre irányadó eljárás, és a nyomozó hatóságok előtti bizonyítás;
 • a tanács és jogi védelem igénybevételének eljárása, és adott esetben azok a feltételek, amelyek alapján ezek díjmentesen igénybe vehetők;
 • védelmi intézkedések kérelmezésének lehetősége, és adott esetben az erre vonatkozó eljárás;
 • az esetlegesen Önt megillető kártalanítás és adott esetben igénylésének menete;
 • az elérhető tolmács–és fordítási szolgáltatás;
 • a kiegészítő támogatás és a rendelkezésre álló kommunikációs szolgáltatások;
 • jogai gyakorlásának módja, amennyiben nem Spanyolországban lakik;
 • az Ön által jogaival összeegyeztethetetlennek tartott határozatokkal szemben benyújtható fellebbezések;
 • az eljáró hatóság elérhetősége és a kapcsolódó kommunikációs csatornák;
 • a rendelkezésre álló helyreállító igazságszolgáltatás, amennyiben erre jogszerű lehetőség áll fenn;
 • azok az esetek, amelyekben megtérítik jogi kiadásait, és adott esetben az igénylés menete;
 • az eljárás bizonyos határozatairól való értesítés iránti kérelem benyújtásának joga, ilyen többek között a büntetőeljárás meg nem indítására vonatkozó határozat, az eljárást lezáró határozat stb.

Büntetőeljárásban betöltött szerepétől függetlenül rendszerint a zárt tárgyalásokon is jelen lehet. Csak tanúként köteles vallomástételre megjelenni.

Ha büntetőeljárásban nem megjelenő sértett, értesítik a tárgyalás időpontjáról és helyéről. Fő szerepe a tanúként való vallomástétel lesz. Ahhoz, hogy értesíthessék a tárgyalás időpontjáról és helyéről, közölnie kell az eljárás során a címében bekövetkezett minden változást.

Az eljárásban részt vehet magánvádlóként a vádirat előkészítését megelőzően, vagyis a tárgyalás kezdete előtt, kivéve a kiskorú személy elleni büntetőeljárás esetét. Önt ügyvédje képviseli, aki védi az Ön érdekeit, valamint bírósági képviselője, aki hivatalosan képviseli Önt az eljárásban.

Ha Ön már magánvádló, ügyvédje hozzáfér az összefoglalóhoz és a többi ügyirathoz, és az ügyészt megilletőhöz hasonló további jogai többek között a következők:

 • több bizonyíték gyűjtését kérheti;
 • az ügyét támogató új tanúkat vagy szakértőket javasolhat;
 • szembesítéseket javasolhat, stb.

A vádlott elítélése esetén a bíróság elrendelheti, hogy fizesse meg Önnek a következő költségeket: az ügyvédek és bírósági képviselők, szakértők, közhiteles és közjegyzői tanúsítványok stb. költségei.

Tanúként térítésmentesen jogosult tolmács igénybevételére, ha nem beszél spanyolul vagy a megfelelő regionális nyelven, de nem fordíttathatja le az iratokat. Annak ellenére, hogy rendszerint nehéz elkerülni a szemkontaktust a vádlottal és a bírósági épületek rendszerint nem rendelkeznek a tanúk számára elkülönített várótermekkel, ha szexuális zaklatás sértettje, a következőket teheti:

 • igénybe vehet kivetítőt a tárgyalóteremben, vagy
 • videokonferencián keresztül teheti meg vallomását.

Ha vallomástételre készül és veszélyben van, a bíróság elnöke elrendelhet zárt tárgyalást annak érdekében, hogy megvédjék az erkölcsöt, a közrendet és Önt mint áldozatot és/vagy az Ön családját. Magánvádlóként kérheti zárt tárgyalás tartását.

Ha vallomástételre idézték és a bíró úgy látja, hogy Önt komoly veszély fenyegeti, vagy szabadsága, vagyona vagy családja van veszélyben, a következők valamelyikét rendelheti el:

 • személyazonosságának, címének, foglalkozásának és munkahelyének védelme, ezeket az adatokat nem használja az eljárásban;
 • nem kell megjelennie a bíróságon és értesítési címe a bíróság lesz;
 • képmását semmilyen eszközzel nem rögzíthetik;
 • az eljárás során vagy utána rendőri védelmet biztosít;
 • hivatali autóval szállítják a bíróságra;
 • a bíróságon rendőri őrizet alatt álló helyiségben várakozhat;
 • különös helyzetben új személyazonosságot kap és pénzügyi támogatást új lakóhely, otthon vagy munkahely létesítéséhez.

Ha Ön kiskorú vallomástevő, minden lehetséges műszaki eszköz igénybevételével megakadályozzák, hogy szemkontaktusba kerüljön a gyanúsítottal. Tilos a szembesítés is. Ha többek között bármely olyan érdekellentét áll fenn Ön és jogi képviselői között, amely nem teszi lehetővé a nyomozás vagy a büntetőeljárás során érdekei megfelelő kezelésének biztosítását, vagy egyik szülőjével van érdekellentéte és a másik szülő képtelen megfelelően ellátni az Ön képviseletére vagy segítésére irányuló kötelezettségeit, az ügyész felkéri a bírót ügygondnok Ön mellé való kijelölésére, akinek kötelessége Önt képviselni a nyomozás és a büntetőeljárás során.

Ha külföldi, akkor joga van térítésmentes tolmácsra, amennyiben nem beszél spanyolul vagy az érintett régió nyelvén. A bűncselekmény bejelentéséhez a rendőrség rendelkezésére bocsáthatja az Ön nyelvén megfogalmazott űrlapot, és telefonon vagy személyesen rendelkezésére bocsáthat tolmácsot. A bíróságoknak van tolmácsszolgálata, amely együttműködik az Áldozatsegítő Szolgálattal.

Ha polgári jogi igényt kíván érvényesíteni a büntetőeljárásban (magánfél), akkor ügyvéddel és bírósági képviselővel kell megjelennie az eljárásba magánfélként való belépés lehetőségét kínáló időpontban, és minden esetben a bűncselekmény minősítését megelőzően. Ebben az esetben Önt ügyvédje képviseli, aki védi az Ön érdekeit, valamint bírósági képviselője, aki hivatalosan képviseli Önt az eljárásban.

Ha sértetti jogállásánál fogva bármilyen juttatásban vagy támogatásban részesül és bármely jogszabályban biztosított védelmi intézkedés alanya, köteles visszatéríteni a juttatást vagy támogatást bűncselekmény téves bejelentésének vagy bűncselekmény színlelésének megállapításakor, és köteles megfizetni az igazgatás oldalán felmerült költségeket a befogadási, védelmi és támogató cselekmények és a nyújtott szolgáltatások vonatkozásában, az esetlegesen alkalmazandó más polgári vagy büntető felelősségre vonás sérelme nélkül.

Tehetek-e nyilatkozatot, vagy szolgáltathatok-e bizonyítékot a bírósági eljárás során? Milyen feltételek mellett?

Büntetőeljárásban betöltött szerepétől függetlenül rendszerint a zárt tárgyalásokon is jelen lehet. Csak tanúként köteles vallomástételre megjelenni.

Eljárásban való részvétele során továbbra is igénybe veheti az Áldozatsegítő Szolgálat szolgáltatásait.

Ha büntetőeljárásban nem megjelenő sértett, értesítik a tárgyalás időpontjáról és helyéről. Fő szerepe a tanúként való vallomástétel lesz. Ahhoz, hogy értesíthessék a tárgyalás időpontjáról és helyéről, közölnie kell az eljárás során a címében bekövetkezett minden változást.

Az eljárásban részt vehet magánvádlóként a vádirat előkészítését megelőzően, vagyis a szóbeli eljárás megindulása előtt, kivéve a kiskorú személy elleni büntetőeljárás esetét. Önt ügyvédje képviseli, aki védi az Ön érdekeit, valamint bírósági képviselője, aki hivatalosan képviseli Önt az eljárásban.

Ha Ön már magánvádló, ügyvédje hozzáfér az összefoglalóhoz és a többi ügyirathoz, és az ügyészt megilletőhöz hasonló további jogok illetik meg:

 • több bizonyíték gyűjtését kérheti;
 • az ügyét támogató új tanúkat vagy szakértőket javasolhat;
 • szembesítéseket javasolhat, stb.

A vádlott elítélése esetén a bíróság elrendelheti, hogy fizesse meg Önnek a következő költségeket: az ügyvédek és bírósági képviselők, szakértők, közhiteles és közjegyzői tanúsítványok stb. költségei.

Tanúként térítésmentesen jogosult tolmács igénybevételére, ha nem beszél spanyolul vagy a megfelelő regionális nyelven, de nem fordíttathatja le az iratokat. Annak ellenére, hogy rendszerint nehéz elkerülni a szemkontaktust a vádlottal és a bírósági épületek rendszerint nem rendelkeznek a tanúk számára elkülönített várótermekkel, ha szexuális zaklatás sértettje, a következőket teheti:

 • igénybe vehet kivetítőt a tárgyalóteremben, vagy
 • videokonferencián keresztül teheti meg vallomását.

Ha vallomástételre készül és veszélyben van, a bíróság elnöke elrendelhet zárt tárgyalást annak érdekében, hogy megvédjék az erkölcsöt, a közrendet és Önt mint áldozatot és/vagy az Ön családját. Magánvádlóként kérheti zárt tárgyalás tartását.

Ha vallomástételre idézték és a bíró úgy látja, hogy Önt komoly veszély fenyegeti, vagy szabadsága, vagyona vagy családja van veszélyben, a következők valamelyikét rendelheti el:

 • személyazonosságának, címének, foglalkozásának és munkahelyének védelme, ezeket az adatokat nem használja az eljárásban;
 • nem kell megjelennie a bíróságon és értesítési címe a bíróság lesz;
 • képmását semmilyen eszközzel nem rögzíthetik;
 • az eljárás során vagy utána rendőri védelmet biztosít;
 • hivatali autóval szállítják a bíróságra;
 • a bíróságon rendőri őrizet alatt álló helyiségben várakozhat;
 • különös helyzetben új személyazonosságot kap és pénzügyi támogatást új lakóhely, otthon vagy munkahely létesítéséhez.

Ha Ön kiskorú vallomástevő, minden lehetséges műszaki eszköz igénybevételével megakadályozzák, hogy szemkontaktusba kerüljön a gyanúsítottal. Tilos a szembesítés is. Ha többek között bármely olyan érdekellentét áll fenn Ön és jogi képviselői között, amely nem teszi lehetővé a nyomozás vagy a büntetőeljárás során érdekei megfelelő kezelésének biztosítását, vagy egyik szülőjével van érdekellentéte és a másik szülő képtelen megfelelően ellátni az Ön képviseletére vagy segítésére irányuló kötelezettségeit, az ügyész felkéri a bírót ügygondnok Ön mellé való kijelölésére, akinek kötelessége Önt képviselni a nyomozás és a büntetőeljárás során.

Ha külföldi, akkor joga van térítésmentes tolmácsra, amennyiben nem beszél spanyolul vagy az érintett régió nyelvén. A bíróságoknak van tolmácsszolgálata, amely együttműködik az Áldozatsegítő Szolgálattal.

Milyen tájékoztatást fogok kapni a bírósági eljárás során?

Amennyiben megfelelő kérelmet terjesztett elő, joga van tájékoztatást kapni a tárgyalás időpontjáról és helyszínéről, valamint a vádlottal szemben felhozott vádak tartalmáról, valamint értesítést kapni a következő határozatokról:

 • a büntetőeljárás meg nem indítására vonatkozó határozat;
 • az eljárást lezáró határozat;
 • az elkövető fogva tartásáról vagy szabadon bocsátásáról rendelkező határozatok, valamint az elkövető őrizetből való esetleges szökéséről;
 • a személyes óvintézkedéseket elrendelő vagy már megállapított intézkedéseket módosító határozatok, amennyiben azok célja az Ön biztonságának biztosítása;
 • az igazságszolgáltatási vagy büntetés-végrehajtási hatóság bármely olyan határozata, amely erőszakkal vagy megfélemlítéssel elkövetett bűncselekmények miatt elítélt személyeket érint és veszélyezteti az Ön biztonságát;
 • az Ön ítélet végrehajtásában való, sértettkénti közreműködését magukban foglaló határozatok, amelyeket a büntetés-végrehajtás keretei között kézbesítenek, például amelyek érintik az elítélt 3. szintű nyitott intézményi rendszerben való elhelyezését, a fogvatartás kedvezményeit, a rövid idejű eltávozást, a feltételes szabadlábra helyezést stb.

A fenti határozatokról való értesítés iránti kérelem benyújtásakor meg kell adnia e-mailcímét vagy otthoni vagy levelezési címét, ahová a hatóság megküldi a közleményeket és értesítéseket

Kivételes esetben e-mailcím hiányában az Ön által megadott címre kézbesítenek rendes postai úton.

Amennyiben az Európai Unión kívül lakóhellyel rendelkező személy és nincs olyan e-mailcíme vagy postacíme, ahová meg lehet küldeni a közleményeket, akkor azokat közzététel céljából megküldik a lakóhelye szerinti országban működő spanyol követségre vagy konzulátusra.

Az Önnek küldhető értesítések legalább tartalmazzák a határozat rendelkező részét és jogalapját.

Ha sértettként hivatalosan megjelent az eljárásban, a határozatról a bírósági képviselőjét értesítik, és az Ön által megadott e-mailcímre is megküldik azt.

Bármikor kifejezheti arra irányuló igényét, hogy ne kapjon tájékoztatást a fenti határozatokról, és benyújtott kérését ebben az esetben már nem fogják teljesíteni.

Ha az Áldozatsegítő Szolgálathoz irányítást kérte vagy valamelyik szolgálat gondozást nyújt Önnek, joga van értesülni az az eljáró hatóság elérhetőségéről és a hatósággal való kommunikáció módjáról, valamint a tárgyalás időpontjáról és helyéről, és a vádlottal szemben felhozott vád tartalmáról.

Ha nemi alapú erőszak sértettje, kérés nélkül jogosult tájékoztatást kapni az elkövető eljárási helyzetéről és a megtett elővigyázatossági intézkedésekről. Bármikor kifejezheti arra irányuló igényét, hogy ne kapjon ilyen tájékoztatást.

Betekinthetek-e majd a bírósági iratokba?

Ha Ön már magánvádló, ügyvédje hozzáfér az összefoglalóhoz és a többi ügyirathoz.

Az ügyvédek napi tevékenységéhez hozzátartozik a jogi tájékoztatás és dokumentáció elérése, különösen akkor, ha ügyfelük nem fél az eljárásban.

A spanyol jog szerint a megjelenő feleket tájékoztatni lehet az eljárásról és valamennyi eljárási formalitásban részt vehetnek.

Utolsó frissítés: 17/01/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

3 - Jogaim a bírósági eljárást követően

Fellebbezhetek az ítélet ellen?

Ha a vádlott ártatlannak minősítése esetén fellebbezni szeretne az ítélet ellen, gondoljon arra, hogy ha nem félként vett részt az eljárásban, nem fellebbezhet az ítélet ellen.

Ha félként részt vett az eljárásban és magánvádló, a következők szerint fellebbezhet:

 • az ítélet ellen az arról szóló értesítéstől számított tíz napon belül; különböző jogalapok léteznek és van lehetőség a bizonyíték felülvizsgálatára. Ez rendes jogorvoslat.
 • A megsemmisítés iránti kérelmet az ítéletről szóló értesítéstől számított öt napon belül nyújthatja be; jogalap a jogszabályok vagy a spanyol alkotmány megsértése vagy formális indok. Ez rendkívüli jogorvoslat.

Magánfélként kizárólag a kártérítéséhez kapcsolódó kérdések tekintetében nyújthat be megsemmisítés iránti kérelmet.

Más jogorvoslati kérelmek lehetősége tekintetében, ha először rendes jogorvoslattal élt, második jogorvoslati kérelemként előterjeszthet megsemmisítés iránti kérelmet. A megsemmisítés iránti kérelmet a Legfelsőbb Bíróság bírálja el.

Az Áldozatsegítő Szolgálat tájékoztatja Önt az Ön által a jogaival összeegyeztethetetlennek tartott ítéletek ellen benyújtható jogorvoslati kérelmekről.

Milyen jogok illetnek meg az ítélethozatal után?

Amennyiben benyújtotta a megfelelő kérelmet, a következő határozatokról jogosult értesítést kapni:

 • a büntetőeljárás meg nem indítására vonatkozó határozat;
 • az eljárást lezáró határozat;
 • az elkövető fogva tartásáról vagy szabadon bocsátásáról rendelkező határozatok, valamint az elkövető őrizetből való esetleges szökéséről;
 • a személyes óvintézkedéseket elrendelő vagy már megállapított intézkedéseket módosító határozatok, amennyiben azok célja az Ön biztonságának biztosítása;
 • az igazságszolgáltatási vagy büntetés-végrehajtási hatóság bármely olyan határozata, amely erőszakkal vagy megfélemlítéssel elkövetett bűncselekmények miatt elítélt személyeket érint és veszélyezteti az Ön biztonságát;
 • az Ön ítélet végrehajtásában való közreműködését magukban foglaló határozatok, amelyeket a büntetés-végrehajtás kérdéseiben hoznak, valamint amelyek érintik az elítélt 3. szintű nyitott intézményi rendszerben való elhelyezését, a fogvatartás kedvezményeit, a rövid idejű eltávozást, a feltételes szabadlábra helyezést stb.

Az ítélet végrehajtása során Önt elsősorban a terhelt elítéléséről szóló tájékoztatáshoz való jog illeti meg. Általánosságban véve a szabadlábra helyezésére vonatkozó információt magánéletük részének tekintik és nem közlik Önnel.

Kivételes esetben, amennyiben Ön nemi alapú erőszak áldozata, tájékoztatják a terhelt eljárásbeli helyzetéről és büntetésének töltéséről, a védelmi határozat vagy a távoltartási végzés hatályban maradásáig.

Ha magánvádló volt az eljárásban, részt vehet a terhelt büntetésének felfüggesztésében. A két évet nem meghaladó börtönbüntetés felfüggeszthető, ha adott időszakon belül nincs bűnismétlés. Ezen időszakot követően az ítélet érvényét veszti. A bíróság határoz az ítélet felfüggesztéséről és döntéshozatal előtt a bíró meghallgatja Önt.

Az Áldozatsegítő Szolgálat tájékoztatja Önt arról, hogy sértettként milyen lehetősége van részt venni a szabadságvesztés büntetés végrehajtásában, és a jogszabályban megállapított jogainak gyakorlása érdekében minden támogató cselekményt elvégez.

Ha terrorizmussal összefüggő cselekmény sértettje, a Nemzeti bíróság terrorizmus áldozatait tájékoztató és támogató Irodája a rendelkezésére bocsátja a szükséges információs forrásokat annak érdekében, hogy mindent megtudhasson a szabadságvesztés büntetés végrehajtásától a büntetés teljes kitöltéséig, különösen olyan helyzetben, amelyben kedvezményeket nyújtanak vagy szabadlábra helyezik az elítéltet.

Jogosult vagyok-e segítségre illetve védelemre a bírósági eljárás után? Mennyi ideig?

Ha az ítéletet végrehajtják és szükséges, továbbra is részesülhet védelemben a bíró döntése szerint. Védheti Önt a rendőrség, vagy kivételes helyzetben új személyazonosságot kap vagy pénzügyi támogatást új lakóhely vagy munkahely létesítéséhez.

Bizonyos bűncseklekmények esetében, ilyen például a nemi alapú erőszak vagy a családon belüli erőszak, kérhet védelmi határozatot, amelynek ideiglenes érvényességét az igazságügyi hatóság határozata állapítja meg.

Közvetlenül a bűnügyi hatóságoktól vagy az ügyésztől vagy végrehajtó hatósági tisztviselőktől, az Áldozatsegítő Szolgálattól vagy a közigazgatás mellett működő szociális szolgálatoktól vagy gondozó intézményektől kérhet védelmi határozatot.

A védelmi határozat átfogó védelmi jogállást képvisel, amely magában foglalja a jogszabályban meghatározott polgári és büntető elővigyázatossági intézkedéseket, és minden más, a jogrendben létrehozott segítségnyújtó és szociális védelmi intézkedést.

A védelmi határozat meghozatala magában foglalja annak kötelezettségét, hogy folyamatosan tájékozódik a vádlott vagy gyanúsított eljárási helyzetéről, valamint a meghozott elővigyázatossági intézkedések hatályáról és érvényességéről. Különösen mindenkor tájékoztatják az állítólagos elkövető fogvatartási helyzetéről. Ennek érdekében a védelmi határozatot továbbítják a börtönigazgatásnak.

Bizonyos, az elkövetőre kirótt szankciók vagy biztonsági intézkedések is védelemben részesíthetik Önt: Távoltartási végzések, szülői jogok vagy felügyeleti jogok megvonása, fegyverviselési és -használati engedély megvonása stb. Olyan esetekben továbbá, amelyekben a büntetést a börtönbevonulást megelőzően felfüggesztik, a bíró megtilthatja az elkövetőnek bizonyos helyek látogatását vagy az Ön megkeresését, kötelezheti az elkövetőt különös képzési programokban való részvételre, stb.

Sértettként a következőkre jogosult:

a) kérheti olyan magatartási szabályok vagy jogszabályban megállapított szabályok alkalmazását a feltételesen szabadságra bocsátott személyre, amelyek az Ön biztonságának garantálásához szükségesek, ha a személyt olyan cselekmények miatt ítélték el, amelyekből észszerűen felmerülhet Önt veszélyeztető helyzet;

b) a bíró vagy a bíróság rendelkezésére bocsáthat minden olyan információt, amely fontos a kiszabott szankció végrehajtására, a bűncselekményből fakadó polgári jogi felelősségre vagy a megállapított lefoglalásra vonatkozó döntés tekintetében.

Az Áldozatsegítő Szolgálat együttműködik és egyeztet az áldozatok segítésében részt vevő szervekkel, intézményekkel és szolgálatokkal – ezek a bíróság, az ügyészség, a bűnüldöző szervek tagjai, – különösen az áldozattá válás magas kockázatának kitett veszélyeztetett sértettek esetében. Ezen túlmenően továbbá, ha Ön különös védelmi intézkedéseket igénylő sértett, értékelni fogják az Ön helyzetét annak megállapításához, hogy milyen védelmi, segítségnyújtó és támogató intézkedést kell nyújtani, amely magában foglalhatja következőket:

 • pszichológiai támogatás vagy segítségnyújtás a bűncselekmény által okozott rendellenességek kezelésére, a gondozásának legmegfelelőbb pszichológiai módszerek alkalmazásával;
 • kíséret a tárgyalásokra;
 • a rendelkezésre álló pszichoszociális és gondozási forrásokról való tájékoztatás és kívánsága esetén e szolgálatokhoz irányítás;
 • ha Ön különös védelmi igényekkel rendelkező sértett, bármely szükséges különös védelmi intézkedés;
 • szakosított támogató szolgálatokhoz irányítás.

Mennyi ideig?

A bírósági jellegű védelmi intézkedések a bíróság megfelelő határozatával megállapított időtartamig érvényesek.

Az Áldozatsegítő Szolgálat az egész büntetőeljárás során és a lezárultát követő megfelelő időszakban nyomon követi sértetti helyzetét, különösen, ha veszélyeztetett sértett, tekintet nélkül arra, hogy ismert-e az elkövető személye és az eljárás eredménye.

Milyen tájékoztatást kapok, ha az elkövetőt elítélik?

Az ítélet végrehajtása során Önt elsősorban a terhelt elítéléséről szóló tájékoztatáshoz való jog illeti meg. Általánosságban véve a szabadlábra helyezésére vonatkozó információt magánéletük részének tekintik és nem közlik Önnel.

Kivételes esetben, amennyiben Ön nemi alapú erőszak áldozata, tájékoztatják a terhelt eljárásbeli helyzetéről és büntetésének töltéséről, a védelmi határozat vagy a távoltartási végzés hatályban maradásáig, kivéve, ha kifejezi arra irányuló igényét, hogy ne kapjon erről tájékoztatást.

Az Áldozatsegítő Szolgálat tájékoztatja Önt arról, hogy sértettként milyen lehetősége van részt venni a szabadságvesztés büntetés végrehajtásában, és a jogszabályban megállapított jogainak gyakorlása érdekében minden támogató cselekményt elvégez.

Ha terrorizmussal összefüggő cselekmény sértettje, a Nemzeti bíróság terrorizmus áldozatait tájékoztató és támogató Irodája a rendelkezésére bocsátja a szükséges információs forrásokat annak érdekében, hogy mindent megtudhasson a szabadságvesztés büntetés végrehajtásától a büntetés teljes kitöltéséig, különösen olyan helyzetben, amelyben kedvezményeket nyújtanak vagy szabadlábra helyezik az elítéltet.

Kapok-e arról tájékoztatást, ha az elkövetőt szabadon bocsátják (beleértve a korai vagy feltételes szabadságra bocsátást), vagy megszökik a börtönből?

Amennyiben benyújtotta a megfelelő kérelmet, többek között a következő határozatokról jogosult értesítést kapni:

 • az elkövető fogva tartásáról vagy szabadon bocsátásáról rendelkező határozatok, valamint az elkövető őrizetből való esetleges szökéséről;
 • az igazságszolgáltatási vagy büntetés-végrehajtási hatóság bármely olyan határozata, amely erőszakkal vagy megfélemlítéssel elkövetett bűncselekmények miatt elítélt személyeket érint és veszélyezteti az Ön biztonságát;
 • az Ön ítélet végrehajtásában való közreműködését magukban foglaló határozatok, amelyeket a büntetés-végrehajtás kérdéseiben hoznak, valamint amelyek érintik az elítélt 3. szintű nyitott intézményi rendszerben való elhelyezését, a fogvatartás kedvezményeit, a rövid idejű eltávozást, a feltételes szabadlábra helyezést stb.

Az Áldozatsegítő Szolgálat tájékoztatja Önt arról, hogy sértettként milyen lehetősége van részt venni a szabadságvesztés büntetés végrehajtásában, és a jogszabályban megállapított jogainak gyakorlása érdekében minden támogató cselekményt elvégez.

Ha terrorizmussal összefüggő cselekmény sértettje, a Nemzeti bíróság terrorizmus áldozatait tájékoztató és támogató Irodája a rendelkezésére bocsátja a szükséges információs forrásokat annak érdekében, hogy mindent megtudhasson a szabadságvesztés büntetés végrehajtásától a büntetés teljes kitöltéséig, különösen olyan helyzetben, amelyben kedvezményeket nyújtanak vagy szabadlábra helyezik az elítéltet.

Részt veszek-e majd a szabadlábra helyezéssel vagy a feltételes szabadságra bocsátással kapcsolatos döntések meghozatalában?

Bűncselekmény sértettjeként a következőkre jogosult:

 • kérheti olyan magatartási szabályok vagy jogszabályban megállapított szabályok alkalmazását, amelyek az Ön biztonságának garantálásához szükségesek, ha a személyt olyan események miatt ítélték el, amelyekből észszerűen felmerülhet a sértettet veszélyeztető helyzet;
 • a bíró vagy a bíróság rendelkezésére bocsáthat minden olyan információt, amely fontos a kiszabott büntetés végrehajtása, a bűncselekményből fakadó polgári jogi felelősség vagy a megállapított lefoglalás tekintetében.

Az Áldozatsegítő Szolgálat tájékoztatja Önt arról, hogy sértettként milyen lehetősége van részt venni a szabadságvesztés büntetés végrehajtásában, és a jogszabályban megállapított jogainak gyakorlása érdekében minden támogató cselekményt elvégez.

Ha terrorizmussal összefüggő cselekmény sértettje, a Nemzeti bíróság terrorizmus áldozatait tájékoztató és támogató Irodája a rendelkezésére bocsátja a szükséges információs forrásokat annak érdekében, hogy mindent megtudhasson a szabadságvesztés büntetés végrehajtásától a büntetés teljes kitöltéséig, különösen olyan helyzetben, amelyben kedvezményeket nyújtanak vagy szabadlábra helyezik az elítéltet.

Tehetek-e például nyilatkozatot, vagy nyújthatok-e be fellebbezést?

Ha kérte értesítését a büntetés-végrehajtás kérdéseiben hozott határozatokról, valamint azokról, amelyek érintik az elítélt 3. szintű nyitott intézményi rendszerben való elhelyezését, a fogvatartás kedvezményeit, a rövid idejű eltávozást, a feltételes szabadlábra helyezést stb., akkor is fellebbezhet ellenük, ha nem félként vett részt az eljárásban. Az illetékes bírósági tisztviselő tudomására kell hozza fellebbezési szándékát, ehhez nem kell ügyvédi támogatás, a határozatról való értesülésétől számított legfeljebb öt napon belül, és ezen értesítéstől számított tizenöt napon belül be kell nyújtania a fellebbezést.

Az elítélt 3. szintű nyitott intézményi rendszerben való lehetséges elhelyezése elleni fellebbezéshez a következő bűncselekmények valamelyikének sértettje kell legyen:

 • emberölés;
 • magzatelhajtás;
 • testi sértés;
 • szabadságkorlátozó bűncselekmények;
 • kínzás és erkölcsi sérthetetlenség elleni bűncselekmények;
 • szexuális szabadság és sérthetetlenség elleni bűncselekmények;
 • erőszakkal vagy megfélemlítéssel elkövetett lopás;
 • terrorista bűncselekmények;
 • emberkereskedelem.

Azt megelőzően, hogy a büntetés-végrehajtási hatóság meghozza a fenti határozatok valamelyikét, a szóban forgó határozatot közlik Önnel, és megteheti a megfelelőnek tartott nyilatkozatokat, feltéve, hogy benyújtotta az e határozatokról való értesítés iránti kérelmet.

Az Áldozatsegítő Szolgálat tájékoztatja Önt az Ön által a jogaival összeegyeztethetetlennek tartott ítéletek ellen benyújtható jogorvoslati kérelmekről.

Utolsó frissítés: 17/01/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

4 - Kártérítés

Milyen eljárásban lehet az elkövetővel szembeni kártérítési igényeket érvényesíteni? (pl. független per, polgári per, egyesített polgári és büntetőeljárás)

Magánvádlóként ugyanazon büntetőeljárás keretében keresettel polgári jogi igényként kártérítést követelhet, vagy pedig a büntetőeljárás befejezéséig elhalaszthatja a kereset előterjesztését. Ha a két igény egymástól elkülönül, akkor a polgári ügynek várnia kell a büntetőeljárás befejezéséig.

Az eljárás során csupán magánfélként is eljárhat, így nem rendelkezik perképességgel az eljárásban. Amennyiben nem jár el magánfélként kártérítés érvényesítése érdekében, akkor az ügyész az Ön nevében érvényesíti a polgári jogi igényt. Ha a bíróság a vádlottat nem nyilvánítja bűnösnek, vagy nem ítéli meg Önnek a kártérítést, akkor Ön polgári perben még mindig követelhet kártérítést.

A terhelt polgári jogi felelőssége kiterjed a vagyon visszaszolgáltatására, a kár kijavítására és megtérítésére, ami magában foglalja az Ön partnerének és gyermekeinek okozott károkat is.

Az államtól is kaphat kártérítést.

Az Áldozatsegítő Szolgálatok a határokon átnyúló helyzetekben eljáró áldozatsegítő hatóságok abban az esetben, ha az Ön által elszenvedett bűncselekményt – Spanyolországot leszámítva – az Európai Unió valamelyik tagállamában követték el, és Ön szokásos tartózkodási hellyel rendelkezik Spanyolországban. Határokon átnyúló helyzetekben megvalósított, terrorizmussal összefüggő bűncselekmények esetén a Belügyminisztérium terrorcselekmények sértettjeit támogató főigazgatósága a segítségnyújtó hatóság.

A terrorista bűncselekmények kivételével általában a segítségnyújtó hatóság együttműködik az eljárás megindításában és folytatásában a bűncselekmény elkövetésének helye szerinti uniós tagállam támogatásnyújtása érdekében, ezáltal Ön felperesként Spanyolországból kártérítésben részesülhet attól az államtól, ahol a bűncselekményt elkövették.

E célból az Áldozatsegítő Szolgálat a következő információval látja el Önt:

 • tájékoztatás a pénzügyi támogatás vagy kártérítés igénybevételének lehetőségeiről, a szükséges eljárásokról vagy formanyomtatványokról, ami magában foglalja a kitöltés módját és a szükséges igazoló dokumentumokat;
 • általános útmutatás arról, hogyan kell további információra irányuló kérelmet kitölteni.

Továbbá segítségnyújtó hatóságként az Áldozatsegítő Szolgálatnak a következőket kell tennie:

 • továbbítja az Ön igényét és az alátámasztó dokumentációt, valamint minden adott esetben később benyújtandó dokumentumot a bűncselekmény elkövetésének helye szerinti állam által kijelölt döntéshozó hatósághoz;
 • együttműködik a döntéshozó hatósággal, ha nemzeti jogszabályaival összhangban az a hatóság úgy dönt, hogy meghallgatja az igénylőt vagy bármely más személyt.

A döntéshozó hatóság a Gazdasági és Pénzügyi Minisztérium Személyzeti Költségek és Állami Nyugdíjak Főigazgatósága, amennyiben a jogszerűen létrehozott állami támogatás iránti igényt az igénylő szokásos tartózkodási helye szerinti állam segítségnyújtó hatósága végzi.

A döntéshozó hatóságnak mind Önt – mint a támogatást igénylő személyt –, mind pedig a segítségnyújtó hatóságokat tájékoztatnia kell az alábbiakról:

 • az állami támogatás iránti kérelem beérkezése, az eljárást indító szerv, a döntés meghozatalának határideje, és – amennyiben lehetséges –, a döntés meghozatalának várható időpontja;
 • az eljárás lezárásáról szóló határozat.

A terrorizmussal összefüggő bűncselekmények esetén a Belügyminisztérium (terrorcselekmények sértettjeit támogató főigazgatósága) jár el segítséget nyújtó hatóságként azon esetekben, amikor a bűncselekmény elkövetésének helye az Európai Unió Spanyolországtól eltérő tagállama, és Ön támogatást igénylő személyként Spanyolországban szokásos tartózkodási hellyel rendelkezik, ezáltal Ön Spanyolországból igényelhet – adott esetben – kártérítést attól az államtól, amelynek területén a bűncselekményt elkövették. Az áldozatsegítő főigazgatóság segítségnyújtó vagy döntéshozó hatóságként tett intézkedései megegyeznek a Gazdasági és Pénzügyminisztérium Személyzeti Költségek és Állami Nyugdíjak Főigazgatóságának intézkedéseivel.

A bíróság elrendelte, hogy az elkövető fizessen számomra kártérítést/kártalanítást. Hogyan érhetem el, hogy az elkövető tényleg fizessen?

A támogatást részben vagy egészében az állam fogja kifizetni, ha az elkövetőt részben fizetésképtelennek nyilvánították.

Az Ön bűncselekmény elkövetéséből eredő polgári kártérítési igényének érvényesítése iránti jogai az Önt sértettként vagy kedvezményezettként megillető ideiglenes vagy végső támogatás összege erejéig átszállnak az államra.

Az állam a bűncselekmény elkövetéséből eredő polgári felelősséggel tartozó fél ellen eljárást indíthat a nyújtott támogatás teljes vagy részleges visszafizetése céljából.

Ezt adott esetben közigazgatási behajtási eljárással hajtják végre, és többek között az alábbi esetekben kell alkalmazni:

 • ha a jogerős bírósági határozat megállapítja, hogy nem történt bűncselekmény;
 • ha a kifizetést követően sértettként akár Ön, akár kedvezményezettjei bármilyen okból kifolyólag teljes vagy részleges kártérítést kaptak az elszenvedett károkért a támogatás odaítélését követő három évben;
 • ha a támogatást hamis vagy szándékosan hiányos információ vagy egyéb tisztességtelen eszköz rendelkezésre bocsátása alapján szerezték meg, valamint olyan körülmények szándékos elhallgatásával, amelyek az igényelt támogatás elutasításához vagy csökkentéséhez vezetnének;
 • ha az ítéletben nyújtott kártérítés alacsonyabb, mint az ideiglenes támogatás.

Ilyen keresetnek az államnak a folyamatban lévő polgári vagy büntetőeljárásban való fellépése esetén van helye, amely nem érinti az ügyész által indítható polgári pert.

Ha az elkövető nem fizet, folyósíthat-e az állam előleget számomra? Milyen feltételek mellett?

Az állam a támogatást részben vagy egészében megfizeti, ha a bűncselekmény miatt elítélt személyt részlegesen fizetésképtelennek nyilvánították.

Ideiglenes támogatás nyújtható a büntetőeljárást lezáró jogerős bírósági határozat meghozatala előtt, amennyiben bizonyítást nyert az a bizonytalan gazdasági helyzet, amelyben Ön áldozatként vagy kedvezményezettként maradt.

Az ideiglenes támogatást akkor lehet igényelni, ha a cselekményt az illetékes hatóságoknak bejelentette, vagy ha a büntetőeljárást hivatalból e cselekmény alapján folytatják.

Jogosult vagyok-e állami kártalanításra?

Igényelhet állami kártalanítást.

Spanyolországban létezik egy állami támogatási rendszer a Spanyolországban elkövetett, halált, súlyos testi sértést okozó vagy a fizikai vagy mentális egészséget súlyosan károsító szándékos és erőszakos bűncselekmények sértettjei számára. A segélyt a szexuális szabadság elleni bűncselekmények áldozatainak is megítélik, még akkor is, ha e bűncselekményeket erőszak nélkül követték el.

Önt általánosságban megilleti a jogszabályi pénzügyi támogatás, amennyiben a bűncselekmény elkövetésekor spanyol állampolgár vagy más uniós ország állampolgára, vagy amennyiben ezek egyike sem alkalmazandó Önre, szokásos tartózkodási helye Spanyolországban vagy a területén a spanyol állampolgárokat megilletőhöz hasonló támogatást nyújtó országban van.

Halál esetén a fent említett állampolgársági vagy tartózkodási követelményeknek a kedvezményezettek tekintetében kell teljesülniük, nem pedig az elhunyt személy tekintetében.

Súlyos testi sérülés vagy súlyos testi vagy lelki egészségkárosodás esetén a közvetlen áldozatok, vagyis a sérülést vagy kárt szenvedők lesznek a kedvezményezettek.

Halál esetén a kedvezményezettek a közvetett áldozatok, akik a következők lehetnek:

 • Az elhunyt személy nem elvált házastársa, vagy a halálát megelőzően legalább két éven keresztül tartósan, házassághoz hasonló kapcsolatban vele élő személy, kivéve közös gyermekek esetében, ebben az esetben elegendő a puszta együttélés. A felsorolt személyek gyermekei még akkor is ideértendők, ha nem az elhunyt személy gyermekei, feltéve, hogy anyagilag attól a személytől függtek és együtt éltek.

A kedvezményezett semmilyen esetben nem jelent bármilyen formában elkövetett szándékos emberölésért elítélt személyt, ha az elhunyt a házastárs volt vagy olyan személy, akihez tartósan házassághoz hasonló kapcsolat fűzte.

 • Az elhunyt személy gyermeke, aki attól a személytől függött és vele élt, feltételezve, hogy a kiskorú gyermekek vagy fogyatékossággal élő felnőttek anyagi függőségben élnek.
 • Az elhunyt személy szülője, aki anyagilag attól a személytől függött, feltéve, hogy senkire nem állapítható megy a fentiek közül egyik helyzet sem.
 • A spanyol jogban biztosított pénzügyi támogatás alkalmazásában ugyancsak közvetett áldozatnak minősülnek a bűncselekmény közvetlen következtében elhunyt kiskorú szülei.

A sérülések, amelyek a sértetteket pénzügyi támogatásra jogosítják, azok, amelyek károsítják a sértett testi épségét vagy testi vagy lelki egészségét, és amelyek legalább hat hónapos ideig tartó fogyatékosságot okoznak, vagy amelyek miatt véglegesen legalább 33%-os mértékű fogyatékossággal él az érintett.

Általános szabályként a támogatás odaítélése a büntetőeljárás lezárásáról szóló végső bírósági határozat meghozatalától függ. Figyelembe véve a büntetőügyekben történő döntéshozatal időtartamát, a büntetőeljárást lezáró végső bírósági határozat meghozatala előtt a törvény előírja ideiglenes támogatás nyújtásának lehetőségét, figyelembe véve a bűncselekmény sértettjének vagy kedvezményezettjeinek bizonytalan gazdasági helyzetét. Ideiglenes támogatást lehet kérni, ha a sértett jelentette a cselekményt az illetékes hatóságoknak, vagy ha a büntetőeljárást az illetékes szervek feljelentés szükségessége nélkül kezdeményezték.

A támogatás összege nem haladhatja meg az ítélettel megállapított kártalanítást.

A kiskorú vagy fogyatékossággal élő személy bűncselekmény közvetlen következményeként bekövetkezett haláláért a kiskorú szülei vagy gondviselői csak olyan támogatásra jogosultak, amely a ténylegesen megfizetett temetési költségeknek felel meg, jogszabályban rögzített felső értékig.

Az áldozat mentális egészségét károsító szexuális szabadság elleni bűncselekmények esetén a támogatás összege fedezi az áldozat által szabadon választott terápiás kezelés költségeit, jogszabályban rögzített felső értékig.

Általánosságban elmondható, hogy a támogatás igénylésére vonatkozó határidő egy év, amely a bűncselekmény elkövetésének időpontjától kezdődik. Ezt a határidőt a büntetőeljárás indulásakor fel kell függeszteni, és akkor kell folytatni, amikor a jogerős bírósági határozatot meghozzák és arról értesítik a sértettet.

A támogatás átvétele összeegyeztethetetlen a következőkkel:

 • az ítélet útján megállapított kártérítés. Mindazonáltal a támogatás része vagy egésze kifizetésre kerül, ha az elkövetőt részlegesen fizetésképtelennek nyilvánították;
 • kártérítés vagy magánbiztosító támogatása, valamint a társadalombiztosítási támogatás, amely a sértett ideiglenes fogyatékossága miatt fizethető. Mindazonáltal a támogatást ki kell fizetni a magánbiztosítottnak, ha a biztosítás keretében kapott kártérítés összege alacsonyabb az ítéletben megállapított összegnél;
 • a támogatás átvétele semmiképpen sem lehet összeegyeztethető a fegyveres csoportok és terroristák áldozatait ért kár megtérítésével.

A támogatás átvétele összeegyeztethető a következőkkel:

 • a sértett tartós fogyatékossága vagy elhalálozása esetén a kedvezményezettet megillető állami nyugdíj igénybevétele;
 • a nemi alapú erőszak elleni átfogó védelmi intézkedésekről szóló, 2004. december 28-i 1/2004 sarkalatos törvény (Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género) 27. cikkében előírt szociális támogatás.

A tartós fogyatékossággal kapcsolatos támogatás összeegyeztethetetlen az ideiglenes fogyatékossággal járó támogatással.

A jogszabályban létrehozott állami támogatás iránti kérelmek feldolgozása és elbírálása a Gazdasági és Pénzügyi Minisztérium Személyzeti Költségek és Állami Nyugdíjak Főigazgatóságának hatáskörébe tartozik bármely bűncselekmény sértettje esetén, kivéve a terrorizmussal összefüggő bűncselekmények áldozatait, tekintetükben a Belügyminisztérium (terrorcselekmények sértettjeit támogató főigazgatósága) az illetékes.

Amennyiben Ön terrorizmus áldozata, számos állami támogatás létezik a terrorizmus áldozatainak ilyen típusú bűncselekmények által okozott károk megtérítésére, feltéve, hogy egyértelmű kapcsolat áll fenn a terrorcselekmény és az elszenvedett károk között.

Az alábbi károkat lehet kártérítéssel megtéríteni:

 • a fizikai és mentális sérüléseket is magában foglaló testi sérüléseket, valamint az orvosi kezelés, protézis és műtét költségeit.

Ezeket a költségeket az érintett személynek csak abban az esetben fizetik ki, amennyiben azokat nem fedezi részlegesen vagy teljesen állami- vagy magánellátó rendszer;

 • a természetes személyek otthonában vagy a kereskedelmi és ipari létesítményekben, a politikai pártok, szakszervezetek és társadalmi szervezetek központjában okozott vagyoni károk;
 • az ideiglenes szálláshelyek költségei, miközben a természetes személyek szokásos tartózkodási helyén javítási munkákat végeznek;
 • a magánjárművekben okozott károk, valamint az emberek vagy áruk szárazföldi szállítására használt járművek által elszenvedett károk, kivéve a köztulajdonban lévő járművek.

Az említett károk miatt nyújtott kártérítés – a testi sérülések kivételével – másodlagosnak minősül az ugyanezen jogcímen bármely más közjogi szerv vagy a biztosítási szerződések által biztosított megoldásokhoz képest. Ezekben az esetekben megtérítik a közigazgatási szervek vagy biztosítóintézetek által fizetett összegek és a hivatalos értékelés közötti különbözetet.

A kártérítés összegét az okozott kár (a sérülések súlyossága és az általuk okozott fogyatékosság, halál stb.) alapján határozzák meg.

Egyéb támogatások:

 • tanulásra: ha egy terrorista cselekmény olyan személyi sérülésekhez vezet, amelyek különös jelentőséggel bírnak a diák, szülei vagy gondviselői számára, vagy ezek a sérülések alkalmatlanná teszik őket rendes foglalkozásuk gyakorlására;
 • azonnali pszichológiai segítségnyújtás és tanácsadás mind az áldozatok, mind a családtagok számára;
 • kivételes esetben rendkívüli támogatás olyan áldozatok személyes vagy családi szükségleteinek enyhítésére, akiket nem szokványos támogatás fedez, vagy akiket az kifejezetten nem kellő módon fedez.

A támogatás kedvezményezettjei:

 • sérülések esetén a sérült személyek;
 • halál esetén:
  • az elhunyt személy házastársa;
  • a nem házastárs partner, akivel az elhunyt legalább két éve élt együtt;
  • a nem házastárs partner, akivel az elhunytnak gyermeke van;
  • az elhunyt személy szülei, ha pénzügyi szempontból tőle függtek. Szülők hiányában és ebben a sorrendben, az elhunyt személy unokái, testvérei és nagyszülei, akik pénzügyi szempontból tőle függtek;
  • ha senki a fentiek közül nem létezik, a gyermekek, és azok hiányában azok a szülők, akik pénzügyi szempontból nem függtek az elhunyt személytől.

Általánosságban elmondható, hogy a személyi vagy vagyoni károk megtérítésére vonatkozó igények benyújtásának határideje egy év, amely a kár bekövetkezésének napjától kezdődik.

A Nemzeti bíróság terrorizmus áldozatait tájékoztató és támogató Irodája (Oficina de información y Asistencia a Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional) a Belügyminisztérium terrorcselekmények sértettjeit támogató főigazgatóságával együttműködve a kártérítés igénylésén keresztül segít Önnek, mint a terrorizmus áldozatának: a jogerős ítéletekre vonatkozó igazolások beszerzésében, a polgári kötelezettségek érvényesítésének tilalmával kapcsolatban, valamint a támogatás feldolgozásához szükséges egyéb okmányok beszerzésében.

Jogosult vagyok-e kártalanításra, ha az elkövetőt nem ítélték el?

A büntetőeljárásban hozott jogerős végső ítéletnek bizonyítania kell, hogy a halál, a testi sérülések és a testi vagy mentális egészség súlyos károsodása szándékos és erőszakos bűncselekmény hatására történt, következésképpen az ítéletnek kell meghatároznia a megfelelő kártérítést is.

A pénzügyi támogatás iránti kérelem benyújtásához csatolni kell a büntetőeljárást lezáró végső bírósági határozat egy példányát függetlenül attól, hogy az eredmény ítélet, mulasztási határozat vagy pedig végzés arról, hogy az elkövető halála miatt megszüntetik az eljárást, vagy megszüntető végzés.

A támogatás összege nem haladhatja meg az ítélettel megállapított kártérítést.

Jogosult vagyok-e sürgősségi kifizetésre, amíg a kártérítési keresetemet elbíráló határozatra várok?

Ideiglenes támogatás nyújtható a büntetőeljárást lezáró végső bírósági határozat meghozatala előtt, ha bizonyítják Önnek mint a bűncselekmény sértettjének vagy kedvezményezettjeinek bizonytalan gazdasági helyzetét.

Az ideiglenes támogatást akkor lehet igényelni, ha a cselekményt az illetékes hatóságoknak bejelentette, vagy ha a büntetőeljárást hivatalból e cselekmény alapján folytatják.

Utolsó frissítés: 17/01/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

5 - Támogatásra és segítségnyújtásra vonatkozó jogaim

Bűncselekmény áldozata vagyok, kihez fordulhatok támogatásért és segítségért?

Amennyiben Ön bűncselekmény áldozata, felkeresheti valamelyik Áldozatsegítő Szolgálatot (Oficinas de Asistencia a las Víctimas del delito).

Az Áldozatsegítő Szolgálatot az Igazságügyi Minisztérium üzemelteti és olyan ingyenes, nyilvános és sokrétű szolgáltatást nyújtanak, amely alkalmas az áldozatok igényeinek kielégítésére.

Valamennyi A link új ablakot nyit megautonóm közösségben vannak irodái, szinte mindegyik régió székhelyén és más városokban egyaránt.

Az Áldozatsegítő Szolgálat átfogó, koordinált és szakosodott támogatásban részesíti Önt bűncselekmény áldozataként, eleget téve sajátos jogi, pszichológiai és szociális igényeinek.

Amennyiben terrorizmussal összefüggő cselekmény áldozatává vált, megkeresheti a Nemzeti bíróság terrorizmus áldozatait tájékoztató és támogató Irodáját (Oficina de Información y Asistencia a Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional), jóllehet ha szeretné, felkeresheti a régiója szerinti Áldozatsegítő Szolgálatot is. Az Áldozatsegítő Szolgálat ebben az esetben egyeztet a Nemzeti bíróság terrorizmus áldozatait tájékoztató és támogató Irodájával.

Az Áldozatsegítő Szolgálat által kínált ellátás és támogatás több szakaszban valósul meg:

 • Fogadási és tájékoztatási szakasz: a tájékoztatási szakasz azt foglalja magába, amikor a Szolgálat átfogó tájékoztatást nyújt az Ön által megteendő lépésekről, a felmerülő kérdésekről és a lehetséges következményekről. Ez a szakasz általában – személyes vagy telefonos – beszélgetés formájában történik, melynek során Ön elmondhatja problémáit és szükségleteit. Elmondása alapján útmutatást kap, áttekintik az egyéb forrásokból származó beavatkozások lehetőségét, és szükség esetén átirányítják.
 • Információs szakasz: Ön sértettként a hatóságokkal és tisztviselőkkel való első kapcsolatfelvételtől kezdve még a panasz benyújtása előtt is jogosult a személyes körülményeire, valamint a bűncselekmény jellegére és az elszenvedett károkra tekintettel lévő információk megszerzésére. Ez az információ az alábbi szempontokra terjed ki:
 • Hogyan tehet panaszt és hogyan indíthatja el az ehhez szükséges eljárást.
 • A rendelkezésre álló különös szolgáltatások, pszichoszociális és gondozási erőforrások függetlenül attól, hogy panaszt nyújtottak-e be, és hogyan juthat hozzájuk.
 • A rendelkezésére álló gondozási és támogatási intézkedések (legyenek azok orvosi, pszichológiai vagy anyagi jellegűek), valamint az igénybevételükre vonatkozó eljárás, ideértve megfelelően az alternatív szálláslehetőségekre vonatkozó tájékoztatást.
 • Hogyan kaphat tanácsot és jogi védelmet, és adott esetben azok a feltételek, amelyek alapján ezek díjmentesen igénybe vehetők.
 • Ki kísérheti el az eljárás során a tárgyalásra, és/vagy a különböző bűnügyi hatóságokhoz, ha erre szüksége van.
 • Védelmi intézkedések kérelmezésének lehetősége, és adott esetben az erre vonatkozó eljárás;
 • Az eljárással kapcsolatos gazdasági jogokról tájékoztatás, különösen a támogatás és a kártérítés tekintetében, amelyre a bűncselekmény által okozott károk alapján jogosult lehet, és adott esetben tájékoztatás az igénybevételükre vonatkozó eljárásról.
 • Ha Spanyolországon kívül él, bűncselekmény sértettjeként milyen eljárást kell követnie jogai érvényesítéséhez.
 • Mi az eljáró hatóság elérhetősége és a hatósággal való kommunikáció módja, valamint a tárgyalás időpontja és helye, valamint tájékoztatják a vádlottal szemben felhozott vád tartalmáról is.
 • A rendelkezésre álló helyreállító igazságszolgáltatás (például közvetítés), amennyiben erre jogszerű lehetőség áll fenn.
 • Azok az esetek, amelyekben megtérítik jogi kiadásait, és adott esetben az igénylés menete.
 • Beavatkozási szakasz: Az Áldozatsegítő Szolgálat beavatkozása különböző területeken történik:
 • Jogi beavatkozások: a Szolgálatok megadják Önnek a szükséges jogi segítségnyújtást, és konkrét tájékoztatást nyújtanak a bírósági eljárás keretében rendelkezésre álló segítség típusáról, az eljárások során gyakorolható jogairól, és, hogy milyen módon és milyen feltételekkel férhet hozzá a jogi tanácsadáshoz, valamint azon szolgálatok és szervezetek fajtáit is, amelyekkel kapcsolatba tud lépni.

A jogi segítségnyújtás minden esetben általános jellegű lesz az eljárás végrehajtásának módjáról és a különböző jogok gyakorlására vonatkozóan, mivel az ügyvédje lesz felelős az egyedi esetre vonatkozó útmutatásért és jogi segítségnyújtásért.

 • Orvosi és pszichológiai beavatkozások: a Szolgálatok által kínált pszichológiai segítségnyújtás célja az Ön helyzetének értékelése és kezelése, a bűncselekmény által okozott válság csökkentése, a bűncselekményből eredő bírósági eljárásokkal való megbirkózás segítése és kíséret biztosítása az eljárás során, valamint stratégiáinak és képességeinek megerősítése, lehetővé téve a környezetéből érkező segítség igénybevételét.

A Szolgálatok pszichológiai támogatási tervet hoznak létre abban az esetben, ha Ön különösen veszélyeztetett sértett, vagy különös védelemre szorul.

 • Gazdasági beavatkozások: Az Önt megillető gazdasági segítségnyújtás tekintetében, ha erőszakos bűncselekmény vagy szexuális szabadság elleni bűncselekmény áldozata lett, a Szolgálat elsősorban tájékoztató szerepet játszik, és segítséget nyújt az igényérvényesítésben.
 • Szociális és gondozási beavatkozások: ezen a területen a Szolgálatok összehangolják az általuk nyújtott ellátást, és adott esetben, szociális szolgálatokhoz, gondozási intézményekhez, vagy olyan szervezetekhez irányítják Önt, amelyek biztonságos szállást, azonnali orvosi ellátást és az esetlegesen Önt megillető bármilyen pénzügyi támogatást tudnak biztosítani, különös figyelmet fordítva a rokkantsági, kórházi, haláleseti és a sebezhető helyzet által okozott igényekre.
 • Nyomon követési szakasz: a Szolgálatok az egész büntetőeljárás során és a folyamat befejezése után is megfelelő ideig figyelemmel kísérik az ügyet, különösen akkor, ha Ön veszélyeztetett sértett. Ebben a szakaszban a Szolgálatok elemezni fogják az Ön jogi, orvosi, pszichológiai, szociális, gondozási és gazdasági helyzetét a bűncselekmény utáni különböző időszakokban. A nyomon követés szükséges terjedelmét az Ön helyzete alapján határozzák meg.

Ha Ön terrorcselekmény áldozata, a Nemzeti bíróság terrorizmus áldozatait tájékoztató és támogató Irodájának főbb feladatai a következők:

 • tájékoztatás nyújtása azon bírósági eljárások állásáról, amelyek az elkövetett bűncselekmény alapján Önt érinthetik;
 • tanácsadás mindazon büntetőjogi és közigazgatási eljárással kapcsolatban, amelyek Önt érinthetik;
 • személyes kíséret nyújtása azon terrorcselekményekkel kapcsolatban tartott bírósági tárgyalásokon, amelyek Önt érinthetik;
 • érzelmi és terápiás támogatás nyújtása Önnek a Belügyminisztérium hatáskörének sérelme nélkül;
 • az Ön biztonsága garantálásának elősegítése és bűncselekmény sértettjeként magánéletének védelme a bírósági eljárásban való részvétele során;
 • tájékoztatás nyújtása a terrorizmus áldozatainak nyújtandó fő kártérítési formákról minden esetben azzal, hogy Önt a Belügyminisztérium terrorcselekmények sértettjeit támogató főigazgatóságához irányítják;
 • az Ön értesítése a szabadságvesztés végrehajtásával kapcsolatos valamennyi ügyben a szabadságvesztés idejének teljes letöltéséig, különösen olyan esetekben, amelyekben az elítéltet kedvezményekben részesítették vagy szabadlábra helyezték.

A Belügyminisztérium terrorcselekmények sértettjeit támogató főigazgatósága egyablakos ügyintézőhelyként szolgál valamennyi olyan eljárásra vonatkozóan, amelyet terrorista cselekménnyel érintett személyek és családok a hatáskörrel rendelkező szervhez címzett kérelemre és az érintett személlyel való kapcsolatra hivatkozva a központi államigazgatás előtt indítanak.

Emellett a főigazgatóság a terrorizmus áldozatainak segítésére és támogatására a sértettek átfogó védelmének biztosítása érdekében együttműködik a központi államigazgatás hatáskörrel rendelkező szerveivel és más közigazgatási szervekkel.

A Belügyminisztérium terrorcselekmények sértettjeit támogató főigazgatósága jár el a terrorizmus bűncselekménnyel érintett személyek megsegítésére és kártérítésére vonatkozó döntések kezelése, irányítása és döntéshozatala során.

Áldozatsegítő forróvonal

A fogadási és tájékoztatási szakaszban Ön személyesen vagy telefonon is megkeresheti az Áldozatsegítő Szolgálatot.

Bizonyos bűncselekmények – mint a nemi alapú erőszak – esetén Spanyolországban telefonos segítségnyújtó és tájékoztató szolgáltatások működnek, pl. a 016 Nemi alapú erőszakkal kapcsolatos tájékoztató és jogi tanácsadó telefonos szolgálat (Servicio telefónico de información y asesoramiento jurídico en materia de violencia de género).

A különösen veszélyeztetett sértettek – például a kiskorúak – esetében léteznek meghatározott szolgáltatások, mint az ANAR (Veszélyeztetett Gyermekek és Serdülők Támogatása) alapítvány segélyvonala (Servicio de atención telefónica de la Fundación ANAR), amely kiskorúak eltűnése esetén a gyermekeknek és fiataloknak, a kiskorúak szüleinek és rokonainak, valamint a rokonoknak nyújt segítséget.

A 016 Nemi alapú erőszakkal kapcsolatos tájékoztató és jogi tanácsadó telefonos szolgálat a nap 24 órájában, az év 365 napján nyújt ingyenes szakmai segítséget. Az e szolgáltatást igénybe vevő személyek adatait minden esetben titkosan kezelik.

A segítséget 51 nyelven lehet igénybe venni. A 24 órás segítség spanyolul, katalánul, galíciaiul, baszkul, angolul és franciául, valamint a telefonos fordítási szolgáltatás a német, portugál, mandarin, orosz, arab, román és bolgár hívásokra érhető el. Más nyelveken a segítségnyújtás telefonos fordítási szolgáltatáson keresztül vehető igénybe.

A hallássérült vagy beszédben akadályozott személyek számára a szolgáltatáshoz való hozzáférés az alábbi módokon biztosított:

 • írásos üzenetváltás (TTY) a 900 116 016 számon;
 • a Telesor honlap Telesor szolgáltatásán keresztül (A link új ablakot nyit meghttps://www.telesor.es/). Ebben az esetben internetkapcsolatra van szükség;
 • mobiltelefonnal vagy PDA-val. Mindkét esetben telepíteni kell a Telesor honlapon feltüntetett lépések követésével az ingyenes alkalmazást.

Ez a szolgáltatás a nemi alapú erőszak meghatározott eseteivel kapcsolatban kérdésekkel fordulóknak nyújt segítséget: a nemi alapú erőszak női sértettjeinek, a nemi alapú erőszak női sértettjeihez közel álló személyeknek (rokonoknak, barátoknak, szomszédoknak stb.), a nemi alapú erőszak női sértettjével foglalkozó szakértőknek vagy azoknak, akik az ilyen típusú erőszak eseteiről tudomással bírnak, stb.

Ez a tájékoztatás az Önnek mint az ilyen típusú bűncselekmény sértettjének rendelkezésére álló forrásokra és jogosultságokra – foglalkoztatásra, szociális szolgáltatásokra, pénzügyi támogatásra és tájékoztatásra, segítségnyújtásra, befogadásra és jogi tanácsadó szolgáltatásokra – vonatkozik.

Sürgősségi hívás esetén azt haladéktalanul kapcsolják az érintett autonóm közösség 112-es sürgősségi számához.

Amennyiben Ön nemi alapú erőszak kiskorú áldozata, valamennyi 016-os Szolgáltatást kereső hívás átkapcsolásra kerül az ANAR gyermekek és serdülők részére fenntartott segítségnyújtó segélyvonalához (900 20 20 10).

Az ANAR (Veszélyeztetett Gyermekek és Serdülők Támogatása) alapítvány segélyvonala (900 20 20 10) ingyenes, titkos és anonim szolgáltatás, amely a nap 24 órájában, az év 365 napján elérhető, és amely főként három segélyvonalat tartalmaz:

 • Az ANAR gyermekek és serdülők részére fenntartott segítségnyújtó segélyvonala, amelynek fő célja problémák vagy veszélyhelyzet esetén a szükséges támogatás és iránymutatás nyújtása a hívó gyermekek vagy serdülők számára.
 • Az ANAR felnőttek és családok részére fenntartott segítségnyújtó segélyvonala, amely azokat a felnőtteket célozza, akiknek kiskorúakkal kapcsolatban segítségre van szükségük.
 • Az ANAR 116 000 segélyvonala eltűnt kiskorúak eseteivel foglalkozik (az Európai Unió szociális értékkel bíró harmonizált telefonszáma az ilyen ügyek kezelésére).

Ez a szolgáltatás átkapcsolja az Ön hívásait a 016-os szolgáltatásra, amennyiben Ön felnőtt nő és nemi alapú erőszak sértettje, vagy pedig olyan felnőtt, aki tudomással bír ilyen típusú erőszakról.

Az áldozatoknak nyújtott segítség ingyenes?

Igen. A bűncselekmények áldozatainak nyújtott gondozási és támogatási szolgáltatások – így az Áldozatsegítő Szolgálat – ingyenesek és bizalmasan kezelik azokat: nincs szükség először panasz benyújtására.

Milyen típusú támogatásra számíthatok az állami szolgálatoktól vagy hatóságoktól?

Felkeresheti a valamennyi A link új ablakot nyit megautonóm közösségben, szinte mindegyik régió székhelyén és más városokban is működő Áldozatsegítő Szolgálatokat.

Az Áldozatsegítő Szolgálat átfogó, koordinált és szakosodott támogatásban részesíti Önt sértettként, eleget téve sajátos jogi, pszichológiai és szociális igényeinek.

Az Áldozatsegítő Szolgálat tájékoztatást nyújt Önnek az elérhető szakmai szolgáltatásokról és pszichoszociális valamint gondozási forrásokról – tekintet nélkül arra, hogy Ön előterjeszt-e panaszt –, továbbá arról, hogyan érhetők el ezek a szolgáltatások.

Az Áldozatsegítő Szolgálat tájékoztatást nyújt továbbá a rendelkezésére álló gondozási és támogatási intézkedésekről (legyenek azok orvosi, pszichológiai vagy anyagi jellegűek), valamint az igénybevételükre vonatkozó eljárásról, ideértve megfelelően az alternatív szálláslehetőségekre vonatkozó tájékoztatást.

Emellett Ön tanácsot kaphat arról, hogyan készítse elő panaszát, valamint a panasz előterjesztésének eljárásáról, a jogi tanácsadásban és védelemben részesülés lehetőségéről, továbbá adott esetben azokról a feltételekről, amelyek mellett ezeket Ön ingyenesen megkaphatja.

Az Áldozatsegítő Szolgálat szükségleteitől függően átirányítja Önt a szakosított jogi, pszichológiai és szociális szolgálatokhoz– ilyenek például az önkormányzati, szociális ellátási, egészségügyi, oktatási és munkaügyi szolgálatok; egyesületek, alapítványok és más non-profit szervezetek; igazságügyi pszichoszociális szolgálatok; valamint – amennyiben Ön nemi alapú erőszak sértettje – a Nők Elleni Erőszak Elleni Együttműködés Egységek (Unidades de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer) és a valamennyi autonóm közösségben és tartományban működő Női Egységek (Unidades sobre la Mujer) – igénybevételét javasolhatja.

Milyen típusú támogatásra számíthatok a civil szervezetektől?

A nem kormányzati szervezetek (NGO-k) a különböző bűncselekmények sértettjeinek valamennyi sértett szükségleteinek és jellemvonásainak megfelelő, személyre szabott felépülési terv létrehozásával nyújthatnak támogatást. Ez a segítségi forma elsősorban jogi tanácsadást, a különböző forrásokról és elérhető segítségről szóló információt, valamint pszichológiai és érzelmi támogatást foglal magában.

Utolsó frissítés: 17/01/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.