Nationale gespecialiseerde rechtbanken

Гърция

Dit deel bevat informatie over de organisatie van gespecialiseerde rechtbanken in Griekenland.

Съдържание, предоставено от
Гърция

Rekenkamer

De Rekenkamer, zoals bepaald in artikel 98 van de Grondwet, is een hoogste rechterlijke instantie met een tweeledig karakter, met rechterlijke en administratieve taken. Zij behoudt zijn rechtspleging bij de uitoefening van zijn administratieve bevoegdheden. De samenstelling van de Rekenkamer is vergelijkbaar met die van de Raad van State. De Rekenkamer vervult haar taken in de plenaire vergadering, in drie afdelingen en in fasen.

Haar belangrijkste taken zijn:

  • Controle van de uitgaven door de staat, lokale overheden of andere publiekrechtelijke rechtspersonen.
  • De controle van opdrachten met een hoge economische waarde waarbij de staat of een daarmee gelijkgestelde persoon de contractant is.
  • Controle van de rekeningen van de rekenplichtigen en de lokale overheden of andere publiekrechtelijke organen
  • Advies over wetsontwerpen betreffende pensioenen of erkenning van een dienst die recht geeft op een pensioen.
  • Opstelling en indiening van een verslag bij het Parlement over de stand van zaken en de balans van de staat
  • Geschillen over de vaststelling van pensioenen.
  • Het beslechten van zaken betreffende de aansprakelijkheid van civiele of militaire ambtenaren voor schade die is veroorzaakt door opzet of nalatigheid in de staat.

De besluiten van de Rekenkamer zijn niet vatbaar voor toetsing door de Raad van State.

Andere bijzondere rechtbanken

Militaire rechtbank, rechtbank voor maritieme zaken en handelsrechtbank

Dit zijn speciale strafrechtbanken. Alle strafbare feiten die door militairen in het leger, de marine of de luchtvaart worden gepleegd, vallen (zonder uitzondering) onder de rechtsmacht van bovengenoemde rechtbanken.

Speciaal Hooggerechtshof

Het Hooggerechtshof (hoogste rechterlijke instantie) is een speciaal gerecht dat de status van constitutioneel hof heeft, in die zin dat de meeste geschillen die onder zijn bevoegdheid vallen, van constitutionele aard zijn. Het is met name voorzien in artikel 100 van de grondwet en heeft een specifieke bevoegdheid om de geldigheid van parlementsverkiezingen, de verbeurdverklaring van een ambtslid te beoordelen of conflicten tussen de drie hoogste rechtbanken in het land weg te nemen. De uitspraken van de ADP zijn definitief en kunnen dus niet vatbaar zijn voor hoger beroep.

Het bestaat uit de voorzitter van de Raad van State, de president van het Hooggerechtshof, de president van de Rekenkamer, de vier Raad van State en vier ambtenaren van het Hooggerechtshof (die om de twee jaar door loting worden benoemd).

Het Hof wordt voorgezeten door de oudste presidenten van de Raad van State of het Hooggerechtshof. Wanneer het betrekking heeft op zaken die betrekking hebben op het wegnemen van conflicten en de beslechting van geschillen over de materiële ongrondwettigheid of het concept van een formeel recht, worden twee reguliere hoogleraren van rechtsscholen aan Griekse universiteiten toegevoegd aan de samenstelling van de twee permanente hoogleraren van rechtenscholen.

Bijzondere rechtbank voor smaad

Dit gerecht is voorzien in artikel 99 van de grondwet en wet 693/1977 en in beroep in strafvervolging tegen gerechtsdeurwaarders. De voorzitter van de Raad van State bestaat uit de voorzitter van de Raad van State en een adviseur van het Hof van State, een eachice, een adviseur van de Rekenkamer, twee reguliere hoogleraren van rechtsscholen van Griekse universiteiten en twee advocaten (leden van de hoge tuchtraad van advocaten, die bij loting worden benoemd).

Bijzondere aansprakelijkheidsrechtbank van de ministers

Dit gerecht is geregeld in artikel 86 van de grondwet.

Zes leden van de Raad van State en zeven leden van het Hooggerechtshof, die door de voorzitter van het parlement worden opgeroepen nadat zij zijn vervolgd, worden voor elk specifiek geval benoemd door zes leden van de Raad van State en zeven leden van het Hooggerechtshof. Het proces vindt plaats in de vorm van een openbare zitting van het Parlement en wordt geleid door de leden van bovengenoemde hooggerechtshoven, die benoemd of bevorderd moeten zijn in de mate die zij hebben voordat zij een voorstel tot vervolging indienen. De speciale rechtbank wordt voorgezeten door de hoogste rang van de leden van het Hooggerechtshof die door loting worden gekozen en, in het geval van leden met dezelfde rang, door de hoogste anciënniteit. De officier van justitie is lid van het openbaar ministerie van het Hooggerechtshof, dat met zijn plaatsvervanger wordt bezet.

Het Hof van Justitie is bevoegd kennis te nemen van zaken die verband houden met het plegen van strafbare feiten die door leden van de regering of door staatssecretarissen in de uitoefening van hun functie zijn gepleegd, onder voorbehoud van verwijzing van het parlement naar die rechtbank.

Bijzondere rechtbank voor de Labour Court

Dit Hof is geregeld in artikel 88 van de grondwet.

Het bestaat uit de leden van de speciale rechtbank als bedoeld in artikel 99 van de Grondwet, waaraan een extra vaste leerkracht en een nieuwe advocaat deelnemen.

Het is verantwoordelijk voor het behandelen van geschillen over (alle soorten) bezoldigingen en pensioenen van gerechtsdeurwaarders, wanneer de oplossing van de betrokken rechtsvragen gevolgen kan hebben voor de salaris-, pensioen- of fiscale situatie van een ruimere kring van personen.

Juridische gegevensbanken

Een samenvatting van het indicatieve aantal besluiten is te vinden op de website van de Rekenkamer.

Relevante links

Rekenkamer

Laatste update: 29/09/2020

Deze tekst is automatisch vertaald. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van de vertaling.