Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница чешки е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Разходи

Чешка република

Тази страница предоставя информация за процесуалните разходи в Чешката република.

Съдържание, предоставено от
Чешка република
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Семейно право — развод

Семейно право — попечителство над деца и издръжка

Търговско право — договор

Търговско право — отговорност

Законодателна рамка, уреждаща хонорарите на юридическите професии

Адвокати

В Чешката република съществува само един вид адвокати — не съществуват баристери или солиситори.

В Наредба № 177/1996 Sb. на Министерство на правосъдието от 4 юни 1996 г. се определят хонорарите и възнагражденията на адвокатите за предоставянето на правни услуги (тарифа на адвокатите). Наредбата е достъпна на английски език на уебсайта на Чешката адвокатска колегия.

Хонорарите на адвокатите може също така да се договарят между участващите страни.

При повечето граждански дела (включително дела по семейни или търговски въпроси) процесуалното представителство не е задължително.

Фиксирани разходи

Фиксирани разходи по граждански производства

Фиксирани разходи на страните по граждански производства

Закон № 549/1991 Сб. относно съдебните такси (няма налична версия на английски език) урежда разходите по граждански производства. Техният размер зависи от вида на производството. В някои случаи таксите са фиксирани, в други дължимата такса се изчислява на процентна основа.

При всички случаи разходите трябва да бъдат платени в чешката валута (чешка крона — CZK) и могат да бъдат платени чрез банков превод по сметка на държавата (или на съда). Разходите в размер до 5 000 CZK могат да бъдат платени чрез държавна гербова марка (kolek), която може да се купи от пощенските станции и определени други места.

Съдът трябва да уведоми лицето, подаващо иска, относно конкретната сума, която то трябва да плати.

Етап от гражданското производство, на който трябва да бъдат платени фиксираните разходи

Разходите трябва да се платят в срок от три дни от датата на известието, преди провеждането на първото заседание.

Фиксирани разходи по наказателни производства

Фиксирани разходи на страните по наказателни производства

Наказателните производства винаги се завеждат служебно (от Службата на държавната прокуратура), а обвиняемият плаща единствено разходите за процесуално представителство.

Етап от наказателното производство, на който трябва да бъдат платени фиксираните разходи

По наказателните производства няма съдебни разходи.

Фиксирани разходи по конституционни производства

Фиксирани разходи на страните по конституционни производства

Няма фиксирани съдебни разходи за дела, заведени пред Конституционния съд на Чешката република, но е задължително страните да бъдат представлявани от адвокат.

Етап от конституционното производство, на който трябва да бъдат платени фиксираните разходи

Няма фиксирани съдебни разходи.

Предварителна информация, която трябва да бъде предоставена от процесуалните представители

Права и задължения на страните

Процесуалните представители не са задължени да представят предварителна информация.

Правата и задълженията на страните могат да бъдат договорени между адвоката и неговия клиент.

Основание за разходите

Къде мога да намеря информация относно основанието за разходите в Чешката република?

Препоръчително е да се консултирате с адвокат относно всяко конкретно дело. След започване на делото съдът е длъжен да съобщи дължимите съдебни такси.

На какви езици мога да получа информация относно основанието за разходите в Чешката република?

Тъй като в Чешката република единственият официален език е чешкият, няма правно задължение да се предоставя информация на други езици. Ето защо качеството на информацията зависи от желанието и уменията на отделното лице, което предоставя информацията.

Къде мога да намеря информация относно медиацията?

Информацията относно медиацията може да бъде намерена на уебсайта на Асоциацията на медиаторите в Чешката република (AMČR).

Къде мога да намеря допълнителна информация относно разходите?

Съществуващ уебсайт за информация относно разходите

Не съществува официален уебсайт за информация относно разходите.

Къде мога да намеря информация относно средната продължителност на различните видове производства?

На уебсайта на Министерство на правосъдието могат да бъдат намерени различни статистически данни, но много от аспектите зависят от съответното производство. В някои правни норми се определят срокове единствено по отношение на специфични актове на съда (напр. обезпечителни мерки).

Къде мога да намеря информация относно средния размер на общите разходи за определено производство?

Разходите, които трябва да бъдат платени, зависят от обстоятелствата по всяко дело. Следователно не е възможно предварително да се предостави такава информация.

Данък добавена стойност

Как се предоставя тази информация?

Върху съдебните разходи не се начислява ДДС и техният размер е определен. Тарифата на адвоката не включва ДДС. Някои правни кантори обаче, които са регистрирани по ДДС, начисляват ДДС (19%).

Какви са приложимите ставки?

Вж. горната точка относно ДДС.

Правна помощ

Приложим праг на доходите в областта на гражданското правосъдие

Не съществува определен праг на доходите. При поискване обаче съдиите могат да преразгледат конкретно всяка ситуация. Може да бъде разрешено частично или пълно освобождаване от съдебна такса, ако ищецът не е завел дело без основание. Съдът може да назначи процесуален помощник на ищеца, когато процесуалното представителство е задължително.

Безплатна правна помощ се предоставя от специализирани неправителствени организации (в зависимост от предмета на делото) или от Чешката адвокатска колегия. В определени случаи Чешката адвокатска колегия може да назначи адвокат, който да предостави правни услуги безплатно. Допустимостта за получаване на безплатна правна помощ включва не само доходите на лицето, но и цялостното финансово състояние на неговото семейство.

Приложим праг на доходите в областта на наказателното правосъдие за обвиняеми

Не съществува определен праг на доходите. Съдът назначава адвокат на обвиняемия при всички случаи, когато процесуалното представителство е задължително и когато обвиняемият няма свой адвокат.

Приложим праг на доходите в областта на наказателното правосъдие за жертви на престъпления

Само определени неправителствени организации предоставят безплатна правна помощ на жертвите на престъпления. Жертвите на престъпления са страна по наказателни производства единствено при някои специфични производства, при други те са длъжни да заведат дело (предоставената по-горе информация относно прага на доходите, приложим към правната помощ в областта на гражданското правосъдие, се отнася и за посочените тук случаи).

Други условия, свързани с предоставянето на правна помощ на жертви на престъпления

Жертвите на престъпления имат право да искат обезщетение от Министерство на правосъдието (в съответствие със Закон № 209/1997 Сб.).

Други условия, свързани с предоставянето на правна помощ на обвиняеми

Предоставената по-горе информация относно прага на доходите, приложим към правната помощ в областта на наказателното правосъдие за обвиняеми, се отнася и за посочените тук случаи.

Съдебни производства, освободени от такси

Заведените пред Конституционния съд производства са безплатни. При определени видове производства също не се изискват съдебни такси (посочени в член 11 от Закон № 549/1991 Сб. относно съдебните такси) –- например когато ищецът е непълнолетно лице и при определени други дела (напр. когато държавата или нейни органи са страна по производството; когато чужд гражданин подава молба за получаване на убежище или в други дела, включващи „по-слаба“ страна).

Кога загубилата страна трябва да плати разходите на спечелилата страна?

Съдията определя (в окончателното си решение) във всеки конкретен случай. Съдията може да разпореди загубилата страна да плати всички или част от разходите. Това не се отнася обаче до бракоразводните дела. Нареждането за плащане на разходите може да обхваща също и разходите за адвокат.

Хонорари за вещи лица

Съдът плаща хонорарите на вещите лица, които назначава. Страните по делото плащат хонорарите на вещото лице единствено когато те самите изискат услугите на вещо лице. В определени случаи съдът може да реши, че загубилата страна следва да плати хонорара на вещото лице.

Хонорари за писмени и устни преводи

Съдът плаща хонорарите на писмените или устните преводачи в съдебното производство. Когато някоя от страните е чужденец, който не разбира чешки език, тя има право да се обръща към съда на своя роден език.

Документи по темата

Доклад на Чешката република относно Проучването на прозрачността на разходите PDF (703 Kb) en

Последна актуализация: 02/11/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.