Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku angličtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Právne upozornenie

Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

1. Upozornenie

2. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

3. Pravidlá ochrany osobných údajov

4. Upozornenie o autorských právach


1. Upozornenie

1.1 Všeobecné ustanovenia

Názory vyjadrené na tomto webovom sídle sú osobnými názormi autorov, a preto nemusia vždy predstavovať stanovisko Európskej komisie. Hoci toto webové sídlo prevádzkuje Európska komisia, za jeho obsah zodpovedá Komisia spolu s jednotlivými členskými štátmi.

Európska komisia prevádzkuje toto webové sídlo s cieľom zlepšiť prístup k cezhraničnej justícii a uľahčiť prístup verejnosti k informáciám o jej iniciatívach a o politikách Európskej únie vo všeobecnosti. Našim cieľom je, aby boli tieto informácie aktuálne a presné. V prípade upozornenia na chyby sa ich pokúsime opraviť.

Všetky interaktívne (elektronické) služby sa poskytuje „tak ako sú“ a podľa zásady „maximálneho úsilia“ (best effort). Európska komisia a zúčastnený poskytovatelia údajov/služieb odmietajú akúkoľvek zodpovednosť, či už priamu alebo nepriamu. Predovšetkým nemôžeme zaručiť aktuálnosť údajov, ich správnosť, ani zabezpečiť nepretržitú dostupnosť služby alebo dostupnosť akýchkoľvek prepojených externých webových sídiel.

Niektoré funkcie Európskeho portálu elektronickej justície využívajú údaje GeoNames na základe licencie CC BY 3.0 licence. Údaje nie sú menené.

Komisia odmieta akúkoľvek zodpovednosť, pokiaľ ide o akúkoľvek škodu spôsobenú chybnými údajmi, stratou údajov alebo akoukoľvek inou nepriaznivou príčinou v dôsledku úmyselnej alebo neúmyselnej operácie v rámci systému. Cieľom tohto vyhlásenia o odmietnutí zodpovednosti nie je obmedziť zodpovednosť Komisie v rozpore s požiadavkami stanovenými v príslušných vnútroštátnych právnych predpisoch, ani vylúčenie jej zodpovednosti vo veciach, v ktorých ju podľa týchto právnych predpisov nie je možné vylúčiť. Rozhodným právom je belgické právo a v prípade sporu sú príslušné belgické súdy.

Európska komisia môže vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti a podmienky uvedené nižšie kedykoľvek bez predchádzajúceho oznámenia zmeniť. Je potrebné sa riadiť súčasným znením tohto textu, ako je uverejnený na webovom sídle.

1.2 Aspekty týkajúce sa obsahových stránok

Obsahové stránky sú buď „európske“ stránky alebo stránky „členských štátov“. V prípade stránok členských štátov je každý členský štát EÚ (prostredníctvom svojich rôznych orgánov) zodpovedný za obsah svojich stránok a za odkazy, ktoré sú na nich uverejnené. Tieto informácie:

 • sú len všeobecnej povahy a ich cieľom nie je vyhovieť osobitným požiadavkám akejkoľvek fyzickej osoby alebo akéhokoľvek subjektu,
 • nie sú nevyhnutne podrobné, úplné, presné alebo aktuálne,
 • sú niekedy prepojené na externé webové sídla, nad ktorými útvary Komisie nemajú žiadnu kontrolu a za ktoré Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť,
 • nepredstavujú odborné, ani právne poradenstvo (ak potrebujete konkrétne rady, obráťte sa na odborníkov).

Akýkoľvek odkaz v rámci obsahových stránok na osobu mužského pohlavia sa považuje aj za odkaz na osobu ženského pohlavia a naopak, pokiaľ z kontextu jasne nevyplýva inak.

Niektoré obsahové stránky sú strojovo preložené. Upozorňujeme, že strojový preklad sa poskytuje dočasne a len na kontextuálne účely. Vlastníci týchto stránok nenesú žiadnu zodpovednosť alebo právne následky v súvislosti s kvalitou strojovo preložených textov.

Upozorňujeme, že nie je možné zaručiť, že dokument dostupný online presne zodpovedá úradne prijatému textu. Za právne záväzné sa považujú len právne akty Európskej únie uverejnené pred 1. júlom 2013 v papierových vydaniach Úradného vestníka Európskej únie a uverejnené v jeho elektronických verziách po 1. júli 2013. Naším cieľom je minimalizovať poruchy spôsobené technickými chybami. Niektoré údaje alebo informácie na našom webovom sídle však mohli byť vytvorené alebo štruktúrované v chybných súboroch alebo formátoch, a preto nemôžeme zaručiť, že takéto problémy neprerušia našu službu alebo ju iným spôsobom neovplyvnia.

1.3 Aspekty týkajúce sa interaktívnych služieb

Na všetky interaktívne služby sa vzťahujú tieto podmienky:

Použitím týchto služieb súhlasíte s ich využitím výlučne na určený účel. Tieto služby ani akékoľvek osobné údaje získané pomocou týchto služieb nesmiete použiť na žiadny iný zámer alebo účel, a najmä takéto údaje nesmú byť použité na vykonávanie komerčných, marketingových a reklamných činností.

Hromadné kopírovanie automatizovaným spôsobom (zhromažďovanie) a/alebo šírenie údajov získaných prostredníctvom poskytovaných služieb nie je povolené.

Môžete vytvárať prepojenia na Európsky portál elektronickej justície a jeho stránky.

Aspekty špecifické pre služby:

1.3.1 Prepojenie konkurzných registrov

Táto služba vám umožňuje vyhľadať informácie o konkurzných konaniach v národných registroch zúčastnených členských štátov. Centralizovaný konkurzný register EÚ neexistuje. Vaša požiadavka sa odošle do národných registrov a odpoveď príde do niekoľkých sekúnd. Služba sa zatiaľ poskytuje podľa zásady „maximálneho úsilia“.

1.3.2 Ako nájsť právnika

„Ako nájsť právnika“ je služba, ktorú verejnosti poskytuje Európska komisia a zúčastnené národné advokátske komory jednotlivých štátov a právnické spoločnosti.

1.3.3 Ako nájsť notára

„Ako nájsť notára“ je služba, ktorú širokej verejnosti poskytuje Európska komisia, Rada advokátskych komôr Európskej únie (CNUE) a ďalšie zúčastnené národné notárske komory.

1.3.4 Vyhľadávacie rozhranie ECLIj

Vyhľadávacie rozhranie ECLI je služba, ktorú širokej verejnosti poskytuje Európska komisia v spolupráci so zúčastnenými poskytovateľmi judikatúry. Komisia sprístupnila túto službu s cieľom uľahčiť prístup k spravodlivosti na cezhraničnej úrovni tým, že sa občanom EÚ a odborníkom z právnej praxe umožní ľahko vyhľadať judikatúru s identifikátorom ECLI.

1.3.5 Vyhľadávanie príslušného súdu/orgánu

Vyhľadávacie rozhranie na vyhľadávanie príslušného súdu/orgánu je služba, ktorú verejnosti poskytuje Európska komisia v spolupráci so zúčastnenými národnými súdnymi orgánmi alebo inými príslušnými subjektmi. Komisia sprístupnila túto službu na uľahčenie prístupu k spravodlivosti v cezhraničnom kontexte tým, že občanom EÚ a odborníkom z právnej praxe umožňuje jednoduché vyhľadanie príslušného vnútroštátneho súdu. Upozorňujeme, že aj keď sa vyvinulo maximálne úsilie s cieľom overiť správnosť výsledkov, môžu sa vyskytnúť výnimočné prípady týkajúce sa určenia príslušnosti, ktoré nie sú nevyhnutne zahrnuté do vyhľadávania.

1.3.6 Elektronické podania (e-CODEX)

Elektronické podania prostredníctvom technológie e-CODEX (európsky platobný rozkaz, európske konanie vo veci s nízkou hodnotou sporu) sú poskytované prostredníctvom prepojenia veľkého počtu IT systémov prevádzkovaných Európskou komisiou a vnútroštátnymi správnymi orgánmi. Vo výnimočných prípadoch je možné, že vaše elektronické podanie sa nedoručí určenému súdu. Dôkaz odoslania (alebo jeho zlyhania) sa vám poskytne v čo najväčšom možnom rozsahu. Mali by ste však zohľadniť, že v niektorých členských štátoch je tento dôkaz obmedzený na doručenie vášho podania do centrálneho vnútroštátneho informačného systému zriadeného na tento účel. Poskytnutie dôkazu doručenia určenému súdu nebude možné vo všetkých prípadoch.

Všetky oznámenia týkajúce sa dôkazu prenosu alebo doručenia odpovedí súdu budú zaslané na e-mailovú adresu spojenú s účtom služby Európskej komisie na autentifikáciu používateľov (EU Login), prostredníctvom ktorej ste sa prihlásili.

Európska komisia nenesie zodpovednosť za zlyhanie doručenia vášho podania alebo za neposkytnutie dôkazu o jeho odoslaní (alebo jeho zlyhania). Komisia takisto nenesie zodpovednosť za to, že vám nebola doručená korešpondencia súdu súvisiaca s vašim podaním alebo oznámenie o jej prijatí.

Pokiaľ nebudete požadovať jej vymazanie, vaša korešpondencia so súdom (s výnimkou prípadov vyššej moci) vám na účely konzultácie bude k dispozícii na Európskom portáli elektronickej justície počas najmenej jedného roka. Odporúčame vám, aby ste si odložili kópiu všetkej korešpondencie, ku ktorej chcete mať prístup aj po uplynutí tohto obdobia. Európska komisia nenesie zodpovednosť za žiadne škody, ktoré utrpíte v dôsledku dočasnej alebo trvalej nedostupnosti korešpondencie so súdom alebo za predbežné neoznámenie vymazania takejto korešpondencie.

1.3.7 Elektronický podpis

Elektronické podania (e-CODEX) musia byť pred svojím odoslaním prostredníctvom Európskeho portálu elektronickej justície podpísané elektronickým podpisom. Portál poskytuje nástroj na uľahčenie tohto procesu, avšak neukladá povinnosť používať tento nástroj: svoje podanie môžete elektronicky podpísať pomocou vlastných prostriedkov a následne ho nahrať na portál. Európska komisia nenesie zodpovednosť za žiadne škody, ktoré utrpíte v dôsledku toho, že súd alebo akákoľvek iná strana odmietnu elektronický podpis vytvorený pomocou nástroja poskytovaného prostredníctvom Európskeho portálu elektronickej justície.

1.3.8 Ako nájsť spoločnosť/ prepojenie obchodných registrov

Táto služba vám umožňuje vyhľadávať a získavať informácie o spoločnostiach zapísaných v obchodných registroch v EÚ, na Islande, v Lichtenštajnsku alebo Nórsku. Je súčasťou systému prepojenia obchodných registrov (BRIS) zriadeného v súlade s právnymi predpismi EÚ. Tento systém prepája vnútroštátne obchodné registre, ktoré sprístupňujú informácie o spoločnostiach.

1.3.9. Európska platforma odbornej prípravy (ETP)

Táto služba je vyhľadávacím nástrojom. Európska platforma odbornej prípravy umožňuje odborníkom v oblasti justície (sudcom, prokurátorom, zamestnancom súdov, advokátom, notárom, súdnym exekútorom, súdnym znalcom, súdnym prekladateľom a tlmočníkom, väzenskému personálu, probačným úradníkom ...) nájsť informácie o kurzoch a samovzdelávacích materiáloch z oblasti práva EÚ.

Poskytovatelia odbornej prípravy pre odborníkov v oblasti justície informujú potenciálnych záujemcov o činnostiach odbornej prípravy, ktoré organizujú v oblasti práva EÚ v Európskej únii v rôznych jazykoch. Európska komisia prispieva k platforme vzdelávacími materiálmi, ktoré možno priamo použiť alebo príručkami, ktoré vznikajú najmä vďaka finančnej podpore EÚ.

Príslušný obsah Európskej platformy odbornej prípravy zahŕňa opisy činností odbornej prípravy a vzdelávacích materiálov. Používatelia Európskej platformy odbornej prípravy sú zodpovední za prijatie potrebných opatrení na ochranu seba a svojich počítačových systémov pred vírusmi, červami, trójskymi koňmi a iným škodlivým alebo deštruktívnym obsahom. Európska komisia nenesie žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek škodu spôsobenú využívaním tejto služby zo strany používateľov alebo sťahovaním dostupného obsahu uvedenými osobami.

Európska komisia nemá nad uvedenými webovými sídlami a portálmi, ktoré nepatria k Európskej platforme odbornej prípravy, žiadnu kontrolu a nezodpovedá za ich obsah ani používanie. Odkazom na webové sídlo alebo portál, ktoré nepatria k Európskej platforme odbornej prípravy, Európska komisia neuvádza ani nenaznačuje, že toto webové sídlo alebo portál schvaľuje. Európska komisia nenesie žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek škodu spôsobenú používaním webových sídel a portálov nepatriacich k Európskej platforme odbornej prípravy.

Registráciu účasti na kurzoch zabezpečujú samotní poskytovatelia odbornej prípravy pomocou hypertextových odkazov uvedených v opise kurzu. Európska komisia nemôže niesť zodpovednosť za zrušenie vzdelávacích činností a materiálov, za ich obsah, presnosť, zákonnosť a vnímanú kvalitu.

Európska komisia žiada iné subjekty o dodržiavanie jej práv duševného vlastníctva a zároveň dodržiava práva duševného vlastníctva iných. Ak sa používateľ domnieva, že nejaký materiál, ktorý je súčasťou konkrétneho prieskumu alebo s ním súvisí, porušuje autorské práva, mal by to oznámiť Európskej komisii. Európska komisia bude na všetky takéto oznámenia reagovať a prípadne, podľa potreby alebo vhodnosti, materiál porušujúci práva odstráni alebo zablokuje všetky odkazy naň. Európska komisia zruší prístup používateľa k danej aplikácii a jej používanie, ak sa za primeraných okolností zistí, že používateľ opakovane porušil autorské práva alebo iné práva duševného vlastníctva Európskej komisie alebo iných subjektov.

Európska komisia ani jej dodávatelia a poskytovatelia licencie nemôžu nijako zaručiť, že Európska platforma odbornej prípravy neobsahuje chyby a že je kontinuálne a stále prístupná.

 

Späť

2. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

2.1 Účel Európskeho portálu elektronickej justície

Európsky portál elektronickej justície bol vytvorený ako jednotné (elektronické) kontaktné miesto poskytujúce informácie o európskej justícii a umožňujúce prístup k európskym justičným postupom. Portál je zameraný na občanov, podniky, právnikov a justíciu. Občania majú mať rovnaký prístup k spravodlivosti v iných členských štátoch ako vo svojom štáte. Európsky portál elektronickej justície prakticky prispieva k odstráneniu prekážok napríklad tým, že poskytuje informácie v 23 jazykoch, ako aj mnohé odkazy na príslušné webové stránky a dokumenty.

Hoci za obsah a riadenie portálu zodpovedajú spoločne Európska komisia a jednotlivé členské štáty Európskej únie, prevádzkovateľom údajov Európskeho portálu elektronickej justície je Európska komisia.

2.2 Aké právne predpisy sa uplatňujú?

Všetky operácie týkajúce sa spracovania osobných údajov, ktoré súvisia s organizáciou a riadením Európskeho portálu elektronickej justície v rámci zodpovednosti Európskej komisie, sa riadia nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov a rozhodnutím Komisie 2014/333/EÚ o ochrane osobných údajov na Európskom justičnom portáli.

2.3 Aké údaje Komisia spracováva na Európskom portáli elektronickej justície?

Na portáli sa spracovávajú jednotlivé mená a e-mailové adresy majiteľov webových stránok a odkazov. Okrem toho niektoré informácie o príslušných súdoch/subjektoch poskytnuté členskými štátmi môžu obsahovať osobné údaje (meno, e-mailovú adresu, telefónne číslo) v prípadoch, keď boli ako kontaktné miesta určené fyzické osoby. Všetky tieto údaje sú uložené v databáze, ktorú hosťuje dátové centrum Európskej komisie v Luxemburgu.

Používame prechodný mechanizmus, ktorý získava (avšak neukladá) osobné údaje z autentifikačnej služby Európskej komisie (EU Login). Služba EU Login na účely registrácie zhromažďuje a spracováva osobné údaje, ako napríklad meno, priezvisko a e-mailová adresa. Samostatné podrobné vyhlásenie o ochrane osobných údajov vysvetľuje povahu spracovania osobných údajov zo strany služby EU Login. Viac informácií nájdete na adrese https://webgate.ec.europa.eu/cas/privacyStatement.html.

Osobné údaje sa v rámci Európskeho portálu elektronickej justície spracúvajú aj na účely poskytovania prístupu k prepojeným vnútroštátnym databázam, ako sú napríklad oddiely Ako nájsť právnika a Ako nájsť notára, vzájomné prepojenie konkurzných registrov (IRI), vyhľadávacie rozhranie európskeho identifikátora judikatúry (ECLI), Ako nájsť spoločnosť [ide o súčasť systému prepojenia obchodných registrov (BRIS)], systém prepojených katastrov nehnuteľností (LRI), dynamické formuláre a elektronické podania (e-CODEX). V tejto súvislosti:

 • údaje o právnikoch pochádzajú z registrov zúčastnených advokátskych komôr a právnických spoločnosti,
 • údaje o notároch pochádzajú z registrov zúčastnených národných notárskych komôr, ako ich poskytla Rada CNUE a ďalšie príslušné orgány,
 • údaje v IRI pochádzajú z vnútroštátnych konkurzných registrov alebo obchodných registrov,
 • osobné údaje obsiahnuté v súdnych rozhodnutiach, ktoré sa spracovávajú v kontexte ECLI, pochádzajú od súdnych a iných príslušných orgánov,
 • prostredníctvom dynamických formulárov sa spracovávajú osobné údaje poskytované koncovými používateľmi (napr. meno, adresa, telefónne číslo, bankový účet atď.),
 • údaje spracovávané v rámci e-CODEX pochádzajú z korešpondencie používateľov s vnútroštátnymi súdmi. Okrem toho existujú technické údaje používané na identifikáciu účastníkov systému, ktoré v niektorých prípadoch môžu obsahovať osobné informácie, ako sú e-mailová adresa alebo identifikačné údaje EU Login (služba Európskej komisie na autentifikáciu používateľov);
 • údaje spracúvané v kontexte vyhľadávania Ako nájsť spoločnosť slúžia na identifikáciu účastníkov v systéme, pričom môžu v niektorých prípadoch zaŕňať osobné informácie, ako je napr. e-mailová adresa alebo identifikačné údaje EU Login (služba Európskej komisie na autentifikáciu používateľov). Vyhľadávanie Ako nájsť spoločnosť je okrem toho spojené s Európskou centrálnou platformou, čo je takisto súčasť systému prepojenia obchodných registrov (BRIS), ktorú vyvíja a spravuje Európska komisia. Vyhľadávanie Ako nájsť spoločnosť zhromažďuje prostredníctvom tejto platformy údaje o spoločnostiach. Takéto údaje o spoločnostiach môžu obsahovať osobné údaje, ako napr.: meno, dátum narodenia, poštová adresa, e-mailová adresa a telefónne čísla osôb, ktoré zastupujú spoločnosť vo vzťahu k tretím stranám a v súdnych konaniach, alebo ktoré sa zúčastňujú na správe, dohľade alebo kontrole spoločnosti. Takéto údaje pochádzajú z obchodných registrov zúčastnených krajín;
 • údaje spracúvané v kontexte systéme prepojených katastrov nehnuteľností (LRI) sa používajú na identifikáciu účastníkov systému, pričom v niektorých prípadoch môžu obsahovať osobné informácie, ako sú e-mailová adresa alebo identifikačné údaje ECAS (Autentifikačný systém Európskej komisie).

2.4 Aký je účel spracovania údajov?

Prostredníctvom portálu sa zhromažďujú osobné údaje na účely kontaktovania majiteľov webových stránok a odkazov. Účelom tohto spracovania je umožniť poskytovanie e-mailových oznámení a riadenie majiteľov webových stránok a odkazov v rámci obslužného systému portálu. Okrem toho sa prostredníctvom portálu získavajú osobné údaje (prostredníctvom služby EU Login) na tieto účely: odosielanie oznámení prostredníctvom e-mailu používateľom, ktorí sa prihlásili na odber konkrétnych tém alebo poskytovanie aktuálnych informácií používateľom. Tieto údaje sa takisto spracovávajú s cieľom umožniť riadenie úloh a práv a riadenie obsahu.

V prípade funkcií Ako nájsť právnika, Ako nájsť notára, Ako nájsť spoločnosť, IRI a ECLI funkcionality sa spracovanie osobných údajov prostredníctvom portálu zo strany Komisie uskutočňuje iba na účely poskytovania prístupu k prepojeným vnútroštátnym databázam uchovávajúcim osobné údaje. V tejto súvislosti je Komisia výlučne zodpovedná za poskytovanie IT infraštruktúry pre uvedené funkcie portálu a nezodpovedá za obsah prepojených vnútroštátnych databáz sprístupnených prostredníctvom portálu.

Komisia tiež spracováva osobné údaje v rámci portálu len vtedy, ak je to nevyhnutné na zabezpečenie interaktívnych služieb umožňujúcich používateľom priamu komunikáciu s príslušnými orgánmi v inom členskom štáte.

2.5 Kto má prístup k týmto údajom?

Osobné údaje týkajúce sa majiteľov webových stránok alebo odkazov sú prístupné zamestnancom Komisie (Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre spravodlivosť a spotrebiteľov, Oddelenie B 4) a oprávneným zamestnancom povereným správou systému a technickou podporou. Okrem toho sú tieto osobné údaje týkajúce sa webových stránok členských štátov takisto prístupné zamestnancom členských štátov zodpovedným za riadenie príslušných stránok.

Komisia takisto uskutočňuje priebežné a primerané posúdenia bezpečnosti, pokiaľ sa vykonávajú činnosti súvisiace s prepojením vnútroštátnych databáz. Prostredníctvom portálu je možný prístup len k verejne prístupným informáciám obsiahnutým v prepojených vnútroštátnych databázach. Kombinovanie informácií z rozličných prepojených vnútroštátnych databáz na rozličné účely nie je prostredníctvom portálu možné.

2.6 Ako dlho sa uchovávajú vaše údaje?

Osobné údaje týkajúce sa majiteľov webových stránok a odkazov budú uložené v lokálnej databáze dovtedy, pokiaľ budú pre portál relevantné, a nebudú sa uchovávať dlhšie ako je to nevyhnutné. Potreba pokračovať v uchovávaní týchto osobných údajov podlieha opakovanému overovaniu, ktoré sa uskutoční jedenkrát za rok v súvislosti s každoročnou aktualizáciou úplného obsahu portálu. Obdobie uchovania je preto v skutočnosti jeden rok a podlieha manuálnej kontrole a automatickej obnove. V prípade registrovaných používateľov sa uchovávajú len osobné e-mailové adresy. Jednotlivé mená alebo iné osobné údaje sa neuchovávajú. Údaje o registrovaných používateľoch sa na ich žiadosť vymažú.

Súdne rozhodnutia poskytované v rámci ECLI môžu obsahovať osobné údaje, ktoré sa riadia vnútroštátnymi právnymi predpismi o ochrane osobných a na ktoré sa vzťahujú príslušné lehoty uchovávania. Vnútroštátni poskytovatelia údajov nesú zodpovedajú za odstránenie súdnych rozhodnutí v prípade, ak by už nemali byť prístupné prostredníctvom systému.

Osobné údaje obsiahnuté v korešpondencii medzi používateľom a súdom v rámci elektronických podaní (e-CODEX) sú uložené v samostatnej databáze Komisie v zašifrovanej podobe počas relevantného obdobia. Používateľ môže kedykoľvek požiadať o ich výmaz.

Osobné údaje obsiahnuté v žiadostiach o poskytnutie dokumentov v kontexte vyhľadávania Ako nájsť spoločnosť a vyhľadávania v systéme prepojených katastrov nehnuteľností (LRI), sa uchovávajú až do momentu, kým sa predmetná žiadosť neodstráni z databázy portálu.

V databáze portálu nebudú uložené žiadne iné osobné údaje.

2.7 Ako dlho sa uchovávajú vaše údaje?

Údaje sa zhromažďujú, spracúvajú a uchovávajú zabezpečeným spôsobom. Európsky portál elektronickej justície je chránený niekoľkými technickými opatreniami. Prísne riadenie úloh a práv zaručuje, že oprávnení používatelia disponujú iba nevyhnutnou úrovňou prístupu a nevyhnutnými povoleniami. Všetky transakcie s údajmi prebiehajú cez zašifrované spojenia. Vzdialený a fyzický prístup do databázy portálu je zabezpečený segmentáciou siete, firewallmi a ďalšími mechanizmami poskytovanými dátovým centrom Komisie. Okrem prístupu poskytovaného v rámci jeho zamýšľaných funkcionalít, prístup k osobným údajom v rámci Európskeho portálu elektronickej justície je umožnený iba obmedzenej skupine používateľov, ako je uvedené v bode 2.5 „Kto má prístup k týmto údajom?“.

Osobné údaje obsiahnuté v korešpondencii medzi používateľom a súdom sa uchovávajú v zašifrovanej forme v samostatnej databáze Komisie.

2.8 Prístup k vašim osobným údajom

V prípade, že si chcete overiť, ktoré osobné údaje sú zodpovedným prevádzkovateľom uložené vo vašom mene alebo ak chcete, aby tieto údaje boli zmenené, opravené či vymazané, zašlite správu na e-mailovú adresu uvedenú ďalej v časti „Kontaktné údaje“ a svoju žiadosť presne opíšte. Tieto žiadosti budú vybavené do 10 pracovných dní od dňa ich prijatia prevádzkovateľom údajov.

2.9 Kontaktné údaje

Európsky portál elektronickej justície spravuje Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre spravodlivosť a spotrebiteľov, oddelenie B 4. Zodpovednou osobou (prevádzkovateľom údajov) je Cristian NICOLAU, vedúci oddelenia.

Kontaktná adresa Európskeho portálu elektronickej justície je:

European Commission
Directorate General Justice and Consumers
Unit B4 E-Justice, IT and document management
B-1049 Bruxelles/Brussel
Belgicko

JUST-E-JUSTICE@ec.europa.eu

Ak chcete podať sťažnosť proti akémukoľvek úkonu spracovania údajov, vykonaného v rámci zodpovednosti Komisie, môžete sa obrátiť na európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov:

European Data Protection Supervisor (EDPS)
60 Rue Wiertz (MO 63)
B-1047 Bruxelles/Brussel
Belgicko

telefón: +32 2 283 1900
fax: +32 2 283 19 50

Späť

3. Pravidlá ochrany osobných údajov

Európska únia sa zaviazala chrániť súkromie používateľov. Politika „ochrany jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami Spoločenstva“ vychádza z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000.

Táto všeobecná politika sa týka rodiny webových sídiel inštitúcií Európskej únie v rámci domény eu.

Hoci vo väčšine prípadov je možné prehliadať tieto webové sídla bez uvedenia akýchkoľvek osobných informácií, v niektorých prípadoch sa na poskytnutie požadovaných elektronických služieb vyžadujú osobné údaje.

Na webových sídlach, na ktorých sa tieto údaje požadujú, sa s nimi zaobchádza podľa politiky opísanej v uvedenom nariadení. Na týchto webových sídlach sú v rámci osobitných vyhlásení o politike ochrany osobných údajov uverejnené informácie o použití vašich údajov.

V tejto súvislosti:

 • pre každú elektronickú službu prevádzkovateľ určuje účely a prostriedky spracovania osobných údajov a zaručuje súlad tejto elektronickej služby s politikou ochrany osobných údajov,
 • v rámci každej inštitúcie úradník pre ochranu údajov zabezpečuje uplatňovanie ustanovení uvedeného nariadenia a radí prevádzkovateľom pri plnení ich povinností (pozri článok 24 nariadenia),
 • pre všetky inštitúcie bude európsky dozorný úradník pre ochranu údajov pôsobiť ako nezávislý dozorný orgán (pozri články 41 až 45 nariadenia),
 • v rámci rodiny webových sídiel inštitúcií Európskej únie (v rozsahu domény eu) sa poskytujú odkazy na webové sídla tretích strán. Keďže ich nemáme pod kontrolou, odporúčame prečítať si ich politiky ochrany osobných údajov.

Čo je elektronická služba?

Elektronická služba na portáli EUROPA je služba alebo zdroj sprístupnený na internete s cieľom zlepšiť komunikáciu medzi občanmi a podnikmi na jednej strane a európskymi inštitúciami na strane druhej.

Portál EUROPA ponúka tri typy elektronických služieb:

 1. Informačné služby, ktoré poskytujú občanom, médiám, obchodnému a administratívnemu sektoru a iným subjektom s rozhodovacou právomocou jednoduchý a efektívny prístup k informáciám, čím sa zvyšuje transparentnosť a pochopenie politík a činností EÚ,
 2. Interaktívne komunikačné služby, ktoré umožňujú lepší kontakt s občanmi, obchodným sektorom, občianskou spoločnosťou a verejnými činiteľmi, čím uľahčujú politické konzultácie a umožňujú spätnú väzbu s cieľom prispieť k formovaniu politík, činností a služieb EÚ,
 3. Transakčné služby, ktoré umožňujú prístup ku všetkým základným formám transakcií s EÚ, ako sú verejné obstarávanie, finančné operácie, nábor nových zamestnancov, registrácia na podujatia, získanie alebo nákup dokumentov atď.

Informácie vo vyhlásení o ochrane súkromia

Osobitné vyhlásenie o politike ochrany osobných údajov obsahuje tieto informácie o použití vašich údajov:

 • Aké informácie sa zhromažďujú, na aký účel a prostredníctvom akých technických prostriedkov EÚ zhromažďuje osobné údaje výhradne v rozsahu nevyhnutnom na konkrétny účel. Poskytnuté informácie nebudú opakovane použité na iné ako vymedzené účely,
 • Komu sa poskytujú vaše údaje. Európska únia poskytne vaše údaje tretím stranám, len ak je to potrebné na splnenie vyššie uvedeného účelu a len uvedeným príjemcom (kategóriám príjemcov). Európska únia neposkytne vaše osobné údaje na účely priameho marketingu,
 • Ako môžete získať prístup k svojim údajom, overiť ich správnosť a prípadne ich opraviť. Ako dotknutá osoba máte takisto právo namietať proti spracovaniu osobných údajov na základe legitímnych závažných dôvodov s výnimkou prípadov, keď sú údaje zhromažďované na účel splnenia zákonných požiadaviek alebo keď sú potrebné na splnenie zmluvy, v ktorej ste jednou zo zmluvných strán, alebo keď sa majú použiť na účel, na ktorý ste dali svoj jednoznačný súhlas,
 • Ako dlho uchovávame vaše údaje. Európska únia uchováva údaje len počas obdobia potrebného na splnenie účelu zhromažďovania alebo ďalšieho spracovania,
 • Aké bezpečnostné opatrenia boli prijaté na ochranu vašich údajov, aby sa predišlo možnému zneužitiu alebo nepovolenému prístupu k nim,
 • Na koho sa môžete obrátiť s otázkami alebo sťažnosťami.

Služba Europa Analytics

Služba Europa Analytics vyhodnocuje efektívnosť a účinnosť webového sídla Európskej komisie na portále EUROPA.

Aktivita návštevníkov portálu Europa sa štandardne sleduje prostredníctvom vlastných trvalých súborov cookie. Môžete sa rozhodnúť, že nechcete, aby bola vaša aktivita sledovaná prostredníctvom kódu Piwik (opt-out). Ak si to rozmyslíte, môžete si zvoliť možnosť opätovného sledovania vašich aktivít prostredníctvom kódu Piwik (opt-in).

Ak si chcete skontrolovať svoj súčasný status a vybrať jednu z týchto možností, označte príslušný rámček v nasledujúcom texte.

Výber možnosti, aby webové stránky nesledovali vašu aktivitu prostredníctvom kódu Piwik, neovplyvní vašu navigáciu na stránkach portálu Europa.

Viac informácií o službe Europa Analytics

Ako zaobchádzame s vašimi e-mailami?

Všetky webové stránky majú odkaz „Vaša spätná väzba“, ktorý umožňuje, aby ste odoslali svoje pripomienky do osobitnej emailovej schránky. Ak pošlete takúto správu, adresát zhromažďuje poskytnuté osobné údaje len v rozsahu nevyhnutnom na zodpovedanie vašej otázky. Ak správca emailovej schránky nedokáže odpovedať na vašu otázku, postúpi váš email inému útvaru. Prostredníctvom e-mailu dostanete správu o tom, ktorému útvaru bola vaša otázka postúpená. Webové sídlo nebude uchovávať záznamy o žiadnej emailovej korešpondencii, ktorá sa uskutoční týmto spôsobom.

Ak máte akékoľvek otázky o spracovaní vášho emailu a súvisiacich osobných údajov, uveďte ich vo vašej správe.

Späť

4. Upozornenie o autorských právach

© Európska únia (2020)

Opakované použitie dokumentov v držbe Komisie alebo v jej mene v držbe Úradu pre vydávanie publikácií Európskej únie (Úrad pre publikácie) sa riadi podmienkami určenými v rozhodnutí Komisie z 12. decembra 2011 (2011/833/EÚ, Euratom) o opakovanom použití informácií Komisie. Opakované použitie dokumentov je bezplatné.

Rozmnožovanie je povolené len pod podmienkou uvedenia zdroja, ak nie je uvedené inak. Ak sa na rozmnožovanie alebo používanie textových a multimediálnych informácií (zvukový alebo obrazový materiál, softvér atď.) vyžaduje udelenie predchádzajúceho povolenia, týmto povolením sa zruší uvedené všeobecné povolenie a jasne sa v ňom uvedie obmedzenie použitia.

© Belgické kráľovstvo (2020)

Opakované použitie informácií, ktoré sa nachádzajú na belgických národných stránkach tohto webového sídla, sa riadi platnými belgickými právnymi predpismi, najmä zákonom z 30. júna 1994 o autorských právach a súvisiacich právach. To znamená, že ak nie je uvedené inak, pre opakované použitie takýchto informácií sa vyžaduje predchádzajúci súhlas držiteľov autorských práv. V súlade s článkom 8 ods. 2 toho istého predpisu sa na úradné akty verejného orgánu neviažu autorské práva. Úradné dokumenty verejného orgánu sú tie, ktoré majú právny účinok (zákony, parlamentné konania, rozhodnutia súdov a tribunálov atď.). V článku 21 ods. 1 sa uvádza, že „citácie zo zákonne publikovaných diel na účely kritiky, sporu, recenzie, vyučovania alebo na zahrnutie do vedeckej práce v súlade so zvyklosťami povolania a v rozsahu odôvodnenom zamýšľaným účelom nepredstavujú porušenie autorských práv. Citácie podľa predchádzajúceho odseku musia byť doplnené o odkazy na zdroj a na meno autora, pokiaľ to je možné“.

Na internetové stránky, na ktoré odkazujú belgické vnútroštátne stránky portálu elektronickej justície, sa vzťahujú ich vlastné ustanovenia o autorských právach. Belgické súdy sú príslušné na prejednanie akéhokoľvek podania týkajúceho sa autorských práv vo vzťahu k údajom uvedeným na belgických národných stránkach.

© Bulharská republika (2020)

Informácie, ktoré poskytla vláda Bulharskej republiky, sú verejné. Informácie, ktoré sú uverejnené na bulharských stránkach Európskeho portálu elektronickej justície, sú voľne dostupné a môžu sa sťahovať/rozmnožovať/prekladať/upravovať vo všetkých vydaniach, formách a médiách na nekomerčné účely s výnimkou materiálov, v ktorých sa nachádza výslovné ustanovenie o ochrane autorských práv alebo v prípade ktorých sa vyžaduje predchádzajúci súhlas nositeľa autorských práv.

© Česká republika (2020)

Opakované použite dokumentov, ktoré má Česká republika alebo v jej mene tretie subjekty v držbe a ktoré sa uvádzajú na tomto webovom sídle, sa riadi národnými pravidlami ochrany autorských práv, pokiaľ nie je uvedené inak. Rozmnožovanie obsahu českých stránok je povolené pod podmienkou uvedenia zdroja, ak nie je uvedené inak, a tento obsah sa môže rozmnožovať len na nekomerčné účely.

Ak sa na rozmnožovanie alebo používanie textových a multimediálnych informácií (zvukový alebo obrazový materiál, softvér atď.) vyžaduje udelenie predchádzajúceho povolenia, týmto povolením sa zruší uvedené všeobecné povolenie a jasne sa v ňom uvedie obmedzenie použitia.

© Dánske kráľovstvo (2020)

Na informácie na Európskom portáli elektronickej justície poskytnuté dánskou vládou sa nevzťahujú podmienky ochrany autorských práv.

© Spolková republika Nemecko (2020)

Opakované použite dokumentov, ktoré má v držbe Spolková republika Nemecko a ktoré sa uvádzajú na tomto webovom sídle, sa riadi pravidlami ochrany autorských práv ustanovenými nemeckými zákonmi, právnymi predpismi Európskej únie a medzinárodnými dohovormi. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za úplnosť, redakčné a technické chyby, opomenutia ani presnosť informácií na tomto webovom sídle.

Nemôžeme však priamo alebo nepriamo zaručiť úplnosť alebo presnosť informácií získaných prostredníctvom odkazov na externé webové sídla.

Prevádzkovatelia webových sídiel sú zodpovední za obsah, ktorý sprístupňujú na používanie na vlastných webových sídlach v súlade so všeobecnými právnymi ustanoveniami. Tento „vlastný obsah“ je nutné odlíšiť od odkazov na obsah, ktoré poskytujú prevádzkovatelia externých webových sídiel.

Hypertextové prepojenia na obsah externých webových sídiel sa uvádzajú iba na informačné účely.

Zodpovednosť za obsah externých webových sídiel nesie výlučne jeho poskytovateľ. Pred vytvorením príslušného odkazu sú externé webové sídla dôkladne preskúmané a skontrolované podľa nášho najlepšieho vedomia a svedomia. Nemôžeme však priamo alebo nepriamo zaručiť úplnosť alebo presnosť informácií získaných prostredníctvom externých hypertextových prepojení. Obsah externých webových sídiel sa môže kedykoľvek zmeniť bez vedomia nemeckej vlády.

Vo vzťahu ku všetkým odkazom uvedeným na tomto webovom sídle vyslovene zdôrazňujeme, že nemáme žiaden vplyv na formu ani obsah externých webových sídiel, ku ktorým možno získať prístup prostredníctvom odkazov na tomto webovom sídle. Okrem toho takéto odkazy nepredstavujú podporu takýchto webových sídiel ani ich obsahu. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky stránky na tomto webovom sídle a na všetky odkazy, ktoré sa na ňom nachádzajú.

Ak možno obsah webových sídiel, na ktoré sa odkazuje, považovať za nevhodný, informujte o tom nemecké kontaktné miesto na adrese redaktion@justiz.de.

Pracovníci zodpovední za redakciu online obsahu nemeckých národných stránok si vyhradzujú právo bez predchádzajúceho oznámenia zmeniť, doplniť alebo odstrániť informácie poskytnuté na tomto webovom sídle.

Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

© Estónska republika (2020)

Na informácie poskytnuté vládou Estónskej republiky sa vzťahujú podmienky ochrany autorských práv. Informácie, ktoré sú uverejnené na estónskych stránkach Európskeho portálu elektronickej justície, sú však voľne dostupné a možno ich sťahovať/rozmnožovať/prekladať/upravovať vo všetkých vydaniach, formách a médiách na komerčné či nekomerčné účely, ak sa uvedie zdroj predmetného materiálu a ich autorskoprávny status. Obsah používaný z estónskych stránok Európskeho portálu elektronickej justície sa musí rozmnožovať presne a nesmie sa používať v zavádzajúcom kontexte.

© Írsko (2020)

Na materiály uvedené na tomto webovom sídle vytvorené Írskom sa vzťahujú autorské práva írskej vlády v súlade so zákonmi Copyright and Related Rights Acts 2000 (zákonmi o autorských právach a súvisiacich právach). Materiály sa môžu stiahnuť do súboru alebo vytlačiť len na osobné použitie. Ak sa poskytujú iným osobám, je potrebné uviesť zdroj a ich status z hľadiska autorského práva.

Povolenie na rozmnožovanie materiálov, na ktoré sa vzťahujú autorské práva írskej vlády, sa nevzťahuje na také materiály na tomto webovom sídle, ktoré môžu byť vlastníctvom tretej strany. Povolenie na rozmnožovanie takýchto materiálov sa musí získať od príslušných držiteľov autorských práv.

© Helénska republika (2020)

Na informácie na Európskom portáli elektronickej justície poskytované gréckou vládou sa nevzťahujú podmienky ochrany autorských práv. Niektoré externé odkazy však môžu byť chránené autorským právom. Ak sa na rozmnožovanie alebo používanie textových a multimediálnych informácií (zvukový alebo obrazový materiál, softvér atď.) vyžaduje udelenie predchádzajúceho povolenia, týmto povolením sa zruší uvedené všeobecné povolenie a jasne sa v ňom uvedie obmedzenie použitia.

© Španielske ministerstvo spravodlivosti (2020)

Prístup a využívanie obsahu, ktorý v rámci portálu elektronickej justície poskytlo Španielsko, ako aj súvisiace informácie, odkazy a služby sú chránené príslušnými právami duševného a priemyselného vlastníctva a sú výhradnými právami Ministerstva spravodlivosti alebo orgánov, ktoré s ním spolupracujú. Používanie, rozmnožovanie, šírenie, sprístupňovanie verejnosti alebo spracovanie tohto obsahu alebo akákoľvek iná podobná činnosť je bez výslovného súhlasu Ministerstva spravodlivosti v plnom rozsahu zakázaná. Povolenie používať obsah tohto portálu sa obmedzuje na sťahovanie a používanie tohto obsahu na súkromné účely pod podmienkou, že obsah ostane nedotknutý.

© Francúzska republika (2020)

PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

Obsah tohto webového sídla je vo výlučnom vlastníctve Ministerstva spravodlivosti a slobôd a/alebo jeho autorov a nositeľov autorských práv, a je chránený na základe francúzskych a medzinárodných právnych predpisov uplatniteľných v oblasti práv duševného vlastníctva, a to najmä ustanovení francúzskeho zákonníka o ochrane duševného vlastníctva.

Týka sa to predovšetkým redakčných prvkov nachádzajúcich sa na webovom sídle, zobrazenia stránky a softvéru potrebného na jeho fungovanie, log, obrazového, fotografického a grafického materiálu akéhokoľvek druhu.

Ministerstvo spravodlivosti a slobôd povoľuje používateľom len prezeranie obsahu, čím sa vylučuje opakované použitie obsahu alebo časti obsahu webového sídla na akékoľvek účely.

Rozmnožovanie sa povoľuje len v digitálnej podobe na počítači, ktorý slúži na prezeranie daného webového sídla a zobrazenie prezeraných stránok pomocou internetového prehliadača používateľa.

Každá úplná alebo čiastková reprodukcia webového sídla akoukoľvek spoločnosťou bez výslovného povolenia Ministerstva spravodlivosti a slobôd je zakázaná a postihuje sa ako falšovanie podľa článkov L.335-2 a nasl. francúzskeho zákonníka o ochrane duševného vlastníctva.

Odkaz na francúzsky zákonník o ochrane duševného vlastníctva.

Kapitolu zákonníka týkajúcu sa trestnoprávnych sankcií nájdete tu.

© Talianska republika (2020)

Opakované použite dokumentov, ktoré má talianske ministerstvo spravodlivosti a iné verejné orgány alebo v ich mene tretie subjekty v držbe a ktoré sa uvádzajú na tomto webovom sídle, sa riadi vnútroštátnymi právnymi predpismi upravujúcimi ochranu autorských práv, pokiaľ nie je uvedené inak.

Rozmnožovanie obsahu stránok talianskeho ministerstva spravodlivosti a iných verejných inštitúcií sa povoľuje za predpokladu, že je uvedený zdroj, pokiaľ nie je stanovené inak.

Ak sa na rozmnožovanie alebo používanie textových a multimediálnych informácií (zvukový alebo obrazový materiál, softvér atď.) vyžaduje udelenie predchádzajúceho povolenia, týmto povolením sa zruší uvedené všeobecné povolenie a jasne sa v ňom uvedie obmedzenie použitia.

© Cyperská republika (2020)

Opakované použite dokumentov, ktoré má Cyperská republika alebo v jej mene tretie subjekty v držbe a ktoré sa uvádzajú na tomto webovom sídle, sa riadi vnútroštátnymi pravidlami ochrany autorských práv, pokiaľ nie je uvedené inak. Rozmnožovanie obsahu cyperských stránok sa povoľuje pod podmienkou uvedenia zdroja, pokiaľ nie je stanovené inak. Ak sa na rozmnožovanie alebo používanie textovej alebo multimediálnej informácie (zvukový alebo obrazový materiál, softvér a pod.) vyžaduje udelenie predchádzajúceho povolenia, týmto povolením sa zruší uvedené všeobecné povolenie a jasne sa v ňom uvedie obmedzenie použitia.

© Lotyšská republika (2020)

Informácie poskytnuté lotyšskou vládou sú verejné a nevzťahujú sa na ne podmienky ochrany autorských práv. V tejto súvislosti sú informácie uverejnené na lotyšských stránkach Európskeho portálu elektronickej justície voľne dostupné a môžu sa sťahovať/rozmnožovať/prekladať/upravovať vo všetkých vydaniach, formách a médiách na komerčné alebo nekomerčné účely.

© Ministerstvo spravodlivosti Litovskej republiky (2020)

Informácie poskytnuté Litovskou republikou sú chránené litovskými zákonmi upravujúcimi autorské práva a s nimi súvisiace práva a môžu sa voľne používať pod podmienkou uvedenia zdroja.

© Luxemburské veľkovojvodstvo (2020)

Rozmnožovanie obsahu a informácií uvedených na luxemburských stránkach a spravovaných luxemburským štátom alebo inými stranami sa, pokiaľ nie je uvedené inak, riadi luxemburskými právnymi predpismi.

Pokiaľ nie je určené inak, rozmnožovanie informácií obsiahnutých na luxemburských stránkach je povolené na nekomerčné účely za predpokladu, že je výslovne uvedený zdroj.

Ak je na rozmnožovanie alebo používanie textových alebo multimediálnych informácií (zvukový, obrazový materiál, softvér atď.) potrebné predchádzajúce povolenie, takýmto povolením sa ruší všeobecné povolenie a v prípade potreby sa v ňom jasne uvedú akékoľvek obmedzenia používania.

Luxemburský štát nenesie žiadnu zodpovednosť za používanie informácií obsiahnutých na luxemburských stránkach. Je potrebné uviesť, že informácie uverejnené na týchto stránkach nie sú nevyhnutne úplné, vyčerpávajúce, presné alebo aktuálne. V prípade odlišností medzi znením uverejneným na týchto stránkach a originálnymi dokumentmi platia originálne dokumenty, tak ako boli uverejnené v zbierke Mémorial.

Na stránkach luxemburského štátu sa niekedy odkazuje na webové stránky tretích strán, nad ktorými luxemburský štát nemá kontrolu a vo vzťahu ku ktorým nenesie žiadnu zodpovednosť.

Luxemburský štát nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek poškodenie počítačového zariadenia používateľa vzniknutého v dôsledku používania stránok spravovaných luxemburským štátom alebo inými subjektmi.

Luxemburský štát nenesie žiadnu zodpovednosť v prípade pozastavenia, i dočasného, služieb poskytovaných prostredníctvom týchto stránok.

Účelom týchto vyhlásení o odmietnutí zodpovednosti nie je vyhýbať sa povinnostiam vyplývajúcim z uplatniteľných právnych predpisov alebo vylúčiť zodpovednosť v prípadoch, v ktorých ju na základe uvedených právnych predpisov nie je možné vylúčiť.

© Maďarsko (2020)

Opakované použitie dokumentov, ktoré má Maďarská republika alebo v jej mene tretie subjekty v držbe a ktoré sa uvádzajú na tomto webovom sídle, sa riadi maďarskými pravidlami ochrany autorských práv, pokiaľ nie je uvedené inak. Súkromné a úradné rozmnožovanie obsahu maďarských stránok sa povoľuje za predpokladu, že je uvedený zdroj, pokiaľ nie je stanovené inak. Na akékoľvek iné použitie sa vyžaduje predchádzajúci súhlas držiteľa práv.

© Maltská republika (2020)

Autorské práva/Povolenie na rozmnožovanie

Maltská vláda sa spolu s maltskými ministerstvami a úradmi, ako aj orgánmi a tvorcami webových sídiel snažia zachovať spoľahlivosť informácií uvedených na tomto webovom sídle, ale nedokážu zaistiť, že informácie, ktoré sa uverejňujú na niektorých ich webových sídlach alebo externých odkazoch, sú úplné, aktuálne a správne, a preto zdôrazňujú, že informácie z týchto stránok by sa v žiadnej súvislosti nemali považovať za správne a úplné. Nie je možné zaistiť kvalitu a nepretržitú dostupnosť, ani skutočnosť, že technické problémy nespôsobia poruchy. Preto uvedené subjekty nemôžu niesť žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek ujmu, stratu alebo škodu, ktoré by mohli byť spôsobené používaním daných informácií, keďže uvedené informácie slúžia výlučne ako všeobecné usmernenia. Maltská vláda si vyhradzuje právo zmeniť, doplniť alebo vymazať časti alebo celé stránky bez toho, aby počas prechodného obdobia takéto úpravy osobitne oznamovala.

Maltská vláda spolu s maltskými ministerstvami a úradmi, ako aj orgánmi a tvorcami webových sídiel nevykonávajú kontrolu kvality externých odkazov. Uvedenie názvu spoločnosti alebo obchodníka na stránkach by sa nemalo chápať ako odporučenie výrobkov a/alebo služieb danej spoločnosti alebo obchodníka.

Zámerom týchto stránok nie je poskytovanie právneho poradenstva, ktoré môžu poskytovať iba odborníci v oblasti práva.

V prípade, že sa na tomto webovom sídle stretnete s informáciami, ktoré sú podľa vás nesprávne alebo zavádzajúce, napíšte e-mail správcovi stránky alebo použite formulár spätnej väzby.

Na materiály na tomto webovom sídle sa vzťahujú ustanovenia maltského zákona o ochrane autorských práv, politiky a právne predpisy a každá medzinárodná dohoda, v ktorej sa spomína maltská vláda. Informácie na tomto webovom sídle sú dostupné na osobné použitie a na verejné použitie, ktoré nemá komerčnú povahu. Pri zohľadnení týchto dvoch účelov sa informácie môžu bezplatne rozmnožovať bez toho, aby bolo potrebné získať ďalšie povolenie maltskej vlády za predpokladu, že rozmnožované materiály sú vernou kópiou originálu a že maltská vláda je uvedená ako zdroj. Rozmnožené materiály sa v žiadnom prípade nesmú prezentovať ako úradné verzie, ani ako verzie vypracované spoločne s maltskou vládou alebo s jej súhlasom.

© Holandské kráľovstvo (2020)

Na informácie sprístupnené verejnosti, ktoré poskytuje holandská vláda, sa nevzťahujú podmienky ochrany autorských práv, pokiaľ nie je uvedené inak. V tejto súvislosti sú informácie uverejnené na holandských stránkach Európskeho portálu elektronickej justície voľne dostupné a môžu sa sťahovať/rozmnožovať/prekladať/upravovať vo všetkých vydaniach, formách a médiách na komerčné alebo nekomerčné účely, pokiaľ nie je v poskytnutých informáciách (v ich určitých častiach) zahrnutá doložka o ochrane autorských práv.

© Rakúska republika (2020)

Všetky články uverejnené na tomto webovom sídle sú chránené autorskými právami a všetky práva sú vyhradené.

Informácie uvedené na rakúskych stránkach Európskeho portálu elektronickej justície sa považujú za verejné a môžu sa šíriť alebo kopírovať pod podmienkou, že sa nepoužijú na komerčné účely a že sa uvedie ich zdroj.

Hoci spolkové ministerstvo spravodlivosti (BMJ) vynakladá primerané úsilie na zabezpečenie presnosti a aktuálnosti informácií na rakúskych stránkach Európskeho portálu elektronickej justície, nenesie žiadnu zodpovednosť za presnosť, aktuálnosť a úplnosť týchto informácií, ani informácií na iných webových sídlach, na ktoré poskytlo odkazy. Prípadné oznámené chyby budú čo najrýchlejšie opravené.

Informácie poskytnuté na rakúskych stránkach Európskeho portálu elektronickej justície sú všeobecnej povahy, ktorá nezohľadňuje špecifické individuálne požiadavky osôb, subjektov ani organizácií, nie sú nevyhnutne presné, úplné alebo aktualizované, čiastočne sú prepojené na ďalšie webové sídla, na ktoré BMJ nemá vplyv, ani nie sú v rozsahu jeho zodpovednosti. Ich účelom nie je nahradiť profesionálne (právne) poradenské služby. Ak hľadáte osobné poradenstvo, obráťte sa vždy v prvom rade na odborníka v príslušnej oblasti. Ak máte otázky týkajúce sa vášho súdneho konania, obráťte sa na príslušný súd. V prípade návrhov alebo žiadostí, ktoré vyžadujú dodržanie lehoty, by ste sa v každom prípade mali najskôr obrátiť na príslušný súd alebo orgán.

Nezaručujeme, že dokumenty dostupné cez rakúske stránky Európskeho portálu elektronickej justície presne zodpovedajú úradne prijatému textu. Len právne akty Rakúskej republiky, ktoré sú uverejnené právne predpísaným spôsobom v Spolkovej zbierke zákonov Rakúskej republiky (Bundesgesetzblatt der Republik Österreich) sú právne záväzné.

Niektoré z dokumentov prístupné na rakúskych stránkach Európskeho portálu elektronické justície odkazujú na informácie poskytované inými organizáciami. Spolkové ministerstvo spravodlivosti však neposkytuje žiadne záruky za ich presnosť, aktuálnosť alebo správnosť.

© Ministerstvo spravodlivosti Poľska (2020)

Obsah webového sídla slúži len na všeobecné informačné účely a nepredstavuje poradenstvo. Ministerstvo spravodlivosti neposkytuje žiadne záruky, pokiaľ ide o presnosť, včasnosť alebo uplatniteľnosť akéhokoľvek obsahu.

Ministerstvo spravodlivosti nezodpovedá za informácie, ktoré sa nachádzajú na tomto webovom sídle, a nenesie žiadne právne následky vo vzťahu k takýmto informáciám. Na určitý obsah tohto sídla alebo jeho určité časti sa okrem toho môžu uplatňovať osobitné vyhlásenia o odmietnutí zodpovednosti alebo upozornenia o ochrane autorských práv. Informácie na poľských stránkach, na ktoré sa nevzťahujú osobitné vyhlásenia o odmietnutí zodpovednosti ani upozornenia o autorských právach, sú voľne dostupné a môžu sa sťahovať/rozmnožovať/prekladať/upravovať vo všetkých vydaniach, formách a médiách na komerčné alebo nekomerčné účely.

Ministerstvo spravodlivosti neprijíma žiadnu zodpovednosť, ani nenesie žiadne právne následky v súvislosti s prehliadaním tohto webového sídla, používaním informácií alebo sťahovaním akýchkoľvek materiálov z neho, vrátane, ale nie výhradne, akýchkoľvek právnych následkov spôsobených chybami, nepresnosťou, vynechaním alebo zavádzajúcimi či hanlivými tvrdeniami. Informácie na tomto webovom sídle môžu obsahovať stanoviská alebo názory, ktoré, pokiaľ nie je vyslovene uvedené inak, nemusia nevyhnutne zodpovedať stanoviskám alebo názorom ministerstva spravodlivosti.

Toto webové sídlo obsahuje odkazy na externé webové sídla, nad ktorými útvary ministerstva spravodlivosti nemajú žiadnu kontrolu a za ktoré ministerstvo spravodlivosti nepreberá žiadnu zodpovednosť.

© Portugalská republika (2020)

Opakované používanie dokumentov, ktoré sa nachádzajú na tomto portáli a ktoré sú vo vlastníctve Portugalska, tretími stranami je chránené autorskými a s nimi spojenými právami a právami priemyselného vlastníctva na základe portugalských právnych predpisov, právnych predpisov EÚ a uplatniteľných medzinárodných dohôd. Informácie uvedené na tomto portáli sú verejné, a pokiaľ nie je uvedené inak, môžu sa rozmnožovať a opakovane použiť za predpokladu, že sa uvedie zdroj. Ak je na rozmnožovanie alebo používanie textových alebo multimediálnych informácií (zvukový, obrazový materiál, počítačové programy atď.) potrebné predchádzajúce povolenie, uvedené všeobecné povolenie sa neuplatňuje. Na základe žiadosti sa môže udeliť osobitné povolenie na opakované použitie a rozmnožovanie dokumentov s informáciami, ktoré podľa stanovených podmienok nie je možné voľne opakovane používať. V osobitnom povolení sa jasne stanovia obmedzenia, ktoré sa uplatňujú pri používaní dokumentov, na ktoré sa takéto povolenie vzťahuje.

© Rumunsko (2020)

Opakované použite dokumentov, ktoré má Rumunsko alebo v jeho mene tretie subjekty v držbe a ktoré sa uvádzajú na tomto webovom sídle, sa riadi vnútroštátnymi pravidlami ochrany autorských práv, pokiaľ nie je uvedené inak. Rozmnožovanie obsahu rumunských stránok sa povoľuje pod podmienkou uvedenia zdroja, pokiaľ nie je stanovené inak. Ak sa na rozmnožovanie alebo používanie textových a multimediálnych informácií (zvukový alebo obrazový materiál, softvér atď.) vyžaduje udelenie predchádzajúceho povolenia, týmto povolením sa zruší uvedené všeobecné povolenie a jasne sa v ňom uvedie obmedzenie použitia.

© Slovinská republika (2020)

Opakované použite dokumentov, ktoré má Slovinská republika alebo v jej mene tretie subjekty v držbe a ktoré sa uvádzajú na tomto webovom sídle, sa riadi vnútroštátnymi pravidlami ochrany autorských práv, pokiaľ nie je uvedené inak. Rozmnožovanie obsahu na slovinských stránkach je povolené pod podmienkou uvedenia zdroja, ak nie je uvedené inak, a tento obsah sa môže rozmnožovať len na nekomerčné účely.

Ak sa na rozmnožovanie alebo používanie textových a multimediálnych informácií (zvukový alebo obrazový materiál, softvér atď.) vyžaduje udelenie predchádzajúceho povolenia, týmto povolením sa zruší uvedené všeobecné povolenie a jasne sa v ňom uvedie obmedzenie použitia.

© Slovenská republika (2020)

Opakované použite dokumentov, ktoré má Slovenská republika alebo v jej mene tretie subjekty v držbe a ktoré sa uvádzajú na tomto webovom sídle, sa riadi slovenskými pravidlami ochrany autorských práv, pokiaľ nie je uvedené inak. Obmedzenia autorských práv, práv súvisiacich s autorskými právami a osobitného práva k databáze sa povoľujú len v osobitných prípadoch stanovených v autorskom zákone č. 618/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. Používanie predmetu autorského práva alebo nakladanie s ním podľa autorského zákona nesmie byť v rozpore s jeho obvykle predpokladaným využívaním a nesmie neprimerane poškodzovať oprávnené záujmy držiteľov práv. V ostatných prípadoch sa musí získať predchádzajúce povolenie na používanie predmetu autorského práva (licencia).

Ďalšie informácie o slovenských právnych predpisoch v oblasti autorských práv nájdete na týchto odkazoch:

v angličtine v slovenčine

© Fínska republika (2020)

Informácie na Európskom portáli európskej justície, ktoré poskytla fínska vláda, sú verejné a nevzťahujú sa na ne podmienky ochrany autorských práv.

© Švédske kráľovstvo (2020)

Materiál uverejnený na švédskych stránkach Európskeho portálu elektronickej justície sa môže bezplatne rozmnožovať. Ak sa to výslovne vyžaduje, musí sa uviesť zdroj.

© Spojené kráľovstvo (2020)

Informácie poskytnuté vládou Spojeného kráľovstva sú chránené autorskými právami Britskej koruny (Crown copyright). Všetok obsah je dostupný v rámci Open Government Licence v3.0, ak sa neuvádza inak.

Posledná aktualizácia: 30/11/2020

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.