Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Търговски регистри в държавите-членки - Австрия

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница немски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици испанскианглийскималтийски вече са преведени.

Този раздел от портала ви предоставя кратка информация относно търговския регистър в Австрия.


Каква информация може да бъде намерена в търговския регистър?

Връзката отваря нов прозорецТърговският регистър (основен регистър) съдържа информация за всички регистрирани дружества в Австрия (вж. член 2 от Закона за търговския регистър (Firmenbuchgesetz —FBG). Документите, въз основа на които са направени вписванията, се съхраняват в електронния документен архив на Съдебната администрация (Сборник документи — Urkundensammlung). Данните за дружествата и сборникът документи са публично достъпни онлайн. Достъпът обаче се заплаща.

Австрийските власти могат да преглеждат данните за дружествата също посредством портала на Федералния изчислителен център (Bundesrechenzentrum — BRZ). Държавите — членки на ЕС имат достъп до данните посредством Връзката отваря нов прозорецевропейския търговски регистър (ЕТР).

Безплатен ли е достъпът до търговския регистър?

Достъпът до търговския регистър се заплаща.

Търсене в регистъра

Всеки има право на достъп до търговския регистър, за да получи информация относно вписванията в регистъра.

След въвеждане на номера, под който дружеството е заведено в търговския регистър, може да бъде получен препис от актуалните данни. По заявка може да бъде направена също и справка относно заличени данни (само за данни, достъпни по електронен път). Заявките могат да се отнасят също и за извършени наскоро вписвания, промени или заличавания.

Публичният достъп до базата данни на търговския регистър се осигурява от Връзката отваря нов прозорецдружества, така наречените „точки за достъп“ (Verrechnungsstellen), които са сключили договор с Министерството на правосъдието за обслужването на запитванията. Те предлагат платени услуги като отговаряне на запитвания, свързани с търговския регистър, или издаване на заверени копия от вписванията, идентични с официално издадени извлечения от регистъра.

Само окръжните съдилища (отдел по въпросите на търговския регистър — Firmenbuchabteilung) са оправомощени да издават официален документ, предназначен за представяне пред публичен орган и удостоверяващ актуалното състояние на дадено дружеството съгласно търговския регистър.

До каква степен може да се разчита на документите в регистъра?

Съгласно член 3а от Директива 2009/101/ЕО (изменена с Директива 2012/17/EС) държавите членки трябва да осигурят информация за разпоредбите от националното право, въз основа на които трети лица могат да се позовават на данните и актовете по член 2, отнасящи се до дружествата (напр. представителни правомощия на органи, устави). В този раздел се предоставя информация относно правното положение в Австрия.

В Австрия предвидените в член 2 от Директива 2009/101/ЕО данни и актове относно акционерните дружества (AG) и дружествата с ограничена отговорност (GmbH) се намират в търговския регистър, законово уреден в Търговския закон (Unternehmensgesetzbuch — UGB) и Закона за търговския регистър (Firmenbuchgesetz — FBG). Търговският регистър се води от съдилищата под формата на електронен регистър. Той се състои от основния регистър, в който се извършват вписванията и заличаванията на юридическите факти (напр. представителни правомощия на органи), и сборника документи, в който се съдържат съответните документи (напр. устави).

Съгласно Връзката отваря нов прозорецчлен 10, параграф 1 от UGB вписванията следва да бъдат оповестени от една страна в базата данни на публичните обявления (Ediktsdatei), която е безплатно достъпна в интернет, а от друга — в Amtsblatt zur Wiener Zeitung (официален бюлетин към ежедневника Wiener Zeitung). Оповестяването се счита за извършено от момента на регистрация на съответната информация в базата данни на публичните обявления.

Действието на вписванията в търговския регистър спрямо трети лица е уредено в Връзката отваря нов прозорецчлен 15 от UGB. Съгласно този член обстоятелството, което е трябвало да бъде вписано в търговския регистър, но не е било вписано, не може да бъде противопоставено от съответното дружество на трето лице, освен ако това лице вече е знаело за съответното обстоятелство (параграф 1). Дадено обстоятелство става противопоставимо на трети лица от момента на вписването му. Това правило обаче не се прилага за правни действия, извършени до изтичането на 15 дни от оповестяването, ако третото лице докаже, че нито е можело, нито е трябвало да знае за обстоятелството (параграф 2). В търговския обмен неточните вписвания също са противопоставими от трети лица на дружества, ако дружествата сами са причинили неточното вписване или не са поискали заличаването му, въпреки че са знаели или е трябвало знаят, че вписването е неточно. Неточното вписване обаче не е противопоставимо на дружеството, ако то докаже, че третото лице не е действало с презумпцията, че вписването е точно, или че е знаело, че то е неточно, или че не е знаело за неточността поради груба небрежност (параграф 3).

Уставът на едно акционерно дружество или дружество с ограничена отговорност е обвързващ винаги във версията, която е предоставена в търговския регистър, тъй като едно изменение на устава или на дружествения договор няма правно обвързващо действие преди то да бъде вписано в търговския регистър(Връзката отваря нов прозорецчлен 148, параграф 3 от Закона за акционерните дружества (Aktiengesetz— AktG), Връзката отваря нов прозорецчлен 49, параграф 2 от Закона за дружествата с ограничена отговорност (GmbH-Gesetz — GmbHG).

История на търговски регистър

Вписванията на данни в търговския регистър на Австрия първоначално са били извършвани върху хартиен носител. Когато през 1991 г. търговският регистър е бил автоматизиран, данните на хартиен носител са били прехвърлени в електронна база данни. От тогава насам всички актуални и исторически данни са достъпни по електронен път.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецЕвропейски търговски регистър

Връзката отваря нов прозорецОбща информация относно австрийския търговски регистър

Връзката отваря нов прозорецБаза данни на австрийската съдебна система за публичните обявления

Връзката отваря нов прозорецПълен текст на UGB

Връзката отваря нов прозорецПълен текст на FBG

Връзката отваря нов прозорецПълен текст на AktG

Връзката отваря нов прозорецПълен текст на GmbHG


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 23/05/2018