Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Публикации на ЕСМ


Документи и ръководства за гражданите и практикуващите юристи по теми, свързани с ЕСМ-гражданскоправни въпроси


С цел да се засили ефикасното прилагане на инструментите на Съюза, Мрежата е изготвила също така богат набор от ръководства, предназначени за гражданите и практикуващите специалисти. Тези ръководства са преведени на езиците на Съюза и в тях ще намерите полезна информация, която може да бъде изтеглена от рубриката „ЕСМ — граждански въпроси“ на Европейския портал за електронно правосъдие или от страницата на EU Bookshop (за публикациите от 2014 г. насам).

Основни документи

Връзката отваря нов прозорецРешение на Съвета от 28 май 2001 г. за създаване на Европейска съдебна мрежа по граждански и търговски дела (2001/470/ЕО) (консолидирана версия)

Връзката отваря нов прозорецДоклад на Комисията от 10 март 2016 г. относно дейностите на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела (COM(2016) 129 final)

Връзката отваря нов прозорецПроучване от 2014 г.: Оценка на дейностите на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела

Връзката отваря нов прозорецЗаключения на Съвета относно Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела

Основно изказване от 1 февруари 2017 г. на г-жа Вера Йоурова, комисар по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете: „Създаване на по-силна Европейска съдебна мрежа“PDF(214 Kb)en

Работен документ за семейната медиация (ноември 2013 г.)PDF(400 Kb)en

Европейска съдебна мрежа: добри практики за събиране на данниPDF(619 Kb)en

Публикации на ЕСМ

Ръководства за гражданите

Ръководства за практикуващите специалисти

Насоки за гражданите относно трансгранични гражданско- правни спорове в Европейския съюзPDF(724 Kb)bg

Съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси в Европейския съюзPDF(1314 Kb)bg

Ръководство за потребителите относно Европейскaтa процедурa за искове с малък материален интересPDF(1130 KB)bg

Практически наръчник за прилагането на Регламент „Брюксел IIа“ (2004)PDF(1588 Kb)en

Връзката отваря нов прозорецРъководство за гражданите : как правилата на ЕС опростяват международните наследявания

Практически наръчник за прилагането на Регламент „Брюксел IIа“ (2014)PDF(1061 Kb)bg

Връзката отваря нов прозорецУлесняване на събирането на вземания в ЕС при трансгранични дела

Практическо ръководство за прилагането на европейската процедура за искове с малък материален интересPDF(1925 KB)bg


Практическо ръководство за прилагането на Регламента за европейската заповед за плащанеPDF(4367 Kb)bg


Използване на видеоконференция за събирането на доказателства по граждански и търговски дела в съответствие с Регламент (ЕО) No 1206/2001 на Съвета от 28 май 2001 годинаPDF(534 Kb)bg


Практическо ръководство за прилагането на Регламента относно европейско изпълнително основаниеPDF(1168 Kb)bg


Practice guide for the application of the Regulation on the Taking of EvidencePDF(74 Kb)en


Практическо ръководство - Компетентност и приложимо право при международни спорове между работник или служител и работодател (2020)PDF(548 Kb)en


Връзката отваря нов прозорецРъководство за ползване на приложенията към Регламент (ЕО) № 4/2009 относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на съдебни решения и сътрудничеството по въпроси, свързани със задължения за издръжка


Връзката отваря нов прозорецПрактическо ръководство - Компетентността и приложимото право при международните потребителски договори

Други публикации, които имат отношение към съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси

Връзката отваря нов прозорецСборник на законодателството на Европейския съюз по въпросите на съдебното сътрудничество по граждански и търговски дела - Издание за 2018 г

Връзката отваря нов прозорецСборник на законодателството на Европейския съюз по въпросите на съдебното сътрудничество по граждански и търговски дела - Притурка към изданието за 2017 г

Връзката отваря нов прозорецСборник на законодателството на Европейския съюз по въпросите на съдебното сътрудничество по граждански и търговски дела - Издание за 2017 г

Връзката отваря нов прозорецЕлектронна книга на Съвета на Европейския съюз по Гражданско право — Европейско съдебно сътрудничество

Ръководство за добри практики в контекста на Хагската конвенция за гражданските аспекти на  международното отвличане на деца от 25 октомври 1980 г. - МедиацияPDF(984 Kb)bg

Challenges in adoption procedures in Europe: Ensuring the best interests of the childPDF(4876 Kb)en

Връзката отваря нов прозорецПрактически наръчник за служители, прилагащи Конвенцията от 2007 г. за международното събиране на издръжка

Връзката отваря нов прозорецОбяснителен доклад към Хагския протокол от 23 ноември 2007 г. за приложимото право към задължения за издръжка

Рекламни материали

Плакат на ЕСМPDF(165 Kb)bg (на разположение за свободно разпространение)

Leaflet – Need help in a cross-border case?PDF(740 Kb)en


Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.

Последна актуализация: 27/11/2020