Publikácie Európskej justičnej siete

Dokumenty a príručky pre občanov a ľudí z praxe v EÚ, ktoré pripravila EJS

EJS vytvorila širokú škálu príručiek pre občanov a ľudí z praxe, ako aj niektoré propagačné materiály (plagáty a brožúry). V príručkách dostupných vo všetkých jazykoch EÚ nájdete užitočné informácie o uplatňovaní určitých nariadení, aby ste mohli lepšie riešiť cezhraničné prípady. Môžete si ich stiahnuť na odkazoch uvedených ďalej a papierové kópie si môžete objednať na webovom sídle Úradu pre vydávanie publikácií EÚ.

Príručky pre ľudí z praxe

  • Rodinné záležitosti

Brusel IIb: Praktická príručka o uplatňovaní nariadenia Brusel IIb (2022)

Brusel IIa: Praktická príručka o uplatňovaní nariadenia Brusel IIa (2014)  PDF (2985 Kb) en

Vyživovacia povinnosť: Usmernenie o používaní príloh na základe nariadenia (ES) č. 4/2009 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti

Praktická príručka k uplatňovaniu nariadenia č. 4/2009 o vyživovacej povinnosti

  • Európske postupy

Veci s nízkou hodnotou sporu: Praktická príručka k uplatňovaniu európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu (2019)  PDF (2237 Kb) en

Európsky platobný rozkaz: Praktická príručka pre uplatňovanie nariadenia o európskom platobnom rozkaze (2012)  PDF (5809 Kb) en

Upozorňujeme, že uvedená príručka nezohľadňuje zmeny, ktoré nadobudli účinnosť 14. júla 2017, ktorými sa zavádza možnosť pokračovať v prípade podania odporu v konaní v súlade s pravidlami uvedenými v nariadení (ES) č. 861/2007, ktorým sa ustanovuje Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu pre veci v hodnote do 5 000 EUR.

Ak vás zaujímajú podrobnosti o týchto zmenách, prečítajte si nové znenie článku 17 nariadenia, ako aj článku 2 nariadenia (ES) č. 861/2007 zmeneného nariadením (EÚ) 2015/2421.

Exekučný titul pre nesporné nároky (európsky exekučný titul): Praktická príručka na uplatňovanie nariadenia o európskom exekučnom titule (2009)  PDF (1310 Kb) en

  • Vykonávanie dôkazov v zahraničí

Praktická príručka o používaní videokonferencie pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach (2009)  PDF (724 Kb) en

Praktická príručka na uplatňovanie nariadenia o vykonávaní dôkazov (2011)  PDF (74 Kb) en

  • Cezhraničné pracovné právo

Praktická príručka – Právomoc a rozhodné právo v medzinárodných sporoch medzi zamestnancom a zamestnávateľom (2020)

  • Zber údajov o cezhraničných prípadoch v občianskych veciach

Osvedčené postupy EJS pri zbere údajov (2021)  PDF (619 Kb) EN

Príručky pre občanov

Zbierka právnych predpisov EÚ v oblasti cezhraničnej justičnej spolupráce

Prehľad právnych predpisov Európskej únie o justičnej spolupráci v občianskych a obchodných veciach – Vydanie z roku 2018

Kľúčové dokumenty EJS

Rozhodnutie Rady z 28. mája 2001 o vytvorení Európskej justičnej siete pre občianske a obchodné veci (2001/470/ES) (konsolidované znenie)

Správa Komisie z 10. marca 2016 o činnostiach Európskej justičnej siete pre občianske a obchodné veci [COM(2016) 129 final]

Štúdia z roku 2014: Hodnotenie činností Európskej justičnej siete pre občianske a obchodné veci

2016 Závery Rady o Európskej justičnej sieti pre občianske a obchodné veci

Propagačný materiál

Plagát EJS  PDF (162 Kb) en (k dispozícii na šírenie)

Brožúra – Potrebujete pomoc v cezhraničnej veci?  PDF (740 Kb) EN

Archív: Staršie/zastarané publikácie EJS

Posledná aktualizácia: 23/01/2024

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.