Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Европейски идентификатор за съдебна практика (ECLI) - Франция


Национален координатор по ECLI

Генералният секретариат на правителството определи Дирекцията за правна и административна информация (Direction de l’information légale et administrative — Връзката отваря нов прозорецDILA) за национален координатор по ECLI за Франция.

Код на държавата

За Франция кодът на държавата е: [FR]

Образуване на национален ECLI

Върховните френски съдилища, които имат ECLI, са:

 • Конституционният съвет (Conseil constitutionnel);
 • Върховният касационен съд (Cour de cassation);
 • Върховният административен съд (Conseil d'Etat).

ECLI е съставен от пет части, от които първите две са неизменни за всяка държава членка:

ECLI:FR:[код на съда]:[година на решението]:[пореден номер]

Всеки съд е приел код на съда и правила за образуването на поредния номер.

Годината на решението винаги се кодира с 4 цифрови знака (формат ГГГГ, напр. 2012).

1. Конституционен съвет

Кодът на съда винаги е „CC“.

Общият формат на ECLI следователно е:

ECLI:FR:CC:[година на решението]:[пореден номер]

Поредният номер се състои от две части, отделени с точка:

 1. сериен номер на вида решение (всяка година номерът започва отново от 1);
 2. вид решение (DC, QPC, AN и т.н. — Връзката отваря нов прозорецвж. списъка на видовете решения).

Например:

Решение от 27 юли 2012 г. № 2012-270 QPC ще има следния ECLI — ECLI:FR:CC:2012:2012.270.QPC.

2. Върховен касационен съд

Кодът на съда винаги е „CCASS“.

Общият формат на ECLI следователно е:

ECLI:FR:CCASS:[година на решението]:[пореден номер]

Поредният номер се състои от два конкатенирани елемента:

 1. кодиране на съдебния състав, установено за целите на ECLI (два буквено-цифрови знака в съответствие с таблицата по-долу):
 2. AP ПЛЕНАРЕН СЪСТАВ (ASSEMBLEE PLENIERE)
  AV СТАНОВИЩЕ
  C1 ПЪРВО ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ (PREMIERE CHAMBRE CIVILE)
  C2 ВТОРО ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ (DEUXIEME CHAMBRE CIVILE)
  C3 ТРЕТО ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ (TROISIEME CHAMBRE CIVILE)
  CO ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ (CHAMBRE COMMERCIALE)
  CR НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ (CHAMBRE CRIMINELLE)
  MI СМЕСЕНО ОТДЕЛЕНИЕ (CHAMBRE MIXTE)
  OR ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА ПЪРВИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛ (ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT)
  SO СОЦИАЛНООСИГУРИТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ (CHAMBRE SOCIALE)

  Това кодиране е основано на базата на вътрешен деловоден номер, съставен от 8 знака:

  един знак за кодиране на съдебния състав, постановил решението;

  два цифрови знака за годината на решението;

  пет цифрови знака за серийния номер в рамките на годината за съответния съдебен състав.

  Например : Решение на наказателното отделение на Върховния касационен съд от 27 февруари 2013 г. е с номер на касационната жалба 12-81.063 и с деловоден номер C1300710. Първата част от поредния номер на това решение ще бъде „CR“ за наказателно отделение (Chambre criminelle).

 3. Втората част от поредния номер ще бъдат последните 5 цифрови знака на деловодния номер.
 4. В нашия пример втората част от поредния номер ще бъде 00710. В крайна сметка решението, постановено от наказателното отделение на Върховния касационен съд на 27 февруари 2013 г. с номер на касационната жалба 12-81063, ще има следния ECLI — ECLI:FR:CCASS:2013:CR00710.

3. Върховен административен съд (Conseil d'Etat).

Върховният административен съд използва код на съда, чрез който се указва вида съдебен състав, постановил решението: коренът „CE“ е конкатениран с няколко букви, както е посочено по-долу:

Пленарен състав (Assemblée) CEASS
Постановление (Ordonnance) CEORD
Отделение за съдебни спорове (Section du contentieux) CESEC
Подотделение, което се произнася самостоятелно (Sous-section jugeant seule) CESJS
Обединени подотделения (Sous-sections réunies)

CESSR

Състав, произнасящ се самостоятелно (Chambre jugeant seule)

CECHS

Обединени състави (Chambre réunies)

CECHR


Кодът „CE“ не се използва самостоятелно.

Общият формат на ECLI следователно е:

ECLI:FR:CE…:[година на решението]:[пореден номер]

Поредният номер също се състои от две части, отделени с точка:

 1. номер на молбата, по която е постановено решението;
 2. дата на произнасяне на решението във формат ГГГГММДД.

Например:

Решение на Върховния административен съд № 355099, постановено от 3-ти и 8-ми обединени съдебни състави на 1 март 2013 г., ще има следния ECLI — ECLI:FR:CESSR:2013:355099.20130301


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 05/08/2020