Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Európsky exekučný titul - Cyprus


1. Postupy pri oprave alebo stiahnutí (čl. 10(2))

2. Postupy pri preskúmaní (čl.19 (1))

3. Prijateľné jazyky (čl. 20(2)(c))

4. Orgány určené na osvedčovanie verejných listín (čl. 25)

1. Postupy pri oprave alebo stiahnutí (čl. 10(2))

Uplatňujú sa tie isté postupy opravy, ktoré sú uvedené v Občianskom súdnom poriadku. Osvedčenie o európskom exekučnom titule možno opraviť, ak obsahuje vecnú chybu alebo alebo ak existuje rozpor medzi rozhodnutím a osvedčením.

2. Postupy pri preskúmaní (čl.19 (1))

Každý postup na preskúmanie rozhodnutia možno zaevidovať v súlade s Občianskym súdnym poriadkom a podľa príkazu 48 sa všetky žiadosti musia predložiť písomne a doručiť zainteresovaným stranám najmenej štyri dni pred dátumom určeným na pojednávanie. Na podanie žiadosti možno použiť formulár uvedený v prílohe VI k nariadeniu.

3. Prijateľné jazyky (čl. 20(2)(c))

Grécky a anglický jazyk

4. Orgány určené na osvedčovanie verejných listín (čl. 25)

Neuplatňuje sa. V cyperskom právnom poriadku neexistujú žiadne verejné listiny v zmysle vymedzenia podľa článku 4 nariadenia.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 08/09/2020