Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Намиране на заклет писмен или устен преводач - Кипър

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница гръцки е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

 

Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Преводите се извършват с помощта на външни преводачи, регистрирани в Връзката отваря нов прозорецСлужба „Преса и информация“ (Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών) и се заверяват от заклети преводачи.

Връзката отваря нов прозорецСлужба „Преса и информация“ (СПИ) е отдел на Връзката отваря нов прозорецМинистерство на вътрешните работи (Υπουργείο Εσωτερικών). Целта на СПО е да предоставя непрекъсната и обективна информация на международните медии и гражданите на Кипър по въпроси, касаещи Кипър и кипърския проблем, като използва всички нови форми на информационни технологии в стремежа си успешно да представи правителството и неговата работа и да предоставя обща информация на гражданите по въпроси, свързани с интегрирането на Кипър в Европейския съюз. СПИ също така отговаря и за изготвянето на информационни материали като брошури, филми и компактдискове.
Някои отдели на СПИ работят пряко с обществеността и ѝ предоставят информационно обслужване. Един от тези отдели е Връзката отваря нов прозорецОтделът за преводи (Κλάδος Μεταφράσεων).


ОТДЕЛ ЗА ПРЕВОДИ

Връзката отваря нов прозорецОтделът за преводи към СПИ извършва преводачески услуги от 1990 г., когато е създаден с решение на Министерския съвет, за да се отговори на потребността от преводи както в частния, така и в публичния сектор.

Служителите, които работят в отдела, винаги изпълняват своите задължения в съответствие със законовите и подзаконовите актове, безпристрастно и недискриминационно, и полагат максимални усилия, за да осигурят бързо обслужване.

ЗАВЕРЕНИ ПРЕВОДИ

Отделът за преводи извършва преводи на документи/ текстове, които обикновено е необходимо да бъдат заверени официално. Заверени преводи се предлагат на следните езици:

 • гръцки език
 • английски език
 • френски език
 • руски език
 • немски език
 • италиански език
 • арабски език
 • полски език
 • румънски език
 • сръбски език
 • български език
 • унгарски език
 • нидерландски език
 • испански език
 • китайски език
 • шведски език
 • чешки език
 • словашки език
 • турски език
 • португалски език
 • японски език
 • арменски език
 • украински език
 • албански език
 • грузински език и
 • фарси

Преводите се извършват с помощта на външни преводачи, регистрирани в Връзката отваря нов прозорецСлужба „Преса и информация“ и се заверяват от заклети преводачи.

Документите, които е необходимо да бъдат превеждани, се разделят на две категории и цените за преводите от съответните категории са различни. Документите от категория Α са обикновени (неспециализирани) документи, а документите от категория Б са специализирани документи.

Повече информация относно цените на заверените преводи, времето на приемане и предаване на поръчките, работното време и пр. е достъпна на Връзката отваря нов прозорецИнформация относно заверени преводи.

ИНФОРМАЦИЯ/КОМЕНТАРИ

Членовете на обществеността имат право да изискват информация и разяснение във връзка с услуги, предоставяни от Отдела за преводи.

Те също така имат право да представят коментари в писмена форма или да подават жалби. Отделът за преводи отговаря на всички подписани писма в срок от един месец.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Телефонни номера за връзка с преводачи:

 • +357 22801132,
 • +357 22801133,
 • +357 22801134,
 • +357 22801193.

Телефонен номер за връзка с ръководителя на отдела: +357 22801131.

Служба „Преса и информация“ (СПО)

Apelli Street

P.O. Box 1456, Nicosia, Cyprus

Τel.: +357 22801117, Fax: +357 22666123

e-mail: Връзката отваря нов прозорецcommunications@pio.moi.gov.cy


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 30/04/2015