Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Alapjogok - Luxemburg

Тази страница е машинно преведена и качеството ѝ не може да бъде гарантирано.

Качеството на този превод е оценено като: ненадеждно

Мислите ли, че този превод е полезен?


Nemzeti

Az alapvető jogokat olyan nemzetközi szövegek rögzítik, mint az emberi jogok európai egyezménye és az ENSZ-egyezmények, de az európai jog tekintetében a luxemburgi alkotmány és az Európai Unió Alapjogi Chartája is.

Az e jogi szövegekben foglalt alapvető jogokra bármely nemzeti bíróság előtt hivatkozni lehet, függetlenül attól, hogy büntető-, polgári, kereskedelmi vagy közigazgatási bíróságról van-e szó.

Emlékeztetni kell arra, hogy valamely alapvető jog megsértése a nemzeti bíróságok által meghozandó ítéletekben szankcionálható, akár büntető- vagy polgári bíróságok, akár adott esetben kereskedelmi vagy közigazgatási úton.

A link új ablakot nyit meghttps://justice.public.lu/fr.html

A link új ablakot nyit meghttp://www.justice.public.lu/fr/annuaire/index.html

Intézményi ombudsman

Ombudsman

Az ombudsman a képviselőház tagja, és feladatai ellátása során más hatóság nem utasíthatja.

Az ombudsman feladata a magánjog hatálya alá tartozó természetes vagy jogi személyek által az őket érintő ügyben benyújtott, az állam, a helyi hatóságok, valamint az állam és a helyi önkormányzatok működésével kapcsolatos panaszok vizsgálata, ipari, pénzügyi és kereskedelmi tevékenységeik kizárásával. Ebben az összefüggésben az emberi jogokkal közvetlenül vagy közvetve kapcsolatos panaszokat lehet hozzájuk benyújtani.

Az a magánjog hatálya alá tartozó természetes vagy jogi személy, aki az őt érintő ügyben úgy ítéli meg, hogy az előző bekezdésben említett hatóság nem az általa elvégzendő feladatoknak megfelelően dolgozott, vagy megsérti a hatályos egyezményeket, törvényeket és rendeleteket, írásbeli panasz vagy a titkárságához intézett szóbeli nyilatkozat útján kérheti, hogy az ügyet terjesszék az ombudsman elé.

A panaszt meg kell előznie a megfelelő adminisztratív lépéseknek ahhoz, hogy az érintett szervektől kielégítő választ kapjon.

Az ombudsmanhoz benyújtott panasz nem szakíthatja meg az eljárás megindításának határidejét, különösen az illetékes bíróságok előtt.

Az ombudsman nem avatkozhat be bíróság előtt folyamatban lévő ügyekbe, és nem kérdőjelezheti meg a bírósági határozatok megalapozottságát. A jogerős ítélet végrehajtásának elmulasztása esetén azonban elrendelheti, hogy az érintett szerv az általa meghatározott határidőn belül teljesítse azt.

A panasznak a panasz benyújtóját érintő konkrét ügyre kell vonatkoznia. A panaszok nem vonatkozhatnak általában a közigazgatás működésére.

Amennyiben a panasz megalapozottnak tűnik, az ombudsman tájékoztatja a panaszos felet és a közigazgatást, és az érintett szolgálat és a panaszos helyén javaslatot tesz minden olyan ajánlásra, amely véleménye szerint lehetővé teszi számára az elé terjesztett panasz békés rendezését. Az ajánlások különösen a célzott szolgáltatás működésének javítására irányuló javaslatokat tartalmazhatnak.

Amennyiben az ombudsman a hozzá benyújtott panaszban úgy véli, hogy a megtámadott határozat alkalmazása tisztességtelenséghez vezet, a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések tiszteletben tartása mellett javasolhat olyan megoldást, amely lehetővé teszi a panaszos helyzetének tisztességes kezelését, és javasolhatja a határozat alapjául szolgáló jogalkotási vagy szabályozási szövegek általa megfelelőnek ítélt módosításait.

Az ombudsman azon döntése, hogy nem jár el egy panasz ügyében, nem támadható meg bíróság előtt.

Ombudsman

36, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg

Tel:(+ 352) 26 27 01 01 Fax:
(+ 352) 26 27 01 02

Honlap: A link új ablakot nyit megHttp://www.ombudsman.lu E-mail:
Info@ombudsman.luA link új ablakot nyit megmailto:info@ombudsman.lu

Szakosodott emberi jogi szervek

Emberi Jogi Konzultatív Bizottság

Az Emberi Jogi Tanácsadó Bizottság (CCDH) a kormány tanácsadó szerve, amelynek feladata az emberi jogok előmozdítása és védelme a Luxemburgi Nagyhercegségben. E célból megküldi a kormánynak azokat a véleményeket, tanulmányokat, álláspontokat és ajánlásokat, amelyeket teljes függetlenségben dolgoz ki a Luxemburgi Nagyhercegségben az emberi jogokkal kapcsolatos valamennyi általános hatályú kérdésben. Véleményeiben felhívja a kormány figyelmét azokra az intézkedésekre, amelyeket helyénvalónak tart az emberi jogok védelmének és előmozdításának előmozdítása érdekében. A miniszterelnök a Bizottság véleményeit, tanulmányait, véleményeit és ajánlásait megküldi a Képviselőháznak.

A kormány tisztán konzultatív szerve, amely nem rendelkezik döntéshozatali hatáskörrel.

A CCDH nem rendelkezik hatáskörrel egyedi esetek kezelésére.

Működésének részeként a CCDH:

 • szabadon megvizsgálhat bármely, a hatáskörébe tartozó kérdést, akár a kormány, akár a tagok, akár bármely személy vagy szervezet javaslatára saját indítványára;
 • meghallgat bármely személyt, amennyiben szükséges, a hatáskörébe tartozó helyzetek értékeléséhez szükséges minden információt és dokumentumot;
 • közvetlenül a nyilvánossághoz vagy bármely médiaszervezethez fordul, különösen véleményeinek és ajánlásainak nyilvánosságra hozatala céljából;
 • konzultációt folytat más szervekkel, függetlenül attól, hogy rendelkezik-e joghatósággal vagy sem, amelyek célja az emberi jogok előmozdítása és védelme.

Emberi Jogi Konzultatív Bizottság

71-73, rue Adolphe Fischer L-1520
Luxembourg

Tel.: (+ 352) 26 20 28 52 Fax.
: (+ 352) 26 20 28 55

Honlap: A link új ablakot nyit meg Https://ccdh.public.lu E-mail:
Info@ccdh.public.luA link új ablakot nyit megmailto:info@ccdh.public.lu

Luxemburgi Gyermekjogi Bizottság, Ombus-Comité fir d’Rechter vum Kand (ORK)

Az ORK tagjai semleges és független módon látják el feladataikat.

Feladatai ellátása során az ORK különösen:

 • a gyermekek jogainak védelme és előmozdítása érdekében bevezetett intézkedések elemzése annak érdekében, hogy adott esetben ajánlják az illetékes hatóságoknak a szükséges kiigazításokat;
 • véleményt ad ki a gyermekek jogaival kapcsolatos törvényekről és rendeletekről, valamint projektekről;
 • tájékoztatás a gyermekek helyzetéről és a gyermek jogairól szóló egyezmény alkalmazásának biztosítása; éves jelentést nyújt be a kormánynak és a képviselőháznak a gyermekjogok helyzetéről és saját tevékenységeiről;
 • a gyermek szabad véleménynyilvánítása fejlesztésének és a gyermeket érintő kérdésekben való aktív részvételének előmozdítása;
 • kezelniük kell azokat a helyzeteket, amikor a gyermekek jogait nem tartják tiszteletben, és ajánlásokat kell tenniük ezek kezelésére;
 • információkat és panaszokat kapjon a gyermekek jogainak megsértésével kapcsolatban, és e célból az általa meghatározandó szabályoknak megfelelően meghallgatjon minden olyan gyermeket, aki ezt kéri;
 • a gyermek jogainak és érdekeinek jobb védelme érdekében ajánlásokat vagy tanácsokat ad ki az általa benyújtott információk és panaszok alapján vagy konkrét esetekben.

Feladataik ellátása során az egyedi helyzetekre vagy esetekre vonatkozó információkra a szakmai titoktartás feltételei vonatkoznak. E szakmai titoktartás nem zárja ki, hogy az illetékes igazságügyi hatóságokkal közöljenek minden olyan információt, amely hátrányosan érintheti a gyermek mindenek felett álló érdekét.

Az ORK tagjai feladataikat a folyamatban lévő bírósági eljárásokban való részvétel nélkül látják el.

Az ORK tagjai feladataik ellátása során és a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések által meghatározott kereteken belül ingyenesen bejuthatnak minden olyan köz- és magánépületbe, amely szállással, konzultációval, segítségnyújtással, iránymutatással, képzéssel vagy gyermekekkel foglalkozik.

Az ORK tagjai az orvosi vagy egyéb szakmai titoktartás hatálya alá tartozók kivételével bármely információt, dokumentumot vagy dokumentumot bekérhetnek.

Ombus-Comité fir d’Rechter vum Kand ïORK)

2, rue Fort Wallis,
L-2714 Luxembourg

Tel.:(+ 352) 26 123 124 Fax:
(+ 352) 26 123 125

Honlap: A link új ablakot nyit meghttp://ork.lu/index.php/en/

Az egyenlő bánásmódért felelős központ

A feladatait független módon ellátó Egyenlő Bánásmód Központ célja, hogy faji, etnikai származáson, nemen, valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosságon és életkoron alapuló megkülönböztetés nélkül előmozdítsa, elemezze és nyomon kövesse a személyekkel szembeni egyenlő bánásmódot.

Feladatai ellátása során a Központ különösen:

 • jelentéseket, véleményeket és ajánlásokat tesz közzé, és tanulmányokat készít a fent említett megkülönböztetéssel kapcsolatos valamennyi kérdésről;
 • feladatai részeként minden információt és hasznos dokumentációt előállít és rendelkezésre bocsát;
 • segítségnyújtás azok számára, akik úgy vélik, hogy az egyenlő bánásmódról szóló, 2006. november 28-i törvény 1. cikkében említett megkülönböztetés áldozatai, azáltal, hogy tanácsadást és iránymutatást nyújtanak az áldozatoknak egyéni jogaikról, jogszabályaikról, ítélkezési gyakorlatukról és jogaik érvényesítésének eszközeiről.

A feladataik ellátása során a tagok tudomására hozott egyedi helyzetekre vagy esetekre vonatkozó információkra a szakmai titoktartás feltételei vonatkoznak. A szakmai titoktartás nem zárja ki, hogy az illetékes igazságügyi hatóságokkal közöljenek minden olyan információt, amely a sértett számára az egyenlő bánásmódról szóló, 2006. november 28-i törvény 1. cikkében meghatározott hátrányos megkülönböztetésnek minősülhet.

A Központ tagjai feladataikat a folyamatban lévő bírósági eljárásokban való részvétel nélkül látják el.

A Központ tagjai jogosultak bekérni minden olyan információt, dokumentumot vagy dokumentumot – az orvosi titoktartás vagy egyéb szakmai titoktartás hatálya alá tartozók kivételével –, amely feladataik ellátásához szükséges.

Az egyenlő bánásmódért felelős központ

B.P. 2026
L-1020 Luxembourg

Tel.: (+ 352) 26 48 30 33 Fax:
(+ 352) 26 48 38 73

Honlap: A link új ablakot nyit megHttp://cet.lu/fr/ E-mail:
Info@cet.luA link új ablakot nyit megmailto:info@cet.lu

Nemzeti Adatvédelmi Bizottság

A Nemzeti Adatvédelmi Bizottság közjogi szervként létrehozott hatóság. A Nemzeti Adatvédelmi Bizottság teljes mértékben függetlenül látja el a rábízott feladatokat.

Feladatai ellátásáról írásbeli jelentésben számol be a Kormány tagjainak, a Kormány tagjainak.

A nemzeti adatvédelmi bizottság szerepe a következő:

 • Az adatfeldolgozás tárgyát képező adatok gyűjtése és felhasználása jogszerűségének felülvizsgálata és ellenőrzése, valamint az adatkezelők tájékoztatása kötelezettségeikről;
 • Az egyének alapvető jogai és szabadságai tiszteletben tartásának biztosítása, beleértve a magánélet védelmét is, valamint a nyilvánosság tájékoztatása az érintettek jogairól;
 • Fogadja és megvizsgálja a panaszokat és az adatkezelés jogszerűségének ellenőrzésére irányuló kérelmeket;
 • Tanácsot ad a kormánynak, ez utóbbi kérésére vagy saját kezdeményezésére, az egyének alapvető jogainak és szabadságainak tiszteletben tartása érdekében, a technológiai fejlődésnek az adatfeldolgozásra gyakorolt következményeiről; e célból tanulmányokat, felméréseket vagy tanulmányokat rendelhet meg.

A Nemzeti Bizottság feladata továbbá az elektronikus hírközlési ágazatban a magánélet védelméről szóló, 2005. május 30-i módosított törvény és végrehajtási rendeletei alkalmazásának biztosítása.

A nemzeti bizottságot bármely személy lefoglalhatja, akár ügyvédje útján eljárva, akár bármely más, megfelelő meghatalmazással rendelkező természetes vagy jogi személy azzal a céllal, hogy a bánásmód tekintetében biztosítsa alapvető jogainak és szabadságainak tiszteletben tartását. Az érintett személyt tájékoztatni kell kérelmének eredményéről.

Az érintett hozzáférési joga gyakorlásának megtagadása vagy korlátozása esetén bármely érintett személy kérheti különösen a nemzeti Bizottságtól a személyes adatok kezelése jogszerűségének ellenőrzését.

Felrója az igazságügyi hatóságoknak azokat a jogsértéseket, amelyekről tudomása van.

Nemzeti Adatvédelmi Bizottság

1, avenue du Rock’ Rn’Roll
L-4361 Esch-sur-Alzette

Tel.: (+ 352) 26 10 60-1
Fax: (+ 352) 26 10 60-29

Honlap: A link új ablakot nyit meghttps://cnpd.public.lu/fr/index.html

Nemzeti Befogadási Hivatal (NAO)

Az Országos Befogadási Hivatalt (NAO) a 2019. december 4-i A link új ablakot nyit megtörvény hozta létre. Az új fogadó jogszabály rendelkezései 2020. január 1-jén léptek hatályba.

A nemzeti végrehajtó szerv a Luxemburgi Nagyhercegségben a külföldiek befogadásáról és beilleszkedéséről szóló, 2008. december 16-i módosított törvénnyel létrehozott luxemburgi befogadási és integrációs hivatal (OLAI) helyébe lép. A link új ablakot nyit meghttp://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-memorial-2008-209-fr-pdf.pdf

A nemzeti végrehajtó szerv szerepe a következő:

Megszervezi a nemzetközi védelmet kérelmezők befogadását a nemzetközi védelemről és az átmeneti A link új ablakot nyit megvédelemről szóló, 2015. december 18-i törvényben meghatározottak szerint;
A nemzetközi védelmet kérelmezők, menekültek és a fent A link új ablakot nyit megemlített, 2015. december 18-i törvényben meghatározott kiegészítő védelemre jogosult személyek ideiglenes elszállásolására fenntartott szálláshelyek kezelése;
együttműködik más szervekkel a nemzetközi védelmet kérelmezők, a menekültek és a kiegészítő védelemre jogosult személyek ideiglenes elszállásolására szolgáló szálláshelyek létrehozásában és kezelésében;

az illetékes szervekkel együtt a nemzetközi védelmet kérelmezők, a menekültek és a kiegészítő védelemre jogosult személyek ideiglenes elszállásolására fenntartott szálláshelyek építésének és kialakításának előmozdítása.

E feladat ellátása során a nemzeti végrehajtó szerv európai és nemzetközi szervezetekkel működik együtt.

Kivételes, a családi, humanitárius vagy egészségügyi helyzettel kapcsolatos okok által kellően indokolt esetekben a nemzeti végrehajtó szerv ad hoc támogatást nyújthat a személyek szabad mozgásáról és a bevándorlásról szóló, 2008. augusztus 29-i módosított törvény 3. cikkének A link új ablakot nyit megc) pontjában meghatározott harmadik országbeli állampolgároknak, akik nem jogosultak létező támogatásokra és juttatásokra.

Nemzeti Befogadási Hivatal (NAO)

5, rue Carlo Hemmer L-1734
Luxembourg

Tel.: (+ 352) 247-85700

Honlap: A link új ablakot nyit meg Http://www.olai.public.lu/fr/index.html E-mail:
Info@olai.public.luA link új ablakot nyit megmailto:info@olai.public.lu

Hozzáférés az igazságszolgáltatáshoz

Service d’accueil et d’information juridique

Ez a bíróságon létrehozott szolgálat az Államügyészi Hivatal felügyelete alá tartozik. Feladata, hogy fogadja az egyéneket, és általános tájékoztatást nyújtson számukra jogaik terjedelméről, valamint a védelmük érdekében alkalmazandó eszközökről és eszközökről.

A jogi befogadási és tájékoztatási szolgálat küldetése:

 • az egyének fogadása és irányítása az illetékes szolgálatok felé, biztosítva számukra a szükséges információkat és technikai eszközöket;
 • az egyének tájékoztatása a problémákhoz kapcsolódó jogaik mértékéről, valamint elérésük módjairól és eszközeiről;
 • hallgassák meg panaszaikat a jogaik érvényesítése során tapasztalt nehézségekről, és tegyenek javaslatot a rendelkezésükre álló eszközökre.

A Befogadási és Jogi Szolgálat csak szóbeli tájékoztatást nyújt, az írásbeli konzultációk kivételével.

Jogi tájékoztatás és üdvözlő szolgálat – Luxembourg

Idézte: Building BC L-2080
— Luxembourg

Tel.: (+ 352) 22 18 46

Jogi tájékoztatási és fogadási szolgáltatás – Diekirch


Joseph Bech L-9211 —
Diekirch

Tel.: (+ 352) 80 23 15

Jogi segítségnyújtás

Ami a jogi segítségnyújtást illeti, az jogi, bíróságon kívüli, peren kívüli és bírósági eljárásokban – kérelemre vagy védelem céljából – ítélhető oda. Ahhoz, hogy költségmentességben részesülhessen, a kérelmező forrásának elégtelennek kell lennie, azaz meg kell egyeznie a társadalmi befogadásból származó jövedelemmel (REVIS). A források hiányát a támogatást igénylő személy és a vele a hazai közösségben élő személyek jövedelméhez és vagyonához viszonyítva értékelik.

Nem részesülhet jogi segítségnyújtásban az, akinek a keresete nyilvánvalóan nem befogadható, alaptalan, jogosulatlan, vagy tárgya okán a felmerülő költségekhez viszonyítva aránytalan.

Nem kerülhet sor jogi segítségnyújtásra akkor sem, ha a kérelmezőnek jogában áll, hogy egy harmadik személlyel a jogi segítségnyújtás által fedezendő költségeket bármilyen jogcímen megtéríttesse.

A jogi segítségnyújtás kedvezményezettjének jogában áll ügyvéd vagy minden olyan igazságügyi közhivatalnok segítségét igénybe venni, akinek a közreműködését az ügy, az eljárás vagy a végrehajtás megköveteli.

A jogi segítség nyújtásáról a kérelmező tartózkodási helye szerinti kerület ügyvédi kamarájának elnöke vagy az általa e célból kirendelt kamarai vezetőségi tag dönt. Tartózkodási hely hiányában a Luxembourgi Ügyvédi Kamara elnöke vagy az általa e célból kirendelt kamarai vezetőségi tag az illetékes.

Az elégtelen forrásokkal rendelkezőket a kamara elnökéhez kell irányítani, akár az elnök elnökhöz, akár a meghallgatásokon, akár írásban.

Ha egy rendőrség által fogva tartott személy azt állítja, hogy jogosult jogi segítségnyújtásra, és ezt kérvényezi, a fogva tartása alatt őt segítő ügyvéd átteszi a kérelmet a kamarai elnökhöz.

Honlap: http://barreau.lu/votre-avocat/assistance-judiciaire/presentationA link új ablakot nyit meghttp://barreau.lu/votre-avocat/assistance-judiciaire/presentation

Luxemburg igazságügyi körzete részéről

A Luxemburgi Ügyvédi Kamara elnöke B.P.
361 L-2013
Luxembourg

45, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg

Diekirch igazságügyi körzete részéről

A Diekirch B.P.
68 L-9201 Diekirch ügyvédi
kamara elnöke


Az oldal tartalma ezen a nyelven gépi fordítással készült. A weboldal tulajdonosa nem vállal semminemű felelősséget a gépi fordítás minőségéért.

Utolsó frissítés: 20/03/2020